Spisak tema za diplomske radove, Završni rad' predlog Informatika. Univerzitet Singidunum
milosenko
milosenko

Spisak tema za diplomske radove, Završni rad' predlog Informatika. Univerzitet Singidunum

8 str.
5broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ovde je prikazan predlog tema za diplomske radove
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument

UNIVERZITET SINERGIJA

FAKULTET ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

PREDLOG TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE

ŠKOLSKA 2013/2014.godinu.

Decembar 2013.godine, Bijeljina

PREDMETI: ELEKTRONSKE POSLOVNE KOMUNIKACIJE I INFORMATIKA

1. Internet marketing u XY kompaniji 2. Programiranje grafičkih aplikacija i izrada Web sajta 3. Internet marketing plan za XY kompaniju 4. Sistemi plaćanja u elektronskoj trgovini 5. Internet marketing u turizmu XY kompanije 6. Internet i turističke regije 7. Marketing usluge u bankarstvu 8. Globalno marketing okruženje 9. Elektronski lanci snabdevanja u XY kompaniji 10. Upravljanje materijalima u distribucionim kanalima 11. Elektronska uprava 12. Elektronsko bankarstvo 13. Digitalna ekonomija 14. Primena interneta u obrazovanju 15. Internet mobilizacija poslovnih procesa 16. Elektronska trgovina u XY kompaniji 17. Primena RIFID tehnologija i bar-kod čitača u elektronskom poslovanju 18. Elektronska distribucija 19. Primena storefront modela u elektronskom poslovanju 20. Portal modeli u elektronskom poslovanju 21. Dynamic pricing modeli u elektronskom poslovanju 22. Elektronska tržišta 23. E-colaboration kao nova dimenzija elektronskog poslovanja 24. Plaćanje i modeli plaćanja putem interneta 25. Servisi e-government 26. M-government 27. Strategija elektronskog poslovanja 28. Mesto i uloga e-biznis strategije 29. Internet marketing 30. Aukcije na Internetu 31. Marketing i tehnike e-marketinga 32. Internet menadžment 33. Održavanje i poboljšanje nivoa internet prisutnosti 34. Modeli poslovnog nastupa na internetu 35. Mobilni marketing i servisi mobilnog marketinga 36. Upravljanje odnosima sa kupcima 37. CRM u e-trgovini 38. Elektronski sistemi plaćanja 39. Elektronsko bankarstvo sa studijom slučaja XY 40. Identifikacija i analiza rizika u e – bankarstvu 41. Servisi e- uprave u XY opštini 42. M – trgovina u poslovnim sistemima XY 43. M – bankarstvo 44. Mobilni marketing

45. Primena mobilnih tehnologija u poslovanju XY kompanije 46. Dizajn B2C Web sajta elektronske trgovine za provajdere sadržaja 47. Dizajn B2C Web sajta elektronske trgovine za katalošku prodaju proizvoda 48. Dizajn B2C Web sajta elektronske trgovine za provajdere okupljanja 49. Dizajn B2B Web sajta medijatora elektronske trgovine 50. Dizajn Web sajta za elektronsku trgovinu u sistemu Visual Studio .NET 51. Adaptivni interfejs Web sajta za elektronsku trgovinu 52. Dizajn podsistema bezgotovinskog plaćanja Web sajta za elektronsku trgovinu.

Mentor: Redovni profesor dr Dušan Regodić

BAZE PODATAKA

1. Access baza podataka (opis, modelovanje i realizacija konkretnog primera Npr: magacin,

prodavnica, radnja, apoteka, agencija itd. )

2. MySQL baza podataka (opis, modelovanje i realizacija konkretnog primera Npr: magacin,

prodavnica, radnja, apoteka, agencija itd.)

3. Realizacija konkretne aplikacije za rad sa bazom podataka u troslojnoj arhitekturi (Npr:

on-line oglasi, rezervacija, nekretnine, itd)

4. Objektno orijentisane baze podataka

5. Distribuirane baze podataka

6. Relacione baze podataka

7. Tehnike modelovanja u bazama podataka

8. MOV dijagrami sa razvijenim primerima

9. Access mrežna aplikacija

10. Konverzija podataka između različitih DBMS-ova

11. Tehnike normalizacije i denormalizacije u bazama podataka

12. Povezivanje baza podataka sa aplikacijama

13. Trigeri i ugnježdene procedure

14. Transakciona obrada

15. Mehanizmi ostvarivanja konkuretnih transakcija

16. Administracija bazama podataka

17. Oporavak baze u slučajevima otkaza

18. Sigurnost baza podataka

19. Kriptografska zaštita podataka u bazama

20. Oracle baza podataka

21. Microsoft SQL server

22. Nerelacione baze podataka (NoSQL)

23. XML i baze podatka

24. Skladištenje podataka – Datawarehousing

25. Komparativna analiza softvera za modelovanje baza podataka

26. APPEX – projektovanje Oracle aplikacija

27. Povećanje pouzdanosti kod baza podataka

28. Web aplikacija sa bazom podataka

29. Aplikacije e-trgovine

30. Specijalizovane baze podataka

Mentor: Redovni profesor dr Mladen Veinović

KRIPTOLOGIJA 1

1. Klasični šifarski sitemi

2. Simetrični šifarski sistemi

3. Asimetrični šifarski sistemi

4. Generatori slučajnih nizova

5. Generatori pseudoslučajnih nizova

6. Tehnike za ispitivanje slučajnosti

7. Autentifikacija u računarima i računarskim mrežama

8. Integritet podataka

9. Tehnika digitalnog potpisivanja sa primenama

10. Heš funkcije i primena

11. Autorizacija

12. SSL protokol i njegova primena

13. IpSec zaštita u računarskim mrežama

14. Anonimnost na internetu

15. Bezbednosni problemi u bežičnim sistemima i zaštita

16. Komparativna analiza proizvođača “security” opreme

17. Zaštita podataka na memorijskim medijumima

18. Smart kartice i njihova primena

19. Vokoderi – kompresija govornog signala

20. Steganografija

21. Zaštita kod DNSa

22. Kriptografski protokoli rutiranja

23. Zaštita u telekomunikacionim sistemima

24. Zaštita radio komunikacija

25. Frekvencijsko skakanje i rad u proširenom spektru

26. Distribucija kriptoloških ključeva

27. Zaštitni protokoli za novčane transakcije

28. Realizacija aplikacije za šifrovanje i dešifrovanje fajlova

29. Web aplikacija za šifrovanje i dešifrovanje

30. Security e-mail

Mentor: Redovni profesor dr Mladen Veinović

PREDMET: POSLOVNI IFORMACIONI SISTEMI

1. Normalizacija baza podataka na osnovu Access 2000

2. Definisanje standardnih procesa organizacije

3. MSF agilna metoda proizvodnje softvera

4. MSF procena rizika

5. Projektovanje relacione baze podataka organizacije XY

6. Model procesa organizacije XY sa Rational Arghitect alatom

7. BPWin modelovanje MSF procesa kreiranja logičkog dizajna izrade web sajta

8. CMMI model razvoja softverskih proizvoda

9. UML modelovanje poslovnih procesa organizacije XY

10. Savremeni sistemi poslovne inteligencije

11. Projektovanje sistema zaštite informacija u organizaciji XY

Mentor: Vanredni profesor dr Gojko Grubor

PREDMET: OSNOVI ZAŠTITE INFORMACIJA

1. Sistem za upravljanje zaštitom informacija ISO/IEC 27001:2013

2. Anatomija malicioznih programa

3. Metrike sistema zaštite informacija

4. Maliciozni programi – propagacija crva

5. Pretnje i pogrami zaštite smart telefona

6. Uloga digitalne forenzike u zaštiti informacija

7. Proaktivna digitalna forenzika u zaštiti računarske mreže

8. Konfigurisanje sistemske bezbednosne log datoteke

9. Bezbednosni mehanizmi windows 8 operativnog sistema

10. Rutkit tehnike za skrivanje prisustva malvera

Mentor: Vanredni profesor dr Gojko Grubor

PREDMET: PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

1. Projektovanje informacionog sistema korišćenjem projektnih obrazaca u razvojnom okruženju Visual Studio 2012

2. Projektovanje i realizacija informacionog sistema pomoću sistema za upravljanje Web sadržajem

3. Projektovanje i realizacija Web aplikacija za mobilne platforme u jeziku F# 4. Projektovanje i realizacija multiplatformskih aplikacija za mobilne uređaje 5. Generisanje koda na osnovu UML dijagrama 6. Automatizovano projektovanje informacionih sistema 7. Projektovanje i realizacija Web aplikacija visokih performansi 8. Projektovanje softverskih rešenja zasnovanih na poslovnoj inteligenciji 9. Softverski alati poslovne inteligencije otvorenog koda

Mentor: Vanredni profesor dr Vladislav Miškovic

PREDMET: MULTIMEDIJA

1. Razvoj video materijala po standardu HTML 5 2. Sistemi za optičko prepoznavanje štampanih znakova 3. Realizavija multimedijskih interfejsa u okruženju Kinect 4. Izgradnja Web sajta pomoću sistema za upravljanje sadržajem (CMS) 5. Pretraživanje digitalnih zvučnih materijala po sadržaju 6. Dizajn Web sajta za isporuku videa u realnom vremenu 7. Dizajn i realizacija dinamičkog Web sajta u sistemu Visual Studio 2012 8. Upotreba čula mirisa u računarskoj komunikaciji

Mentor: Vanredni profesor dr Vladislav Miškovic

PREDMET: OSNOVI TEORIJE INFORMACIJA I KODOVANJA I

KRIPTOLOGIJA

1. CAPTCHA sistemi; 2. SQL injection napadi na Web aplikacije; 3. Primena kriptografskih funkcija u Veb okruženju; 4. Zaštita Web aplikacija i baza u deljenom produkcionom okruženju; 5. Sistemi za elektronsku trgovinu - bezbednosno/funkcionalni aspekt; 6. Implementacija kriptografskih algoritama u poslovne aplikacije (kriptografska zaštita

fajlova i baza podataka); 7. Algoritmi za sekvencijalne ili blokovske šifare sa mogućom modifikacijom (rad na

performansama algoritma);

8. Standard za autentikaciju i digitalni identitet korisnika na Internetu, koji omogućava korisnicima da se jednim isti nalogom autentikuju na različitim web sajtovima (OPEN-ID);

9. Biometrijski sistemi za autentifikaciju, analiza biometrijski izvora informacije; 10. Biometrija irisa; 11. Biometrija otiska prsta; 12. Multimodalna biometrija; 13. Upravljanje bezbednošću Web aplikacija sa otvorenim izvornim kodom; 14. Implementacija biometrijske autentifikacije i bimodalne biometrijske autentifikacije; 15. Distribucija kriptoloških ključeva preko javnih komunikacionih kanala (Satelitski

scenario) 16. Razvoj servisa za digitalno potpisivanje dokumenata sa sopstvenim sertifikacionim telom 17. Primena informacionih mera u kriptoanalizi (Šenonov bit); 18. Primena informacionih mera u procesu estimacije čisto slučajnih nizova; 19. Dizajniranje novih režima za šifrovanje kod blokovskih šifara (CBC, ECB, CFB); 20. Razvoj sopstvene PKI infrastrukture u LAN-u; 21. Konstruisanje slučajnih generatora TRNG na osnovu prirodnih informacionih izvora ; 22. Konstruisanje pseudoslučajnog generatora (PRNG) na osnovu slučajnih početnih stanja

dobijenih preko nekog fizičkog izvora informacija (TRNG); 23. Analiza steganografskih tehnika i primena u oblasti digitalnih vodenih pečata u cilju

zaštite autroskih prava; 24. Razvoj i primena pesudoperfektnih šifara u današnjem okruženju sa bezbednosnim

performansama One-time pad šifre; 25. Razvoj perfektnih šifarskih sistema – teorijski dokaziv sistem; 26. Razvoj sopstevnih zaštitnih protokola za primenu u integrisanim sistemima; 27. Uloga distribuiranog računarstva u razvoju kriptoanalize; 28. Razvoj i primena kriptoanalitičkih metoda; 29. Standardi za implementaciju i testiranje kriptografskih algoritama; 30. Primena teorije informacija u digitalnoj obradi signala;

Mentor: Docent dr Saša Adamović

PREDMET: APLIKATIVNI SOFTVER

1. Search engine optimization - SEO 2. Brzi razvoj web aplikacija pomoću PHP platformi 3. Komparativna analiza popularnih CMS sistema 4. Analiza performansi sistema za upravljanje sadržajem 5. Struktura, grupisanje i upravljanje sadržajem u web aplikacijama 6. Implementacija Responsive Web Design tehnike na primeru web aplikacije

Mentor: Docent dr Dobrojević Miloš

PREDMET: RAČUNARSKE MREŽE

1. Privatne računarske mreže

2. Eternet tehnologija i mrežni uređaji

3. Virtualne privatne mreže

4. Savremeni protokoli za rutiranje

5. Protokoli zasnovani na vektorima udaljenosti

6. Protokoli zasnovani na stanju veza

7. Kontrola pristupa u računarskim mrežama

8. HTTP protokol - funkcije i alternative

9. Web servisi - arhitektura i protokoli

10. Mrežne funkcije savremenih operativnih sistema

11. Operativni sistemi za mobilne uređaje

12. Operativni sistemi za rad u realnom vremenu

13. Web aplikacije - arhitektura i tehnologije

14. Web 2.0

15. Web 3.0

Mentor: Docent dr Aleksandar Jevremović

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument