Test i resenja-Ispit-Histologija sa embriologijom-Medicina, Ispiti' predlog Embryology
for_example
for_example

Test i resenja-Ispit-Histologija sa embriologijom-Medicina, Ispiti' predlog Embryology

29 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od7broj ocena
2broj komentara
Opis
ispitna pitanja,ispit,test i resenja,Histologija sa embriologijom,Medicina
50 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 29
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.

www.perpetuum-lab.com/forum 1

- U kojim st. Se odvija crossing-over, a u kojima mejoza. o Primarna spermatocita u profazi I

- Segmentiranu jezgru imaju o Leukociti

- Koje stanice imaju sposobnost fagocitoze u mrežnici o Stanice pigmentiranog sloja

- Skretne cijevi žlijezda slinovnica o Stanice koje prenose ione

- Prijelazni epitel sadrži o Vretenaste citoplazmatske mjehuriće

- Primjena histokemjskih i citokemijskih metoda moguća je o U svjetlosnoj i transmisijskoj elektronskoj mikroskopiji

- Autoradiografijom nakon ubrizgavanja radioaktivnih prethodnika normalnih metabolita određuje se

o Matebolički putovi i brzina metaboličkih procesa - Pars granuloza jezgrice sadržava

o Nezrele ribosome - Spolni kromatin je:

o Čvrsto zavijeni inaktivni X-kromosom u ženskog spola - Intermedijarni filamenti epitelnih stanica građeni su od:

o Citokeratina - Metoda frakcioniranja stanice služi za

o Određivanje kemijskog sastava i funkcije staničnih organela - Koja je tvrdnja o mnogoslojnom pločastom oroženom epitelu NETOČNA

o Sve stanice dopiru do površine - Za čvrste spojeve je točno

o Nalaze se pri samom vrhu stanica - Naziv citocentar označuje

o Par centriola sa Golgijevim kompleksom - Kroz tijesne spojeve (neksuse) NE mogu prolaziti

o Čestice molekularne mase veće od 1500 - Za žlijezdane stanice koje izlučuju sluz karakteristično je da:

o Sintetiziraju izrazito hidrofilni glikoprotein - Za zimogena zrnca je točno:

o Sadržavaju probavne enzime - Bazalna lamina je pričvršćena za vezivno tkivo

o Sidrenim vlakancima i mikrofibrilima elastičnog sustava – kolagen tipa 7 - Osnovna funkcija čvrstih spojeva (zonule okludentes) jest:

o Sprječavanje paracelularnog protoka tvari kroz epitel - Nakon mobilizacije velikih količina lipida masne stanice poprimaju značajke:

o Adipocita u mirovanju - Osim retikulinskih stanica retikularno tkivo sadržava:

www.perpetuum-lab.com/forum 2

o Stanice mononuklearnog fagocitnog sustava - Leukociti vezivnog tkiva:

o Dospijevaju u vezivno tkivo iz krvi - U perihondriju hijaline hrskavice ima

o Fibroblasta i hondroblasta

- Makrofazi nastaju preobrazbom o Monocita

- Najvažnija svojstva elastina su: o Reverzibilna rastegljivost i otpornost prema razgradnji

- Aminokiseline karakteristične za elastin su o Dezmozin i izodezmozin

- Svojstva metakromazije zrnaca mastocita zasniva se na sadržaju o Glikozaminoglikana

- Površina mastocita sadržava o Receptore za IgE

- Osteoblasti su stanice koje: o Su polarizirane

- Značajka je koštanih kanala o Sadržavaju citoplazmatske izdanke osteocita

- Glavni sastojci međustanične tvari hijaline hrskavice su: o Kolagen tipa 2, pretoglikanski agregati, hidronektin

- Za koštano tkivo je TOČNO o Haversov kanal sadržava rahlo vezivno tkivo

- Za koštano tkivo je karakteristično o Dekalcinirani koštani matriks je acidofilan

- Kemijski se prenositelj otpušta u sinaptičku pukotinu o Mahanizmom egzocitoze

- Za stanice koštanog tkiva je TOČNO o Citoplazmatski izdanci se međusobno dodiruju

- Cerebrospinalnu tekućinu izlučuje o Koroidni splet

- U središnjem živčanom sustavu propale se živčane stanice nadomještaju o Astrocitima

- Intramuralni gangliji pripadaju o Parasimpatičkom sustavu

- U stvaranju barijere krv-mozak osim čvrstih spojeva među endotelnim stanicama sudjeluju i

o Sve je točno – najtanji izdanci citoplazme oligodendrocita, mezaksoni živčanih stanica, perivaskularna mikroglija, perivaskularne nožice astrocita

- Za I-prugu sarkomere točna je tvrdnja o Skrati se za vrijeme kontrakcije

- Za vrijeme kontrakcije skeletnog mišića vlakna o Miozinska glavica se veže na aktin

- Mišično-živčani spoj NE sadržava o Ione kalcija

- Mišićna vlakanca (miofibrile) građene su od o Tankih i debelih mikrofilamenata

- Transverzalni ili T-tubuli u mišićnom vlaknu je: o Uvrnuće sarkomere

www.perpetuum-lab.com/forum 3

- Tunici adventiciji većih krvnih žila odovara u kapilarama i postkapilarnim venulama o Sloj retikularnih vlakana

- - Alfa aktinin se nalazi u

o Gustim tjelešcima glatke mišićne stanice - Crvena mišićna vlakna u čovjeka izgrađuju

o Duge leđne mišiće - Mišićno-živčani spoj (motorička ploča) NE sadržava

o Mijelinsku ovojnicu - Vrste skeletnih mišićnih vlakana se NE razlikuju po

o Broju jezgara - Najmanji funkcionalni odsječak skeletnog mišićnog vlakna je

o Sarkomera - Nakon vezivanja acetilkolina za receptore u mišićno-živčanom spoju depolarizacija

membrane se širi ovim redosljedom o Sarkomera, T-tubul, sarkoplazmatska mrežica

- Za srčane miš. stanice točno je da o Nastaju od stanica splahničkog mezoderma

- Stanice epitela o Međusobno su spojene zonulama occludentes, dezmosomima i tijesnim

spojevima - Kolagena vlakanca se udružuju u vlakna u tipovima kolagena

o 1 i 3 - Vrste vezivnih vlaka su

o Kolagen, retikulinska i elastična - Koroidni splet se sastoji od nabora

o Pije mater prekrivene kubičnim epitelom - Perivaskularni prostor u živčanom sustavu su

o Tuneli oko krvnih žila mozga obloženi pijom mater - Autonomni gangliji građeni su od

o Multipolarnih neurona - Oštećenje aksona živčane stanice urokuje

o Kromatolizu u perikarionu - Svojstvo glatke mišićne stanice

o Može sintetizirati elastin - Značajke endotelnih stanica su

o Različito su propusne - Isprekidana bazalna lamina endotelnih stanica nalazi se u

o Sinusoidnim kapilarama - Limfne kapilare nalaze se u

o Tunici mediji vena - Za endotelne stanice je točno

o Izlučuju sastojke bazalne lamine - Autoradiografijom se određuje

o Raspored radioaktivnih tvari u stanicama i tkivima - Na veliku količinu hrapave endoplazmatske mrežice i citoplazmi ukazuje

o Bazofilija - Područja bogata ribosomima u živčanim i žljezdanim stanicama nazivaju se

o Nisslova tjelešca i ergastoplazma - Mikroskop sa faznim kontrastom upotrebljava se za

www.perpetuum-lab.com/forum 4

o Proučavanje neobojenih stanica i tkiva - - Za gibanje trepetljika odgovorna je bjelančevina

o Dinein - Funkcije mikrotubula jesu

o Održavanje oblika stanice, kretanje sastojaka stanice, oblikovanje diobenog vretena

- Bazalno tjelešce na bazi trepetljike (cilije) čini o Centriol

- Glatka endoplazmatksa mrežica najobilnija je u stanicama koje o izlučuju steroidne hormone

- Za četkastu prevlaku je TOČNO o Čine je mikrovili prekriveni glikokaliksom

- Za merokrini tip sekrecije je točno o Prilikom sekrecije ne gube se dijelovi citoplazme

- Za epitelno tkivo je točna tvrdnja o Da se hrani difuzijom

- Za bazalnu laminu je točna tvrdnja o Sve navedeno – sudjeluje u porukama za uzajamno djelovanje među

stanicama, čini selektivnu zapreku između epitela i veziva, može se nalaziti između dva epitela, određuje razmještaj epitelnih stanica

- Za laminu propriju je točno o Izgrađuje papile koje ulaze u epitel

- Čvrsti spojevi (zonule occludentes) o Su područja stopljenjih membrana susjednih stanica koja u obliku vrpce

obavija cijelu epitelnu stanicu uz njezin apikalni pol - Primjer neformiranog gustog vezivnog tkiva je

o Korijum kože - Osnovno strukturno obilježje plazma stanica je

o Obilno razvijena hrapava endoplazmatska mrežica i Golgijev kompleks - Najvažniji sastojci gustog vezivnog tkiva su

o Kolagena vlakna - Neposredno nakon izlučivanja iz stanice kolagen se nalazi na stadiju

o Prokolagena - Za koštane stanice (osteocite) TOČNO je

o Nalaze se između lamela koštanog matriksa - Sustav elastičnih vlakana čine

o Oksitalanska, elauinska i elastična - Za osteoklaste je TOČNO

o Ne sintetiziraju organske sastojke matriksa (oni resorbiraju) - Konekson je

o Komunikacijski satojak tijesnog spoja (neksusa) - Za vrčastu stanicu je točno da

o Proizvodi mucinske glikoproteine - Epitelne stanice kroz koje se tvari prenose pinocitozom jesu

o Endotelne i mezotelne stanice - Funkcija mioepitelnih stanica je

o Potpomaganje istjecanja sekreta kroz lumen acinusa - Termogenin se nalazi u

o Staničnoj membrani smeđih masnih stanica

www.perpetuum-lab.com/forum 5

- Jedostavne egzokrine žlijezde jesu o Žlijezde s jednim, nerazgranjenim odvodnim kanalom

- Fibronektin je posrednih u o Prijanjanju i migraciji stanica

- Citoplazma mastocita sadžava o Obilje bazofilnih zrnaca ispunjenih histaminom

- Za koštano tkivo je TOČNO o Koštana lakuna sadržava jednu koštanu stanicu

- Za kost je TOČNO o Osteon je postavljen usporedno sa uzdužnom osi dijafize

- Za osteoblaste je NETOČNO o Međusobno komuniciraju

- Oligodendrociti su glija stanice odgovorne za o Stvaranje mijelinske ovojnice

- Mijelin je sačinjen od o Višestrukih nabora modificiranih staničnih membrana

- Za promet tvari između cerebrospinalne tekućine i živčanog sustava važno svojstvo ependimskih stanica je da

o Među njima nema čvrstih spojeva - U središnjem živčanom sustavu nema

o Schwanovih stanica - U srčanom mišićnom tkivu T-tubul je

o Dio dijade - Prijelazne ploče (disci intercalares) su

o Spojevi koji sadržavaju dezmosome, nexus i zonule adherentes - Veći stupanj kontrakcije glatkog mišića zasniva se na

o Reštkastom rasporedu i većem prekrivanju aktinskih i miozinskih filamenata

- Sarkoplazmatska mrežica je u skeletnom mišićnom vlaknu razmještena tako da o Okružuje svako mišićno vlakance (miofibrilu)

- Cisterne sarkoplazmatske mrežice sadržavaju o Kalcijeve ione (Ca2+)

- U slojeve stijenke krvne žile se NE ubraja o Tunica propria

- Srebro i zlato, za proučavanje o Živčanog tkiva

- Što se događa u matriksu mitohondrija o Krebsov ciklus

- Na slobodnim poliribosomima sintetiziraju se o Proteini koji ostaju u stanici

- Glatka ER – endoplazmatska mrežica o Nalazi se u stanicama koje sintetiziraju steroidne hormone, nalaze se još i

u stanicama jetre - Od rezidualnih tjelešaca sastoji se pigment

o LIPOFUSCIN - Mastociti izlučuju

o Parakrino - Receptori za hormone i neutrotransmitere nalaze se na

o Bazolateralnim djelovima membrane - Pinocitozom se prenose

www.perpetuum-lab.com/forum 6

o elektroliti i guste koloidne čestice - Zrela elastična vlakna su

o Elastin u središtu vlakna, samo na periferiji okružena tankim slojem mikrovlakanaca

- Za hrskavično tkivo je karakteristično o Avaskularnost

- Hondroblasti nastaju iz o Mezenhima

- Sharpejeva vlakna o Snopovi kolagena koji iz periosta prodiru u koštani matriks (povezuju kost i

periost) - Haversov kanal

o Sadržava rahlo vezivno tkivo - Mikroglija

o Fagociti; čine mononuklearni – fagocitni sustava živčanog tkiva - Što je kriostat

o Aparat za smrzavanje preparata koji se nakon toga lome, ili režu. - Ultrastruktura st.; što izlučuje steroide

o Glatka endoplazmatska mrežica - Što stvaraju mikrofilamenti, mikrotubuli i intermedijarni filamenti

 Mikrofilamenti čine u stanici dio citoskeleta, a u mišičnim stanicama čine aktinske i miozinske niti.

o Mikrotubuli izgrađeni su od heterodimera (α i β – tubilina) Izgrađuju Centriole (9 tripleta mikrotubula), Treptljike i bičeve (9+2)

o Intermedijarni filamenti –  Citokeratin (epidermis, nokti, kopita, rogovi)  Vimentin (karakt. u stanicama mezenhimskog podrijetla)  Dezmin (glatke mišićne stanice, i u Z prugama skeletnih i srčanih

mišićnih vlakana)  Glijafilamenti (karakt. za astrocite)  Neurofilamenti (razno)

- Koje stanice stvaraju mijelin o Schwanove stanice. Unjih se ulože aksoni i onda taj proces započne.

- Kako nastaje plazma stanica i njihova funkcija o Transformacijom B limfocita

- Metoda kriofrakture o Građa stanične membrane

- Citocentar o Parcentriola i Golgi

- Po čemu se zna da je stanica sintetski aktivna o Količina hetero i eukromatina u jezgri

- Način djelovanja steroidnih hormona o Unutar stanični receptor

- Dezmosom o Pričvrsna ploča, ovalna tvorba

- Proliferacijom pokrovnog epitela nastaju o Endokrine i egzokrine žlijezde

- Mastociti su o Parakrine stanice

- Za vrčaste stanice NIJE točno

www.perpetuum-lab.com/forum 7

o Da sintetiziraju biogene amine - Što se NE odvija u stanici tijekom sinteze kolagena

o Translacija gena - Kod rane

o Fibrociti-fibroblasti-mioblasti - Imunosne funkcije u vezivnom tkivu

o Plazma stanice i limfociti - Sinapse ne sadrže u svom sastavu

o Ione kalcija - Osteon

o Granicu mu čini amorfna, cementna tvar - Za Volkmannove kanale NIJE točno

o Okružuju koncentrične lamenele - Osteoblasti su

o Tijekom intenzivne sinteze matrixa osobito veliki s izraženim citoplazmatskim izdancima

- Transmisijski mikroskop služi za o Veće razlučivanje slike

- Za sluzavo tkivo nije točno o Spada u potporna vezivna tkiva

- Eozinofili sadrže o Eozinofilna zrnca koja sadržavaju spljošteni kristaloid uložen u zrnatu tvar

- Fuelingovim reagensom se dokazuje o DNA

- Epitelne stanice sintetiziraju o Glikoprotein fibronektin

- Međustaničnu tvar vezivnog tkiva grade o Glikozaminoglikani i strukturni glikoproteini

- Glikokaliks o Je vlaknasta ovojnica nejednake debljine, građena od glikoproteina

- Što su taniciti o Ependimske stanice

- Međustanična tvar u hijalinoj hrskavici o Kolagen tipa 2, proteoglikani i glikoproteini

- Što su centromere o Mjesta gdje se pričvrščuju mikrotubuli

- Rezidualno tjelešce o Lipofuscin

- Zrnato područje jezgre o Sadrži nezrele ribosome

- Gdje se nalaze mitohondriji o Tamo gdje je najveći metabolizam stanice

- Kako komuniciraju osteociti o Nexus, košt.kanalići, citoplazmatski izdanci

- - Što sadrži bazalna membrana

o Retikulinsku i bazalnu laminu - Gdje se nalaze nexusi

o Povezuju stanice srčanog mišiča - Tko izlučuje elastin

www.perpetuum-lab.com/forum 8

o Fibroblasti i glatke mišične stanice - Što sadrži zonula adherens

o Prisutnost brojnih aktinskih mikrofilamenata - Što NE sadrži hrskavica u međustaničnoj tvari

o PAPAIN - Koje su najbrojnije kapilare

o Somatske ili neprekinute - Kakve su sinusoidne kapilare

o Fenestrirane bez dijafragme i isprekidane bazalne lamine - Kako se prenose makromolekule kroz stijenke kapilara

o Preko brojnih pinocitotskih mjehurića - Paracelularni put teče

o Preko međustaničnih spojeva (zonulae occludentes) - Oligodendrocit

o Mijelinizira više aksona - Sarkoplazmatski retikulum

o Regulira protok iona Ca - Funkcija gustih tjelešaca

o Za njih su pričvršćeni intermedijalni filamenti, preko njih se prenosi sila kontrakcije na susjedne mišične stanice

- Funkcija kalmodulina o Veže Ca ione i povećava kontrakciju glatkog mišićja

- Funkcija T-tubula o Prenosi depolarizaciju na sarkoplazmatsku mrežicu

- Protutijela ne mogu sintetizirati o Epitelne stanice

- Lizosomi se otkrivaju reakcijom na o Kiselu fosfatazu

- Što je opsonizacija o Povećava fagocitozu stranih tijela

- Bazalna lamina je građena od o Kolagena tipa 4, laminina i proteoglikana

- Značajka bijelih mišićnih vlakana o Brzo se kontrahiraju i brzo umaraju

- Cisterne sarkoplazmatske mrežice sadržavaju o Kalcijeve ione

- U slojeve stijenke krvne žile se NE ubraja o Tunica propria

- Proteinski ili polipeptidni hormoni djeluju na aktivnost žljezdane stanice o Preko prvog i drugog glasnika

- Za humoralnu imunost je karakteristično: o Sve je točno: o odnosi se na protutijela koja proizvode plazma-st. o IgG-najbrojniji, jedini prelazi placentarnu barijeru o IgA*6-tjelesni sekreti (suze, kolostrum, sekret nosa, bronha,crijeva, prostate,

sluz rodnice) o IgM-rani imuni odgovor o IgE-alergijska reakcija

www.perpetuum-lab.com/forum 9

o IgD-zajedno sa IgM na membrani B-limfocita i sudjeluje u njihovoj diferencijaciji

- Protutjelo IgE izlučuje: o Plazma stanica

- Nezreli T-limfociti iz timusa naseljavaju: o Parakortikalnu zonu limfnog čvora o Nastaju iz velikih limfocita

- Kapilare u timusu su: o Nefenestrirane s debelom bazalnom laminom o Endotelne st. imaju tanke izdanke kojima prodiru kroz bazalnu laminu i

dodiruju epitelne retikularne st.(zvjezdolike, međusobno povezane dezmosomima)

o KRVNO-TIMUSNA MEMBRANA: - nefenestrirani endotel bazalne lamine endotela - periciti - bazalna lamina eptelnih retikularnih stanica - eptelne retikularne stanice

o U srži nema krvno-timusne membrane o Nema ni dovodnih limfnih žila pa timus nije filtar za limfu kao limfni čvor

- U dentinu (sličan kosti, sadrži više kalcijevih soli-hidroxiapatit,građen od kolagena tipa I, glikozaminoglikana) se nalaze:

o Nastavci (Tomesova vlakna) odontoblasta – tanke, polarizirane st sa bazalno smještenim jezgrama (izlučuju org. tvar dentina, nalaze se na periferiji zubne pulpe)

- Unutrašnji čimbenik (intristic factor – glikoprotein s velikim afinitetom prema vit B12) se proizvodi:

o U obložnim stanicama želučanih žlijezda (najbrojnije u gornjoj polovici žlijezde, zaobljene ili piramidalne s okruglom centralno smještenom jezgrom i izrazito eozinofilnom citoplazmom)

- U epitelu crijevnih žlijezda (Lieberkuhnove kripte – između baza crijevnih resica) tankog crijeva najbrojnije su:

o Nediferencirane stanice o Manji broj apsorpcijskih st – visoke, cilindrične s jajolikom jezgrom u

bazalnom dijelu, na slobodnoj površini imaju četkastu prevlaku*(sastoji se od mikrovila-cilindrični izdanak st membrane koji obavija središnji snop aktinskih filamenata, *mjesto je djelovanja disaharaza i dipeptidaza)

www.perpetuum-lab.com/forum 10

o Još i vrčaste st(sluz) o Panethove st(u bazalnom dijelu, serozne, egzokrine-u sekretnim zrncima

lizozim**) o ***M st-membranske, iznad nakupina limfocita u Peyerovim pločama, imaju

brojne udubine na membranama koje na vrhu i udubinama tvore jamice u kojima su smješteni intraepitelni limfociti, mogu endocitozom primati antigene i prenositi ih do limfocita u lamini propriji (bazalna lamina ispod M st je isprekidana pa je olakšan prolaz)

- Što je točno za tecu internu o Luči prethodnike androgena, od granuloznog sloja dijeli je bazalna membrana

- Funkcionalni sloj maternice (dio endometrija, drugi je bazalni – ostaje nakon menstruacije, proliferira i daje novi epitel i laminu propriju za obnovljeni endometrij)

o Ljušti se zbog rasporeda krvnih žila

- Na čemu leži cortijev organ o Na bazilarnoj membrani

- Što luči očnu vodicu o Nepigmentirne stanice cilijarnog tijela*5

- **Lizozim u probavnom sustavu djeluje o Baktericidno

- Koje hidrolitičke enzime sadržava akrosom: o Hilurodinazu, neuramidinazu, kiselu fosfatazu – razdvajaju st korone redijate i

razgradjuju zonu pelucidu o Akrosom je specijalizirani lizosom, nastaje u akrosomskoj fazi

spermiogeneze*8: akrosomski mjehurić(obavijen membanom, sadrži akrosomsko zrnce) se širi i prekriva prednju polovicu kondenzirane jezgre, prednji pol st okrene se prema bazi sjemenog kanalića, jezgra se izduži i zgusne - u tome sudjeluju mikrotubuli koji su razmješteni tako da čine valjak oko jezgre:MANŽETU**** ,dok istodobno raste jedan od centriola i stvara rep spermija

- ***Membranske epitelne stanice smještene su o Iznad Peyerovih ploča

- Čemu odgovaraju primarne spermatocite (nastaju rastom spermatogonije tipa B*7, dok spermatogonije tipa A ostaju nedif matične st)

o Primarnim oocitama

www.perpetuum-lab.com/forum 11

- Od čega se sastoji sekundarna spermatocita o 23 kromosoma + 2N=haploidan br kromosoma ili količina DNA u broju

- Što izdrađuje mažetu**** o Mikrotubuli oko jezgre

- Što sadrže Billrothovi tračci (u slezeni) o SVE je točan odgovor : o Oni su izduženi tračci slezene koji grade crvenu pulpu o nalaze se izmedju sinusa o bijelu pulpu čine limfni čvorići okruženi crvenom o endotel sinusa je izduljen i fenestriran preko kojih se lako uspostavlja veza

izmedju unutrašnjosti sinusa i crvene pulpe

- Što je menarcha o Pojava prve mjesečnice

- Humor aquosus: o Tekućina siromašna bjelančevinama o Nepigmentirani unutrasnji sloj st cilijarnih nastavaka ima brojna uvrnuca

bazalne membrane i interdigitacije karakteristicna za st koje transportiraju ione, aktivno prenose sastojke plazme u stražnju očnu sobicu-stvaraju očnu vodicu

o Teče prema leći, prolazi izmedju nje i šarenice i dospijeva u prednju očnu sobicu iz koje teče prema kutu izmedju rožnice i šarenice i tu kroz tkivo limbusa (trabekularnom mrežom) dospijeva u Schlemov kanal koji je obložen endotelom, od njega odlaze male vene bjeloočnice prema venskim sinusima lubanje

o Opstrukcije u protoku humor aquosus imaju za posljedicu porast očnog tlaka što dovodi do pojave GLAUKOMA

- Što je potrebno za sazrijevanje eritrocita (3-5 st dioba, razvoj traje oko 7 dana) : o SVE; folna kiselina, vit. B12, željezo, eritropoetin

- Što izlučuju somatotropne stanice*11 (acidofilne, inhibiraju somatostatin) o Hormon rasta – djeluje na rast dugih kostiju u duljinu putem somatomedina

koji se sintetizira u jetri

- Tko izlučuje hormone koji oslobađaju ( pohranjuju se u eminenciji medijani, glavni su mehanizam kontrole aktivnosti st u pars distalis adenohipofize)

o Neurosekrecijske stanice hipotalamusa

- Što je analogno klitorisu u žena:

www.perpetuum-lab.com/forum 12

o Penis

- ***Što primaju M-stanice: o Antigene

- *5Čime su spojeni pigmentirani i nepigmentirani sloj u cilijarnom tijelu o Dezmosomima

- Kakve su Ebnerove žlijezde o Nalaze se u jarku koji okruzuje papillae circumvallatae jezika o Jarci omogućuju stalno struju tekućine preko okusnih pupoljaka smještenih u

epitelu postraničnih ploha papila o Isključivo serozne – sekret sadrži lipazu (sprečava stvaranje hidrofobnog sloja

oko pupoljaka što bi im onemogućilo funkciju jer je struja sekreta važna za uklanjanje hrane tako da pupoljci mogu primati nove podražaje)

- Što izlučuju piloričke žlijezde o Sluz i lizozim o Otvaraju se u vrlo duboke želučane jamice (oblaže ih jednoslojni cilindrični

epitel u kojem sve st luče sluz kao i slobodnu površinu želoca) karakteristične za ovaj dio želuca

o Zavijeni žljezdani kanalići su im kratki za razliku od onih u kardiji o Između mukoznih st umetnute su gastrinske (G) st – izlučuju GASTRIN

(POTIČE OBLOŽNE ST NA LUČENJE KISELINE) te enteroendokrine (D) st koje luče SOMATOSTATIN ( SPREČAVA OSLOBADJANJE OSTALIH HORMONA UKLJUČUJUĆI GASTRIN)

- Čemu služe lamelarna zrnca u epidermisu o Spriječavaju prodor tvari o Nalaze se u stanicama zrnatog sloja (postoji još i temeljni i nazubljeni –

zajedno čine Malpighijev sloj; STRATUM GERMINATIVUM – sva mitoza epidermisa)

o Stapaju se sa staničnom membranom i prazne svoj sadržaj u međust prostor gdje se odlažu i čine sloj koji sadržava lipide (vezna tvar među stanicama, brtvilo kože)

- Što se prenosi sa majke na dijete o Kod dojenja IgA*6 (KOLOSTRUM)

- Što izlučuju folikuli štitne žlijezde o Glikoproteine

www.perpetuum-lab.com/forum 13

o Folikuli izgradjuju tkivo štitnjače, oni su okrugli mjehurći koje oblaže jednoslojni epitel, a sadrže koloid

o St kubične ili niske cilindrične

- Što utječe na lučenje LH (luteinizirajući hormon) o Povećanje estrogena (estrogen) o Potiče dozrijevanje jajnog folikula i izlučivanje progesterona koji inhibira

njegovo lučenje o Luče ga gonadotropne stanice koje luče i FSH (potiče razvoj folikula i lučenje

estrogena)

- Što je točno za otvorene stanice tipa 2 o Imaju mikrovile, dosežu do lumena

- Što je spermatocitogeneza*7 o Dioba spermatogonija o Jedna od 3 faze spermatogeneze, uzastopne generacije daju osnovu za

spermatocite o Druga je mejoza gdje nastaju sekundarne spermatocite koje brzo ulaze u II

mejotsku fazu – mitozu tako da od njih nastaju spermatide o Treca je spermiogeneza koja se dijeli na GOLGIJEVU, AKROSOMSKU*8 i

FAZU DOZRIJEVANJA

- Što sve pridonosi djelovanju repa spermija o Adinil-ciklaza, dinein, ATP, mikrotubuli

- Kakav je parijentalni list Bowmanove čahure (obavija bubrežno tjelešce) o Jednoslojan pločast eptel s bazalnom laminom i tanki slojj retikulinskih

vlakana o Zajedno s visceralnim listom zatvara interkapsularni (mokraćni) prostor u koji

se kroz stijenku kapilara i visceralni list filtrira glomerularni filtrat o St visceralnog lista (PODOCITI) imaju st trup od kojeg odlazi nekoliko

primarnih izdanaka od kojih svaki daje sekundarne – obuhvaćaju kapilare i interdigitiraju

o Izmedju sekundarnih postoji filtracijska pukotina, a povezuje ih opna slična onoj u fenestriranog endotela

o Izmedju fenestriranog endotela kapilara i podocita je debela bazalna lamina – FILTRACIJSKA BARIJERA*9

o nastala stapanjem bazalnih lamina kapilare i podocita

- Što izlučuju glavne stanice (višekutne s mjehurastom jezgrom i blijedom citoplazmom) epitelnih tjelešaca (gll. parathyroideae)

o PTH (paratiroidni hormon)

www.perpetuum-lab.com/forum 14

o Djeluje na st koštanog tkiva povećavajući br i aktivnost osteoklasta o Smanjuje konc fosfata u krvi djelovanjem na st bubrežnih kanalića o Povećava i apsorpciju Ca iz probave (za to je potreban vit D)

- Što je NETOČNO za debelo crijevo o Apsorpcijske stanice su kubičnog oblika (TOČNO je da su cilindrične sa

mikrovilima)

- Tko regulira lučenje žlijezda lojnica kod žena o Androgeni i hormoni kore nadbubrežne žlijezde

- Koji je hormon koji izravno djeluje na ciljni organ o Renin, kortikosteron, vazopresin, tireotropin

- Što odgovara velikim porama o Pinocitotski mjehurići

- Što su Heringova tjelešca o Zrnca u proširenim završnim djelovima aksona, koji sadrže neurosekretnu tvar

(oksitocin i vazopresin) o Nalaze se u sekretnim neuronima pars nervosa neurohipofize o Aksoni i trupovi tih neurona imaju sekretna zrnca koja omedjue membrana,

više ih je u završnim dijelovima aksona koji su priljubljeni uz fenestrirane kapilare – tu čine nakupine Heringova tjelešca

- Lacis stanice o Ekstraglomeruralne mezanglijske stanice o Pripadaju JukstaGlomerularnom Aparatu (dio dovodne arteriole+macula

densa) o JGA sadrži i JG st ovalnih jezgara citoplazmu punu zrnaca čije izlučevine

sudjeluju u održavanju krvnog tlaka

- Kakve su kapilare testisa o Fenestrirane – omogućuju prolaz molekula o Sadržane su u vezivu (intersticij) između sjemenskih kanalića o Barijera krv-testis:

- čvrsti spojevi među Sertolijevim st

- Kakve su kapilare u timusu o Bazalna lamina je debela i nefenestrirana o Endotelne st imaju izdanke kojima prodiru kroz bazalnu laminu i dodiruju

epitelne retikularne st

www.perpetuum-lab.com/forum 15

- Epitel Heringova kanala (žučni kanalići u koje žuč ulazi na periferiji) o Kubične stanice sa svijetlom citoplazmom, malo organela o Nakon kratkog toka kanali se ulijevaju u žučne kanale u portalnim trijadama

- Tko prima osjet boli, hladnoće i topline o Slobodni živčani završetci u koži

- Što sadrži marginalna zona o Sve navedeno; limfoviti, makrofazi, antigeni o Nalazi se izmedju bijele i crvene pulpe, sadrži brojne sinuse i rahlo limfno

tkivo, krvne žile o Mnoge arteriole pulpe protežu se izven bijele pulpe, ali zavijaju i izlijeveju se u

sinusemarginalne zone koja okružuje čvoriće o Ima važnu ulogu u filtriranju krvi i započinjanju imunog odgovora, velik dio

makrofaga uklanja ostatke antigena o Dendritične st marginalne zone s isprepletenim izdancima hvataju antigene i

predočuju ih o Tu se odstranjuju i T i B-limfociti iz krvi o Marginalnu zonu i čvoriče naseljavaju B-limfociti, a periarterijske limfne

omotače T-limfociti

- Što predstavlja režanj u mliječnoj žlijezdi o To je žlijezda za sebe sa svojim vlastitim odvodnim kanalom (ductus

lactiferus) od kojih se svaki zasebno otvara na bradavici, a blizu nje proširuju se u sinuse koji su na vanjskom otvoru obloženi mnogoslojnim pločastim epitelom koji proximalno prelazi u mnogoslojni cilindrični ili kubični epitel

o Epitel je povezan čvrstim spojevima i dezmosomima, dok je u terminalnim interlobularnim kanalima jednoslojni kubični epitel koji leži na bazalnoj lamini i isprekidanom sloju mioepitelnih st

o Od susjednih odijeljen gustim vezivom i masnim tkivom

- Što sintetizira epitel rodnice (mongoslojni pločasti – „Put kojim se često ide mora biti dobro popločen!“)

o Pod utjecajem estrogena - Glikogen koji nakon luštenja epitela dolazi u lumen gdje ga bakterije rodnice razgradjuju i stvaraju mliječnu kis – nizak pH rodnice

- Eritrociti o Mogu mijenjati oblik pri prolazku kroz žile o Ovalni su i nemaju jezgru

- Eritrociti koji su tek napustili koš.srž i ušli u optok krvi o Sadrže rRNA

- Receptore za IgE imaju

www.perpetuum-lab.com/forum 16

o Mastociti i bazofili o Prilikom novog ulaska antigena koji je uzrokovao nastanak IgE, na njihovoj

površini nastaje komplex antigen-antitijelo koji dovodi do stvaranja i oslobadjanja: histamina, heparina, leukotriena i anafilaktičkog faktora kemotaksije eozinofila

(ECF-A)

- Granulomeru NE čine o Mikrotubuli o Ona je središnje područje trombocita koje sadrži grimizna zrnca oko koje je

rubna svijetloplava, prozirna zona – HIJALOMERA

- Najnezreliji oblik eritrocita je o Proeritroblast

- IgA štiti tijelo o Od bakterija u sekretima

- Na epitelno podrijetlo timusa ukazuje prisustvo o Intermedijarnih filamenata (citokeratina) – tonofilamenti

- Lučenje HCl u želucu potiču o Histamin i gastin o HCl luče obložne (parietalne) st bazalnog i vratnog dijela želučanih žlijezda o Kis nastaje iz klorida u krvi i kationa H+ uz pomoć karbonanhidraze koja

djeluje na CO2 pa nastaje H2CO3 koja disocira

- Košaraste stanice (mioepitelne st) o Okružuju isključivo serozne acinuse

- Bazalne st o Zametne st – UVIJEK I ZAUVIJEK!

- Eumelanin o Tamnosmeđi pigment koji stvaraju melanociti – specijalizirani epidermis,

ispod ili izmedju stanica temeljnog sloja i u folikulima o Pigment u riđoj kosi je PHEOMELANIN i sadrži cistein o Melanociti potječu od stanica neuralnog grebena, imaju okruglasta st tjela od

kojih odlaze dugački izdanci što zalaze u epidermis, anjihovi ogranci zavlače se izmedju st temeljnog i nazbuljenog sloja

o Oni su blijede st s puno malih mitohondrija i dobrim Golgijem, kratkim cisternama hER-a i intermedijarnim filamentima

o Nisu povezani sa susjednim keratinocitima dezmosomima, ali su hemidezmosomima povezani za bazalnu laminu

www.perpetuum-lab.com/forum 17

o Sintezu melanina pomaže TIROZINAZA o U I stadiju tirozinaza počne djelovati u mjehuriću nastalom u Golgiju i nastaje

zrnat sadržaj o U II stadiju mjehurić (melanosom) je ovalan i sadrži usporedne filamente, a

melanin je uložen u bjelančevinski matrix o U III stadiju slabije se razaznaju filamenti o IV:zrelo melaninsko zrnce se vidi, melanin potpuno ispunja mjehurić o Zrnca se pomiču unutar citoplazmatskih izdanaka i dospijevaju do temeljnog i

nazubljenog sloja epidermisa, a u keratinocite se unose CITOKRINOM SEKRECIJOM

o Kad se nadju u keratinocitima nakupljaju se iznad jezgre i tako štite od Sunčeva zračenja za vrijeme diobe

o Epitelne st su zapravo skladište melanina, a u keratinocitima se stope s lizosomima

- Dlaka izrasta o Iz uvrnuća epidermisa – folikul dlake koji u razdoblju rasta ima završno

proširenje (bulbus dlake) na čijem se dnu nalazi papila dlake koja sadrži kapilarnu mrežu

o Epidermalne st koje obuhvaćaju papilu čine korjen dlake o U debelim dlakama st središnjeg dijela korijena uz vrh papile stvaraju velike,

vakuolizirane i umjereno orožene st od kojih nastaje SRŽ DLAKE o St oko središnjeg dijela korijena umnažaju se u jako orožene, vretenaste st koje

čine koru dlake

- Ceruminozne žlijezde vanjskog zvukovoda o Modificirane žlijezde znojnice, slične apokrinim – zavijene tubulusne žlijezde

koje stvaraju CERUMEN (mješavinu masti i voskova) – zaštitna uloga

- Bazalna lamina kod bubrega o Ima ulogu filtracijske barijere*9

- Stanice koje imaju bazalna uvrnuća membrane su o St. Koje prenose ione

- Kortikalni nefroni o NEMAJU tanke uzlazne djelove Henleove petlje o IMAJU vrlo kratke tanke silazne dijelove o Kretki dijelovi jukstaglomerularnih nefrona odgovorni su za stvaranje

hipertoničnog okoliša i intersticiju srži

- JG stanice izlučuju o Renin

www.perpetuum-lab.com/forum 18

- Vasa recta o Opskrbljuje srž hranjivim tvraima i kisikom o Nastaju od odvodnih arteriola iz jukstaglomerularnih nefrona kao duge, tanke

kapilare koje ulaze direktno u srž o Silazni krak petlje čini kapilara kontinuirane stijenke dok uzlazni sadrži

fenestrirani endotel

- Pars tuberalis adenohipofize izlučuje o Gonadotropine (FSH i LH) o Ljevkasta je oblika i okružuje infundibulum

- Somatotropne stanice*11 luče o Hormon rasta (somatotropin)

- Nakon apsorpcije koloida pinozitozom u folikul st žlijezde o Pinocitotski mjehurići se stope s lizosomima

- Intersticijske stanice u jajniku izlučuju o Androgene o Premda granuloza-st i oocita za vrijeme atrezije folikula degeneriraju, st tecae

internae često ostaju kao INTERSTICIJSKE ST i prisutne su od djetinjstva do menopauze

- Kako su povezani filopodiji folikularnih stanica i mikrovili oocite (zajedno prodiru kroz zonu pellucidu)

o Tijesni spojevi - Sekret jajovoda

o Aktiviranje (kapacitacija) spermija

- Ravne arterije opskrbljuju o Zonu bazalis

- Nakon menstruacije endometrij je sveden na o Bazalni sloj sa bazalnim djelovima žlijezda maternice

- Klitoris o Tvore ga dva erektivna tkiva

- U kolostrumu se nalazi o IgA

- Nisslova tjelešca o Opip

www.perpetuum-lab.com/forum 19

- Štapići i čunjići o Na jednom kraju imaju fotoreaktivni dendrit, a na drugom kraju presinaptički

završetak

- Aceptorska područja nalaze se u o Ampulama

- Granice (lateralne) među proksimalnim kanalićima ne vide se zbog o Interdigitacije među susjednim stanicama

- T i B limfociti razlikuju se o Imunocitokemijski

- Trombociti o Nastaju u crvenoj koštanoj srži otkidanjem citoplazme megakariocita

- Slijedeći oblik proeritroblasta je o Bazofilni eritroblast

- Limfnih čvorića ima u o Limfnim čvorovima

- Stadij eritrocita koji nema jezgre o Retukulocit

- U periferne limfne organe ne ubrajamo o Timus

- U plućima kapilare su o Neprekinute

- Bijela pulpa slezene sadrži o Limfne čvoriće

- Alveolarne stanice u plućima spojene su o Dezmosomima i čvrstim spojevima

- Arteriola afferens limfnog čvora ulazi u o supkapsularni sinus

- Intramuralni ganglij o Je parasimpatički ganglij

www.perpetuum-lab.com/forum 20

- Mišićni sloj u mokraćovodu o Ide spiralno

- Dentin je o sličan kosti

- Značajka apsorpcijskih stanica crijeva o Četkasta prevlaka

- Intracelularne kanaliće ima o Obložna stanica

- Mamotropne stanice su o Acidofilne

- Limfociti u optoku nastaju o uglavnom u timusu i perifernim limfnim organima

- Faktori oslobađanja u koštanoj srži o C3 komponenta, glukokortikoidi i androgeni

- Jezgra megakarioblasta je o Poliploidna

- ADP uzrokuje o sekundarnu agregaciju trombocita

- Za specifičnost imunosnog odgovora antitjela odgovoran je o FAB fragment

- Tko je odgovoran za odbacivanje transplantata o Citotoksične stanice (NK)

- Retrovirus koji uzrokuje AIDS uništava o Pomagačke T limfocite

- Antigent prezentirajuće (predočne) stanice su o Makrofazi, B limfociti, Langerhansove dendritičke stanie, epitelne st. Timusa,

dendritičke st.

- Uloga interleukina 4 o Luče ga T limfociti, a pomaže diferencijaciju B limfocita

- Krvno timusna barijera sastoji se od o Endotela i bazalne lamine + pericita+ret. Epit.st+baz.lamina

www.perpetuum-lab.com/forum 21

- DiGeorgeov sindrom o nema timusa

- Pulpa slezene ne sadržava o limfne žile

- Faringealna tonzila se od nepčane i jezične razlikuje o epitelom (višeredni cilindrični) i NEMA KRIPTE!!!!

- Okusni pupoljci se nalaze o u papilama, apiglotisu, mekom nepcu i ždrijelu

- Najtvrđa tvar u tijelu je o zubna caklina (95%) hidroksiapatit

- Tomesova vlakna su dio o Odontoblasta

- Jedini osjet koji se osjeti zubima je o Bol

- Alveolarna kost je o Nezrela vrsta koštanog tkiva

- Parodontalni ligament povezuje o Cement sa zubnom alveolom

- Što nastaje od zubne vrećice o Parodontalni ligament i cement

- Ameloblasti su o epitelne st. koje luče svoj proizvod na bazalnoj plohi

- Hertwingova ovojnica korijena sastoji se o od spojenmog vanjskog i unutrašnjeg caklinskog epitela

- Što luče glavne ili zimogene st. o Pepsin i lipazu

- Kako teku mišićni slojevi u želucu o Untrašnji koso, srednji kružno, vanjski uzdužno

www.perpetuum-lab.com/forum 22

- Kora timusa sadrži o Sve je točno

- Subkapsularni sinus je omeđen o Čahurom i vanjskom korom

- Barijeru krv-testis čine o Čvrsti spojevi između Sertolijevih st.

- Mišićna vretena o Osjet propriocepcije

- Što luče stereocilije ductusa epididimisa o Glicerofosfokolin

- Gdje se vrši kapacitacija o U tubi uterini

- Gdje se nalazi prekapilarni sfinktere o Prijelaz metarterijela u kapilare

- U Disseovom prostoru nalaze se o Krvne stanice i plazma+retikulinska vlakna

- Područje koje opskrbljuje jedna raspodjelna vena i arterija je o Jetreni acinus – Rapartov

- Merkelove stanice o Mehanoreceptori o Najčešće u debeloj koži dlana i tabana o Slobodni živčani završeci tvore na njihovoj bazi prošireni završni disk

- Oznaka debela i tanka koža odnose se na o Debljinu epidermisa

- Intersticij bubrega izlučuje o Prostaglandin i osnovnu amorfnu tvar

- U stvaranju hipertonične mokraće glavnu ulogu imaju o Henleova petlja i sabirna cijev

- Prijelazni epitel sadrži o Vretenaste citoplazmatske mjehriće

- Pars tuberalis adenohipofize izlučuje o Gonadotropine

www.perpetuum-lab.com/forum 23

- Jod se iz krvi unosi u folikularnu st. Kroz o Membranu bazalne plohe

- Nakon apsorpcije koloida pinocitozom u folikul st. Štitne žlijezde o Pinocitotski mjehurići se stope s lizosomima

- U Golgijevu fazu što je vezano o Prokariotska zrnca se spajaju u akrosomsko zrnce

- Spojnica oka sa strane vjeđe izgrađena je od o Višeslojnog cilndričnog epitela s vrčastim st.

- Makule u sakulusu i utrikulusu i sloj otolita leže na o Glikoproteinskom sloju

- Mullerove st. u mrežnici se prostiru od o Unutrašnje do vanjske granične membrane

- Zašto je hepatocit eozinofilan o Zbog mitohondrija i GER

- Prijelazne cijevi žlijezda oblaže o Niski kubični epitel

- Priomarni jednoslojni folikul oblaže o Kubični epitel

- Središnja vena jetre grana je o Ulazne venule

- Respiracijski bronhili o Čine prijelaz između provodnog i respiracijskog djela

- Zrak se u nosu zagrijava o Zbog načina opskrbe krvlju

- Melanosom nastaje o Mehanizmom pupanja iz Golgija

- Znojnice – sekrecijski dio je građen od o Svijetlih i tamnih stanica

- Mezanglijske stanice sliče o Pericitima

www.perpetuum-lab.com/forum 24

- Jukstamedularni nefroni imaju o Duge Henleove petlje

- Mokračnu cijev žene oblaže o Mnogoslojni pločasti epitel sa područjima višerednog cilindričnog

- Zona fascikulata nadbudrežne žlijezde vakuolizirana je zbog o Otapanja lipida tijekom prepariranja

- Funkcionalni endometrij opskrbljuje o A. Spiralis

- Čunjići i štapići su o Polarizirani bipolarni neuroni

- Lamina choriocapilaris sadrži o Melanocite

- Parasimpatički podražaj slinovnica o Vodenast sekret sa malo org. Tvari

- Simpatički podražaj slinovnica o Ljepljivi sekret malog volumena bogat org.tvarima

- Kupferove stanice o Makrofazi smješteni na luminalnoj površini endotela jetrenih sinusoida

- Itove st. - hepar o Nakupljaju mast i vitamin A u obliku retinil-estera, smještene su u Disseovim

prostorima

- Bazofilna tjelešca hepatocita o čine hrapava endoplazmatska mrežica

- Elektronska gusta zrnca hepatocita su o Nakupine glikogena

- Konjjugacija bilirubina u bilirubin glukuronid vrši se u o Glatkom endoplazmatskom retikulumu

- Endokrina funkcija jetre

www.perpetuum-lab.com/forum 25

o Sinteza bjelančevina koje se ne pohranjuju u hepatocite (albumin, fibrinogen, lipoproteini)

- Inervacija kože o Simpatička

- Čime su odjeljene sržne piramide o Bertinijevim stupovima

- Funkcionalna jedinica bubrega je o Nefron

- Mokraćni prostor omeđuju o Parijentalni i visceralni list Bowmanove čahure

- Što gradi laminu raru – postranični, svjetliji sloj filtracijske barijere o Polianion heparan-sulfat – neg. Nabijenim bjelančevinama priječi prolaz kroz

bazalnu laminu( tako je glomerularna bazalna lamina selektivni makromolekulski filtar u kojem kolagen tipa IV u

lamini densi – središnji, tamniji sloj djeluje kao fizički filtar, a anionska mjesta obje lamine rare kao barijera naboju

- Glomerularne kapilare o Fenestrirane bez opne

- Apokrine žljezde znojnice o Pazuh, anus, areola

- Žljezde lojnice o Holokrine alveolarne žlj., nema ih na tabanima i dlanovima

- Limfnih žila u plućima nema o Ispod razine alveolarnih hodnika

- Pneumociti su povezani o dezmosomima i čvrstim spojevima

- Najteži organ tijela o Koža

- Epitel terminalnih bronhiola o Jednoslojan kubičan sa Clarina stanicama (luče glizaminoglikane – zaštita

epitela bronhiola, nemaju trepetiljke)

Nerazumljivo, ali ok.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 29 str.