Smath studio priručnik Marijan Dizdar sa komentarima, Beleške' predlog Inženjerska matematika. Univerzitet u Novom Sadu
ivana-dizdar
ivana-dizdar

Smath studio priručnik Marijan Dizdar sa komentarima, Beleške' predlog Inženjerska matematika. Univerzitet u Novom Sadu

81 str.
85broj poseta
Opis
Smath studio priručnik na srpskom jeziku
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 81
ovo je samo pregled
3 prikazano na 81 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 81 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 81 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 81 str.
preuzmi dokument
SMath Studio - priručnik za početnika

Marijan Dizdar

Smath Studio -priručnik za apsolutnog početnika

Novi Sad , 2011.

I

Sadržaj

Reč autora ....................................................................................................... 1

Uvod ................................................................................................................ 3

Izgled ............................................................................................................... 5

Regioni ............................................................................................................ 9

Tekstualni region ............................................................................................. 9

Unos matematičkih vrednosti ......................................................................... 15

Rad sa varijablama (promenljive) .................................................................... 17

Funkcije ........................................................................................................ 19

Definisanje jedinica ........................................................................................ 20

Matrice i vektori ............................................................................................. 24

Rešavanje sistema linearnih jednačina ........................................................... 29

Opseg (Range) ................................................................................................ 30

Izvodi i integrali ............................................................................................. 31

Grafici ........................................................................................................... 33

Rešavanje jednačina i nule funkcije................................................................ 41

Pisanje i čitanje podataka iz fajla ................................................................... 45

Programiranje ................................................................................................ 47

IF komanda ................................................................................................... 48

FOR petlja ..................................................................................................... 55

WHILE petlja.................................................................................................. 65

Spisak funkcija .............................................................................................. 68

Matrice i vektori .......................................................................................... 68

Kompleksni brojevi ..................................................................................... 71

Trigonometrija ............................................................................................ 72

Hiperbolični ................................................................................................ 73

Programiranje ............................................................................................. 75

Stringovi ..................................................................................................... 75

Fajlovi......................................................................................................... 76

II

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

1 | S t r a n a

Reč autora

Tokom studiranja u više navrata sam koristio program Mathcad 14. Njegovom

primenom dosta mi je bilo olakšano rešavanje određenih zadataka kao i prezentovanje istih. Nedavno sam na internetu pronašao program SMath Studio

koji mi se učinio kao dobro alternativno rešenje. Posle kraćeg korišćenja odlučio

sam da spojim “lepo i korisno” , da napišem jedan mali priručnik i time nekom

pomognem, a i da se na neki način zahvalim autoru samog programa na izuzetnom radu.

Sam priručnik je napisan za osobe koje nikad nisu koristili ni Mathcad, a ni

SMath Studio 0.89 (build: 8). Takođe bih se zahvalio Prof. Gilberto E. Urroz-u koji mi je dozvolio da iskoristim

njegovo materijal prilikom izrade ovog priručnika.

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

2 | S t r a n a

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

3 | S t r a n a

Uvod SMath Studio je matematički program koji po izgledu veoma podseća na

Mathcad. Bitna razlika između ova dva programa je i to što je SMath besplatan

dok je cena Mathcad-a (Mathcad Prime) nekoliko stotina evra. Naravno postoji još bezbroj razlika ali ih ovom prilikom neću spominjati.

Sam program je preveden na dosta jezika i radi na nekoliko platformi (Windows,

Windows Mobile i Linux). SMath je delo ruskog programera po imenu Andraj Ivašov.

Glavna web stranica: http://en.smath.info/forum/

Postoji i live verzija program koja se može koristiti direktno iz browser-a i može se

naći na adresi: http://smath.info/live/?lang=eng

Dostupna je i portable verzija programa za slučaj da na računaru koji koristite

nemate administratorsko pravo da instalirate programe. Tako da ovu verziju

možete koristiti sa USB Flash memorije.

Mislim da su ove informacije sasvim dovoljne za uvod tako da možemo početi da

upoznajemo ovaj zanimljiv program.

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

4 | S t r a n a

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

5 | S t r a n a

Izgled Prilikom pokretanja programa otvara nam se sledeći izgled radnog ekrana.

Primećujemo da na gornjoj strani postoje padajući meniji, toolbar, a sa desne

nekoliko paleta.

Odmah na samom početku da prikažemo promenu jezika posle instalacije

programa.

Slika 2. Promena jezika programa 1/2

Izborom iz padajućeg menija Tool/Options

Slika 1. Izgled prozora programa SMath Studio

Padajući meni

Toolbar

Palete

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

6 | S t r a n a

Sada možemo preći na pregled radnog ekrana.

Padajući meniji su sledeći :

- Datoteka

- Izmeni

- Izgled - Umetni

- Računanje

- Servis

- Stranice - Pomoć.

Na sledećoj strani prikazani su svi padajući meniji, dok će samo objašnjenje komandi biti prikazano naknadno.

Slika 3. Promena jezika programa 2/2

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

7 | S t r a n a

Slika 4. Prikaz padajućih menija

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

8 | S t r a n a

Slika 5. Prikaz toolbar-a

Redom će biti nabrojane komande na toolbar-u :

1. Nova stranica 2. Otvori

3. Sačuvaj

4. Štampaj 5. Seci

6. Kopiraj

7. Zalepi 8. Nazad

9. Napred

10. Veličina teksta 11. Boja teksta

12. Boja pozadine

13. Granica regiona

14. Poravnaj horizontalno 15. Poravnaj vertikalno

16. Funkcija

17. Jedinici 18. Registar – indeks

19. Izračunaj ponovo

20. Zaustavi proračun 21. Prikaži/skloni paletu sa operatorima (paleta sa desne strane).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Slika 7. Prikaz paleta

Aritmetika

Matrice

Logički i relacioni

Funkcije

Grafovi

Programiranje

Simboli

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

9 | S t r a n a

Regioni Pošto smo se upoznali sa izgledom programa krenimo sa daljim objašnjima.

Na sam radni list možemo unositi različite regione :

1. Tekstualni – unos komentara, naslovi

2. Matematički – proračun

3. Slike – unos slika u radni list 4. Grafike – prikaz.

SMath se razlikuje od ostalih programa za matematičke proračune u prikazu i unosu podataka. Naime unos u sam program je kao da “pišete” u svesci.

Tekstualni region

Ako bismo želeli da unesemo tekst na radni list to bi mogli da uradimo na više

načina. Prvo kliknemo na radni list gde bi smo želeli da unesemo tekst. Na radnom listu

će se pojaviti crveni krstić koji nam pokazuje gde će se tekst nalaziti.

Zatim iz padajućeg menija Umetni izabrati komandu Prostor za tekst.

Slika 9. Unošenje tekstualnog regiona 2

Slika 8. Unošenje tekstualnog regiona 1

Mesto unosa teksta

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

10 | S t r a n a

Na radnom listu se pojavljuje sledeći prikaz.

Zatim počnemo da kucamo željeni tekst.

Drugi način je da kliknemo na radni list i sa tastature kucamo znak navoda

i time bi automatski došli do Slika 10. Unošenje tekstualnog regiona 3.

Pritiskom na taster enter izlazimo iz regiona.

Mesto unosa teksta

Slika 10. Unošenje tekstualnog regiona 3

Slika 11. Unošenje tekstualnog regiona 4

Slika 12. Unošenje tekstualnog regiona 4

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

11 | S t r a n a

Tekst može da se napiše i u nekoliko redova tako što ćemo kada želimo da

pređemo u novi red pritisnemo kombinaciju tipki Ctrl+Enter.

Sada možemo krenuti na formatiranje teksta. Prvo moramo da selektujemo

tekstualni region.

Možemo uraditi sledeća formatiranja. Povećanje veličine teksta izborom veličine

primenom padajućeg menija Veličina teksta.

Slika 15. Formatiranje teksta 2

Slika 13. Unošenje tekstualnog regiona 5

Slika 14. Formatiranje teksta

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

12 | S t r a n a

Možemo primenom komada Boja teksta i Boja pozadine promeniti boju teksta i

pozadine.

Na raspolaganju su nam i sledeće komande kada je tekst selektovan.

Ctrl + B - podebljan tekst ( Bold )

Ctrl + U - podvučen tekst ( Underline )

Ctrl + I - iskošen tekst ( Italic ).

Možemo uneti da su granice regiona vidljive pritiskom na komadu Granica

regiona.

Tekst se može pomerati po stranici tako što ćemo ga prvo selektovati. Pustićemo taster miša, a zatim isti približiti tekstu dok se ne pojavi crni krstić.

Zatim pritisnemo levi taster miša i pomerimo tekst na željeno mesto.

Slika 19. Formatiranje teksta 6

Slika 16. Formatiranje teksta 3

Slika 17. Formatiranje teksta 4

Granica regiona

Slika 18. Formatiranje teksta 5

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

13 | S t r a n a

Drugi način je da obeležimo tekst, a samo pomeranje izvršimo korišćenjem

strelica sa tastature.

Slika 20. Formatiranje teksta 7

Sledeća slika prikazuje korišćenje komande Složi regione vertikalno i Složi regione horizontalno.

Prvo sve regione koje želimo da formatiramo selektujemo.

A zatim pritisnemo ikonu Složi regione vertikalno . Dobija se sledeće.

Slika 22. Formatiranje teksta 9

Slika 21. Formatiranje teksta 8

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

14 | S t r a n a

Na sličan način radi i komanda Složi regione horizontalno.

Slika 23. Formatiranje teksta 11

Posle upotrebe komande dobijamo sledeće.

Slika 24. Foramatiranje teksta 12

Naravno na raspolaganju su nam i sledeće komande :

Sve što je ranije rečeno o formatiranju tekstualnog regiona važi i za ostale vrste

regiona (pomeranje,brisanje,formatiranje).

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

15 | S t r a n a

Unos matematičkih vrednosti Verujem da ste imali prilike da do sada koristite program Microsoft Word i da ste

imali potrebu da unosite određene matematičke izraze. Tom prilikom ste

verovatno koristili program Microsoft Equation ili ako koristite Word 2007 ili noviji samo Equation. Unos vrednosti u SMath je veoma sličan unosu u ovim

programima. Naravno ovo je sve pod pretpostavkom da koristite Microsoft

Windows operativni sistem.

Ako npr. Unesemo izraz 1+2= nakon znaka jednakosti SMath će nam prikazati

vrednost ovog izraza. Malo analizirajmo ovaj unos. Možemo primetiti da nakon unosa 1+ pojavljuje se jedan crni pravougaonik. Ovaj pravougaonik se naziva

plejsholder i on označava da program očekuje da unesete neku vrednost.

Slika 25. Matematika 1

Nakon unosa broja 2 i znaka jednakosti dobija se:

Slika 26. Matematika 2

Pogledajmo još jedan primer. Unesimo vrednost 1 / 2

Slika 27. Matematika 3

Ako sada unesemo +3, dobićemo sledeći izraz.

Slika 28. Matematika 4

Zašto se ovo desilo? Ili je možda bolje pitanje kako se desilo. Odgovor leži u liniji za editovanje, naime na slici 27. možemo primetiti da se ova linija nalazi iza broja

2 što nam govori gde će se unositi izraz ako nastavimo da kucamo.

Plejsholder (Placeholder)

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

16 | S t r a n a

Ako bismo hteli da izraz sa slike 28. napišemo drugačije to možemo učiniti na

sledeći način. Nakon unosa broja 2 pritisnemo stelicu za levo ( ili space ) i dobićemo sledeći izraz.

Slika 29. Matematika 5

Sada vidimo da je linija za editovanje obuhvatila ceo izraz tj. vidimo gde će se unosti vrednosti. Ako sada ukucamo +3 dobijamo:

I nakon znaka jednakosti.

Slika 30. Matematika 6

Ako želimo da unesemo neku aritmetičku operaciju to možemo učiniti ili preko

palete sa leve strane ili preko tastature.

Primer: Ako želimo da izračunamo kvadratni koren od broja 6 to možemo učiniti

unosom sa palete Aritmetika.

Slika 31. Paleta aritmetika

Ili preko tastature kucajući \6 = . Dobija se sledeće:

Slika 32. Matematika 7

Promena broja decimalnih mesta se može izvršiti izborom komande Opcije sa padajućeg menija Servis.

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

17 | S t r a n a

Povećali smo broj decimala sa dve na četiri.

Sada je prikaz sledeći.

Rad sa varijablama (promenljive)

Ako otkucamo x:5 na radnom listu će biti prikazano.

Slika 35. Promenljiva 1

Ovo znači da smo promenljivoj x pridružili vrednost 5. Ako bi iskucali x+2= kao

rezultat bi dobili:

Slika 36. Promenljiva 2

Ovo znači da možemo menjati vrednost promenljive x tako što ćemo obrisati vrednost 5 i ukucati neku drugu , a program će automatski izračunati donji izraz.

Interesantno , ali čemu to? Ako imamo neki komplikovaniji izraz i naravno više promenljivih lako možemo menjajući neku od njih dobijati rezultate bez potrebe

da pišemo ponovo ceo proračun.

Slika 33. Promena broja decimala

Slika 34. Matematika 8

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

18 | S t r a n a

Hajde sada da definišemo novu promeljivu koja zavisi od pomenljive x. Neka to

bude y:x+3.5. Prilikom unosa ovog izraza možemo primetiti da nakon pritiska tastera x

pojavljuje se dinamički asistent koji nam pomaže pri unosu.

Slika 37. Dinamički asistent 1

On nam prikazuje nekoliko informacija i to da postoji promenljiva x koja je ranije

definisana i da je njena vrednost 5.

Dinamički asistent nam pomaže prilikom različitih unosa tako što nam :

- Prikazuje izraz koje je definisao sam korisnik

- Ugrađene jedinice ( kN, m )

- Programski definisane konstante

- Funkcije

On nam služi kao neka vrsta prečice. Usput dobijamo informacije za šta služi izabrana opcija.

Na kraju još unesemo y= . Ceo unos sad izgleda ovako.

Slika 38. Dinamički asistent 2

Slika 39. Matematika 9

Nezavisna promenljiva

Zavisna promenljiva ( zavisi od vrednosti x

)

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

19 | S t r a n a

Funkcije Funkcije u programu SMath Studio možemo unositi na nekoliko načina.

Odabirom na paleti Funkcije, preko padajućeg menija Umetni/Funkcija ili

kucanjem same funkcije ( naravno ako joj znamo naziv ).

Možemo definisati i svoje funkcije. Npr. funkcija f(x) := x^2+1

Slika 40. Funkcije paleta 1

Slika 41. Funkcije 2

Slika 42. Funkcije 3

Slika 43. Funkcija 4

funkcija promenljiva

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

20 | S t r a n a

Sada možemo pozivati funkciju f(x) za različite vrednosti promenljive x.

Definisanje jedinica

SMath Studio ima ugrađeno veliki broj jedinica. Unos jedinice se može uraditi na

različite načine. Ako bismo na primer hteli da unesemo da je neka promenljiva P1 jednaka 100 N to bi mogli uraditi na sledeći način. Ukucali bi P1:100 i program

bi prikazao sledeće:

Sada dolazi na red unos jedinice N. Iz padajućeg menija Umentni izaberemo

komandu Jedinici. Pojaviće se sledeći prozor:

Na desnom delu ovog prozora nalaze se dimenzije tj. grupa , a sa leve strane same jedinice. Izborom grupe Sila ijedinice Njutn , a zatim pritiskom na dugme

Umetni izvršili smo unos jednice.

Slika 44. Funkcija 5

Slika 45. Jedinice 1

Slika 46. Jedinice 2

SMath Studio - priručnik za apsolutnog početnika

21 | S t r a n a

U ovom prozoru postoji i opcija brza pretraga u kojoj se mogu kucati nazivi

jedinica ili kucati jednostruki navodnik ( „ ) i oznaku jedinice i tako je brzo

pronaći.

Drugi i lakši način unošenja jedinice je da nakon ukucanih 100 pritisnemo znak jednostrukog navoda ( „ ). Na ekranu će se pojaviti sledeće:

Slika 47. Jedinice 3

Slika 48. Jedinice 4

Slika 49. Jedinice 5

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 81 str.
preuzmi dokument