Тема: Дете со аутустичен сендром во нормално образование, Završni rad' predlog Razvojna psihologija. Evropski Univerzitet (EU)

Тема: Дете со аутустичен сендром во нормално образование, Završni rad' predlog Razvojna psihologija. Evropski Univerzitet (EU)

3 str.
68broj poseta
Opis
Образованието за децата е многу важна,па и кога зборуваме за деца со посебни потреби во образованието на нив им треба повеќе време од нивните врсници за да ги постигнат нивните врсници затоа имаат и посебни учулишта за д...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СКОПЈЕ

Тема: Дете со аутустичен сендром во нормално образование

Дете со аутустичен сендром во нормално образование

Образованието за децата е многу важна,па и кога зборуваме за деца со посебни потреби во образованието на нив им треба повеќе време од нивните врсници за да ги постигнат нивните врсници затоа имаат и посебни учулишта за деца со попречености но имаат деца со попречености кои одат во редивна настава.

Јас што можев да набљудувам во редовна настава дете со аутистички синдром. Детето живее со двајца подители кој што има и едно помало братче. Кај детето има оштетување на говор може да се каже дека и говорот е отсутен и има промени во однесубањето.

Од докторите е докажано дека има аутистички синдром,алалија,конбинирани пречки во развојот. Детето како што кажав оди на редовна настава и е пифатено од другарчињата истовремено тој присиствува и во дневен престој, редовната настава ја посетува со дефектилог заедно кој е ангажиран од старна на родителите, истовремени и секој ден пред училиште го посетува Девниот центар на аутизам и таму има дефектолошки и психолошки третмани.

Во редовната настава детето седи четири часа, тој е личнор кој лесно се адаптира и прифаќа нови средини. Во редовната настава детето првите два часа работи индивидуално со дегектолог а потоа оди во училноцата. Во индивидуалната работа цо дегектологот детето има активности со коцки или слични развијни преднети. Детето кога работеше со коските тој неможе сам да ги разликува боите туку треба да му покажеш па детето истото да го пофтори.

Но кога ке му речеш да позајми некоја коцка во одредена боја детето боите не ги знае. Тој постојано при активностите се смее, агресивност не покажуваше при активностите но и вообично детет било мирно. Имаше моменти при праење на активности да се изнервира и да не сака понатану на породолжи со активноста, тоа понекогаш и деведува до плачење но тоа продолжува до една минита потоа се смирува.

Детето истовремено и се плаши од јаки звуци како на пример сирените на афтомобилите или од гужва, но во училиштето тој не се вознемирува ос џагорот на децата.

Детето за време на одморот заедно со неговиот дефектолог оди во школската кујна за да земе храна,неговото барање на храна е ја зема хартијата каде што се става храната и ја даде на продавачката која ја породава храта со гестови кажува тоа што сака ито тоа е и за лично потреби како што е одење до тоалет.

Кога е во училница пипа без дозвола работи од неговите григарчиња. Во време на часот на детето му се дава листови каде може да црта. Над тие листови пишува бројќи или има

предмети кои треба да се бојат. Тој пишува над бројките но понатаму не продолжува да пипува само да напише бројка.

На тие листови има и горми со прекинати линии, линијата ако е обоена со некоја боичка детето со иста боја поминува над линијата но ако има само прекинати линии тој еден ред праи со едан а друг ред со друга боја.

Највеќе што ми остана впечаток кај детето што хад листот не остава празен предмет над се бои, она што не му е јасно шкрта и при боење нема граници.

Детето има интерес за она што го прави понекогаш кога му е досадно и несака нешто да парави детето се вознемирува но и како што кажав се остава само да се смири, но и уште нешто ми остави впечаток после цртањето од задната страна на листот на крајот црта три линии по три реда што тоа негобиот индибидуален потпис и тоа означува дека ја завршил работат.

Детето кога ќе заврши некоја активност знае да прави чак со разцете и тоа му е мотив за да ја заврши другата активност. Освен цртењето имаше и актовност со бројки во одна книга напишани му се бројките и има лифчиња со бројки и терба точната бројка да го даде на дегектологот. Детето ги разликува бројките цамо во книгата кога ќе ги види но кога ќе му се каже да даде некоја бројка незнае.

Во книгата до бројките имаше и живитни кои можеа да се бројат на пример бројот 4 и 4 животни детето секое животно го покажуваше со прст ова покажува дека има принцим на имитација.

Освен овие активности можев да видам уште една активност во која се упатребуваше стапчиња во различни бои. Детето стапчињата ги редеше од најсветно па накај најтемна боја, и само правеше тријаголник. Кога се обидуваше дегектологот да прават коцка заедно детето се нервираше или вознемируваше.

Кај детето што можев да забележам освен принцип на имитирање и имше принцип на повторување. Кога ќе се вратиме на говорот детето кога го прашуваш нешто постојано одговара (да) тој ретко може и нокогаш не одговара (не).

Детето тешко формира мисла и апстарктни заклучоци исто така не е способен за планирање и решавање проблеми. Со детето се користат и предмети визуални помагала како што се фотографии,слики,прегмети.

Најбитно кај детето е да го охрабруваат за активностите.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument