Test-Ispit-Gradjansko procesno pravo-Pravo (1), Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo
justjump
justjump

Test-Ispit-Gradjansko procesno pravo-Pravo (1), Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo

137 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
test,Ispit,gradjansko procesno pravo,Pravo,ispit iz gradjanskog procesnog prava,test iz gradjanskog procesnog prava
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 137
ovo je samo pregled
3 prikazano na 137 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 137 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 137 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 137 str.

1

v. 2007-09-25 /33

Ovdje su sabrani neki (33) od mnogih legendarnih pismenih ispita iz kolegija građansko procesno pravo. Pozivam one kojima se da neka dopunjavaju ovu zbirku kako prolaze rokovi.

Također, preporucam printati u „2 pages per sheet“ izvedbi.

2

Contents 25.09.2007. ............................................................................................................................................................. 4

10.09.2007. Uzelac .................................................................................................................................................. 8

09.07.2007. Garašić............................................................................................................................................... 12

26.06.2007. Uzelac ................................................................................................................................................ 16

11.06.2007. Garašić............................................................................................................................................... 21

17.03.2007. ........................................................................................................................................................... 25

05.02.2007. Garašić............................................................................................................................................... 29

04.07.2006. Uzelac ................................................................................................................................................ 33

12.06.2006. Garašić............................................................................................................................................... 37

06.02.2006. Uzelac ................................................................................................................................................ 41

10.10.2005. Garašić............................................................................................................................................... 45

26.09.2005. Uzelac ................................................................................................................................................ 49

13.06.2005. Garašić............................................................................................................................................... 53

30.05.2005. Uzelac ................................................................................................................................................ 57

21.02.2005. Uzelac ................................................................................................................................................ 59

07.02.2005. Garašić............................................................................................................................................... 63

06.12.2004. Uzelac ................................................................................................................................................ 67

11.10.2004. Garašić............................................................................................................................................... 71

21.06.2004. Garašić............................................................................................................................................... 75

02.07.2007. Osijek................................................................................................................................................. 79

14.06.2007. Osijek................................................................................................................................................. 83

31.05.2007. Osijek................................................................................................................................................. 87

15.05.2007. Osijek................................................................................................................................................. 91

20.04.2007. Osijek................................................................................................................................................. 95

14.12.2006. Osijek................................................................................................................................................. 99

13.10.2006. Osijek............................................................................................................................................... 104

27.09.2006. Osijek............................................................................................................................................... 108

11.09.2006. Osijek + Zagreb................................................................................................................................ 112

04.07.2006. Osijek............................................................................................................................................... 116

12.06.2006. Osijek............................................................................................................................................... 120

10.04.2006. Osijek............................................................................................................................................... 124

20.02.2006 Osijek................................................................................................................................................ 128

06.02.2006. Osijek............................................................................................................................................... 132

3

Teme eseja na pismenom ispitu.......................................................................................................................... 136

4

25.09.2007.

1. Prevedite: Nemo contra se edere debet

2. Materijalne dispozicije stranaka u parnici (dispozicije koje se tiću predemta spora) jesu: a) sudska nagodba b) izvansudska nagodba c) sporazum o prorogaciji nadležnosti

3. Može li sud, pozivajući se na ovlaštenje da ne uvaži nedopuštene dispozicije iz čl.3st.3 ZPPa, zabraniti tužitelju da odustane od izjavljene žalbe?

a) da b) ne

4. Načelo javnosti povrjeđeno je ako na ročištu za objavu presude pored suda nije prisutan nitko osim sudionika u postupku (stranaka, njihovih zastupnika, svjedoka itd.)

a) pravilno b) nepravilno

5. Ako za neko prejudicijelno pitanje nije nadlezan sud pred kojim se vodi parnica jer pred njim nije ni pokrenuto kao glavno pitanje, on:

a) ne smije sam rijesiti to pitanje, nego mora sačekati da nadležni sud (ili drugi organ) o njemu donese pravomočnu odluku b) u pravilu mora sam riješiti to pitanje c) mora ga riješiti, ali samo u obiteljskim statusnim sporovima d) po svojoj ocjeni svrsishodnosti može, ali ne mora sam riješiti prethodno pitanje

6. Prema različitim kriterijima razlikuju se ove vrste mjesne nadležnosti: a) b) c) d) e)

7. Presuda koju je sud donio unatoč svojoj stvarnoj nenadleznosti stranke u načelu mogu u redovitom postupku pobijati:

a) žalbom b) revizijom c) prijedlogom za ponavljanje postupka d) prijedlogom za povrat u prijašnje stanje

8. Kad se po odredbama ZPPa može odrediti koji je domaći sud mjesno nadlezan u konkretnom predmetu, ali ne može iz stanovitih razloga postupati, nadležni sud odrediti ce se primjenom procesnopravnog instituta:

a) ordinacije b) nužne delegacije c) svrhovite delegacije d) prorogacije e) atrakcije

9. Osoba koja nije sudionik spornog gradanskopravnog odnosa ne može biti stranka u parnici u pravima i obvezama iz tog odnosa: a) pravilno b) nepravilno

5

10. Zastupnik parnične stranke duzan je držati se njezinih uputa ako ima položaj i ovlaštenja: a) zakonskog zastupnika b) privremenog zastupnika c) punomočnika parnično sposobne stranke d) (u pravilu) organa zastupnika

11. Rok za odgovor na tužbu je: a) zakonski b) prekluzivan c) produživ d) instruktivan

12. Stranke mogu svoje podneske upućivati sudu: a) samo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu b) u pravilu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu c) mogu ih uputiti na svom jeziku i pismu ako im je sud to dopustio svojom odlukom

13. U sporovima male vrijednosti nagrada za rad punomočnika odvjetnika ulazi u parnične troškove samo ako je takvo zastupanje bilo potrebno:

a) pravilno b) nepravilno

14. Kada udovoljava zamolnici stranog suda, domaći sud: a) može postupati samo po lex fori b) može iznimno pojedine radnje poduzeti po pravu stranog suda c) postupit ce samo po pravu suda koji traži pravnu pomoć

15. Ako tužitelj u tužbi ne navede pravnu osnovu tuzbenog zahtjeva, sud ce tužbu, kao nepodobnu za postupanje, odbiti:

a) pravilno b) nepravilno

16. Tužitelj može tuženiku ponuditi da umjesto stvari za koju tvrdi da mu duguje isplati odredeni iznos novca (facultas alternativa) najkasnije do zaključenja prvog ročista za glavnu raspravu:

a) pravilno b) nepravilno

17. Tužitelj je protiv istog tuženika podnio dvije tužbe o istom predmetu spora. Prva je podnesena 5.veljače 2007., a tuženiku je dostavljena 1.travnja 2007.; druga je podnesena 6.veljače 2007., a tuženiku je dostavljena 2.travnja 2007. Koju ce tužbu sud odbaciti?

a) prvu b) drugu c) niti jednu d) obadvije

18. Ovlaštenja običnih materijalnih suparničara za samostalno poduzimanje parničnih radnji: a) manja su b) jednaka su c) veca su od ovlaštenja jedinstvenih suparničara

19. Ako na pripremno rociste dodje samo tuzitelj pa ne predlozi donosenje presude zbog izostanka iako za to postoje zakonski uvjeti:

a) ročiste ce se održati u odsutnosti tuženika b) nastupit će prekid postupka c) nastupit će mirovanje postupka d) ipak ce se donijeti presuda zbog izostanka

6

20. Stranka koja se poziva na primjenu neke zakonske presumpcije mora dokazati: a) da ne postoji tzv. presumptivna baza b) da je vjerojatno da postoji tzv. presumirana činjenica c) ne mora ništa dokazivati

21. Svjedoka koji je oslobođen dužnosti čuvanja služene tajne sud smije novčano kazniti zato što odbija svjedočiti pozivajući se na to da je o predmetu dokazivanja saznao kao punomoćnik stranke

a) pravilno b) nepravilno

22. Supsidijarnost u izvodjenju dokaza saslušanjem stranaka motiviran je načelom: a) neposrednosti b) javnosti c) saslušanja stranaka d) nije u skladu s načelom slobodne ocjene dokaza

23. Osnovna pretpostavka za donosenje djelomične presude postoji: a) ako tužba obuhvača više tužbenih zahtjeva b) ako je moguće odvojiti pitanje osnovanosti osnove tužbenog zahtjeva od osnovanosti njegove visine c) ako je utužena tražbina samo fizički djeljiva d) ako je tuzenik podnio prejudicijelnu protutužbu

24. Od proteka paricijskog roka zavisi: a) pravomočnost presude b) ovršnost presude

25. Žalbeni sud po službenoj dužnosti pazi na sve apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka:

a) samo u redovitom parničnom postupku b) samo u obiteljskim statusnim parnicama c) niti u jednom postupku ne pazi po službenoj duznosti na sve takve povrede

26. Drugostupanjski je sud ovlašten ispitivati prvostupanjsku presudu u povodu žalbe i u nepobijanom dijelu:

a) uvijek b) samo radi kontrole dopustivosti materijalnih dispozicija stranaka (čl.3/3 ZPP) c) samo zbog nekih apsolutno bitnih povreda odredaba parničnog postupka d) drugostupanjski sud nije na to ovlašten

27. Ako je u postupku sudjelovala osoba koja ne može biti stranka u postupku, presuda se može pobijati:

a) žalbom b) revizijom c) prijedlogom za ponavljanje postupka d) prijedlogom za povrat u prijašnje stanje

28. U postupku pred trgovačkim sudovima revizija nije dopuštena ako vrijednost pobijanog dijela drugostupanjske presude ne prelazi 1 000 000, 00 kuna

a) pravilno b) nepravilno

7

29. Pošto protekne rok od pet godina od dana kad je odluka postala prevomočnom, prijedlog za ponavljanje postupka ne može se podnijeti, osim ako se ponavljanje traži zbog povrede

a) pravila o stranačkoj sposobnosti b) pravila o zastupanju c) kaznenog djela suca ili suca porotnika d) drugačijeg rješenja prethodnog pitanja

30. Za provođenje postupka u sporovima male vrijednosti nadležni su: a) općinski sudovi b) županijski sudovi c) trgovački sudovi

8

10.09.2007. Uzelac

1. Prevedite “Restitutio in integrum ob noviter reperta.”

2. Čiste procesne dispozicije jesu: a) priznanje činjenica b) povlačenje tužbe c) odricanje od pravnog lijeka d) izvansudska nagodba e) sudska nagodba

3. Državni odvjetnik ovlašten je da kao stranka tužbom pokrene parnični postupak: a) u parnicama u kojima se traži zabrana djelovanja udruge b) u svim građanskopravnim stvarima, kada nađe da je to potrebno radi zaštite javnih interesa c) u parnicama u kojima se radi o imovinskim pravima i interesima Republike Hrvatske d) u parnicama u kojima se traži utvrđenje ništavosti

4. Sud će odlučiti o roditeljskoj skrbi kad u bračnom sporu donese presudu kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili se poništava ili se rastavlja (čl. 296. ObZ). Ovom odredbom zakona odstupa se od načela:

a) javnosti b) slobodne ocjene dokaza c) pravnog interesa d) istražnog načela e) saslušanja stranaka f) dispozicije

5. U paterniteskom sporovima ne može se donijeti presuda zbog ogluhe zato što je u njima snažnije izraženo načelo:

a) neposrednosti b) javnosti c) akuzatornosti d) oficioznosti e) inkvizitornosti

6. Dozvolu trećim osobama za razmatranje i prepisivanje sudskog spisa u predmetu koji je pravomoćno presuđen daje:

a) sudsko vijeće drugostupanjskog suda b) sudsko vijeće prvostupanjskog suda koji je sudio u predmetu c) sudac pojedinac prvostupanjskog suda koji je sudio u predmetu d) predsjednik vijeća suda koji je odlučivao u prvom sutpnju e) predsjednik prvostupanjskog suda kod koje se spis nalazi ili sudac kojeg on odredi f) predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

7. U kaznenom postupku sud može prihvatiti pridruženi imovinskopravni zahtjev (tzv. adhezijsko rješavanje) i onda kada nije okrivljenika proglasio krivim jer su granice građanskopravne odgovornosti šire od granica kaznenopravne odgovornosti:

a) pravilno b) nepravilno

8. Načelo neposrednosti traži da:

9

a) se strankama omogući predlaganje dokaza i navođenje činjenica b) sud svojim čulima opaža prirodu i sadržaj dokaznih sredstava c) se prvenstveno u odabiru dokaznih sredstava dade dokazima koji su izvorniji d) sud donese odluku odmah nakon zaključenja raspravnog ročišta e) sud iznese samo one dokaze koji su potrebni radi utvrđivanja pravno relevantnih činjenica

9. Određene pravne posljedice nastupaju ex lege: a) kada ih procesni zakon propiše kao apsolutno bitne b) kada ih sud odredi svojom konstitutivnom odlukom c) kad se steknu činjenice uz koje pravna norma neposredno veže nastanak prava ili pravnog odnosa d) kada izviru iz zakona, a ne iz pravnog posla zaključenog između stranaka

10. Obaveza suda da strankama tijekom postupka omogući da raspravljaju i o njegovim stavovima o činjenicama koje su relevantne i dokazima koji će se koristiti radi utvrđivanja izraz je:

a) načela dispozicije b) načela akuzatornosti c) načela obostranog saslušanja stranaka d) načelo slobodne ocjene dokaza e) načela otvorenog pravosuđenja f) načela jedinstva glavne rasprave

11. Pravilima o stvarnoj nadležnosti razgraničavaju se: a) sudovi iste vrste i istog ranga b) domaći sudovi i inozemni sudovi c) domaći državni i arbitražni sudovi d) hrvatski državni sudovi međusobno, s obzirom na područje e) hrvatski državni sudovi različite vrste f) hrvatski državni sudovi iste vrste ali različitog ranga

12. Za suđenje u sporovima o zakonskom uzdržavanju, ako je tužitelj osoba koja traži uzdržavanje, osim suda opće mjesne nadležnosti nadležan je i sud na čijem području tužitelj ima svoje prebivalište odnosno boravište. Citirano pravilo predstavlja slučaj:

a) opće mjesne nadležnosti b) posebne mjesne nadležnosti c) elektivne mjesne nadležnosti d) atrakcijske nadležnosti e) isključive mjesne nadležnosti f) pomoćne mjesne nadležnosti

13. Punomoćnik koji nije odvjetnik mora imati izričito ovlaštenje za: a) povlačenje tužbe b) priznanje činjeničnih navoda potivne stranke c) podnošenje žalbe d) podnošenje revizije e) odustanak od prigovora protiv platnog naloga f) prenošenje punomoći na drugu osobu

14. Procesne posljedice propuštanja rokova u odnosu na stranku koja je propustila rok za poduzimanje određene procesne radnje mogu biti:

a) presumiranje manifestiranja određene volje b) prekluzija (gubitak prava na poduzimanje procesne radnje) c) pravna fikcija da poduzeta procesna radnja nije ni poduzeta d) donošenje presude na temelju priznanja

10

15. Zakon određuje de se povrat u prijašnje stanje može tražiti samo ako je do propuštanja došlo zbog:

a) važnih razloga b) relevantnih razloga c) opravdanih razloga d) općepoznatih razloga e) neskrivljenih razloga

16. Rješenje kojim se odbija za povrat u prijašnje stanje dostavlja se: a) prema pravilima o osobnoj dostavi b) prema pravilima o običnoj dostavi c) osobno u ruke stranke

17. Ako sud odredi izvođenje nekog dokaza po službenoj dužnosti radi suzbijanja nedopuštenih raspolaganja stranaka, troškove izvođenja tog dokaza (tzv. prethodno snošenje parničnih troškova) predumit će u načelu:

a) stranke na jednake dijelove b) samo jedna stranka, po odluci suda c) sud iz svojih proračunskih sredstava

18. Sud može osuditi zakonskog zastupnika da protivnoj stranci naknadi parnične troškove: a) prema načelu causae b) prema načelu culpae c) zakonskog zastupnika ne može osuditi na naknadu parničnih troškova

19. Ako sud ustanovida iz činjenica u tužbi proizlazi da bi tužbeni zahtjev mogao biti usvojen, ali iz druge pravne osnove, a ne iz one na koju se tužitelj poziva, on će:

a) tužbeni zahtjev odbiti b) tužbu odbaciti c) usvojiti tužbeni zahtjev d) pozvati tužitelja da preinači tužbu

20. Odricanje od tužbenog zahtjeva je: a) neposredna parnična radnja b) posredna parnična radnja c) opoziva parnična radnja d) neopoziva parnična radnja e) materijalna procesna radnja f) čista procesna radnja

21. Preinakom tužbenog zahtjeva u smislu čl. 191 ZPP-a smatrati će se: a) promjena pravne osnove tužbenog zahtjeva b) dopuna ili ispravak pojedinih navoda tužbe, bez promjene identiteta tužbenog zahtjeva c) kvantitativno povećanje tužbenog zahtjeva d) kvantitativno smanjenje tužbenog zahtjeva e) isticanje drugog zahtjeva uz postojeći f) isticanje drugog zahtjeva umjesto postojećeg

22.Tužitelj se u redovnom parničnom postupku može odreći tužbenog zahtjeva od: a) upuštanja tuženika u meritorno raspravljanje b) zaključenja glavne rasprave c) donošenja presude d) pravomoćnosti presude e) okončanja postupka po izvanrednim pravnim lijekovima

23. Jedinstveni suparničari su: a) tuženi bračni drugovi u parnici za poništenje braka b) suvlasnici u svakoj vlasničkoj parnici

11

c) suvlasnici nekretnine koja je poslužno dobro u parnici o stvarnim služnostima na toj nekretnini d) solidarni dužnici iz ugovornog odnosa u parnici koju protiv njih pokrene vjerovnik

24. Intervencijski učinak sastoji se u tome:

a) da pravomoćnost donesene presude izravno djeluje i na umješača b) da umješač koji pravomoćno intervenira može poduzimati radnje u korist stranke c) da umješač u novoj parnici između njega i stranke kojoj se pridružio ne može poricati pravnu i stvarnu ocjenu suda iz ranije parnice d) da stranka kojoj se pridružio umješač može u novoj parnici isticati exceptio male gesti vel conducti processus e) da treća osoba može intervenirati kako bi se spor rješio u korist jedne od stranaka

25. Ako očevidac minulih događaja ima posebna stručna znanja potrebna za razjašnjenje događaja o kojima bi trebao iskazivati, on će se u pravilu saslušavati kao vještak, a ne kao svjedok:

a) pravilno b) nepravilo

26. Izlažući tužbu na glavnoj raspravi tužitelj je naveo da je prošlo više od pet godina od dana kada je dospjela tražbina čiju isplatu traži (zastarni rok). S tim se navodom tuženik naknadno suglasio. U ovom slučaju riječ je o:

a) anticipiranom priznanju činjenica b) običnom priznanju činjenica c) priznanju tužitelja d) priznanju tuženika

27. Praesumptiones iuris tantum mogu se pobijati dokazivanjem: a) da ne postoji činjenica čije postojanje zakon pretpostavlja b) da ne postoji činjenična baza presumpcije c) ove presumpcije se ni na koji način ne mogu pobijati

28. Postupak se ex lege prekida: a) kad zakonski zastupnik stranke umre, a stranka nema punomoćnika u parnici b) kad u imovinskom sporu stranka koja je pravna osoba prestaje postojati c) kad obje stranke izostanu s ročišta za glavnu raspravu d) kad umre fizička osoba u postupku o neprenosivim pravima e) kad sud odluči da sam ne uzme u rješavanje prethodno pitanje

29. Povodom tužbe za isplatu svote od 50.000 kuna, tuženik je priznao da duguje 30.000 kuna, ali je osporio preostali dio tužbenog zahtjeva. Time su stvoreni uvjeti za donošenje:

a) djelomične presude b) međupresude c) dopunske presude d) presude na temelju odricanja e) presude na temelju priznanja

30. Zbog apsolutno bitne povrede pravila o upotrebi jezika u postupku mogu se ulagati: a) žalba b) revizija c) prijedlog za ponavljanja postupka d) prijedlog za povrat u prijašnje stanje e) prigovor protiv platnog naloga

12

09.07.2007. Garašić

1. Prevedite “Receptum arbitri.”

2. U postupku osiguranja dokaza zakonska pravila dozvoljavaju (barem privremeno) odstupanje od a) načela saslušanja stranaka b) načela ustavnosti i zakonitosti c) načela traženja materijalne istine d) načela neposrednosti

3. Pozivajući se na ovlaštenje da kontrolira dopuštenost dispozicije u parnici, sud može otkloniti uvažavanje sljedećih stranačkih radnji:

a) priznanje činjenica b) sporazuma o mirovanju postupka c) prigovora o stvarnoj nadležnosti d) odricanje od tužbenog zahtjeva e) odricanje od prava na žalbu

4. Nadležnost suda na području kojeg je šteta učinjena predstavlja slučaj: a) stvarne nadležnosti b) stvarne nadležnosti c) općemjesne nadležnosti d) posebne mjesne nadležnosti e) izberive mjesne nadležnosti f) pomoćne mjesne nadležnosti

5. Delegacijom nadležnosti mijenjaju se pravila o: a) mjesnoj nadležnosti b) stvarnoj nadležnosti c) apsolutnoj nadležnosti

6. Sporazum o nadležnosti stranog suda: a) nije valjan ako se odnosi na spor za koji postoji isključiva nadležnost hrvatskog suda b) nije moguć u sporovima o zakonskom uzdržavanju c) mogu zaključiti samo stranke koje su strani državljani ili strane pravne osobe d) mora biti ovjeren od javnog bilježnika e) nakon Novele Zakona o parničnom postupku iz 2003. uopće nije dozvoljen

7. Ako stranka nema sredstva za angažiranje profesionalnog punomoćnika u parnici, sud joj može pod uvjetima određenim u zakonu postaviti privremenog (zakonskog) zastupnika.

a) pravilno b) nepravilno

8. Stranku kao punomoćnik, koji nije odvjetnik odnosno odvjetnica, može zastupati: a) sestra b) majka c) stric d) djed e) svaka osoba koja ima položen pravosudni ispit, ako nije riječ o sporu u kojem vrijednost predmeta spora prelazi 50.000,00.

13

9. Rok od 3 mjeseca u kojem stranka može tražiti povrat u prijašnje stanje jest: a) peremptorni rok b) materijalnopravni rok c) objektivni rok d) dilatorni rok

10. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje: a) može podnijeti samo tuženik b) podnosi se sudu kod kojeg je trebalo obaviti propuštenu radnju c) o njemu odlučuje sud u pravilu izvan ročišta d) može, ali ne mora dovesti do prekida postupka e) bit će odbačen, ako ne postoji opravdan razlog zbog kojeg je došlo do propuštanja

11. ZPP priznaje pravni interes tuženiku da se u vremenu nakon što mu je dostavljena tužba, a još prije no što se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari, protivi:

a) smanjenju tužbenog zahtjeva b) isticanju novog tužbenog zahtjeva pored postojećeg tužbenog zahtjeva c) odricanju od tužbenog zahtjeva d) pristupanju novog tužitelja dosadašnjem tužitelju

12. Objektivna kumulacija tužbenog zahtjeva: a) moguća je samo ako su tužbeni zahtjevi povezani istom činjeničnom i pravnom osnovom b) inspirirana je, između ostalog, načelo ekonomičnosti c) dozvoljava potpunu atrakciju nadležnosti d) može se pojaviti i u obliku procesne facultas alternative e) otvara mogućnost donošenja kako potpune, tako i djelomične presude

13. Ako je tužitelj koji u tužbi traži isplatu iznosa od 1.000,00 kuna da tuženik njemu duguje taj iznos iz zakupnog odnosa koji je s njime zaključio, ali je na ročištu izjavio da mu je tuženik dužan platiti taj iznos zapravno zato što mu ga tužitelj dao u zajam, on je time preinačio tužbu:

a) pravilno b) nepravilno

14. Tužba tzv. glavnog miješanja jest slučaj a) materijalnog suparničarstva b) običnog suparničarstva c) suparničarstva na temelju zakona d) miješanja sui generis e) nužnog suparničarstva

15. Kad donese konačnu odluku sporu, sud će ex officio, dakle, i bez prijedloga stranaka, riješiti ujedno i pitanje prava stranaka na naknadu parničnih troškova.

a) pravilno b) nepravilno

16. Obavještavanje treće osobe o parnici putem suda a) može tražiti samo tuženik b) može biti traženo sve dok se parnica pravomoćno ne dovrši c) proizvodi intervencijski učinak neovisno o tome hoće li treća osoba stupiti u parnicu kao umješač

17. Osiguranje dokaza a) nije dopušteno na pripremnom ročištu b) dopušteno je samo ako nema drugih dokaznih sredstava c) ne može se izvesti saslušanjem stranaka

14

d) u pravilu pretpostavlja saslušanje protivnika

18. Ako obje stranke izostanu s prvog ročišta za glavnu raspravu u općem (redovnom) postupku parničnom postupku, a dostava poziva za ročište je uredna, sud donosi:

a) rješenje o odgodi ročišta b) rješenje o prekidu postupka c) rješenje o mirovanju postupka d) rješenje o povlačenju tužbe

19. Ako sudac pojedinac tijekom prethodnog ispitivanja tužbe utvrdi da je stvar među strankama već pravomoćno presuđena, on će:

a) odmah odbaciti tužbu zbog nedostatka pravnog interesa b) odbiti tužbeni zahtjev c) zakazati pripremno ročište d) zakazati ročište za glavnu raspravu

20. Prigovor građanskopravne kompenzacije (prigovor zbog prijeboja) a) tuženik može istaći i u drugostupanjskom postpuku b) sudska odluka o njemu ulazi u izreku presude c) znači između ostalog da tuženik priznaje da je postojala tužiteljeva tražbina d) u slučaju svoje osnovanosti dovodi do odbijanja tužbenog zahtjeva

21. Ako utvrdi da su stranke zaključile izvansudsku nagodbu o predmetu spora sud će: a) donijeti presudu na temelju priznanja b) donijeti rješenje o obustavi parničnog postupka c) nastaviti parnični postupak neovisno o toj činjenici d) po službenoj dužnosti odbaciti tužbu

22. Objavljivanje prvostupanjske presude u općem (redovnom) postupku a) jest trenutak od kojeg presuda djeluje prema strankama b) jest trenutak od kojeg stranka može odustati od žalbe c) obavezno je za sve presude d) jest valjano, neovisno o tome jesu li stranke bile prisutne

23. Presuda zbog ogluhe može se pobijati: a) zbog toga što je u donošenju presude sudjelovala osoba koja nema svojstvo suca b) zbog toga što je pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje c) zbog toga što je odluku trebalo donijeti vijeće, a ne sudac pojedinac d) zbog pogrešne primjene materijalnog prava

24. Po službenoj dužnosti žalbeni sud pazi na sljedeće žalbene razloge: a) ako stranci propuštanjem dostave nije dana mogućnost da raspravlja pred sudom b) ako je u donošenju presude sudjelovala osoba koja nema svojstvo suca c) pogrešnu primjenu materijalnog prava d) protuzakonito isključenje javnosti s glavne rasprave e) ako stranka koja je pravna osoba nije zastupala ovlaštena osoba

25. Nemogućnost ulaganja redovitih pravnih lijekova prema ZPP-u nije posljedica, već uzrok pravomoćnosti.

a) pravilno b) nepravilno

15

26. Ako je žalba podnijeta zbog povrede pravila o dvostrukoj litispendenciji drugostupanjski sud: a) će ukinuti prvostupanjsku presudu i odbaciti tužbu b) će odbiti žalbu, jer donesena presuda ima prednosti pred postupkom u kojem odluka još nije donesena c) će ukinuti prvostupanjsku presudu i predmet vratiti na ponovno suđenje

27. Revizija protiv drugostupanjske presude se može izjaviti zbog toga: a) jer je presudu u prvom stupnju donio Općinski sud u Zagrebu, a trebao ju je donijeti Trgovački sud u Zagrebu b) jer je o predmetu odlučio Trgovački sud u Zagrebu, premda je o njemu trebao odlučivati upravni organ c) jer je pogrešno primjenio materijalno pravo d) jer je tuženik saznao za novote koje se odnose na isključenje suca.

28. Ako protiv prvostupanjske presude nijedna stranka nije podnjela žalbu, a) protiv te presude može se izjaviti revizija b) može se zahtjevati prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu c) protiv te presude može se staviti prijedlog za ponavljanje postupka d) zbog zabrane preskakanja redovnog pravnog lijeka izvanredni pravni lijek nije dopušten

29. Razlozi zbog kojih se može tražiti ponavljanje pravomoćno završenog postupka svrstavaju se u tri grupe:

a) b) c)

30. U postpuku pred trgovačkim sudovima: a) izdavanje nedokumentiranog platnog naloga nije dozvoljeno b) ne primjenjuju se pravila o zastoju postupka c) primjenjuje se specifičan forum solutionis d) rok za podnošenje žalbe jest 8 dana e) prijedlog za ponavljanje postupka nije dopušten

16

26.06.2007. Uzelac

1. Prevedite “Probatio incubit ei qui affirmat, non ei qui negat”.

2. Zaokružite dispozicije stranaka koje se ne ubrajaju u materijalne dispozicije stranaka a) zaključenje izvansudske nagodbe b) podnošenje tužbe c) povlačenje tužbe d) priznanje činjenica e) odricanje od tužbenog zahtjeva f) isticanje materijalnopravnih prigovora

3. Sud može isključiti javnost samo u opsegu koji je po njegovom mišljenju bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde.

a) pravilno b) nepravilno

4. Pravilo “unus testis, nullus testis” prestavlja odstupanje od načela: a) dispozicije b) traženja materijalne istine c) saslušanja stranaka d) neposrednosti e) slobodne ocjene dokaza

5. Mogu li općinski sudovi u Republici Hrvatskoj suditi u sporovima u kojima su i tužitelj i tuženik pravne osobe:

a) mogu b) ne mogu

6. Pravilo prema kojem je za suđenje u sporovima za nakandu štete nadležan, osim suda opće mjesne nadležnosti, i sud na čijem je području šteta počinjena predstavlja slučaj:

a) supsidijarne nadležnosti b) opće mjesne nadležnosti c) elektivne nadležnosti d) isključive mjesne nadležnosti e) stvarne nadležnosti s obzirom na kauzalni kriterij

7. Parnična sposobnost je pretpostavka da bi neka osoba u parnici mogla biti: a) zakonski zastupnik b) stranka c) punomoćnik d) umješač e) tumač f) svjedok

8. Punoljetan poslovno sposoban student prava može u parnici radi isplate iznosa od 60.000 kuna po parničnoj punomoći, bez prava na nagradu, zastupati:

a) sebe b) svoju sestru c) svoju nećakinju d) svoje prijatelje e) fakultet na kojem studira f) trgovačko društvo u kojem je zaposlen

9. Stranka može opozvati izdanu punomoć:

17

a) jednostranom izjavom koja stupa na snagu 15 dana nakon što je o tome obaviješten punomoćnik b) s neposrednim učinkom, ali samo ako na to pristane punomoćnik c) samo ako sud odobri opoziv punomoći d) jednostranom izjavom volje, u svako doba, bez ikakvih ograničenja

10. Objektivni rok je: a) rok za ulaganje žalbe u redovitom parničnom postupku b) rok od 30 dana za predlaganje ponavljanja postupka zbog lažnog iskaza svjedoka c) rok od 30 dana za predlaganje ponavljanja postupka zbog toga što stranci nije dana mogućnost raspravljanja pred sudom d) rok od 15 dana za predlaganje povrata u prijašnje stanje u slučaju da je stranka odmah saznala za propuštanje, ali je razlog koji je izazvao propuštanje tek naknadno prestao e) rok za podnošenje prigovora protiv platnog naloga

11. Od navedenih rokova, prekluzivan učinak na stranke imaju: a) rok za izjavljivanje žalbe b) rok od 15 dana od zaključenja glavne rasprave za donošenje presude u složenijim predmetima c) rok od 15 dana za predlaganje povrata u prijašnje stanje d) paricijski rok e) rok za odgovor na tužbu

12. U postupku se podnesci mogu izravno upućivati od jedne stranke drugoj stranci preporučenim pismom uz povratnicu:

a) samo temeljem sporazuma (suglasnosti) stranaka, i to samo ako su obje stranke pravne ili fizičke osobe s registriranom djelatnošću b) ako tako uz suglasnost stranaka odluči sud, bez obzira na svojstvo stranaka c) ako tako i bez suglasnosti stranaka odluči sud, no samo ako obje stranke zastupaju odvjetnici ili državni odvjetnici d) uvijek ako tako odluči sud, smatrajući da je to u konkretnim okolnostima potrebno i korisno

13. Tuženik nema pravo na osiguranje parničnih troškova (aktorsku kauciju) iako je tužitelj stranac: a) u sporovima iz intelektualnog vlasništva b) u radnim sporovima c) ako tužitelj u Hrvatskoj uživa diplomatski imunitet d) ako je predmet spora ispunjenje ugovora o doživotnom uzdržavanju e) ako je predmet spora utvrđenje majčinstva ili očinstva f) ako je riječ o čekovnoj ili mjeničnoj tužbi g) ako tužitelj u Hrvatskoj uživa pravo azila

14. Konstitutivne su prirode: a) tužbe za objavljivanje ispravka neistinite informacije b) tužbe za razvod braka c) tužbe za poništaj arbitražnog pravorijeka d) tužbe za smetanje posjeda e) paternitetske tužbe f) tužbe za promjenu ugovora zbog promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus)

15. Za objektivnu preinaku tužbe pristanak tuženika nije relevantan: a) pravilno b) nepravilno

18

16. Dva nogometaša zaključila su istoga dana ugovore s nogometnim klubom i obvezali se da će igrati za taj klub naredne dvije godine. Ako dođe do spora nakon što oba nogometaša prije isteka ugovora potpišu ugovore sa jednim stranim klubom, oni će u parnici radi naknade štete klubu biti:

a) formalni suparničari b) materijalni suparničari c) jedinstveni suparničari d) obični suparničari e) nenužni suparničari

17. Nužno suparničarstvo uvbijek je ujedno i: a) materijalno suparničarstvo b) formalno suparničarstvo c) pasivno suparničarstvo d) jedinstveno suparničarstvo e) suparničarstvo na temelju zakona

18. Obični umješač može stupiti u parnicu u sljedećim stadijima: a) na pripremnom ročištu b) tijekom glavne rasprave c) u postupku po redovnim pravnim lijekovima d) u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima, ako je taj pravni lijek podnio drugi umješač koji se u parnicu umješao tijekom prvostupanjskog postupka e) u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima, samostalnim podnošenjem izvanrednog pravnog lijeka

19. Je li određeni činjenični navod relevantan ili nije, ovisi o: a) pravilima iskustva b) prirodi stvari c) diskrecijskoj ovlasti suda d) rezultatima dokazivanja e) pravnoj kvalifikaciji spora f) teretu dokazivanja

20. Osiguranje dokaza: a) može se tražiti i prije početka parnice b) može se tražiti i nakon pravomoćnosti presude c) ne može se izvesti saslušanjem svjedoka d) ne može se izvesti saslušanjem stranaka e) dopušteno je samo ako postoji opravdana bojazan da se dokaz kasnije neće moći izvesti, ili će njegovo izvođenje biti znatno otežano

21. Rješenje suda o prekidu postupka može biti: a) kondemnatornog karaktera b) deklaratornog karaktera c) konstitutivnog karaktera

22. Presumirano priznanje činjeničnih navoda tužitelja u pravilu je osnova za donošenje: a) rješenja o povlačenju tužbe b) kontumnacijskih presuda c) kontradiktorne presude d) presude zbog izostanka e) presude donesene povodom stupnjevite tužbe

23. Tuženik se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari: a) kad je stavio zahtjev da mu tužitelj osigura parnične troškove (cautio iudicatum solvi)

19

b) kad je ustvrdio da nije nikad primio novac u zajam čiji povrat tužitelj traži c) kada je prigovorio mjesnoj najdležnosti suda d) kada je priznao činjenice koje tužitelj navodi, ali je iznio drugačiju pravnu ocjenu stvari

24. Ako povodom zahtjeva suca izvjestitelja drugostupanjskog suda sudac pojedinac prvostupanjskog suda dade objašnjenje u pogledu navoda žalbe koji se tiču procesnih povreda, ta se objašnjenja:

a) moraju dostaviti strankama, koji mogu dati svoje očitovanje u roku od 8 dana b) mogu dostaviti strankama, ako drugostupanjski sud ocijeni da je to u konkretnim okolnostima slučaja potrebno c) neće dostavljati strankama, jer se odnose na pravna pitanja o kojima drugostupanjski sud odlučuje po službenoj dužnosti (iura novit curia)

25. Objektivne granice pravomoćnosti zahvaćaju, tj. pravomoćnost se odnosi na: a) dispozitiv (izreku) sudske presude b) sva utvrđenja iz obrazloženja sudske odluke c) pouku o pravnom lijeku d) odluku suda o prejudicijelinim pitanjima e) obrazloženje odluke, do one mjere u kojoj ono sudjeluje u sadržajnoj identifikaciji i individualizaciji donesene odluke

26. Žalba je nedopuštena ako ju je podnjela osoba koja: a) je odustala od žalbe b) odrekla se prava na žalbu c)je podnjela žalbu nakon proteka zakonskog roka za njeno podnošenje d) je u cijelosti uspjela u parnici e) nije potpisala žalbu f) nije u žalbi navela njene razloge

27. Revizija protiv presude se ne može izjaviti: a) zbog pogrešne primjene materijalnog prava b) zbog postojanja ranije pravomoćne presude c) zbog toga što je odlučeno o zahtjevu o kojem već teče parnica d) zbog toga što je stranka pronašla nove dokaze koji bi, da su korišteni u prvostupanjskom postupku, mogli dovesti do drugačijeg utvrđenja relevantnih činjenica

28. Revizija se podnosi: a) Vrhovnom sudu koji o njoj i odlučuje b) drugostupanjskom sudu, čija se odluka pobija c) sudu koji je izrekao prvostupanjsku presudu

29. Ponavljanje pravomoćno završenog postupka može se tražiti zbog toga što: a) je sud pogrešno primjenio materijalno pravo b) je u istoj stvari već donesena pravomoćna odluka c) je u postupku sudjelovala osoba koja ne može biti stranka u postupku d) je sudac koji je donio presudu brat tuženika e) su se nakon donošenja presude promijenile činjenice na kojima je sud bio zasnovao svoju odluku f) je tuženik naknadno otkrio isprave iz kojih proizlazi da je sud pogrešno utvrdio činjenično stanje u postupku

30. U postupku izdavanja platnog naloga: a) sud se može po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim dok se tuženik ne upusti u meritorno raspravljanje

20

b) sud se može po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim da podnošenja prigovora protiv platnog naloga c) sud se može po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim do izdavanja platnog naloga d) su se uopće ne može oglasiti mjesno nenadležnim po službenoj dužnosti, već samo na prigovor tuženika

21

11.06.2007. Garašić

1. Prevedite “Praesumptiones homini sive facti.”

2. Nadležnost suda određuje se po zbroju vrijednosti u jednoj tužbi, ako su oni istaknuti a) protiv jednog tuženika, a proizlaze iz iste činjenične i pravne osnove b) protiv jednog tuženika, a proizlaze iz raznih osnova c) protiv više tuženika, a proizlaze iz iste činjenične i pravne osnove d) protiv više tuženika, a proizlaze iz raznih osnova

3. Ako je u toku spor pred stranim sudom o istoj stvari i između istih stranaka, hrvatski sud će prekinuti parnicu u RH, ako su ispunjeni ovi uvjeti: (nadopuni, 4 retka)

4. Određene parnične radnje su u pravilu valjane samo uvjetno (načelo eventualnosti), kao npr. a) isticanje prigovora građanskopravne kompenzacije b) isticanje prigovora zastare c) radnje koje se poduzimaju zbog opasnosti od štetnih posljedica odgode dok se nastoje otkloniti nedostatci u pogledu parnične sposobnosti d) isticanje tužbenog zahtjeva koji će sud razmatrati ako nađe da drugi ispred njega istaknuti zahtjev nije osnovan

5. Potpuna atrakcija nadležnosti nije moguća u slučaju: a) suparničara na temelju zakona b) eventualnih ili supsidijarnih suparničara c) protutužbe d) incidentalne tužbe e) objektivne kumulacije tužbenih zahtjeva

6. Ako je za suđenje nadležan sud u Republici Hrvatskoj, ali se prema odredbama ZPP-a ne može utvrditi koji je sud mjesno nadležan, Ustavni sud RH na prijedlog stranke odrediti će koji će stvarno nadležni sud biti mjesno nadležan.

a) pravilno b) nepravilno

7. Ako parnično sposobnoj stranci nedostaje postulacijska sposobnost, njezin zastupnik u parnici ima funkciju i ovlaštenja:

a) punomoćnika b) zakonskog zastupnika c) organa zastupnika d) stranka svom zastupniku može davati obavezne upute koje parnične radnje može poduzeti

8. Ako je boravište tuženika nepoznato, a tuženik nema punomoćnika u parnici: a) s postupkom će se zastati b) nastupiti će mirovanje postupka c) sud će tuženiku postaviti privremenog zastupnika d) sud će postaviti tuženiku punomoćnika za primanje pisama e) dostava tuženiku obavljati će se na oglasnu ploču suda

22

9. Rok od 3 mjeseca unutar kojeg stranke u općem redovnom parničnom postupku mogu tražiti povrat u prijašnje stanje jest:

a) monitoran b) prekluzivan c) objektivan d) procesnopravni

10. Odricanje od tužbenoj zahtjeva jest: a) opoziva parnična radnja b) jednostrana parnična radnja c) posredna parnična radnja d) uvjetna parnična radnja

11. Litispendencija prestaje kada: a) dođe do mirovanja postupka b) dođe do povlačenja tužbe c) dođe do konfuzije stranaka d) prvostupanjski sud donese odluku e) se sklopi izvansudska nagodba

12. Objektivnom se preinakom smatra: a) isticanje incidentalnog tužbenog zahtjeva b) promjena istovjetnosti tužbenog zahtjeva c) procesna facultas alternativa d) promjena pravne osnove

13. Kondemnatorne su prirode: a) mandatne tužbe b) tužbe zbog smetanja posjeda c) tužba radi poništenja arbitražnog pravorijeka d) tužbe radi naknade štete e) tužbe radi poništaja braka

14. Prema osobi koja je podnjela tužbu tzv. glavnog miješanja, presuda će imati samo intervencijski učinak.

a) pravilno b) nepravilno

15. Stečajni vjerovnici u parnici o postojanju, visini i isplatnom redu stečajne tražbine jesu: a) nužni suparničari b) jedinstveni suparničari c) suparničari na temelju zakona d) eventualni ili supsidijarni suparničari

16. Tuženik može imenovati prethodnika ako pripremno ročište nije održano: a) na glavnoj raspravi, ali prije upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari b) do zaključenja glavne rasprave c) do pravomoćnog završetka parnice d) i nu postupku povodom pravnih lijekova

17. U postupku u kojem je javna isprava upotrijebljena kao dokazno sredstvo dopušteno je dokazivati da je

a) u njoj neistinito utvrđena neka činjenica b) u dispozitivu te isprave sadržana nepravilna zakonska odredba c) ona nepravilno sastavljena

23

d) pogrešno naznačen izdatnik te isprave

18. U pravilu sud može odrediti vještaka, i prije nego o tome sasluša stranke. a) pravilno b) nepravilno

19. Kad nadležni organ pravomoćnom odlukom zabrani rad stranke - trgovačkom društvu u parnici o imovinskopravnom zahtjevu:

a) to nema utjecaja na litispendenciju b) doći će do mirovanja postupka c) sud će rješenjem obustaviti parnicu d) doći će do prekida postupka

20. Tijekom prethodnog ispitivanja tužbe sud može donijeti sljedeće odluke: a) odbaciti tužbu zbog postojanja sudske nagodbe b) ustupiti predmet nadležnom upravnom organu c) odbaciti tužbu zbog stvarne nenadležnosti d) odbaciti tužbu zbog nepostojanja pravnog interesa e) usvojiti tužbeni zahtjev f) vratiti tužbu tužitelju na isprvak u određenom vremenu

21. Djelomična presuda jest: a) samostalna odluka b) konačna odluka c) potpuna odluka d) dopunska odluka

22. Sud je vezan za svoju presudu od trenutka kada je ona dostavljena strankama. a) pravilno b) nepravilno

23. Sud će odgoditi donošenje presude zbog izostanka, ako a) iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi osnovanost tužbenog zahtjeva b) nema dokaza da je tuženik uredno pozvan, a nesumljivo je da mu je poziv za ročište upućen c) ako tužitelj ne predloži donošenje presude zbog izostanka, već treži odgodu ročišta d) ako je potrebno da se o postojanju nekog od uvjeta za njezino donošenje pribave odgovarajuće obavijesti

24. Žalba protiv rješenja kojim se odlučuje o nekom procesnopravnom pitanju, a kojim se ne okončava postupak pred prvostupanjskim sudom

a) u redovnom parničnom postupku podnosi se u roku od 8 dana b) u pravilu je nesuspenzivan lijek c) jest devolutivan pravni lijek d) ne dostavlja se protivniku na odgovor e) uvijek je samostalan pravni lijek

25. Drugostupanjski će sud presudom odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku presudu kad ustanovi da žalitelj nema pravnog interesa za podnošenje žalbe.

a) pravilno b) nepravilno

26. Drugostupanjski će sud povodom žalbe ukinuti prvostupanjsku presudu i odbaciti tužbu ako a) tužitelj nije imao pravni interes za pokretanje parnice b) je sudio sudac pojedinac, a trebalo je suditi vijeće c) je tužbeni zahtjev kvalitativno prekoračen, jer se sud smije kretati samo u granicama dispozicije stranaka

24

d) su povrijeđena pravila o dvostrukoj litispendenciji e) je prvostupanjski sud bio stvarno nenadležan

27. Revizija je uvijek dozvoljena protiv rješenja drugostuanjskog suda neovisno o visini predmeta spora

a) kojim je postupak pravomoćno završen b) kojim se odbacuje podnesena žalba c) kojim se potvrđuje rješenje prvostupanjskog suda o odbacivanju žalbe d) kojim se potvrđuje rješenje prvostupanjskog suda o odbacivanju revizije

28. Revizij protiv presude se može izjaviti a) zbog pogrešne primjene materijalnog prava b) zbog postojanja ranije pravomoćne presude između istih stranaka u istom predmetu c) ako se odluka suda temelji na drugoj odluci suda, a ta odluka bude pravomoćno odbijena d) zbog postojanja izvansudske nagodbe e) zbog neosnovanog odbijanja prigovora o postojanju arbitražnog sporazuma

29. Stranka može tražiti ponavljanje pravomoćno završenog postupka a) zbog pogrešnog sastava suda b) zbog toga što izreka proturječi sama sebi c) zbog toga što se odluka suda temelji na krivotvorenoj ispravi d) zbog povrede načela javnosti e) zbog povrede načela saslušanja stranaka

30. Arbitražni sud nužno će se smatrati inozemnim, a njegov pravorijek stranim arbitražnim pravorijekom

a) ako je tužitelj trgovačko društvo sa sjedištem u RH, a tuženik strana fizička osoba b) ako su stranke pravne osobe sa sjedištem u Austriji c) ako je mjesto arbitraže u Mostaru d) ako su svi arbitri Nijemci e) ako su stranke ugovorile da se na kupoprodajni ugovor iz kojeg je nastao spor primjenjuje talijansko pravo.

25

17.03.2007.

1. Prevedite : Sub judice

2. Sud je ovlašten pristupiti utvrđivanju i onih činjenica koje stranke nisu iznijele, kad smatra da od tih činjenica ovisi ocjena o osnovanosti tužbenog zahtjeva:

a) pravilno b) nepravilno

3. Od načela saslušanja stranaka može se odstupiti: a) u radnim sporovima b) u sporovima male vrijednosti c) u sporu radi poništaja braka d) u postupku osiguranja dokaza e) u postupku pred arbitražnim sudom f) u postupku izdavanja platnog naloga

4. Dokaz nije neposredno izveden ako je raspravni sud saslušao svjedoka koji o spornim činjenicama nema neposrednih zapažanja, nego iskazuje ono što je čuo od trećih osoba.

a) pravilno b) nepravilno

5. Po pravomoćnosti rješenja kojim se oglasio nenadležnim, Općinski sud u Zagrebu će predmet ustupiti nadležnom sudu ako je utvrdio da je nadležan.

a) arbitražni sud sa sjedištem u RH b) općinski sud u Samoboru c) općinski sud u Mostaru d) trgovački sud u Splitu e) županijski sud u Zagrebu

6. Ako je jednom tužbom tuženo više materijalnih suparničara, a za njih ne postoji mjesna nadležnost istog suda, nadležan je sud koji je mjesno nadležan za jednog tuženika ( čl. 50, st. 1. ZPP). Ova odredba predstavlja slučaj:

a) atrakcije nadležnosti b) posebne mjesne nadležnosti c) supsidijarne nadležnosti d) elektivne mjesne nadležnosti e) ordinacije nadležnosti

7. Odvjetnik može na temelju parnične punomoći, bez posebnog ovlaštenja stranke: a) priznati tužbeni zahtjev b) od protivne stranke primiti dosuđene troškove c) zastupati stranku kao ovrhovoditelja u ovršnom postupku d) podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, ako od pravomoćnosti nije proteklo više od 3 godine e) zahtijevati privremene mjere osiguranja

8. Na tužiteljevu tvrdnju da mu je tuženik dužan vratiti posuđeni bicikl, tuženik odgovara da mu ga je tužitelj poklonio. Tuženik se, dakle, poslužio sljedećom defenzivnom parničnom radnjom:

a) negatio per positionem alterius b) exceptio c) negatio d) procesnim prigovorom

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 137 str.