Sociologija Sela-Beleska-Sociologija 5.deo, Beleške' predlog Sociologija rada. Univerzitet u Beogradu
hippe72
hippe72

Sociologija Sela-Beleska-Sociologija 5.deo, Beleške' predlog Sociologija rada. Univerzitet u Beogradu

20 str.
4broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ustanove za kulturu i zabavu na selu; Tradicionalna seoska kultura; Kulturne inovacije u savremenim selima; Promene socijalnog mentaliteta seljaka; Savremeno selo u tranziciji; Ekonomske i drustvene promene; buducnost se...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 20
ovo je samo pregled
3 prikazano na 20 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 20 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 20 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 20 str.
preuzmi dokument

U tom smislu, posebno je dece za bavljenje

^sistematičnije_zn|gje. Budući da te potrebe seoske škole ne mogu da zadovolje, iviiuovTC piediaze osinvanje nireze saveiodav^m^^^truciiili sluzbi po selinia,^ kao. i formiranje obrazovriih cfflntara za poljoprivredu, n kojima hi mlaHi seljnci sticnli teorijska znanjsT^r^ežone"poIjoprivrednili_Tada^a3 1'h_Eljrnen 1 * ' svom^azdmstvu. Mitrović predviđa i da se ovako stečeno znanje verifikuje posebnom ^elenom diplripi]~;m \—•KOja bi preustavljala potvrdu da

kvalmkovao za modemog poljoprivrednika. se ii auicionalni seljak

Takode, Mitrović ističe i važnu ulogu koju u edukaciji poljoprivrednika mogu iinati i meuiji (spcc. i V i radio ennsije, ali i specijalizovane revije i novine}

3 5 - Z D K A V ^ T V E N E U S T A N O V E i Z B K A V L J E U jiELU

U tradicionalnim selima, zdravlje ljudi bilo je poveravano lokalnim ,vy vracevima, vidarmia, uavsrima, kosiOi.QiTicims„, Tsiri.<;i]prr;f tr;r[~;c r: vil~; yn y f] r, p; diTistvra

razvijaju modernu medicinu, kakvu danas poznajemo^ i to sistematizacijom znania o zdravlju, profesioiralizaeijjc^ i organizrivrinjp.rn mre.^p. ^dravstvcnih ustanova.

OvaKva moderna ^d^cAT^^^juc j a . v l j p r c m d a su za to postojale objektivne o k ^ o s t i ; ' 7 gradskog stanovništva_dugo je bilo u^Tu^mjeou zdravTja seoskog (glad, odsustvo vodovroda i kanalizacijc, sto je uz gustinuTiaseljenosti u gradu bitan preduslov za uspešno širenje smrtonosnih epidemija

?a ipaK, buduci da su dugo VTcmena niodeme zdravstvcnc ustanove ostale privilegjja.mLM£^^So^_ravnoteža se okrenula, tako dasu zdravitvenTuslovi danas rnnogo pogodiuji u j i a u u nego na seiu.

Ipak, moderna mSđiona stigla je u sela najpre prekojiampanj skih^afec^a prevencijc__zai^znih^oksti^kada su lekarsk'e ekipe"l^gradova stizale u sela i v^^msSe^stanovništvo. Tako sif vremenom ustanovljavane j j ^ ^ i m ^ - p f f l i g t e lekara u nekirn selirriri, a. vremertni-ri su počele da se otvnraju i male seoske rarilriilarjtff

^ . :—-—- •v v .. .. • ,, ,r jsa priničnom apotekpm. kao ispostave zdravstvenih ustanova iz opštinskih centara. Ptirom, što je selo bilo bjiže^rauu. zdravstveiifi ushign iia^cnm-bila-jc-boha.

Kod nas je ovaj proces započeo tek 50-tih godina XX veka, ponajviše zbog onemogucenosti seljastva da konsti zuiavSTveric usluge! JcT, kod nas J U I.V/JV -.!- nr\ +:u ! U-l' ' ' godina seljaci Hohili pravn rm ^dr^vstveno osiguranie (jer su tretirani kao "privatnici", a Oarguranje su oespiatuo iiiOgii miaii svi koji su zaposleni u drustvenoni sektoru). Do tadasiLfc&ko^eJgj^^ sami, osim u ekstremnimslučajevimazara^nih bolesti_

Teskiin aslovuna lecenja selj«.Ka u to uoua dopiiiiosila jf; ' p^1 • • zdrav-sivcniii..TiSi^ioyas~^Konccntribaiiiii nialioni po opstiiibkmi centiiniu, sa kojinia

56

saobraćajna povezanost nije JiLla.zad&\r-oliavaiuća^Talcođa fazl&aksu.fyb i n^rllr^na ntuiika seljaekih radova^JvaoJjiiska zdmvstvena kultura seljaka koja nij^znala za jjostojanje prevgntivnih pregleda.

Pa opet, ialco se tokom 70-tih stvari menjaju nabolje, to traje kiatko, zbog opšhh^^^ kriza 80-gyratovi i blgkcda 90-tih_(nemogućnost nabavke lekova uz popunu kapaeiteta u zdmvitvenTrn ustanovama od strane ranjenih, povredenih, izbeglica..). zato danas 11 sehi pa i n_ gradu, oživljavaju t r a d i d t m s ^ ^ ^ ^ č ^ ^ ^ ^ a : ^ , čajevi), ali se javljaju i stare zaražne bolestLiiei£aei^<r--siro^ "besnilo), Ka^posledica porernećaja u fuiikcionisanju javnih ustanova dolazi do nekontrolisanog uvoza hemilsHH^ubriva, proizvodnie fifane~sumhjivog kvahteta itd.

Sve to jipućujejia činjenicu da zdravstvena zaštita mora da obuhvati_gve tvene

36 - USTANOVE ZA KULTURU IZABAVU U SELU

.Usled isp.rspletenosti i neformalnosti društvenih odnosa u selu, tradiciosaloo aža kultunj/zabav u i -slične oblike slobodnog vremcng kao jedno poscbno ; razdvojeno od rada, kao štoje to slučaj u urbanim sredinama gdelurad i

gnie razdvojeni. Ali, tqji&~znači da u selnna nenia kuliunlili"1^ggynTir J ž a j a j potrebe za njima, samo što se oni obavljaju shodnoprirodnom ntmu

se^ačkih radova (često se i za vreme samih radova peva, zabavlja, igra, a posebno u zimu kada,jma manie posla).

Značaj. institucionallz?ioijft hUo kog posebnog_(u ovom slučaju kulturnog) segmenta zivota je u tome što ta institucionalizacija predstavlja, izmedu ostalog, i indikator organizovanosti i razvoja dotične celine (u ovom sluč£yu sela), ali i moderniyacijg_ ^dir.iorialnop jsflljačkoa života put^m rijppovog institucionalnog povezivania sa globalnini društvom.

Prve kulturne ustanove koje su prodrle u selo bile su ćfkva i školaTa^casnije se javljaju iCscosHJSnioi , koji su predstavljali središta kulturnog, zabavnog i

T ••MI • " I • • ^ ^ G ^ S L I I I I I I M I ^ « — — _ ' ' ^ T ^ R R I — — * " ' • ^

dmštvenog^zrvota seoskih žitelja. Pm-defnovi n Srbiji nastajii-ji Drugog svetskog rata^ so^ali^tičke vlasti Jh_jiiasovno

^podižu. Reč je o višefunkcionalnim grajjfivinama u kojimn su smeštenejgznejokalne društvmejistarLcn^(zadraga^jm^ elanja, anibulantri, blbligteka), sa velikom salom u kojoj se drže politički zborovi. umetničke priredbe j_seoske igranke. U selirna u kojinia su postojale autentičnekulturne potrebe seoski dornovi su postali središta kulturnog i društvenog života sela. Tamo gde ovih preduslova nije

f u ^

3 SAJD^Ć^^' . 1 f ^ c ^ U ^ C 1

bilo, pokušano je da se on^stv'orejpig^ i političkim kampanjama, ali tu iuje uspeiO sucijaiisiiiiia, pa su ocosivi Uvjiiiovi Ooiali zapailozcm.

Mitrović tvrdi da su danas ustanove za kulturu i zabavu u selima u "s*Sjcruskom vnkm;rm iVS^cdnc strane, država ne ulaže u njih, a s druge stranc, ako ih uopšte preuzimaju i u njih ulažu, privatnici to čine kako bi sproveli sopstveni jnteres, zaneniarujući potrebe seljaka. Pošto ovde izostaje i državna kontrola. sve se vrti u začaranom krugu. f ;

Mitrović navodi primer amaterskih KUD-ova i njihovih sekciia po selima. Javne dotacije njihovoj aktivnosti izostaju, a privatni sponzori nemaju interesa da uiazu u njihov kontinuirani razvoj i posiojanje. Sto^a se svrc nianje niiadih u selu angažuje nj^du^umetničkih sekcija, dok su tradicionalni objici seoskih zabava (poput seosiun lgraiircj^'goiovo sasvrirn isceziL —

Slična jesi tuaci ja i sa sportskim kluhovirna_koji su zahvaćeni divljom i .. f—T : ~~~—;—-—- -j- ; ~ . ~ KOiiiercnaiizacijoiii i sve niaiije pnviace SCOSKU oniladinu. Ovdc je probleni t£y sto se prgnaglašavatakmičarska, azanemaruje zabavnai rekreativnafhnkcijanvilmstanova pa se caK i u o ligama nanicštaju rezultati i p cipiacuju suuije.

Jedina ustanova za zabavu koja beleži ekspanzijuuselu j ež t^a fan^š to je i razuniijivo, ako se zna ua je rcc o u (jsnovi pnvatnoj tvorevmi, ko|a Sq u^novini okolnostima našla u svom prirodnom amhijentn Ova izvorno gradska ustanova ouavnu je pivjdria u sela. unoscci nove oorasce ponasanja i konscenja slobodnog vremena, kao i neke oblike socijalnih devijacija (kocka, tuča, alkohloizam...). Danas se u sehuia uvecava bioj kafaiia. ah i kaiica, Cxi i j»u pojcucci sve nilazi nicstani, sto je jedan od razloga za sve ranije konzumiranje alkohola pa i droga od njih. (OVOM A/nrrDrv-rfrn 7 "NJTČT A GA \ 7/̂ .1 TT>\ ~~ ivii x ivu r iL «J INikJ x r\ HijL/ i O v ui^Ji: j

A rvTr^ t p̂i r r i p r f r t » tt^tt^ ^ rr / n^rv a y a r>\ ^ivrvjL'iu i x V »J ojujuU — lVii 1 jtvU v iv., o i i \ . J^rO-J-t-6j

37 - TRAiilCiONALNA btuSKA KIJLTIJRA

Kultura se u selu ne može zamisliti kao iedna izolovana oblast društvenog zi vota, jer ona predstavlja skup vrcdnosti kojc osnusljavraju privredm zivot, međuljudske odnose, i obrasce mišljenja, ponašanja idelovanja. Stoga, umesto o seoskoj kultun uopšte, u ovoin slučaju opravdanije je govoriti o različitirn, međusobno veoma sličnim i povezanim segmentima kulture (kultura seljačkih radova, pioizvodnje, potiooiije, stanovanja, zaoave i razoiiodc... j

Kultura u tradicionalnom selu predstavlja unutrašn[u_gjiaiiu seljačkog načina avoia, Koja ga osiinsijava i cini UUOOKO ijuuSKini, caK i onua Kaua je on NCIJUUSKI tež.ak i jedva podnošljiv. Tradicionalna seljačka kultura stoga predstavlja simbolički UUSOVOR LIČI TCSIVC USIOVC COVCKOVO^ PRCZIVXJŽIVU.NJCI I OUIOČ zo. OPSTUIITIK KIOZ VCKUVC.

38

37 - TRADICIONALNA SEOSKA KULTURA

Kultura se u selu ne može zamisliti kao jedna izolovana oblast društvenog života, jer ona

predstavlja skup vrednosti koje osmišljavaju privredni život, međuljudske odnose, i obrasce mišljenja,

ponašanja i delovanja. Stoga, umesto o seoskoj kulturi uopšte, u ovom slučaju opravdanije je govoriti o

različitim, međusobno veoma sličnim i povezanim segmentima kulture (kultura seljačkih radova,

proizvodnje, potrošnje, stanovanja, zabave i razonode...)

Kultura u tradicionalnom selu predstavlja unutrašnju stranu seljačkog načina života, koja ga

osmišljava i čini duboko ljudskim, Čak i onda kada je on neljudski težak i jedva podnošljiv. Tradicionalna

seljačka kultura stoga predstavlja simbolički odgovor na teške uslove čovekovog preživljavanja i borbe za

opstanak kroz vekove. Dodatni značaj seoskoj kulturi daje činejnica da je ona zapravo polazna tačka iz koje

kreće čovekov kulturni razvoj ka starim i novim, modemim civilizacijama, bez koje one ne bi postojale.

Stoga, bitno je napraviti razliku između tradicije i tradicionalizma.

Tradicija je nasleđe predaka, njihovo akumulirano iskustvo koje se prenosi na potomke, i stoga

predstavlja osnovu kulturnog kontinuiteta. Tradicionalizam je pojava kada se istorijski preokrene odnos

između generacija, pa prošlost jednih pritiska budućnost drugih, odnosno staro iskustvo i stvaralaštvo

ometa sticanje novog. Ekstreman primer tradicionalizma jeste žrtvovanje budućnosti živih zarad prošlosti

mrtvih. Kako se sa tradicije ne bi skrenulo u tradicionalizam, potrebno je kritički pristupati tradiciji, što

podrazumeva njeno dobro poznavanje. Stoga je podjednako nekulturno kako slepo oponašanje prošlosti,

tako i njeno potpuno odbacivanje.

\ (sada sledi Mitrovićevo trtomuđenje o problematičnosti dihotomije tradicionalno-moderno, koje

ćemo preskočiti...)

Tradicionalnu seljačku kulturu karakteriše sinkretizam kulturnih procesa i tvorevina, nerazlučivost

racionalnih i iracionalnih sadržaja, individualnih i kolektivnih radnji, svakodnevnog života i rada i

kultumog stvaralaštva. Kulturni stvaraoci su anonimni, a kulturne vrednosti prenose se usmenom predajom.

Tradicionalno seljačko društvo je zatvoreno u sebe i sporo se menja, pa mu je i kultura takva, sa

postojanim normama i vrednostima koje se opiru inovacijama. Glavna materijalna vrednost je zemlja,

glavna društvena grupa porodica a glavni pojedinac kućedomaćin. Primetna je i značajna uloga religije

(mali broj ateista) i beznačajna uloga nauke (malo učenih).

Postoji soc-psih prijemčivost za ideologiju vođe, a nešto kasnije prihvata se i ideologija pravde.

Umetnost i zabava prate rad, a ritam rada i odmora podvrgnut je prirodnim ciklusima. Sekundarne

društvene potrebe su slabo razvijene, veštačkih potreba nema, pa samim tim ni komercijalizacije kulturnih

delatnosti. Promene u načinu života obično dolaze spolja, najčešće iz grada, uz podršku šireg društva.

->i

^ N ^ v / v c ^ A : ^ U M L - K ^ ^ a c v f / c f ^ v i n o v . , v e d j / u C^t.LoU'

H c u e 'ZEIĆLCVCTRFU n o i o u FV 'Ofu vIDV\CXS\~OXJ-\ J'Uv c i o H ^ K\xl2.cxck.• Vc , } Q 'J d

p V ^ o b u ,

^ o R e ^ / ^ U v . ^ i c u j f u u ^ o c i e L o ) . U - i c v a e ^ i a ^

' v U L C ^ c k c . W u d e f e u u o 6 n o J k K o v ^ v l v o f ^ ^ o ; v e T f c ^ ^ o k ^

š r o 'ije / i ć v e o R i ^ v e ^ ,

^ ć v v i l j c ^ ^ t a v v u p A c o e s ,

K c c i noo^ jS- H ^ S U H ^ ^ ^ p c & ^ d a ^ e b c w c x o p š l - e f e o — L

f ( f v G j ^ K ^ p c O d v a Č t i r , T s L a s / v o ( ' P - u ^ r c -

d a . & c č X o l o n p o R u c U i e o j U ) k c u o u 4 x > W L v u c l ^ i ^ e v u ^ e ^ a o i a e ^ i " ^ s a , U A t o c ^ k / e u u o f v o / ^ e n , ^ p ^ K j c ^

A cjVi'tu. p ^ O e / C u 0 ) d i L '

k o u s g e ^ v j - o ^ b i o v a c ^ j e .

p ^ t u c t o ^ i o K u f s ) ^ a š v a v v j i ' L a o . - S a g v / U i K i e o ^ c x v c l . a v i o p ^ v t a d r t

<2D b k A o a v a v v ^ A ^ ' p ^ a U ^ ^ U c U o e i ^ v c ^ a . P A e v i c ^ u - e

A a U a o v c v A i a n e v u o / i a c l c v t c č c U i c c c l e L v a + c a n OCU^OVOČ .

n c c d a k t p o k e j L u / k cUx . t p o ^ c ) p ^ e i ^ u U , t a o ^ e c i a IULCC f

' i - J f ^ u l a e ^ P e A j o v e • p ^ ^ l e c l č c v e .

[ n o v C L a ^ l i v e l c f v o f i - e ^ R ^ ~

Vvov-e- p o s U c U ^ VLLC^U ' f t j C t d o h a t v o ^ e A v n r i e ^ M/4A/(

K-5tcVcvLv •bipe^v? ^ m p a c - k - o j e iAOLuec'"U i U ^pjce^'.voi^uv i / i c -

o v a e c t j s o U p ^ tshu&vćčtua.. k T

£ ) T e X U p ^ c v J d i j U ^ V U j i i I-U ^ k c v ^ p o s t e d t e I V L D V C ^ C Č ^

£ W l i z e i ^ v c ^ , V ^ c J U c i L ^ e H ^ t v i ' i k G •teuifcf o t u K S V ' U v , ^ fovm^d

r e v f o n e U ^ 1 u p a h ^ l j i v i . f t c ^ , t U č ^ r i e f ^ ^ e c i i d e n a ^ y

v a o C j , u l e " H i a k s a . p ^ k l c e L u V ^ L L I 6 U I C \ 7 C ^ u ^ i K-e m c i e u « -

•>vvaW J . a c b v o l ^ l G V t ^ u e n c v f ^ U H J U , t u ' K J ^ a r l ^ _

č.Uvc<a U p o L j / t e . .

~ U U A ^ O M ^ v a S V ^ ^ i o v a e ^ a l ^ č / u v ^ e o b ^ e e

U^ icc^Ukcv ' a i ' v cb r f o j \ s k £ u M ^ o ^ L ^ i ^ ' t a v ^ o l i l m

F ^ b i e - c a G L u . ^ t a S f c i a ^vcOccc i ^ V C V I ^ K I U ^ - I C ^ M ^ H J U v c v . c o .

v i e U u i . e L e u c e i n ^ u C s . i k i i ^ ^ s & k u . c a . Lv _

» ćijL-Mg-} Luck. .sc, j ^ v e z u ^ ^e -I^Iod ( ^ L c c c ^ i ^ v c v . c L ^ k I ( ^ a k o L u ^ c k ^ ^ >} <XeAl • p A ^ K e A v a v ^ l a e v a c ^ u

V L O v e cl-Ui/LC. ^ p ^ e l t ^ s u i k ) x cLiOtL p i ^ V c J - c ^ f u

^ o s L e c U ^ e y>© c e O v L u K p ^ c l t e j u , p u h U L k o n c c ^ ^ c l c v

H c v c v ^ l \ m l U r / u c c e L e e t c ^ ć U v e d l e o\\e. M^vailkJe/' o _ e , G v k i e

cA ka^iU ^avfe' U j e a } Ucuo -^kb ^u - (£) -sJtLuVK^

v d L e ^ v W £ š 1 v e i a j j ^ ^ k c c c a ' O ^ u s k ' ^ ^ L G - e U c ^ v c c s l c e ^ j ^ e e H ^ c ) 3

o ^ v i ' u e k L r ć u U ^ i c t ^ vaa&'v icv . - ^ J v c ^ ) ( 3 ) j ^ i u đ c e shuikh&^

- ft^i^TKLc j e ći<\ ^ )v V l c W f C c u ^ / f i e n n j i c u ; f e c l a . ^ ^ c c c v o j

r v^u^jžAok ^ c u c i ^ e b c c m c m c ^ / n ^ v c ^ c k c a a , I ^ V i a . j e . 4 t a e ^ h i H o f ,

j e : t f c a d l ^ a v . vLčpc c n c v m c v a e g k ^

f o l v R c U l A l^cco ; v e e c W > . V k c c c • f c c l v ^ i e i z a c i e & d l c c , k a r l c />LC

/ I G V C ..VFO JLVCCECC. N E B-T C LCVO LC XCL ^ K I E ^ E ^

J s ^ . ^ j v - C c ^ f o f t i e i v a , S - ^ i i s ^ U - j e c d a - ^ c v ^ L p c r i a z ^ c c i f c c P e K : ^

L U \ a c y c c cVccLeLc c L L U g . c v k - ^ , -Ha I' M c ^ c V ć ^ c l v . iiicvcic_,jCL

VL r j t ; - u ^ a v e e a c e n i i c c l e u ^ / c c L c v it-u.a. ^k i -K-LC ' i h e v a c v ' y \

t c k ^ \ k ^ u Cj7ci i c i c \ iiucx U 'v^ i ^^ u J e ^ U u t c K j ^

^ " u ^ u S a v V R u ^ i i ^ e c i ^ b a i / ^ ^ ^ ^ ' ^

. U o A t K m o l a ć ^ o ' n a U t ^ C t o a | e

v>ceicuau Sj^cuiLu ^V r t e e ^ clausjvu L e U o a e a c o i '^^Uu^vc^. •

i c o m v a i ^ v o ^ c v ^ C ^ e ^ p H v i A e ) • i ^ ^ ^ t o s K ^ t & a c -

(čćsK/o \ e r n c ^ ^ f ^ a o d o ^ o v a v v o r ć i ^ e E e ^ o i o a v i o , U i a e s f o t ^ i c e n ^

U ^ o v - c u v U U C ^ l ^ , U U ^ U U o , v t o v m c ^ 7

' f r ^ u ^ a v k ' ^ T f e e , a . ^ i ^ o ^ n j t ^

n a o a v u o - H ^ & U * i v v a J ^ f . . ^ v e i o v i a J U ; \ u A k i f i v i ( . s a o i j e ^ r

^ k ć ^ l r v a i V o U ^ e i U l ^ e ^ U ^ ' A / ^ U i o s k a e u d , * . , p - ^ o -

cUVvo. I p o v ^ j b v R - V i c d l - v ^ a U c e a T t v i a . - ^ i c c h o o e c i o n o c j ujt^ch^ -

H j i Aeuvni je K n a i t .

— oocc^jCL veci" oi<jtecS! ^ujtcu r e p d ^ a ^ v ^ c U

^ o e o U t t i ^ s e p o ' u ^ t e c i u o u u h r ) R l j ~ e l x . ( v u T e j ^ o i c L n c t ^ i v c c j u

f o \ j s > ^ i ^ v v ^ e c v e ^ . ^ u u p c c i ( U U a J U a .

^tvv^aa v v e a i c a u ^ n ^ j - j ^ j e o U n e e Uojjp n & k a A \ V u o J l e . ^ e v z A f ^ e ^ i c ^ s ' o v b b e o c c l ^ U ^ e l e a - t j b ^ ^ k c S U /

vlco E e i c ^ r j e l o - ^ e o u c l - S e t o ^

I č A ^ J L v v e VIE^OLIIAE

a e p i i a i A i U a o ^ c u T C ^ U a U ^ i k (v t a a a a l o v . ) o c l v v c . b

o p r ^ i t u p i A a v u \ u p i e c c v e u a . . S c c t a o c l - e ^ v i o L u p o U K ' -

£c j ^ o o c l j a u V A e o U o ^ ^ ^ e c i v c a k o i s i o " " C ^

^ a o l s l ć j e £ a c U \ U e ) r d o b o c l e " C H p ^ ^ - ^ f f i ^ ^

e J a l - e ) ) ^ c t U W ^ecVu'VOj o i o b e n c ^ r tuCi^f^Lc^viv^ , p o p u c t x , s J n e U c : '

- U i u v e K v c s V ( ^ a U c u / a č C C U C J ^ O J U o d e a d a ; f ^ ^ i o f c

UI S U B E M O V ^ A V E ' U ^ E R TOIOVT'OG u S E I U . U . C V T L U

G U I ^ H L L L C V U A I K M V E A E U L T V O S K ' ^ ' M A T E U -

a ^ . l t ^ o s U S U ^ c l c ' l a z i tv c U ^ e o s U e ^ L a d k i j e j 1

U a v a e R C ^ t u t U a . ^ , M. teAdLteiomiUi' f ^ i U i c R j ^ e - -

- H ^ U i e a a ^ c c o U a U u l + u ^ ^ u S a c a . ^ e v e o e \ o l U K l A V I C " U - a u o c i -de ta r e s a ^ v o J < e c i n i v e e s c c ^ n c ^ v c c v T ^ i , c e U v c ^ c v c U c v ^ ^ r f ^ f

u i^f'i-CeaC cicv -wuc •o /.;J, ^ - r \ C ^-rv ^ -

3 3 • - f v OVIG-Iot 5c-x\{ SM-N(jCy s e ^ f i t S c f i i m .

o a c f c . o iSL r v c j + k x

C b t ^ ^ c n e U L e e . i c j ^ v ; v c ^ t u c ^ e t ^ ^ s k ^ n e 5 t u p / n e k ^

icieci-dt C viesl

- c u a R ^ C ' r s k e u tcu/L&cje. ^ ^ P i V K i e c\,ln\n<?

ee-l-e. W c c k p t ^ v v s ^ osehmz,

- k ^ m ^ s o m u ^ C j M S f t M * ^ f i ^ e u v t e c i e c e

s o c ^ I M O - f ^ S - o U v i e s e . L - c e š 1 v c c - : i s L o s ^ o s e | | u W .

H f c ^ c t t e cfe n ć i đ r e fe^olvv ^ 0 9 ^ e ^ o H ^ J m s ^

f ^ f e ^ ^ ^ lež&evv n e a 0 ^ c c c k c i ' i ^ n .

i ^ l ^ ^ ^ e ^ e L e a c c e ^ : ™

7

1S ^ s h c ^

' c e

e F c ^ -

t i

iV) f - e t f t e v i J v C E

, U T a J o V V U ' l M l ^ f c f e ^ j Š u u G . . , i i J j S L , ^

o d n c f u H a . j e j p J i j L ovoaJLvvo i'" p e jg .?csn . C c v L § < = f « j l c

^ v o c h ^ v a i ' C , ^ v i ' f ^ V e a . p - | 4 >

v S V i ' t ^ ' ' a C i t o s p r ^ L u a v M

^ U U L ^ VJlGivfvU.« Vl'šćt , c J L f j C ^ . 1 J A \ 'S

Lu.u.u\e jkCx>VU' £a£.U4 , s ' f « S e C t . \ .

- T o K A S U f / teKč« ^ v - e t i ' C 1 ^ ^ e L v d k ^ ^ s ž . c U e f e t A ( . - h a - L o c L v v - e c u i~

^ C i L t f p o d L ^ s U S e IA f ć J t u ' e ' ^ J ^ S t ^ - ~

o ^ d e k ^ v u ' , M ^uud-viu C u C f u f L u

' S a v o T ^ I T ^ c io - ' _ J 2 ± T i - e c l L ) V / ^ - t M u V /

. ^ ^ h j i l t v V v s h g - _ a > a < i k a c v . >s c ^ g y 2 . a c . i s C V ^UcC

-v l u e v ' l a J U i k l

k>SL\ l e U e K g o A / ^ i h'

c - ^ . ^ - ^ č r t o . n - e . c e T ž ^ m i h TTu U c e " ^ U v c a sooCj- -UC p ^ p U c c n e c s o L i ^

^ u U i ^ a o ^ M g i - U ^ ^ a r e i e u ^ u c e ^ f a i l t fe j l

— k i ^.Vi i , ^ o u s l e c u k a u . a u M c u s ^ ' a i U i u cleu-S" K O G T U

j v i u v c c j i e fekdu A v o

^ Z g c g ^ a e ^ o f s l e i / i ^ ^ a r t u i V a L u u L g \ a o j t f e c u v c e

y a 9 v j L u p c g u U i t j V v o I f U i r v o T U ^ e ^ c ^ L V K ^ c ^ ^ e ' ' o ^ g u ^ ^

t ' c l e d o v i i a L u t p v e T ~ j e x l o ^ I u d o T ^ e u v e . c c c U u J

u S P " r kci_cl CUIU ^ u ' ^ t p f e l A c ^ ' v ^ C C p / o c K ' . P u ^ d n u

f č U L c ^ l u ^ V c a v v o L u s l i ' ^ e m e t o n a i v u u ^ e i o u . T b j e j U d ^ e

a e t u J ^ e , Vie. k ^ c c l k . K u c u v i ^ a k viovčjz^ } ne^g o n c f c e

t e o e v v u a ^ U L v t ^ G v a c t a £ a ^ e u ^ c s l - e v i ć

o o l n a s ^ ć o a a a e . c a t j ' i v v l c c ^

^ V a < j v £ _ C U ^ n a ^ e o ^ ^ c v č f e u c u T . e L u l j u v J/AOCOL v e U ' U p c e . e v t, » i : J ^ -A , . , M S „ - l , ^ ^

o o l '

^ s t i o ^ p r " ^ ^ i t v z . a l u u j 3 1 / i c \ e e v c u t u a i c c ^ h ., OS t l > V , , KA /-V/'O iV̂

c v i a . U. r e j i j e ^ ^ u a u a

" ^ J ^ L C ^ \x ) v ^ V > V u e ^ ^oOjlk e s e l u a e c a o . ; cc u ^ u i p e 1 i v e h r u c ^ \ a O p k M s e c u u e c a a . ; a u C p u c

r d e l u j a . $ e t u j e T e u k : V o a u ^ p o e s kc:

u e c e ^ fctafi^^ - , .

^ ^ 1 " O — — — < 0 — p

I O J U ^ z n ^ c ^ c K c J l v v v ^ 1 a j e v i o a c i n e c o / ^

• ' c i G c - ^ v ^ u ^ v c v ^ c ^ j c ^ s k / e u c g < r W e c o ^ u d s i ^ s r v o k

r o c i t c L o i v a u f e - p o ^ o o i R e a u o c ) r C , 4.,

> s i o b © c l i l ^ Uu f S E r R i c b t r .

V i k 1 - ^ C U L e o S V T^acCCVC^ <vp'LU\UA \JSCX c , ^

v / a ^ c K g S ^ ^ a ^ J ^ ( jčLdUii^cbp^ -

. . ^ p vl^ -i's/ve/Li" s'isl - H

y

- l ^ č c s <^\ccJLWi ^ M j ^ / v e v L i ^ s f - e ^ lui>LO<^U V I ^

laC ^ o T s t i u ; L L L e c ^ K K c t o c U i ) o l L v i y tfV^e c s c U K c p ^ o t j b u ^

j j j ? ^ LL e e U i - i i ' , fe r O M ^ v i r r & ^

t A j e š c o v e c L L e>vMvcie, i / ik ' \ovc\ ^ v o H f v ^ ^ - r • vt ' ^ (J

~ v e l M ^ e U c J f a ^ t e e [ c ^ z ^ L e LLtec tu . s e i j a c a c u c v c c

^ a v V i v c c i r e L L L ^ a U i c ^ / Se>ou<DLQSW_ O f - e - o g i v c c u j ^ p o t ^ ^ ^ U c i c ^ 5 e

j c i ^ c e U ^ v u e i o L ^ e l a l b V V L - o L a k ^

^ g v ć f j H i ^ I I I ^ ^ c t v v c g ^ a g t i / l c e - ^ ^ k , <>ocii e c c č u ^ e J ^ g ,

J f ^ g : c t v i o s ) ^ ^ ^ g ^ c ^ /]6LC1 ^ f c c ^ L u V - a c i LV dcTTžT^

f S ^ i j ^ t b j e . feg: s-eJ^ćj) fmcičt, ^ u J ^

u ^ ^ l a / i u i ^ c c l e T ^ " c i c c c

- f a k c c ^ e ć ć T

j o e - ^ e e c l v v c L c L ^ f c c l T l r e ^ . ^ e e c l c c n c e ^ ^ ^a&ine Cf^-cL^

L L ^ t e e T ^ ' i k e c ^ ^ b A C v Z e v c c n j b v ^ t c t a s - t u e c i ^ e j ) u ^ c ^

^ e ^ k ^ v k L n c v ^ t r f v c v t ^ j e f ^ e U ( C L n j e ^ c T ^ r L e ^ j c e c?d ^ c ^ i

( B T ^ t ^ v i c l n j j š ' e ^ t v ć W K ^ e f , ^ s k e a - ^'RjžcI^gsU • f

^ouuć^v^'ob-eaScU c U i U ^ c c u j ^ 2 ^ ^ ^ Č U L U J ' K ^

i v - f K n ^ ^ z v n ć e m e P t f e d u -

nehrick&^ L L ^ k c ^ ' ^ k v . \ 0 J

( S Rccc l c c r ^ C i v o ^ LI ^ ^ ^ e v i o c u . s U c ^

• i' ^ t c ^ s c ć i c - - V j u J l i ~ c { i ^ a c ^

^ č v i p e j ' l e a j e u u I I V O M ^ ^ ^ i e l ^ j e ^ u . ^

^ o u c d c s , V/'i o c l - c i c a o i . ^ - u j e č ^ ^

R č v ^ ' ^ ^ c s g ^&bo / l c v o ( a

m o s f ž a T n s F ž c i h s ^ l v a ) ; a L c o j i ^ e c ^ t u %

n- v S c G ^ e a c ć ^ u ^ c c a ^ u n a , o v t o ^ k v i - e u ^ o k a J 6 u , c a t

^ ^ u j c ; v i u o t o v a c a a u r u-cecTu

p o U V i ^ ^ ^ f O A . u ^ CctcU'u o f cc ' \ / ov -e -- / n i O -JN, i I ^ r ~ ~ " &

^ ( ^ • • ^ o c o V ^ u ..3-e.Lu ' p o s h u j U ^ l c c ^ a C i u J - a O u c u l c a a t c u

c-viccj' U o u u g j c c ' k e o a ' j k " ^ p o /

^ v i " , o i a g ^ ^ c i o s k v R a c U ' . 5 l o c l t v ' p u / o c a u c , .

• ^ f e ^ o l v i o o d ^ e k a c l c ^ ' s h j e g p o j e e f t ^ o o e c l v t a s k ,

v\S>e ^ f ^ ^ n j c ^ . b c c c C L t k k c

' S U o C c U l 7 o U L a ^ V ^ U , HClČIVUJ ^ c ^ c f c i i

1) fo^c->cUccv (\ofUk\c., ^eoa. r

& t icccUVef- j ž ^ c i ^ ^ J c J V O i A o c j - a s p j ' ^ v o ^ u ; f u u ^ e l - u ' G e ^ ^ - e - ^ ^ H r

v a l a c I J k T i ^ e - - F ^ v u ( V v a e u c b ^ e ( > W J X v o J n s J U k ^ ^ « j ^ R C c ^ t o g c v J e 'OL J O o o W c u

n /

(S ^ a u u j j ^ iuav\ &led.e ^ g c h c ; cc is / u c u a o c i a ) e

b'i'Vvvo s o j / ^ c v c c e v A v o jO^ lACLkccd U a ^ ) o c a J c v n ; p c i c l - e ^ 1

- T k i ^ h i v a c k a v \ a s u u ' p a r c u u ^ a u - p u s t e ^

k b g J k ^ V g c c H a n e U a c J f c r t c ^ ^ Oc c f ' a u c c —r ^ ^ ^ (l I "r- n

^ a l o u j c ^ c t e b ^ c u a a .

© \ckeaJj ^ L - e ^ ^ c g p ^ L O t c c e u ! t c , s-u* , n p a

I c a c o ^ ] U ' v p o ' e c l ^ J U u ( a v U s U r e o c u t c U y . . s U t a c i v u (v ^ o o u o o g U U 9

— v a c U , c u v o c u H : v v 1 s l o e t a c c i ^ - a - a i o u s a , ^ ^ _

- W e . o v o c ^ U e n c a o — ^ ^ — — —vj- . _ a J v j t a .. 1 - (T- c - a č a u

•sa Clcuvas ^ ^ ' - v ^ A p ^ r L ^ & u j u l e ^ i u u j z - f^ruM^ p/muJU^

č k c ^ i j e c c c i ) - T '

' . ) i c v v c ^ G U i e r e p

' ^ a r o l ^ r r ^ ( i s f ^ u u , L.V K;h}S ..

u:2- ^ o u e c i d c v A } d ^ l o c e m c u M e ^ C C ^ t T T C .

— fWvvcev\<e

. ' f t o ^ O R c a ^ , u s p U , u f r a s L c J )

L u i i r e k - e ^ u u c ^ l U ' v ^ • e i e — — — — — — - J — -

j ^ e ^ ^ - u i ' K / e t i ^ p o / e e c c c e c e . ^ /cc<

- u re- ^eeAuieuvie^ s~~\ ( a c l w e ^ - - a n e ^ ) , u /-» i) j zce Ace tv io^ 'Vceoiecclcc. oLe^ccjćv/ c c U o c

^ t ^ e v f s e u H a e V - ' ^ e e V L

/ e U . I raja. l-f u , s d U c u c ^ b&o a l U U U ^ c a c v ^ f ^ M , j^-osk-

^ k c ^ g i L ^ t u i V L a l a . ^ - ^ e ^ a u f c ^ V

< ^ e . a A a \/r:

j ^ a e e ) ^ C w e c u . C( e"c u ^ e l o JT /VTC^ }K

v r e č u a o ^ e c l o & ^ M e f u v a ^ T ' T v / e c n 1 L e l ' CL i ^ d l

fajfofujAhcu^cy .

( 3 \ m u u u ^ j e ^ A ( 2 ) i s & i f c u )

- OJkAiivJa c^p

rrMh^J^/tajJts/^^Ujt-

TuJ)c 0J ^ / u v ^ .

' k o ^ S/W££KGN)0 S6LO U TR^^CCiDl' ( ^ •• ^UV/wO) S

, « cv i - ^ž* r y c e L e J o v i A J D t ' c v v u a c ^ VOClcoA

' y e J e c l ^ v t c v i c c f t ^ L c c e v ^ V c ^ ^ e c i ^ v i U ^ a c i j s l - o

A . ' C j l l s L ^ / ^ U n V e ^ e v c v c d c v f s e c j ^ c O c ć v c - s e l c , i i - \ t e i - - e c p ^ o -

^CSU.N'O/VV^Lua i , v e p o s ' i ^ . JEN-S-CO R a ^ '

C u i a A ' c ^ . j e l j H c t c t k K l c c R c c l c v / V ^ e i S n ^ e c l v v ^ fs i 1

p ^ < 5 t \ C c i U i l c t - c c J i ' ^ i ^ . O. f j t-ve ^ o ' ^ U ' K v k i .

vc i o c i o t o ^ , W c o J h c .Rv • ^ U . c O V l - c v c ^ z i ^ i c ^

c t ^ f j v c ^ . f t c ^ v e e u c g c ^ U i J i v c x } l ^ v e c ^

\Nee ('c^evuem V-) is cUcLvjTivcv ^e s e iLs ^ i c ^ h j

1V o t e c v F k / C c . C > ^ C v W s W .5oU-o tcv fe - t \Os U : ^ V V - e t e R . - O V O 2J0 ' ' l c eVCC^

v a c X R o o W i c ^ ^ u T U c c C M ^ S o C i ^ ^ v U i 4 a n e c j d ^ s U ^

s c c t e k p L

c d H U A U v o I c l u ^ u . Acvmis n c c c u t U a l o L o v o ^ i e e c .

i ^ l ^ i ^ ^ - o c c v j u iv t <x U kan l -ebs i -u j A ^ t u e H C c -

o g Aj'^usb^/ u ^ ( V t u j ^ o f e c c c u c v - s e l o j e c t v c c 0(0^ j b ?

£>f>vu lc.c3uo ccA i ^ o r t u e .

- V c c o J f o 2.c\pccz.1 o j e o V c c v L o d t / u ^ k ^ ' U a j u A j e ^ ć k i U ^ecd^]

i o e ^ l o ^ c c PA-UL t ^ i v ' D i s ; n e k o c d

-Hc1 f v o . s k c W ' £ O M } b ' e p e ^ t c d c L v e v U U c t c ^ c x _ č k : t v ^ v c v u c i u U c U u

t ^ U U ^ V i a c t c c v o U ' ^ m ^ , M c c v v a . 5 j - e . ^ e c c t v n ^ i v u K o U H a c v -

v u t ^ r c c v ^ i V t o ^ e ^ p ^ t u e v v e c c c ^ ć - n j ' e t u e i c c s , ' r ^ c ^ ^ c ^

i l a c v e 4 - e h v x l W * U s - f ^ R e t u • ^ t u R c c L ^ o i u v f > o -

i i o j c J t o j e i ' u v e - ^ e ^ c , p ^ i L c c ^ ^ a v c M ^ ^ j e g . j e ^ v e b ^elc^-

^ o U V C V V A S L c i c n R-ČHCU c t ^ u T K ' - e v t c j g p e C t C L ^ c ^ c v v c u a j e p o ' ^ e t l e c c t \ ~Kx H i n e R v n o u n c c v o - e k s K ^ p ^ - j ^ " I I / ' • ^ H •>

•Kv \ , ^ v e a z u c U L o s'U

~ i f e j)')ao5'i-e|2LvlC.<Cj- I s ^ g J i - C C ^ C U iK a A p ^ c O

l M \ C'b U5_ i'2.' s e f , c x j ' p v ^ o k c o . c c L r ' ^ v e U a ^ . .

j č <P"\-(.C; c č c c v v o r s v - e V e U r c o U g e / V n ' ) 6 j c 5 c D u i ' C f H ( ^ ^ f e c ,

C2- ^xc{cC) . ^ a c i - s ^ t c ( c c s c . L a U n s ^ j l A u v e f U c i ž , ^ T ^ r c i r <

b ^ ž t o . S ^ o - i S ' k e b c i c l e U c i o s p ^ . v c ^ u U. c j ^ j c ^ đ l s t e c i u ,

U t c k s k ^ v c ^ C U O L U f ^ A L i R & A - M t H ' ^ v c l - o ^ > P o i S g ^ ^

f / h U ^ e M A J , ̂ • h c t c c K . i V H i c r r ^ a d ^ u ^ A e s e ' k j t u U o n s ^ , a U u n j l u i c c v ć c v d c o ^ i d U ^

- UL ^ - e v e ^ L c i c ^ T 2 - c o p c c c J / i / i c ^ ^ o o c p i ' ^ n c c o ^ c U ^ c j e ,

l ^ t o U-Cigcv f 2 - v e j u k G ^ c c c c l a v c :

cv n j ! k o v a - oV -o l t vuts k o j e . J f a & e J ^ / a j ^ u ' cc

v u e K c o ^ o U l - e i v t s i o U y ^ c t [ ^ i c r j c v ; l u e c j c J - v j o G U s - e ; l ^ c o ' v ^ o ^ ^ v ^ e .

' U . tjVi \ i r ^ - u j ^ i c c ^ fe ^ U Š T f o S o c ^ b A C ^ c v v u J o ^ o n ' ^ g ^ c

^ Č O i c p v u c a / o c i c v ^ ^ v o ^ T t u a . r ^ y O ^ o

I U j ^ t p j ^ i u ^ - e c l e ^ L ^ e t r u 4 n ^ ^ u e j W u

J V i l e e e ^ ' l ^ e ^ f c c l ^ ^ ^ o U i o ^ i o p ^ ^ / v v ^ ^ V U D I U ^ , r*

p R o o e K i PefNP

^ t L u s l o ^c U o f L a c c F k c e tekoci j ' ^ e c l c ^ ^

VpccU- n j ^ o v o t . č c e z c c v c c v v ^ w M f i j o i u ^ ^ / - o c i ^ u ^ -

T o S-^- , f v c d c c v ^ , fcokiLoK ^ o c s e l o o i z e c i ^ L j O c c u c ^ ' V o j t : d-u.

i o . v ' b o c l c ^ v v o u r l ^ ^ ^lCCUVl i c l c c c c c c v U c V ^ e . ^ U ^ ^ lcCOA j e .

- c R t v o C ^ K c r O c u l - R c r - p ^ L c ^ e " 4 h U j l J U l ' U c i c ^ p c l o . -

n a V ' o v e l ^ v v ' i e e U ^ o ^ L ^ c i d c ^ ^ n c ^ u S ^

\v vioc u s V f e ^ p o l j ^ j ^ v / ^ e d e ; r

V' f g j ^ n ^ j - o c v i G v r o S l v c ^ ^ U fcoh/\) k •

Vv u č - k c m e ^ 9 j v i . c 01 \ 5 K 0 0 l e * y ^ U e c X c v _ /

^ a c L c U U i ^ e ' 2 - u v o u a ^ . s e i c u , U c c ^ j&LCnc^ v e i K n c c ~

S o M

rl^c)} sJy<MU v t p ^ v j g j f j ^ ^ ^ ^

v. \j i —C.-L —-

^ i c v c l ^ o l \ R J & v \ £ ) k - J h c l v - c x ^ j - c J U U h j U

c L e i c ^ V i [ i a c x . j c ' r v v c L f ^ ^ k h v e t i k a c t u u c a a , . - 0 i 1 ' - i '"'J * Lf * ^

^ e e a c u e i ^ e - t i c s f ^ e ^ c u ' a ^ u ^ c l u o ? e t c c c i o j a

^ j t h ; v ^ c o k a j ^ e o f - el-o)t ^ c t d / e . ^^cLci^csVh' umnoravcoa

r t v ^ j i cu^oije. ^fiev)ycc citc^ 4 e ^ a j r k i c e b ' ; a^c -^e f ^ ^ r t ^ u

c - k ^ t v i c o S e c s V a ^ c U c S V o j e J V c l ^ e c ^

f ^ s V e t i c D v e ,

- S e o s W ^ i v c V ^ e V ^ c - o v v e i i ^ c v v \ i ^ v c c c ,

v e t n e U c u J r v o j e ^ © c j ^ v n i ^ ^ ^ ^ r v e L o A / c j - e jai^Am^I^ I

^ e e t v v o - e ^ r ^ ^ o T t e } u c U r - 1 a ^ c c c h e i ^ j ' c c ; w e v i ^ -

^ - O a i ^ u i s e ^ v ^ S e o - S l o o c u e \ v v c i a ; p c v ^ r

č c c t v r i e v i fcže^. fck^vTToa

J c A j o - C ^ o c v c J ( L a j c v j e e b e X e ž a v c d c v d e i c t A e o c u : t c x ' U ^ u fe+og^;

^ v ^ f e a ^ s i v c e ^ v e ^ o U s - p o ^ j - g / V ( j c u 4 j e ( - e i t / g j — u / e U c c n c ^ k ^ j e t a i e e c ^ t c a ^ e l ^ ' e M V v e ^ f r p e e e u j a i

VI Ci J o v a a ^ e a l t Vl.g-fe fr^feMjAM t N j e ^ K c H .

- ( t T T e č a l ^ p ^ c ^ v a e c t c v n c U v i f e n / ^ v a n c

t V e c a ^ v c c v c u . T p c s V e d a . 2 6 t c N J / l h t o P - f e ^ A - 1 i h c c L a p o i ^ c ,

n a U V n ^ ^ V i - ^ l o u , f ^ ' U o r v i c ^ ^ v a ^ u U a ^ c ^ i a ^

^ y\C.cU\<!jS t K l jbt t te CLp^ccvtjO^ t vV^? V f ^ j K ^ o ^ /v

i C a d l / O c t ^ a c t ( , e a i c t c ^ p t u ^ o U i i ^ i d ^ V U & c o C U e f o ' U c L U /

^eU > t u . c v ^ 1 ^dVcc^Lrtio\ćcvl\tL^ ; i ve KCCUC f o ^ i u a L c

A ^ v u c u u , n e ^ o f ^ n t o j e R . t J c T ^ U k l c I c O s V ^ W j 1

v u ć ^ e e u o - V v o a U - : r k ^ r y U o j e . f e e f U o v c .

u k c d c o Ć e 1 ^ c j c e n i y>>2ob-v<c l e i -Ko f i ^ ! ' ^ k .

! a j i v r t c - t u c u i ^ c c u k u c ^ i ' f o ).. ^ o t c ^ o c t ^ u j ć v c ^

• r——r^- — — m A L U G ~ pc^ap. M6fcg ' M d M s U s ? I c z ) I . • . ^ ^ ^ S ^ ^ f ^

; — ;—V-— —- -f -F& LA S-TAASO - f c f i c f s . • •

To odKP^C AĆS^L* VbU-LJ^O^U j izonvcr^ clBufik £tć>. jMtđl-mvimožt Jf ueh^a ^uoZu^e

p o J E T ^ o . V/teoic v^)Vo CCV^ v' j I Vi+^M ^ k ^ c J ^

p o v ^ j ^ N ' d o ^ & i z k ^ « ČočJr o j 2 X - o t u ^ A U :

SkA^gM^g- ^ g Š l / J / V - LZt^eiu ; I^g- X J^ ' fa gy<

U uaa&0V\C\ - P o o e o a . t f s u f e ^ s t e ^ ^ s d l o rnSe . fr ZvMa-^r ^ o ^ o ^ e v v^ego . | / - e

fcue^ e o i J c l r K f - ( c ^ m č f e u o k ^ e . ^ o J O O ^ a o ^ O . 7a/. i? jpeo

^ £ £ > 1 j o o a M - t e ^ v ^ to^e Sl^aGC ^ v ^ h o ^ fc^j) • 3C i^žCC

b&L&epdCiO we.ouvA<e^vctjuAa uao^J ^SU Ja ISB .'6T- }36~

pdi/pp. 'iT^MgMOM — f ^ f&k

j b t e J p a a z ć h * s l c vonVić^p ^a^'vveA^^

^ posed rovuvu yia .ua b^vjc&eD -dla ^jc&Llio S Z ^ - ^ c c J u ' s A a - i/a. © t e

O i O C i ^ u e J c . ^ a c ^ n ^ v ^ } d c t - M v ^

^ L C L j D ^ v i i ^ M ( e i p & v u c ^ e . ^ l a C j ' e U j ^ c i ^ L e ^ C I ^ ^ r i ^ ^

'p^^rt^C OJlOt - I ^ V i ^ U v i p c p g o t ^ o W ^ C o b JUAS&o'

u (p Q l p J P \ | j e • \ o e - M S 4 I A ^ ^ - V L U . ^ ^

: - - p ^ v J t ^ ^ d S l-L s f l L g f l U ^ v l a s n S o \ s a - u ^ J ^ M ^ . . t t L ^ c j p i t L b a ^ ^ . ^ - cte*. s e

^ e o l e ^ooSVo s u s A e r f i i v - v e p ^ o ^ R - v-cvV; i v o i ^ e 't c a j p i - t - i v ^ e ,

4 u v - a ^ e e ^ e ^ e ^ v e a l K e M ^ S t m H e ' e e - f c e f e t o i M ^ ^ a b a o c f ^ ,

]0 06VV)01VLC e v e a i A C A ^ f e i ^ S k M - j < # e V ' ^ s o a

^ v U a o a - i ^ ^ ^ ^ o V v a ^ U v v v ^ i v e e O .' Ujoe. . u T i ^ u ^ e ^ ( z g u / c to 5 5 o s e ^ j a o ^ j L b < * k 0 j n c ? ) ( p i - ' £ - 7 ) o J j f e c f a h i t e - t Z o ^ o t t

r ^ e s l J b c v i : £ > U J ) U ( i e & C A r Z - V f i O A -

t e ( o e J ^ o ^ ) CO ^ o U m o ( J o ,

p 'rh-hsći/aAnO^. c e A J^^vck^o^ ćhjs^žhzJ^c^-c / e ? rM _ 1 j v ^ ^ L - c ^ l v ^ , ^ *

r p — o ; • • (f • —• U ^ (7

^ ^ f ^ H e . c ^ e l a ^ o ^ ~ ^ aJoiasPiW<=\ QCK JC ^sfvcikLeiAcA

c C V_C> 0 0 , '

^VVL^' oecA^-e '

^TU/ l ^Ut sUL^ - - A " v ... S f e ^ u O v ^ K f U : . a P v ^ v o r -

T R / e u - e A U o i - H po&ev&ziA

5) P e ^ c i s s ^ Vp a e £ o i n i / w \ b C a u cj^ADU^ » o p V e e e o c v c ^

JJ p o ^ - e A u p e c s ^ e o - o A ^ ^ c c c ^ e , ^ e ^ 1 1 - ^

O {jč&UJLC^ lL(«aog-i pcrJ lLU c ^ j Lu>C\ ^ g l j i c j ^ o JtJ^iC&Uu ^TLLUO fc

^ g ^ T C t L G fe ( C f ' e i ^ ^ v T T l t 0 . — — « . L T. ' I m n. n —. 1 /« _!,./•. I i-fft. i ' \

" • ; _ .. L. /•* ' ^ -R I *I .. CR ^ I . ... /"._ _ - e r / T e e — p . ^h^crpd, , } ^

\ i p o b j G P e ^ i v ;

J^c^ruotiCcura '"

a a ^ n - pg-g u e Kom/ Iču o b e ^ č ^ u g ~^ u

J a ^ ^ e ^ e ^ e " ^ ^ j e i j

- T ® 'A

jai-vuA^ve t ^ t e g . J t J u ^ - k / e u K s e ^ e G ^ v a TJoiJB \ i c l t j j ' .

(Jttoz ^.^.Zev^^IoL^ ffigu^iŽ^^^ ^o^^e'^/JlS^^^K V / e s e o s / c e •AZJutđ'u / ^ ^ f ^ e ^ c j f ^ t ^ 4 - z ^ e (ftpuEba^£ 4

U J u ^ a ^ t u ^ sftfo&^o(M j A ^ h đ u ^ f z p j ° o š } c r p tv&zcTa jMcUJij 4 J s ^ b e o a p ^ j h J / ! z u a . . . j j f l i J c s / SZAJLT' v "" ' '

U m - ^ i u ^ o u c t e ^ l U A ^ ^ A B k e ^ If'OJvAA '^c^gpejU 'e^dlA^c . | t r f t Z L ^ K c ^ o ^ oAt } Mbe. E ^ U K A ^ g ^ T j o ^ ^ ^ -

ofauhe ^rtčftčr 5epjž.č.ioe > d z • ^ L . U 2 , ^ i - ^ giVi^oof ^ e ^ a c i ^ e -joulh

U s a u e e t v v e ^ ^ J f u / s V i / u V R ^ C ^ - a O ^ ^ I O ^ A ikroufi i ' ' , fce^ovv^vve 5GCMO - - tou^JK u M - ^

- Z o ^ A e ^ v / e s d i o vualc 1 U o o e c h b r t e ^ v t c d J ^ s v -

^ - i f c i ^ u . s f o gu U e L r J e i o ( / / h L j ^ o M ^ u J

n O p č l l / M } ^

VJ — —

- C e ' r o l ; ^ f ^ a e o c k / c s ( P I A ^ - O O ^ O i a o ^ U . . 6 o \ o '°(^e V v o ^ j ^ - u u a b ^ o d ^ . ' o i ^ vAteU-J- e

• feRKlfA- Ai_ - D a o e b l o i v ^ feeAAeluoe

| U a i e l i e u ^ f e 5 c \

' ^ a v ^ s & v v e ^ v o ^ - • ' ' " u • w

v o t c g ' e . tMo l i k r p o o - c ^ c u ^ c . v & ^ l t i l n ^ s e J c ^ ^ IUOLD

' p o r o 6 S c x o ! u ^ e j s A e ^ o i i o 7 , 0 ^ d o K o J t ^ s

Q k j o ) o ^ ^ v - r V r s a I haoIO D ^ ' T - .

j, b & ^ ^ a t u ^ Jl pcriy J o ^ - z e . i ^ g p ^

5 . T R O ^ o č v / V i e ^ u ^ '

© u e j L e ^ ^ i s e . P a - ^ o b . ^ o ^ a K s a

GjfcJJ^A- - , f f f c ^ } fažJ-,

rr'čottuo

- -T- i/e^-'f čTI'V-JO« 1- ^O-cJja e 4 i W i o £ 4 e R e ^ . ^ h a ^ — bčCfj Gj-azd.; h gj-CiV'C)

> - 1 G

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 20 str.
preuzmi dokument