Sociologija-pitanja za ispit, Beleške' predlog Sociologija i ekonomija
NadjaIvkovic
NadjaIvkovic

Sociologija-pitanja za ispit, Beleške' predlog Sociologija i ekonomija

5 str.
45broj poseta
Opis
Pitanja za ispit, spisak svih pitanja zajedno sa kolokvijumskim pitanjima
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.

SOCIOLOGIJA-ISPITNA PITANJA

1. KRIMINAL I PRESTUPNIČKO PONAŠANJE

1. Devijantnost (prestupništvo), kriminal, norme i sankcije

2. Biološka i psihološka objašnjenja kriminala i prestupničkog ponašanja

3. Funkcionalističke teorije kriminala i prestupničkog ponašanja

4. Interakcionističke teorije kriminala – teorija etiketiranja

2. RASA, ETNICITET (ETNIČKA PRIPADNOST) I MIGRACIJE

5. Razumevanje rase i etniciteta (rasa, etnicitet)

6. Predrasuda, diskriminacija i rasizam

7. Sociološka tumačenja rasizma i etničke diskriminacije

8. Etnička integracija, modeli etničke integracije, etnički sukobi

9. Migracijska kretanja

3. KLASA, STRATIFIKACIJA I NEJEDNAKOST

10. Osnovni tipovi stratifikacije (raslojavanja)

11. Marksova teorija klase i stratifikacije

12. Veberova teorija klase i stratifikacije

13. Teorija klase Erika Olina Rajta

14. Goldtorpova klasna šema

15. Društvena pokretljivost, uporedna proučavanja pokretljivosti, silazna pokretljivost

4. SIROMAŠTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA I DRUŠTVENA IZOPŠTENOST

16. Pojam (određenje) siromaštva

17. Objašnjenje siromaštva

18. Pojam (određenje) društvene izopštenosti (socijalne ekskluzije)

19. Oblici društvene izopštenosti (socijalne ekskluzije)

20. Socijalna zaštita i reforma države blagostanja

21. Teorije o državi blagostanja

5. MODERNE ORGANIZACIJE

22. Veberovo shvatanje birokratije

23. Blau: formalni i neformalni odnosi u birokratijama

24. Totalne institucije i otpor totalnim institucijama

25. Teorija organizacije Mišela Fukoa: kontrola vremena i prostora, nadzor u organizacijama

26. Promene u organizaciji: japanski model

27. Rasprava o debirokratizaciji (adhokratija, postmoderna organizacija i „mekdonaldizacija“ društva)

6. VLADAVINA I POLITIKA

28. Pojam vladavine, politike, moći i države

29. Tipovi političke vlasti

30. Paradoks demokratije

31. Nacije i nacionalizam (teorije, nacionalizam i moderno društvo, nacije bez države)

7. MASOVNI MEDIJI I KOMUNIKACIJE

32. Uticaj televizije

33. Teorije o medijima: rane teorije – Inis, Mekluan; Habermas: javna sfera

34. Teorije o medijima: Bodrijar i Tompson

35. Globalizacija i mediji (Heldovo shvatanje)

8. RELIGIJA

36. Definisanje religije (šta religija nije, šta religija jeste)

37. Monoteističke religije

38. Teorije religije: Dirkem i religijski rituali

39. Teorije religije: Veber – svetske religije i društvene promene

40. Tipovi verskih organizacija

9. PRIRAŠTAJ STANOVNIŠTVA I EKOLOŠKA KRIZA

41. Pojam demografije, osnovni demografski pojmovi, demografska tranzicija

42. Rizik i životna sredina – globalno zagrevanje

43. Rizik i životna sredina – genetski modifikovana hrana

10. METODI SOCIOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA

44. Sociološka pitanja

45. Istraživački proces

46. Razumevanje uzroka i posledice

47. Etnografija

48. Anketiranje

KOLOKVIJUM – DODATNA PITANJA 2016-2017

1. ŠTA JE SOCIOLOGIJA?

1. Ogist Kont

2. Emil Dirkem

3. Karl Marks

4. Maks Veber

5. Funkcionalizam

6. Teorije društvenih sukoba

7. Teorije društvenog delanja, simbolički interakcionizam

2. KULTURA I DRUŠTVO

8. Pojam kulture (vrednosti i norme, kulturna raznovrsnost, etnocentrizam)

9. Socijalizacija, društvene uloge, identitet

10. Predmoderna društva

11. Industrijska društva

12. Društvena promena i uticaji na društvenu promenu

13. Promena u modernom periodu

3. SVET KOJI SE MENJA

14. Uzroci sve veće globalizacije: političke promene, protok informacija, transnacionalne korporacije

15. Debata o globalizaciji

16. Globalizacija i „proizvedeni rizici“: ekološki rizici, rizici po zdravlje, globalno „rizično društvo“

4. ROD I SEKSUALNOST

17. Funkcionalistički pristupi rodnoj nejednakosti

18. Feministički pristupi rodnoj nejednakosti

19. Prostitucija, dečja prostitucija i „globalna industrija seksa“

5. PORODICA I BRAK

20. Porodica i brak – ključni pojmovi

21. Funkcionalistička stanovišta o porodici

22. Feministička stanovišta o porodici

23. Nova stanovišta u sociologiji porodice (Bek i Bek-Gernshajm)

24. Nasilje u porodici, seksualno zlostavljanje dece i incest

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.