Statistika-Beleska-Sociologija, Beleške' predlog Osnovi statistike. Univerzitet u Beogradu
hippe72
hippe72

Statistika-Beleska-Sociologija, Beleške' predlog Osnovi statistike. Univerzitet u Beogradu

PDF (3 MB)
24 str.
791broj poseta
Opis
Skripta; Statistika; Faktorska analiza; Regresiona analiza; Prost linearni regresioni model; Metod glavnih komponenata;
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 24
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
preuzmi dokument

L'bacivaiijepodutaka dohijcnih faktorskom analizom n rcgresioni model

1. Faktorska analiza-konfirmatorna metoda Ispitujemo siedeće \ an'jabie(koje se inaće odnose na tradicionalizam): \"015. V016. \ '036, \ '039- transform-recode-into diferent \ ariables:8 system miss.else cop>'

2. Analyze-data reduction-factor.tu na sledeći način obeležiii date opciie:extraction-principal components.extract-tu čekiramo number of factor^l :rotation-none:scores-save as variable:options-missing values-replace M'ith maen

Kada dobijemo rezultate komentarišemo tabelu-Total \rariance i Component matrix IzN eštaj-konfirmatorna metoda (za ovaj primer): Na podacima dobijeniin 2003. godine u istraživanju koje je radeno u Srbiji na reprezntativnom uzorku od 2999 ispitanika.ispitivali smo sledeće varijable: V015, V016, V036. V039(na testu obavezno napisati kako glase ove varijable,sa upitnika!!!). Cilj nam je bio da putem konfirmatome faktorske analize utvrdimo koliko se raztličitih dimenzija može izdvojiti iz ovih varijabli.N4etod ekstrakcije koji je upotrebljen je analiza glavnih komponenti.S obzirom da je teorijski apriorno predpostavljeno da postoji 1 glavna komponenta oko koje se okupljaju varijable koje su u modelu, zadat je uslov da se izdvoji samo jedan faktor. S obzirom da imamo jedan faktor, rotacija nije izvedena. U cilju kasnijeg vršenja regresione analize, faktorski skorovi su sačuvani kao zasebna varijabla. Na ovaj način će se u regresionom modelu kao zavisna varijabla koristiti faktorski skorovi koji reprezentuju varijble koje mere tradicionalizam. Faktorskom analizom smo dobili poUTdu naše predpostavke da postoji samo jedna glavna komponenta čija je vrednost latentnog korena veća od 1 (=2.027). Ova glavna komponenta objašnjava 50.67% varijanse među varijablama koje su u modelu. Faktorska punjenja sve 4 varijable u modelu su izrazito visoka i iznose : V015=0.775, V016=0.748, V036=0.696, V039=0.618. Time potvrđujemo da varijable koje smo uveli u model imaju jedan latentan stnisao koji ćemo nazvati tradicionalizam.

Regresiona analiza: Zavisna varijabla nam je faktorski skor-zavisna-regr. factor score -tradicionalizam Nezavisnih varijabli je više:

1) V00I(pol),za nju pravimo dami za muški pol-dmale-rekodiranje na sledeći način- transform-recode-into diferent variables : 1-1,2-0 -ok,

2) V002A(starost)-ubacimo bez rekodiranja 3) V102--rekodiramo u V102.1- transform-recode-into diferent variables-99 system rniss,else

copy,posle je ovako ubacujemo 4) VI 13(zanimanje),prvo rekodiramo u V113.1 na sledeći nacin:

Direktori 1-5=1 Stručnjaci 6=2 Slu benici 7-12=3 Radnici 13-16=4 Poljoprivrednici 17=5 97-98 system miss

Od ove rekodirane varijable pravimo damije: VI 13.1 -delite VI 13.1-dstručnj VI 13.1-dslu ben V113.1-dpoIj 1 = 1 1=0 1-2=0 1-4=0

2-- § = 0 2=1 3=1 5=1 3-5=0

5) V163(mesto stanovanja)- prvo rekodiramo u V163.1 na sledeći način: GlaMii grad 1 = 1 Veliki grad 2-3=2 Mali grad 4-5=3 Selo 6-8=4

Od o\"e rekodirane \'arijable pravimo damije: V163.1-dglgrad V163.1-dvelikigrad V163.1-dmaligrad V163.1-dselo ^

1=1 1=0 1-2=0 1-3=0 V 2-4=0 2=1 3=1 4=1

3.4=0 4=0 Sada ubacujemo u regresioni model sve ovo:

6)Analyze-regresion-linear:u dipendeni(za\'isna)ubacujemo regr. factor seore. u nezavisne ubacujemo- dniale. \'002A. 102.1. delite. dstručnj. dslužberi .dpolj.dglgrad, d\eliki»rad, dnialigrad.

lz\eštaj za regresioiiu analizu:

Komentarišemo tabele model summar\-(R SOL'ARE) i tabe 1 u coe ffi c i en ts( s i e>0.05 ne komentarišemo.ako je manje onda je OK.). Neza\ isne varjjable objašnja\aju 20" o \arijansi za\ isne \arijble(R square=0.200).GIedamo koje neza\isne \arijable nisu značajni prediktori zavisne \arijable.sig>0.05 kod pola,malog grada i poljpri\'rednika i njih ne komentarišemo. Iz tabele vidimo da sa s\'akom dodalnom godinom školo\anja tradicionalizam opada za 0.152 standardnih devijcija. Ukoliko je ispitanik stručnjk u odnosu na radnika tradicionalizam opada za 0.104 standardnih devijacija. Ukoliko je stanovnik glavnog grada tradicionalizam opada za 0.182 standardnih devijacija, slu benik u odnosu na radnika za 0.043. Ukoliko je u pitanju ispitanik iz velikog grada u odnosu na ispitanika iz sela tradicionalizam opada za 0.071. Sa svakom dodatnom godinom starosti tradicionalizam raste za -0.196 standardnih devijacija.

Pravljenje skale i njeno ubacivanje u regresinu anilizu :

1) V049,V050,V05 l,V52-transform-recode-into diferent variables:8 system miss.else copy 2)Analize-scaIe-reIiability analyses(u ovaj prozor ubaciti rekodirane varijable),zatim u okviru opcije stastistics štiklirati:scale i scale if item deleted,zatim continue i ok.Dobijamo tabele,od kojih je je va na Reliability statistics,gde gledamo meru pouzdanosti koja se zove Alpha.Ako je

^Alpha>0.7,skala je pouzdana,ako je AIpha>0.6,skala je relativno pouzdana. 3)Transform-compute:u prozom target variable dati naziv skali,u našem primem patscal,zatim u prozom numeric expresion sabrati rekodirane varijable,i na kraju ok. 4) Analyze-regresion-linear:u dipendent(zavisna)ubacujemo skalu(patscal),, u nezavisne ubacujemo- dmale, V002A, VI02.1, delite, dstručnj, dslužben ,dpoIj,dglgrad, dvelikigrad, dmaligrad Komentarišemo: 1-R square u procentima 2-sig>0.05 ne komentarišcnio 3-anovu preskačemo

Test 4 REGRESIONA ANALIZA

Gruspa I ]. Kojim vfizama se bavi regresicma analiza- stohastičkim 2.Da :li glavne komponente treba da buđu :kordisane-ne 3 .Koja opcrja nije prednost nq>arametarskog metoda- pod 2 4. Apsolutna mera reprezentativnosti linije regresije je-Standardna greska regresije 5 .Čime se teavi fektorska anafea- pod 1 6. ¥ = ;b0 -hfelx je 'maz za sta?- Linija regresije 7 Test sume rangova - 2 nezavisna 8. Problem višestrukog merenja?-pod 3 9. Problem merenja - pod 2

Grupa II

1. Hegresiona anaJiza omognčava- da ocenimo i predvidimo ponasanje zavisne promenljive 2. Đijagram raspršenosti grafižki .prakazujemo- linij e regresij e 3. Ekstrapolacijom u regresionoj analizi ocenjujemo vrednost zavisnepromenjive- Y ukoliko se

X ne nalazi u domenu raspolozivih podataka Neparametarski melodi su nezavism ođ- rasporeda iCoja je osnovnd m<Mak inetođe glavae komponesKte- odredjivanje linearne kombinacije originalnih promenljivih koja ce imati max varijansu.

6. Problem uvećasjapodataka se odnosi na -pripisivanje pondera, kompezacija nedostajucih odgovora

7. P^blemraž^feovamaseoilnosina.. .

Ubacivanie podaiaka dobijenih faktorskom anaUzom u regresioni model

1. Faktorska analiza-konfimnatoma metoda Ispitujemo sledeće varijable(koje se inače odnose na tradicionalizam): V015, V016, V036, V039-|transform -|recodeHinto diferent variables|:8 system miss,else copy

2. ANALYZE- DATA REDUCTION- FACTOR tu na sledeći način obeležiti date opcije: extraction-principal components. extract-tu čekiramo number of factor=l: rotation-none; scores-save as variable: options-missing values- replace with maen

Kada dobijemo rezultate komentarišemo tabelu -Total variance i Component matrix

Izveštaj-konfirmatorna metoda (za ovaj primer): Na podacima dobijenim 2003. godine u istraživanju koje je radeno u Srbiji na reprezntativnom uzorku od 2999 ispitanika, ispitivali smo sledeće varijable: V015, V016, V036, V039 (na testu obavezno napisati kako glase ove varijable sa upitnika!!!). Metod ekstrakcije koji je upotrebljen je analiza glavnih komponenti. S obzirom da je teorijski apriorno predpostavljeno da postoji 1 glavna komponenta oko koje se okupljaju varijable koje su u modelu, zadat je uslov da se izdvoji samo jedan faktor. S obzirom da imamo jedan faktor, rotacija nije izvedena. U cilju kasnijeg

1

vršenja regresione analize, faktorski skorovi su sačuvani kao zasebna varijabla. Na ovaj način će se u regresionom modelu kao zavisna varijabla koristiti faktorski skorovi koji reprezentuju varijble koje mere tradicionalizam. Faktorskom analizom smo dobili potvrdu naše predpostavke da postoji samo jedna glavna komponenta čija je vrednost latentnog korena veća od 1 (=2.027). Ova glavna komponenta objašnjava 50.67% varijanse među varijablama koje su u modelu. Faktorska punjenja sve 4 varijable u modelu su izrazito visoka i iznose : VOl 5=0.775, V016=0.748, V036=0.696, V039=0.618. Time potvrđujemo da varijable koje smo uveli u model imaju jedan latentan smisao koji ćemo nazvati tradicionalizam.

Regresiona analiza: Zavisna varijabla nam je faktorski skor-zavisna-regr. factor score -tradicionalizam

Nezavisnih varijabli je više: 1) VOOl(pol), za nju pravimo dami za muški pol-dmale-rekodiranje na sledeći

način- transform - recode - into diferent variables : 1-1,2-0 -ok. 2) V002A(starostVubacimo bez rekodirania

3) V102-rekodiramo u V102.1- transform - recode - into diferent variables- 99 svstem miss.else copy. posle ie ovako ubacuiemo

4) V113(zanimanje), prvo rekodiramo u VI 13.1 na sledeći način: Direktori 1-5=1 Stručnjaci 6=2 Službenici 7-12=3 Radnici 13-16=4 Poljoprivrednici 17=5 97-98 system miss

Od ove rekodirane varijable pravimo damije: VI 13.1-delite VI 13.1-dstručnj VI 13.1-dslužben VI 13.1-dpolj 1=1 1=0 1-2=0 1-4=0 2-5=0 2=1 3=1 5=1

3-5=0 4-5=0

5) V163 (mesto stanovanja)- prvo rekodiramo u V163.1 na sledeći način: Glavni grad 1=1 Veliki grad 2-3=2 Mali grad 4-5=3 Selo 6-8=4 9 sys miss

Od ove rekodirane varijable pravimo damije:

V163.1-dglgnid V163.1-dvelikigrad V163.1-dmaligrad 1=1 1=0 1-2=0

2-4=0 2=1 3=1

2

3-4=0 4=0

Sada ubacujemo u regresioni model sve ovo:

6){ ANALIZeHkegkessionHlinearI: u dipendent (zavisna) ubacujemo regr. factor seore, a u nezavisne ubacuiemo- dmale, V002A, VI02.1, delite, dstručnj, dslužben ,dpolj,dglgrad, dvelikigrad, dmaligrad,

Izveštaj za regresionu analizu:

Komentarišemo tabele model summarvfR SQUARE) i tabeln coefficientsfsig>0.05 ne komentarišemo, ako je manje onda je OK.). Nezavisne varijable objašnjavaju 20% varijansi zavisne varijble(R square=0.200).Gledamo koje nezavisne varijable nisu značajni prediktori zavisne varijable,sig>0.05 kod pola,malog grada i poljprivrednika i njih ne komentarišemo. Iz tabele vidimo da sa svakom dodatnom godinom školovanja tradicionalizam opada za 0.152 standardnih devijcija. Ukoliko je ispitanik stručnjk u odnosu na radnika tradicionalizam opada za 0.104 standardnih devijacija. Ukoliko je stanovnik glavnog grada tradicionalizam opada za 0.182 standardnih devijacija, službenik u odnosu na radnika za 0.043. Ukoliko je u pitanju ispitanik iz velikog grada u odnosu na ispitanika iz sela tradicionalizam opada za 0.071. Sa svakom dodatnom godinom starosti tradicionalizam raste za -0.196 standardnih devijacija.

Pravljenje skale I njeno ubaclvanje u regreslnu anlllzu :

1)V049,V050,V051 ,V52-fTRANSFORM|-|RECODEHlNTODIFERENT VARIJABLES|:8 system miss,else copy

2) |ANALIZE| -|SCALEHRELIABILITY ANALYSES|( u ovaj prozor ubaciti rekodirane varijable),zatim u okviru opciie stastistics štiklirati.scale i scale if item deleted.zatim continue i ok.Dobiiamo tabele,od kojih je je važna Reliability statistics,gde gledamo meru pouzdanosti koja se zove Alpha. Ako je Alpha>0.7, skala je pouzdana,ako je AIpha>0.6, skala je relativno pouzdana.

3)|TRANSFORM|-jCOMPUTE :u prozoru target variable dati naziv skali. u našem primeru patscal, zatim u prozoru numeric expresion sabrati rekodirane variiable.i na kraju|OK.

3

Nezavisnih varijabli je više ( parvimo damije): 4)V001(pol), za nju pravimo dami za muški pol-dmale-rekodiranje na sledeći način- transform-recodc-into diferent variables : 1-1,2-0 -ok. 5) V002A(starostVubacimo bez rekodirania

6)V102-rekodiramo u V102.1- {transformHrecodeHinto diferent variables|- 99 svstem miss.else copv, posle je ovako ubacuiemo

7)V113(zanimanje), prvo rekodiramo u VI 13.1 na sledeći način: Direktori 1-5=1 Stručnjaci 6=2 Službenici 7-12=3 Radnici 13-16=4 Poljoprivrednici 17=5 97-98 system miss

Od ove rekodirane varijable pravimo damije: V113.1-dellte V113.1-dstručnj 1=1 1=0 2-5=0 2=1

3-5=0

V113.1-dslužben 1-2=0

3=1 4-5=0

V113.1-dpoIj 1-4=0

5=1

8) V163 (mesto stanovanja)- prvo rekodiramo u V163.1 na sledeći način: Glavni grad 1=1 Veliki grad 2-3=2 Mali grad 4-5=3 Selo 6-8=4 9 sys miss

Od ove rekodirane varijable pravimo damije:

V163.1-dglgrad V163.1-dvelikigrad V163.1-dmaligrad 1=1 1=0 1-2=0 2-4=0 2=1 3=1

3-4=0 4=0 4) |ANALIZE|-|REGRESIONHLINEAR|:u dipendent(zsL\ism)ubacu\Qmo skalu (patscal), u nezavisne ubacujemo- dmale, V002A, V102.1, delite, dstrnčnj,

dslužben ,dpoIj, dglgrad, dvelikigrad, dmaligrad

Komentarišemo: 1 -R square u procentima 2-sig>0.05 ne komentarišemo 3-anovu preskačemo

Na podacima dobijenim 2003. godine, putem reprezentativnog uzorka od 2999 ispitanika, namera nam je bila da utvrdimo kako se kreću vrednosti na skali u odnosu na nezavisne varijable koje smo ubacili u model. Cilj nam je bio da utvrdimo koja je od nezavisnih varijabli najznačajniji prediktor, odnosno koja od njih može da predvidi kako se

4

kreću te vrednosti. Zavisna varijabla u regresionom modelu je skala koju smo formirali sabiranjem 4 iskaza (varijable v049, v050, v051, v052) koji su dati u obliku Likertove skale, gde 1 označava potpuno slaganje sa stavom, a 5 poptuno neslaganje sa stavom. Nezavisna varijabla obrazovanje data je u obliku godina formalnog školovanja, a starost u godinama starosti.

Na početku pokušali smo da utvrdimo da li je skala pouzdana tj. da li određeni iskaz meri ono što je dato defmicijom (da li navedene stavke mere autoritarnost). Kako smo dobili vrednost alfe od 0,719 možemo tvrditi da je skala pouzdana. (onda komentar za regresionu).

Na 4.testu je bilo 9 pitanja i 1 (ali kakav!) zadatak. Trebalo je ubaciti u regresionu analizu ili faktorske skorove, ili skalu pouzdanosti....

U praktičnom delu za drugu grupu bilo je da se putem konfirmatorne analize glavnih komponenata utvrdi broj faktora, procenat objasnjenosti varijanse kao i visina faktorskih punjenja na osnovu varijabli koje su date u testu (mislim da su to bile varijable v049, v050, v051i v052 koje se odnose na patrijahalnost). Zatim je trebalo da napravimo faktorske skorove, a onda da putem regresionog modela utvrdimo koje su nezavisne varijable najznačajniji prediktori patrijahalnosti

Ove izvestaje je neophodno srediti. Pešićka je rekla da tu ima kojekakvih grešaka, iako nam je ona tako diktirala na vežbama. Bitno je napraviti dobar prelaz sa npr. faktorske na regresionu. Izvestaj, dakle, ide iz jednog deia! Bla-bla...ne mogu više.

5

p ^ Aj? j o ^ b u 1 šf* c J u c ^ ^

fefcuJt.Jrj'^ / e / i S.tUjUo tC^O

jOC&ajuMJ^ fr /Uu^tJ/U^ uf ,-Cctu.oj^ (J

1 ^ i j ^ u ^ ^

- UCUjVou ^ / O T ^ o o ^

- K e ^ u d o b u e vJfc-fce \^uj ie<iu ^ o j a v u o u o l e ^ o - p o d e . l r h u X ^ R u p e

<leteR<JU J n i s t v ^ k \ s t o h a s t i c ^ e b \n iS t icKq tnq- l U

e ^ O K t n a J ) \jei_u ^ u ^ tucajM Ka<icu ^e-dnoj v&e<if\o<sti r>e^uvj\sr>e

p&aujeiAj'f ue X 5cau/o j e d u Q v~tocho /cd>ifteSeuc\ x v ^ e d o o š t ^ctu / 5 n e

pfcouueu^ive ^ Koje 6u s l a ^ e od deteRj^niošUcKih. -^ovu 6ii3hcV5"b\G-

Ke , Kod j e d u o j vft-ejAo&tl u e ^ a v is ue pRotue i^ ' ive

oc^-o\)aRA o u a o ^ i h \ j ^ e i ' u i o e ' p R o u * i u e „ Ve^e v^od vcĉ j i

lo^cuic^j a ) \ j aedoos t i u \ sue -ppouu euj' A v A o u R-e.ua-euo <^govciA<\

p o R o a t topx4cu^'e) -^uvnsue p&ouieu^tv/e V nu-tiyou.<o " b i R B K T k l i N \ i £ M H y \ ( <fejucje 6tRQue UKo ' -poaa i tu^edue pRcuieu| rwe <xi|(5vaRq o p ^ d c a ^ ' e e

^ciciv ee o JKiv-e^UiH vei:AHA,

-UoA cuaaU^e uu^uo^ je uuapRedi ko^cv p ^ a v a c'e iUiot^

uUgt^ ^ovv^ue pRouueu|\ve ^a K^ja ue-£Qv\sue p^oujtu^iv/e f Kocl Kof^e loaoue

a u a U ^ e ^uuecta vU v>\$e o u o r c \ t>e ^RetVva<iuo ^jeciua u j i h de^vnisoiv

k o o ^ a v n s u a pRfO^Me^ivJcu o š taVje s i c i u s u e i : Q u \ s u i W p f t o u t e u j c h r C iLj'

^ e ^ e s ^ j e ^e i te da ae abmcia p \̂RodiQ \ je±t -2a\jtsucsfc\ t^uueđu postuotRULo iv

pojqvq t fte^ Res iovu vnodeL poKCfc?u-je -pROsecuo ^la^cu^e vaiajQc^e< -pcsLućtlkaiu k ,

^ Koaelaooue ouuUte ^este -da se \spilQ <Jb U ftvueSn vcu^qeyq poscMotacuuk pcjavg

^ostojv sia^uuje i aKo rpoit^i u i t e p e a u , rfc isijRpl ivcu^'q uiečtasob^A ve-ic^

divjeju ^ r o &e u a e t o d u - p R o s l e v c o R e l o u o a e i a e g f t e s i o u e a u c i U ^ e ^ Q M

sU/coju -posvx4utqo„uj'(\ V\5e pftovjuejL îviVu oaeto<\i vv6e.štpj4<e t Koftelpc^e 3

''PftO5tc\ L\ u eoLftu q R ^ &esyq

O ^Rostoj Uuea^uoj Regpesiji goviocumo mAc^ "po6oua~tRQUiO dve mjuteđa "(k,

pošt^v Lvueaftu<\ povQi.OMostt GiRq^\ck\ se KousWwse u -paoucu-

Kooa^motuou^ bvsteuju ^ v cejo^u 6e m Q}>cisruu OSM oouose ^j-edumce netovjt-sue

X } a na oft^vivotnu osu jeo^inice ^Qv»3u.e -pRooueuj'vfc Yk Ocatovcu^U-u sv ik

'pcLRovu -^odotciKco ^e ua -pcgiecl sVakq o ^veutuatuou^ y*os"tojQujm f

ooU k u v ^jacvm v/e^e v-̂ vue t̂u pos^MotaeiUiK. -^ojbva , TaKQv c jPvoJčki p$vKQ^ ^ove se

RAS>Rs-ekJosTt o s u ^ u ^ovoušauauic <jc< 6qcjVe<iaLUo :

L\ »̂ vMê ov 2_ ^oj.ave "postoj \ v<\jQutvtut\ vuo sLc^cu^e

b) qa<.o oL^cu^e 'pcst^j t Hojv u^ec^ou obUK tttueaRLu lU Kft.lVotu.^Kl^) cN) ^Oiv le suue^ bLq9au/!cv_ L v U v u v ^ u i ^ )

I p a o s t Lvuecxiux\ fte^Resicuu \j4-0deL-

onu, LvWH ^ o p h\Lq s t o /e uuoouce

F?\JV\VM <LUYP\U\JBK\IM I L ^ K C U U C ^ 6 TQKVQ ^ O V J P L \ U U Q R>GRTU*Q SE U U W O U J P E

T̂aavA u ^stpuuosti 6Q dinjq Koê v̂ eutĉ "fco od«;- UCv Y OS\) s ^ *<>Oj\ 5e MQ^W/Q M C ^ l b c L ^ p O K C t f ^ ' č t̂cunoms v ^ L c ^

^OKlapa 'p&avjcL â'pô vtvuLuvM X •ô e'),. ^Ka^^e f̂touieou ôutsue pi-:

Oi^to^aujcv bUncajUM pkGuueupVg \ 66 ^ r

"clauoui ^popejuuec^^uM \U ce^fco ^tucc^uoui „

TVoSt UueoupLval y - Y; - t6uc, ^fcovMfc^pvc^ Re^esvoua uxo<ieL ' ' ' 1 1 1 \me<Lu, ^ v j i s u e ^ R c ^ t ^ « ^

t - (v 1 . - . K/ ]b c - T ^ - pcmcuuetal

osuovujĉ £\ ~ ^R^uedccj R̂ČSK:.;

UueoLj^ua Rec^esvoui u jodeL sa s to j \ se vir a^Sfbv/u^ detc^

uC u e ^ v n s u e ^ MCv ^ouisum ^ftovjucjuj ivu V^ '~pROsecu<H --jpip^ou^eu

•̂ MvnsvAe ^&oujC^^e V Všcud ^e. pcoec'cj ^ ^ e đ ^ u

u icu iVet^ostokVKe vsoje ^V^i^oTuju optiuaaLuo oce^jvcujj'e u e p , jpa^cj , '&o ? p .. ~

L i u e a A u o s t r - v t ^ e đ u -po^ediuiK vft*?<iMOsb> \ Y t € ps ib^ i liuea^MQ v e i ^

H^VMOžfc.ed^vouost - ouo 5S. " t \ce o p ^ e p od^i^Vj^at^p jtoh^cstiCKih cUu/oi'c^

cxutoKoP<etaOj|e - \-iuuedu bvLo uojq 2. ,5tc^q .."cLclMC\ uexMQ LluectRUe '.t-br

5, /> uvje -uR^ucšb uet<w*sue p̂ ovMeĵ ive 6M ft<xut 6. u.Oft.uv^Lu^ fcASpoRec^ " bJ

6 ^>ae\.po3tcivJKv ^o^edluio ^ R u / j p a ^ u M^feu^otau Livjea&uj a e c ^ e ^ ^uiođe^^

1W>Lm&i <\c\ se (poucU) '^o^sV* ^etpostm/Kq <0 uof̂ juoLmo5~b> ^ a s u o <iq t e ^ pq<ii /Q TAMH6-TvVR^/nO M STATt^ncMOH N^TO&n j ^

Gce^ ' iv ja^e v uae tod uo^aiakjih KvodRota_

OSUOUU CUMC^ RQSpftS€JUOsfc) odabftO^ ĵuutJ "b^p KPlVe ^OJV ucxj

-euJ^uup^iVM f TeK ^cum ou uKQ^e I4u.ectft.u-u. isuost d \ e

•^jav/e ^eUHr i^o ^ e t ^ p u - o c e ^ j i V / H ^ G hePOtfJ-A^Hl

L\MOA: ^ e c n P ^ s a e o u-boPKv; ^ ~ { "

*(/e ^ f * 5 0 ^ 0 ^ uu^rc^ vojd^ae^c^ euupifcujSioh podiortoiKc\_ a d ft.ecj.&esi'oue Li'ou^e

u±OR^q ^ 5-fco 5u tmpiR^sKe "tpcTKe o\se R o s p m e u e ^ pa uuaju^e pou-tdo-

uuoieui-o [LMCTU u paeoW<otccu^c\ :£cv5uovajUQ u a ~to{K\joj R e j k e s ^ e .

^ K U ^ e se u (5"tiva v u ^ c u u a KOO I pRouteujfv/ov J *av,Isi od ^ e u o ^ la I \/oq

K o e ^ d j ^ t V ^ - ^ l a t ^ u a u ^ ^ e t ^ s ^ *e*a*SioucL

T W ^ e ucesc-e ( ^ c e u c f t ) o ^ a s ^ o c , u a ^ U t e t c , u UKapuou, .

^ d ' ^ ^ o b j a s u ^ e u u a j ^ a b . ' I . t e±- ^ d u a k ^ uKupuuom .

^ c ^ e r u e o b j O ^ u j e ^ ^ MtupcOm

č - t a f e u ^pftostoj UueaftvjLoj R ^ R e s ^ V -

V vc^c^cv p ^ o UA euj \\)\ Vv

. RtoR. o d g o v A ^ c ' e p o u o p u ^ L c , uq OSUÔ M R O S ^ l ^ o ^

'i K n v/cuol^pffcc^ . U p i t ^ c u ^ e ^ c R e ^ t u o s i S , « U t , u e o c a i l ^ K ufteoLuos-tM'

. • OcAde^ uouj^e R.tpReteu^tcfbvuos-bi fc.e<^ftes<oue U u ^ e

TesLiRcu^e i u a ' g a ^ i c i s i S ocene

3. k=5R|5c 'e^ 'e uuodelq ^c, o C eupv/au | ' e pO-osečujln VReoluos"K' JSfcoiueL^

& iY P "5 'i -pft^ol^fcuuje vudwv-dug«UuK Vp

^oc^vc juea t u ^ i b c I^t ^educv* ^ MUU M &W&cxf,c,

Y it K o u & t a u t u o ^ ^ r =

KO f ^ ^ ^ - d e L p ^ . ^ e

( J a V s . c u c i Uu. ( Q d o b ^ p B ^ t v ^ e a u f , t y e p * W * J

aeKU \^c\bRunu vs\exlao.št -pfuDuu^j^ t\/e X ( o^uqciuuo j e s ^ , vuocpc'e j e oce^i\joti

>ftosecc\H u^ '^Luost ^ i V ^ ) 'i ifvdivioU/olMe

5 ^ ~ 6"touuacu54ua_ j r c I k ^ ooeue -pftosecue v f t e^o i t j ^^u^eujMv/e 5 _ s^ouux4cd^k_ c^esKcu ftfi^esIje n — veUcv u^o^K0^

Xp — Vjft^c^ost ue-^qv\sue ^ROcu K^fa oceji^eiu© 67 [Vj/)

- V l ^ e S t ^ u K c ^ ( ^ g & e s u o v — . 0 <1 ^

-\l\be5\jRxAKQ, U u e a & u a ^ R ^ c j o t o ^ ^ -pRoiiie

^ R e s i ^ e Ma 51 + u a c ^ p \ W ^e poReJ 2rQu,sue K ^ vjuocieL UK̂ MC

viŠes tRjuKi L m e a R a j . .

odeL M 3 1*1*4i + + ... I V X , ; 4 £ r Req ft.es ̂ ouu ua>

Y? - \-+Q iQU\5UQ p&OvJUejUj

. . . . Kk'i uetouis tuk pfco^e^ivtk/

^ o ( ^ ^.. , ( pcu^ouujetfci MjćdeU^

5+ohQ6+lc:K\ c\_Cuu , ^Uj Čclj UC< C^eCsKc^

b R ^ u^irovutsu-i k pftocuei^ (v/i

bcH b\ oq£ax& iOMqle p o a e ^ r>e oso i tMe pofc^ebuxD z -pftetpostoufce

bRoj podq+QKc\ u b^t> vec i p<xj^cujueta^c\ ^oji ^e ćceu^'M

t^une^lu, - p R o u u ^ i u e -poito^ 6qV^S^JUq

ptxACuuue"tî 5e oceju^u^M oaetpoUom u a ^ c u u j i K Kuc^lftg+g, Po+g^u^o ( | e ujiuiuu/-tc>gQ~bf

6UIUUJV Kucud^Ac^ u e ^ k ^ U u h o^i ̂ uj^cuv'o^ eju^jv^ fsiclb od Reg ftesioue

T & T c n i s / ' A f - b ^ ) -. ̂ ( , ,. ^gf

[ M g r o D cj_ t ciucl(T!z~ ilc

HG TO /) G LO'LU IH J'br^t f C^ ^ £ h l c y..(a ctocrc Cj/a -

(aJ.L /<o-j"i $Č iSopish ?c.« • ic^cjL^ !• vc^Ufž 'v/i c u t c / ^ r ^ e ' - f-'U U / S^i'eou t-oo ?-o iu a. >C\ tA^cu LtJ o ULfoajUZecj l/C^^c^A'- [čA^, I JC ^ I i /L< iSu-< .

^ ^ zIi iAcCbrc, , Cu / l^cfr U it^jr^ 10 fo LK,' ck( J ^

/-U •

^ /-/) J)o-/čJ.sUl< S / v c ; u f'C, ČLI Le.c/U. UteJz<hcu ^toUccc^ bSi

- ( /

/lo.ueJcue

/ o'vi^i/C^f Jl ^citL/f Čfl<r&?cLc UcUlC0>^c ( / j e l l S f e f c ^

^o/vr OL^'j^ jrc, i-tfU^ i'KccJ 'Sku&JLj

Ll-O^. ( c u ^ g / r at*f JT-r&c* <5 L-rcj/ o v J U ^ /ajOCj- č/c? o

ii o -c<jI.Lj> O Cls •tc'j C. l -t 'C.JL tM Ć<-<Sli.L. W Uro I- /'J 9

* f ;0 '<) L<~« C'^l C 0 p o ^ f c i

- -f-i'o f p c L^-i fCc^L/^ c j ,u ole r f j C oine JčaUr^o <j. fl(ćrin* UcLLjpoLejM-. c J - L ^ ^ / f e Cjjj CeZr <efCo ^ J cjl^ f ^c. .-•/•>i,

5 7 J :'2, o ^ o l e ^ / i ' -^-cOc^ fcru' c^/i^ o ^ v

& I £ ? ^ i o <3> 1 o ; j s f c , u^ UJ ' u<dJc -

V pt duf^CJ f O ' u C' Co a Cjr c

i i

\

^ fl^ j v ' ^ ć c f ^ ^ c / u ^ TnoU^cj f J o ^

i c ^ i c - S C - f c ^ . x 7 v

A) Tć-l/O "CjlctlpO LoU^Poi^cJ-G, : y 2 ^ LL-c^C-A^ ^

r ^ c< j ^ ^ s t ' 6c5 ? C' O c ^ J c U f ^ f> ^ ir s <

t i u a a r ^ ^ j J J ^ lJ^O / ^ -/ CKf^ n i / r r / ^ } ' 6 <ft< u ^ f ĉ/L^ i rc i f j^n '

e i a^ t 6 v e t ^ ujLf'irsC f 1 .

rnuimT'mrrJtl.Jmm

>1111* II—

T 1 -

^ CL&jcjiujt C><jre&< j č u j O .f-fc^'A u U i č &

"i LoMccVtf* ( c , ct>cu mo<j* , O(h« £l*r)<*ut o ć><f>i o^O ' j t r c . t ^

7 ^ 2 / - -

1

u - \ / T

- U L ^ & ^ -Je s j o h j f f d o ^ j ^ O o Lcn^JLe^o^

UC-cfr 1 JLlc-. 5 /. 6cC C

_ ^ ^ lcOCi-y) OO^cCfctLJJLC}

S1 ^ f c i J f t e luou.-cnCLCAJC jcou cti' j o c / o n*n cITLL^ & o A ^ h _

-potjcJfcK e ^ d r ^ J e u«i±ixfc t t r c J h ^ & j c , o'ou c ^eSiauU ?<e <-,r

ncjuća fa-k^ UC ^nj'c tr p&C; >~> /-bc^ j f oujHic reJuUn^ S/ćcJpc

TC'U-O . M Sti&Luut pCOUf\J] c<_^cč<7i r tLU-'Cih) OČift^čA^Cj L c l"jj H o t _ ' > ^-(ciL/u/ii L^j-i^^

{fc* l < <f*Lcu^ ^ o a o ^ : ^ ^ i / ' jfbš-fćtc, ; - e

-fciluo " 7 ^fciLufC t c /SLoćc uq _ fZi^'CcU'faui t Ccco ? c e^fic+Cth' L i R I } C ^ Y L t ' O c q c , U^c, f ) Cc

ya (C/j o cdc ^ fccJa j j f a u * Utc^ ' ^fc c,: rc- ^ U^ f?Cj;. <f( ^ G i L c l c t Pf f c i c e ć L ^ ' i c l i {oClcc^ U fUl Ćtc^U oCcf'

f

^jjuo^M ćrćcn' l^olCĆo Ci^Mcrj cwc<L&?{ a/rc^uso ^ h i c e ^ / Ca -po-fotu CJ ^CJLcCf

ČCi-a oćc^, JL^ dsfa-ČLtcir J ^ c U l / X t ČCcCucpdJ&jCCht ^LCCu fiLc Cč ^Vr ^'cjLn^ LjZu^oCCuJc Cf J t đ f c L f ) Cuuc*~lt7-e \

LsXi'C frcrCf ČOUCc U'&jo icJcCfr^c^va / 7 ^ OCt /Ji^c-t [Lc Li ĆUJC lccf PCU-! o L<LcC/t^ ^cLUiCi M:C(

'icbtjO k ^u^feu^ ?(jC>ie J ^ r z j c CCoic Ucj ncc., ^ ^ CC.L^LZ^ '

Lt t r ^ r c ćioccrcA ^ j j o ^ C r r ; /tl,:.-x /ujf / ^ j\<yLc L , ccCc < 'faI< i cAn' f K V ^ f ^ \ oCc . , ,

f '6 u ^ t f c e ^ i u 6t- ' > 6-'- 6K ClJjL-'-Ch

-icol; f lC-i

. p ^ v ^ ' K o i c c ^ ; o t c ^ ^o ^vfV 'cv U-v ć ) a kct<-CjXD C-tUO-^K

! e c-J Qy O 6 c .-c t 2̂-Pf

t

¥ •I

R s i L i

K0rTO3> (Jca-V/MVV

^pjc U Cči/frt fCcu UU <J\'fjCKfo .

tlOČiM ČJ&u.^ 1fC* phou 0?x

Cu c«? C, Ictu /<? )

^ C{ <? 7 7 0 V h H ' f

cT) fu U- Ud CiČ^fOiM U< ^"j c

utccpcirt Isc lijokitcić

c, o & ^ f <-< V^ f ts'Af fc>^r',

j^) ^ ccm <̂ 7 ^ » c M e ^ Išžm

J>0 chf i Uop, , . ,

' Uro p' r k : ^ o. ̂ < e°7' / ** a ̂ t fcJc 1 ' f c ^ C k i C U c r

« r^ I P * (/ .fr- =)

f z v o f t i UCi š-nos h' c J ^ o L J u c < h UCuCtauc*lu4tuerc^c^ WCO2Y}0% h' fS'feu.-fa/ LL fp/tZluC.CC^š) /V' JJr,{''cJO&ju ' - Ucuiv jCc^^ <Jo i f ^VD-VU^ KoUtCo Cl€*C, c-c/ ^ ^rf ^cd^CUt^

\ C. Uć' /L-C 1 Nv U UuCL'Ou< ?C< cc/U^C,

'KciLcp&XY)i Lt'hiVLt ( dic,p)uiU/Uo fčloiuoji ouSifr . 71 nc Uc^c<-(Cy u'i ^C kct&rtt cLeJU^ P'c<l no. -kcua o ceC^u

(<: te*K'ćV£ oCnu K ° 7 a ^ / c r ^ , v,f fve/)b ^3 b * •prc^ćecu -Ktu; t -

T O? SJTi d e f . S TTrT) l rtc . Ho/i c ć f i

^ - f ) iu(0(tC£j'G 1 ttcc^c; ^ o^o £ ' Ch>vc,<c luicu ^ V t i ^ - f b re^iJL.' jettnićO čjifj.sć'fo C 'i-O^ Oo^j (Uuc^ i!/fO<Zj f<LTj ] Oocl^r

o ^ / / ^iUpUsCc, 2 J č <ibuc/<j') X)yL&\Q Se oSno->10 /C,^ bl/c, U-CV^IL, (•/•) CpCLCp^ ^ - e b l o ^ ]

(LPbzfirC e fL< Uc h VćtftU 2) ^ ^ C i £7)6£CC_£ ^ L c ^ f ^ ' / / ) y V f <hOt'cC\

UO ^čv f/ći/ / c L^svei-Ljc, y Vccfc, 0 1 i'/1(f x O^t bikfć^H fi&Kc re ^4'aa ^ćć^co ^ j r o ^c ^ J^U^L^ n<o A tftr^iai'fij

u 7 e i t u m i f e m ^

f r - * ^ 1 Y - y 7 ~ c' l^c.ctiU ye ćcOcčpre ^ ^ UiCChl/o^joucno-

5 I Luci c-i- Ci n (" U^ ^ 'T^ ^ c 1

^ y S e o'c/

U 4 1t? fCc^p A U-tcHsU' <7 - J .. .. ( C Clm. C( dpoVor r c p^s/cc^ou

i - i <T)0i U-Cc Tfcu^ V - 0 cjf^i/ c<fc~i U ^ ÔV'Č' ^ y ^

3 ' r ) , ' i ( * < ) J c t } X ; .

c <3 O M ^ J

S O ^"Vo-j c \ r . Ua: kAĈ ij s A v, ai^ o A ^ f t v /o A rn{ F.

p/V 0\>C ovc | ^Ij^V^njCVT U 'r-CG, ^ ^ a- ^V^aV^^ ^ ^ i\

, tp-^^Vco $rrvoc-Vi (-t^ Vco, l' -

vLi o—^^ ,

^ cc^ov ^ocAn <ŠVC » CC-O^ćK ^ ^

, x ( ^ U a ^ a ^ ouo-ie'T', ooo

C ^ e u J t ' i V t

(A [•} H^-^P i A^ £ J ? e A o c e / * A ^ / ,

Ž J f f l o ŠC&H iHećt iO f^

'T^ (:-\Uc<L^ A V / (Tvc^jc; l e ^ e .

Nc^ , ' , tu-u^'iM^ p&Či'ono t f f O f j O č n? o

* i ̂ P o c m u^oro f i , f?c (ć/ c / ^ ' a ' ć ^ 5 ' p

;.) c ^ v ć w ^ j & Lu ^c f

tfu&us* O U f P c D / C m t ć L

7 O f CZ^ - Ć̂ f ( ć' UJ cb CĆLtc^ C( f U c

c k ' r n / ^ . ' / o c f ć <;ific-h x . Vu .u fo /i

O u' > ^ sf) r . 6 (upn/ c<CLj f r feer 0/-) I f-fc ̂ Oc'rk t,- f-

Cc^fjO b' ^c^-i ( {r^ ivo -Jc> J<> tr>o ~ J \ Cf 0 O S o ^ n e x>{ Clakct, C b i f ^ S c

C.p ( 7-of <-! * I I

&vriPi ?& A t O ? ^ / ; / ^ / ^ / / - / - • c P f c ^ i cic,^>-/ ^JJJ -k,<- Kc ! f ^ c . c ioCi

£ / ' l - V | Ce Ji L c <' h OCs-C ^ ^ ' /Gc y 0 ( U £ f - f c u J c * <hr\ c o P <fV v i r r ) ^

- / ' c^rbc J / </v c

lC'C-^o Cc 5 ^ c ^ Coco Jx\fo, tc^ ^ /-'•'" Jc 5" 9 C/C-t- c/?ćo^, /S ... '0 C. - 'C- /, ^ t V ^ 4 7) c c-/

J ) jk n /C^ A'cH-cc / —^ Sn* r

: — • ' „ . yy kLcltoj Čh U< /?, ćmc^-i 2:*? S* fofiii-h hx b j f r j ^

h /Zoi C /? / /v . O 6 f ) čop v f < •! urf SLu ctH U < />(! ouo^i 7 i' t ^ -7 <J ' ( V

'-l/tUlc^ -jCjpOLtaiCLU e (JolU ' ''op. Cu c j e f ^ O l ! ^ fe uS^oS-hcAĆj^ rc (?C'c.y)cx -pcc c ^

/ d i . } ć'jsCl r op \ eJfUfr ( / ] , Q f> - Tfrotu vCf / (/'< C c c J ^ j S^Oc

^ i u r ^ c b k ^ o c h r ( X . : 7 <> / / ' V ^ ^ v f e 0 f v ^ ' c v Ccw / . c - i , 2y C' ^ fib-fr ccj oiCj J i . J ^ ( s yć )c p c C C L ^ ^ . o h ' * - - cj O c \ U } 0 f ' V 'Ac^

S V c + K i t j c J , U < 0 ( . y > c S c c o f r c c c ^ v ( b ^ R ? H i ^Ko/Zj j) 'if LloJc £ ' hOCb J) pco 7) fc/) > / s ; 4 _ Gjct Si . /V<37T) 2). , ^ - \fr>co-f

7 / ~ jc^LcJ^' la 2- Cc c/c\ ooreJo ootc ^ca />/ ^ J ) ^ p ^ pcc cCCCCh

J) 2 c ifOi cctco CfcC-v ' e p-đp

^ p ć c l J v č S t c c cUicJj^K c> Rr! ?c/hj/>/Y~ z - ^ A / '

/ t^ C / Ci J ] < ^krj i d j ; o p ^ j i lc 1 ĆCL&LA)^ ( P ^ - C I L ^

-uk t ^ / i i l ( ( ' c ^ U ) , p t / u 4 c j j u Sc ^ J K ^ ' M Jc> l lr O \jClJ-)ć Lao/>c,< ć f k i A C^l^po ruc^cM ) ^A^ fau-i Loc]c Qf ^ A u t c J L j 'tr^č.u^Jjfr AS/Oe C/Lu) ^At^o/TU^

f]-Cu TZ C O ^ O 1 hčt / ) c J u r $ p^oC^.oC. fCc o f ^ U . n

^ - eA^ OiM 1/oCbž -ojb f ^ So. ^ ^ ^ J^VO^^OCiO C'OiC cUc, b^t

o j /Lc-i. 'oUD^ ^ J z - t f ^ P / V R/^CTbtH '

Lu C, k , C ^ % A i v P ^ 4'A- o p T ^ v S ' ^ O / — ^COo (f ( ̂ ^ ^C-c^-Ć^ T^) oLCcp C ^ ^ }' P ^ ' ^^ . - '

<P --= j - G ^ ^ d c u '/c c j ^ . cc

s ^ ( -.j •:.: t-'tv)iM ,1 ć'^f^ i £"'1 / S>-,c

i

) i/ &d Cu'i'i^t fr tthke c C^ opo / u > rc7 ,

fCoJ ^ t e A i ^ j cuojeic^ rfcUtof zL? OmoČŽ^ K j j c l l ^ o

l/'aH") o p f ^ " / - t e ^ pvcUm'uCjlč ^ M j & ^ c « ) J \ a ' dMc / /lo tf oJ'c^tO<; jux-<-ft l ^ c t n t ) cc\

c/co ^ lo ^fHoi-'^ ° foTfaf-'CM^a (UX Ć'Vi

Ć-A Pe^v i'ćlkč 2 - J O t ^ u n c M t c A ) K . ^ , , v

( l£pcr>/l n" L1 6 C&t^tctij

~ A f - / / 0 T C O A r^? ucje Q _ ^ . .

fh-huj& ' o g ^ f r i b c^?) c^jUo^H' J-u o ( ) 7 e P ~

~P we fi'CUJ&juh' -f^^To r j ccTii^Uc^cu.^'^ c l ' j c je ć ^ f o ^ V v u j ~J/re</xtoS-( J > o<j o ( 3 ( j ^ ^ c / V j ' / - U ^ h^cUc.f f^u-tić i H C ^oJ a hk'č^c # U^/<r/U<? š o t u^ui Ldikf O'uc* ^r^ucJ^ \u(

£rcx . ^ c j ^ ' f c ^ ^ ^Ldhor ić-iA cf> ksu&č^ Or-i-V£cc< Ccy4C.k f r M • c . - ^ - - - ^ — -- > — ^ /^-fz: -s ^cJj'đ-cC ifC %'hc. tc , ( ( f i T e ^ ^fCueC^ i Vrc

aa ^ tc^cu^ic t^t chrUe fauix>( i ^ A c~o teuc t e ^ I

tu. s^ f co h ^ A ^CžTc-i tcC, ^cC^of J

ccp&bJ^.^ cr^h-o ^ l Of / 6 f O ( > L c liUid+^v šl- SC 5 S V , Doiy4

U* < T / n /-c ' ? e,CUrlc rto ( ?J "

u Cc £/*< ć / r s /) / 7-<rv —'

JLLMv/S /-Ire ^ri U) fc^Vo ^ ^ T - ^ n a U h ' p\r\ AeShre^uc

% < r ,w'rto S A o » / t itčclsA a 7 ? h p ' e ^ Z ^

^ .. . V., A W 7f>? ^ f t S-^'-Aj ^ C ^ - .te . f^^ctju^L, f^icfrr- cpfcirt ZOCjK (1 ' / ^ ( / H ^ ret/i/

- u S'UCUG-J fe-h . y<f ( f ^ ^ & C j U ^ r*' g u f ^ i $ le^lCA^A o ć ^ A - / O < Jt o iC^f Uf4.fi ' ,

Cha i fiCĆ i ĆcLLbS (d^ jctte dc ^ c V ^ ^ t r c f n m ^ h' u<> t č u A / • c^cMH tt-k fl* f^oTocU^L^ u och'o', tehuce ^ f ^ c ^ o

^ / F M t t R Š Z i tfo fcdLsf" - reaC fovcLve v rcfac&h' ^ k f c R c ? ~ O rC-̂ Ve ,̂ CLLšCtt^ } i' Ĉ o -

JtSjL(Z{iujmc<,o/)G'J fii fa'loAl sfco) KoUe/c Oo/lej GcUC, K' Atš^ A i U o c r t i ' SPofcM fr r u f a / u / r t u L f c dtrej

6-v ( O^r o j c, 0

^ c i l f o r h u ^ic^r sr c( h , rv f o je ccc>rc< j u v </]: ( fcc. c 0 /V-

— V ' f C ^ i t $ĆUO oće&f/UOUji! cLo&Ćc, j'. • U^ltsMi

X.V>1

4na e ^ ^ C'c^j^tf £ C) C\. /c-o

1

MO\S NfO'vt

M

- : ; . ! \ r U u u f e r ^cao fe - J i

: 1 •; : u

\ o r v s ^ v c ^ vr-KOue^ : | ! : ; :

: T ^ f t e U f c i 1 ; TCTvtnl v-K-^A-M^ce.

t>S\V \)o£uc

*c\xo

^ s v ; : : J ^ejfNj^ ' 11 i : ;

tL~">o I

k-f> \ ;

o

UOLO.U ̂ t f j Vl i>

NfVob .V

'b r U-^o

č 2-00

! i\ —>6 : ' \ ;

- > 0 i

; ^ <\ :

; \ i

k-^'b^'O

v CV

I ^ V C M ) »s

, ^ b c i A V e U O f s C A I J ^ ^ u ^ ^aULO ^VĴ ^ t o d A !: W o r s

M o i i o o ^ \ : sovVArai

!' < ; : ! . I v ! : I ; ' : : • : ! Voo^.-Jv- ' : : :

V i JL. \ Ojuuo

H: ^ u p j u H U U U ^ i M ! i : U e J {LcL^uicKO^^jOKo

'i ' : ' "!

i _i ..i .; : i i :

! M 1

! H - 1 ! i !

! I .i ! J

i I :

... - • , - . • - ., ! M I ---p~--t r j- iRjCUijiie

1 I - --r i i !

. ,.f—t — — t -.-!..-... i—j.—

-i-- t- -4-- -• i i' --r - • --! 1-

-r • rl' p' ! |- -! -

CpSC: 4 j a e j . . ^ o v ^ e u f h " T \Q I ' i I 'i 'T i i" i f i" F"T T '! I

{• - -f- —4- —r- - ••;—1--H-

- + -i 4-.

' s t . C ( U ^

•66. -«•• t-

l INDI

o f e r ^ u t t e h > j p ^ ^ t t ~ R e L ^ J i M . ^ ^ ^

4 S ^ K A N : T l T v R S K r J H e T o f o r ^ • • •4 ~ r - L ' - -; ^i" 1 1 " 7

e , <>pa

VsOl \ b ć

t \ • - ) - - f 4 r\ \\; OSajosm

r \

t —r - ! i t"

- I J . . 4 _ . | _ j . _ _ J g j.

X 7 ' 7 1 - i d -L. | V ^ o a k a tNAu^ . j t fGju^^

J .... ..!. - jpojpU-UpC^J---1

&: | e I. j _ ] - j. . f

t" 7*

T~" 1- -4 1. Ć Df

i ^ i išpiiv^^el - j ^ e i ^ o ^ -uj- vjuoki-eU^ -

I tfto $ v RJOJM T 4 • -T- I - -

-"1- -t

r -tkdM^rfv^ir- Rctdc^ ...4-_ ; j„. j—V-j- - 1—{ 1—r—[--.-- L ; — i . . -

s u f t a ju /p i j i ^ r 1

\X/

"MejdoijS^ be ucvcegt fe • KOfcjistVi u <io^o6eiyq ^ a k -Djt 6 ^ 6 d k o m s l i i u 5ba

i j M ^ ^ v ^ s K u ^ r\Q o s n o v u CL^aU-te iu^

r ^ r t u p c ^ i r e s t (ojiq H^i^c^cL • -aol

vjaćĵ cDuuo i ] ^ j u u r o ^ I č K t i M

\ i a U e vM^ikue ^Kcvle^ToS^p KOA ^ g t ^ č

6 : ^ ^ ^ H ^ S t ^ouuopM PU<Ue

CUOLlÔ

>oć u\exl (pJ^ci; t

1 u rs iVć) 6

5

.oje đ v e ofcste e ^ ^ ^ v u & T t o ^ K : ^ ^ ^

(ili iae^piiidu<| a jiej*qv>t£oi MioRCAj s u toie^

n

v ^ s t 1 ; ;

a) oc^atoLR t v ^ e i ^ ^ ^ i

U^O^VA ^ u i s u o ; i p ^ V ^ o t f e H ^ ^ iuSKtctđ"eue eKspeA(u^eutft U'h

su^eKatcii O^Klou^ćiul 'pa^out s e ^ t o i & c ^ nc< . ^ ' h ^ V ' b ,

k o m^orCi :uMiaiX ^ o ^ i š t v i ^ ^ e đ a i ; odf t u e t c i j c ^ i

s ^ m e Kojn^vo i^ A<o s u < i o s t v -poJpci jba|R..Kj.jvitiUji

ooo2e/v>o koa id^fT) pftove&e h tpo t j e^ cId U; u ^ i ^ K ^ -p^iipDAjM

^ P joi '"/jaVKio^'; $ O V t T ^ s T l ^ ^ t jev io j ^ r n o ofec^.

V̂MĈ M obu & re pRosI : : U !._._!._...; x | ; • ^ "

r>o um o oci iju KM

p ; o d t p c k u c u ^ ^ \Q fei^dtoJL^^ i n ^ ; v ^ \ p c T i i e - i e r>Q iostnovj^ a u b b ^ . f ^ j ^ A ^ c ^

~ies"tc( laG^^cfc'o, r ] i 1 _ ; : • , ^ ———

\ ] N ^ V i o - v v ; - r"";'""| " r ' ovrvi^t V nc^&fcj \ ; o ^ p o p ^ ^ t e 5 " t ^ MC*KO\K\_ t

^ j p d t ^ t ^ 4<V civci . i £ 9 ( y L ^ p ^ c ^ N * i š t & ^ . c6rvOv;r>(Oa< SK up 4 %

[Ž^Vijt̂ NJ ̂ is 0 500 \ir> \ s < v x p o f : r>epfteK(oi*Ne ^osp^ ftfidle

::^:hc::ii:::::::.:::::::::;:::.::.::::;:::::..::;;:

r - ^ e s T i ^ i O j e ^ v r S e ^

1 L ; ; ; : : ; ; ; ; : : ; ^ ^ ^ s*t ;

. i ^ ^ l f e R ^ i . . 5 ^ uo j R a ^ i ^ a ^ iderrlicne

i ^ k ^ i ^ ^ J H i e ^A^OfS tvosti u oduoSM o q f "test: a u q t R e : ^ ^ J ^ ^ L Kcxo

BPiS^ftjacl I I 1 1 ' - ¥~

- r - - - i >-. —

; i ! i—j- -f--

- - 4r

t- 121 ! f-- -t- I i» -

rv -{Ua-I-^;!--! j.. .J.. J : : J

- 5 ( k v a ) • • f. • •!•- -- t i- • ] -j

I i ^ o j ^ i i u ! !

i t ^ L S l ^ Š j p . ^ . ^ . " i p t . . . j rt -^H^j-.

.4- - -j—

V f }•-••-[ —f--'" t — i" 'I—i - I

I " - $ VJIrr\CK ; RpJt U : \-~touu 1 " ' - t- - r-- .....l ...

! i

rndJUo0 h v p o t ' e ^ : 3a K, u i ^ O K o ^

- P ^ D ^ ^ r ^ U ^ R k c ,

^ . c f e ^ J 3 e j . . J&Ju - . . J a !

ftot^^k Mrl^^?^ i Kouaopejue eK^pe -

p > pg, 5 U : . . . H .'^.LJ

^ e & o j vjlinukĴ "Tf^j ^p^MK

e. r \Ju&: H i ^ p f e ^ . i ^ i o s v v ^ ^ v ^ o a o i

^ S - Š t j 6 0 U U L / 0 _ o oc3oU/OSuruuTOUfl JDIJO.KOVP. • : .

H * ™ " _ ?: I '-

i n 16

F f -i--1 •-+—t-i-: ! ! : l ( » i i

: n " ibi^kbvc^ ;

n x

i — t {• • I-- ---- H

M , J - Do/: lioLohl; M ! !

inc \ . : . . ^Ukm . KH U

iTT^^ii^jpoK^ .T-^^il-^L^ISi" ^ r^cvi i !0o

f d t t i

- r - r- —<..... !_._. ^ i—-I

5 se M

- '...l-J -i-

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 24 str.
preuzmi dokument