Test-Ispit-Gradjansko procesno pravo-Pravo (2), Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo
justjump
justjump

Test-Ispit-Gradjansko procesno pravo-Pravo (2), Ispiti' predlog Garadjansko procesno pravo

6 str.
3broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
test,Ispit,gradjansko procesno pravo,Pravo,ispit iz gradjanskog procesnog prava,test iz gradjanskog procesnog prava
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.

TEST NA ISPITU IZ GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA 1. Prevedite "Ubi ius, ibi remedium."

2. Ako utvrdi da stranke žele disponirati pravima kojima ne mogu raspolagati /čl. 3, st. 3 ZPP-a/, sud neće uvažiti dispozicije stranaka izvršene u obliku:

a) povlačenja tužbe; b) priznanja činjenica; c) odricanja od prava na žalbu; d) odricanja od tužbenog zahtjeva; e) preinačenja tužbenog zahtjeva; f) nagodbe koju stranke žele zaključiti pred sudom; g) prešućivanja činjenica.

3. Čiste procesne dispozicije jesu: a) sudska nagodba; b) izvansudska nagodba; c) sporazum stranaka zaključen izvan spora da u parnici neće poduzimati određene parnične radnje; d) priznanje činjenica; f) odricanje od prava na žalbu.

4. Ovlaštenje sudskih savjetnika da u prvom stupnju provode parnični postupak te temeljem toga predlažu pisani prijedlog odluke sucu predstavlja odstupanje od:

a) načela traženja istine; b) načela neposrednosti; c) načela usmenosti; d) raspravnog načela; e) načela saslušanja stranaka.

5. Činjenica da su stranke o predmetu spora pokrenutog kod suda opće nadležnosti zaključile arbitražni sporazum predstavlja u toj parnici:

a) razlog apsolutne ništavosti; b) pozitivnu procesnu pretpostavku; c) relativnu procesnu pretpostavku; d) apsolutnu procesnu pretpostavku; e) pretpostavku koja se tiče stranaka; f) procesnu smetnju.

6. Uvijek se presumira da postoji pravni interes za poduzimanje sljedećih parničnih radnji: a) podnošenje deklaratorne tužbe; b) poduzimanje defenzivnih parničnih radnji; c) podnošenje kondemnatorne tužbe; d) izjavljivanje pravnih lijekova.

7. Pravilo "confessio est regina probationum" izražavalo je primjenu sljedećeg načela građanskog procesnog prava:

a) načela traženja materijalne istine; b) načela oficioznosti; c) načela inkvizitornosti; d) načela vezane ocjene dokaza; e) načela slobodne ocjene dokaza.

8. Funkcionalna nadležnost: a) označava nadležnost suda koji je najprikladniji (najfunkcionalniji) za rješavanje nekog spora; b) vrsta je mjesne nadležnosti; c) utvrđuje se s obzirom na sud koji je u konkretnom slučaju odlučivao u prvom stupnju; d) razgraničava nadležnost između sudova iste vrste i ranga.

9. Nadležnost u sporovima iz nasljednopravnih odnosa koja se ravna prema području suda koji provodi ostavinski postupak slučaj je:

a) opće mjesne nadležnosti; b) posebne mjesne nadležnosti; c) izberive mjesne nadležnosti; d) pomoćne mjesne nadležnosti; e) isključive mjesne nadležnosti.

10. U revizijskom postupku pred Vrhovnim sudom svaka je fizička osoba: a) stranački sposobna; b) parnično sposobna; c) procesno legitimirana; d) postulacijski sposobna.

11. Ako je rok od mjesec dana počeo teći 31. ožujka, on ističe: a) 30. travnja; b) 31. travnja; c) 1. svibnja; d) 2. svibnja; e) 3. svibnja.

12. Sud će uvijek zakazati ročište da bi odlučio o osnovanosti prijedloga za povrat u prijašnje stanje: a) pravilno; b) nepravilno.

13. Sud je u presudi naložio tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju 50 tisuća kuna. Takav rok može se s obzirom na tužitelja kvalificirati kao:

a) prekluzivan rok; b) paricijski rok; c) instruktivan rok; d) dilatoran rok; e) sudski rok; f) zakonski.

14. Kad sud po službenoj dužnosti (bez prijedloga stranaka) odredi izvođenje dokaza, troškovi za izvođenje tog dokaza prema čl. 153. ZPP-a isplatit će se u pravilu iz sredstava suda:

a) pravilno; b) nepravilno.

15. Sud će priznati stranci koja zbog svog imovnog stanja ne može podmiriti troškove postupka pravo na besplatnog punomoćnika pod uvjetom daje:

a) stranka djelomično ili potpuno oslobođena prethodnog plaćanja troškova postupka; b) zastupanje nužno radi zaštite prava stranke; c) stranka postavila zahtjev za postavljanje besplatnog punomoćnika; d) u proračunskim sredstvima suda preostalo dovoljno sredstava za isplatu troškova besplatnog punomoćnika.

16. Kad tužitelj tijekom prvostupanjskog postupka poveća postojeći tužbeni zahtjev, riječ je o: a) objektivnoj kumulaciji tužbenih zahtjeva; b) prekoračenju tužbenog zahtjeva; c) objektivnoj preinaci tužbe; d) subjektivnoj preinaci tužbe; e) postavljanju protutužbenog zahtjeva.

17. Kod kvalificirane objektivne kumulacije; a) privlači se mjesna nadležnost za sve zahtjeve (atrakcija nadležnosti); b) nadležnost se određuje po zbroju vrijednosti svih istaknutih zahtjeva; c) kumulacija zavisi od dispozicije tužitelja; d) sud ne može dopustiti kumulaciju ako joj se protivi tuženik; e) kumulacija je moguća ako je za sve zahtjeve propisana ista vrsta postupka; f) ako uvjeti za kumulaciju nisu ispunjeni, sud će odbaciti tužbu.

18. Osoba koja nema građanskopravnu legitimaciju (legitimatio ad causam), ne može imati ni procesnu legitimaciju;

a) pravilno; b) nepravilno.

19. Vrste protutužbe jesu: a)____; b)_______; c)_______.

20. Ako samo jedan od više običnih materijalnih suparničara zaključi sudsku nagodbu s tužiteljem, takva sudska nagodba:

a) veže sve ostale suparničare; b) ne veže nikoga; c) veže samo njega; d) veže sve suparničare ako sud tako odredi.

21. Eventualno ili supsidijarno supamičarstvo postoji ako tužitelj: a) izjavi daje spreman umjesto izvršenja utužene činidbe primiti određeni novčani iznos; b) istakne dva zahtjeva u odnosu na jednog od suparničara, tako da sud usvoji drugi od njih ako prethodni nije osnovan; c) obuhvati tužbom dva tuženika, s tim da zahtjev bude usvojen prema drugom ako pravomoćno bude odbijen prema prvome; d) u tužbi istakne dva načina ispunjenja ugovorne obveze tuženika.

22. lntervencijski učinak sastoji se u tome: a) da treća osoba može intervenirati kako bi se spor riješio u korist jedne od stranaka.; b) da pravomoćnost donesene presude izravno djeluje i na umješača; c) da umješač koji pravomoćno intervenira može poduzimati radnje u korist stranke; d) da umješač u novoj parnici između njega i stranke kojoj se pridružio ne može poricati pravnu i stvarnu ocjenu suda iz ranije parnice; e) da stranka kojoj se umješač pridružio može u novoj parnici isticati exceptio male gesti vel condueti processus.

23. Parnične radnje običnog umješača proizvode pravne učinke prema stranci kojoj se umješač pridružio: a) samo ako su za nju načelno povoljne; b) samo ako su za nju načelno nepovoljne; c) bez obzira jesu li povoljne za stranku ili ne; d) samo ako ih stranka izričitom izjavom prihvati; e) ako im se stranka izričito ne usprotivi.

24. Vještak se može izuzeti iz svih razloga iz kojih se može izuzeti i sudac, osim zbog: a) toga što privremeno radi u pravnoj osobi koja je stranka u postupku; b) toga stoje u istom predmetu sudjelovao u postupku pred nižim sudom; c) toga Stoje sa strankom u odnosu suobvezanika; d) toga stoje u istom predmetu bio saslušan kao svjedok; e) toga stoje u istom predmetu bio zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke.

25. Sud je na ročištu rješenjem odbio prijedlog tuženika za prekid postupka. Takva odluka: a) može se pobijati samostalnom žalbom; b) može se pobijati samo u žalbi protiv konačne odluke; c) ne može se uopće pobijati, jer je žalba protiv nje isključena; d) nije pravilna, jer stranke uopće ne mogu dati inicijativu za prekid postupka, pa je sud prijedlog morao odbaciti.

26. Drugostupanjski će sud preinačiti presudu prvostupanjskog suda: a) kad je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo na ispravno utvrđeno činjenično stanje; b) zbog povreda pravila o saslušanju stranaka; c) zbog procesne povrede pravila o apsolutnoj nadležnosti sudova; d) kad je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo, ali bi pravilnom primjenom prava trebalo jednako odlučiti o tužbenom zahtjevu; e) kad je prvostupanjski sud pogrešno ocijenio isprave ili posredno izvedene dokaze.

27. Kad ne postoje žalbeni razlozi na koje se žalitelj poziva, a ne postoje ni oni na koje drugostupanjski sud treba paziti po službenoj dužnosti, žalba je:

a) nepravovremena; b)neosnovana; c) nepotpuna; d) nepodobna za meritorno odlučivanje; e) nedopuštena.

28. Revizija protiv rješenja je: a) ograničen pravni lijek; a) remonstrativan pravni lijek; b) nesuspenzivan pravni lijek; c) samostalan pravni lijek; d) dvostran pravni lijek; e) izvanredan pravni lijek.

29. Stranka ne može predložiti ponavljanje pravomoćno završenog postupka zbog: a) pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja; b) povrede načela neposrednosti; c) pogrešne primjene materijalnog prava; d) povrede načela saslušanja stranaka; e) kaznenih djela stranke ili vještaka; f) zbog toga što je u istoj stvari ranije već pravomoćno presuđeno; g) povrede pravila o dvostrukoj litispendenciji; h) novih dokaza; i) prekoračenja tužbenog zahtjeva.

30. Arbitraža u sporu između dvije hrvatske.stranke koja se provodi u Zagrebu uz primjenu austrijskog materijalnog prava pred arbitražnim sudom Međunarodne trgovačke komore (ICC) jest:

a) domaća arbitraža; b) nacionalna arbitraža; c) internacionalna arbitraža; d) strana arbitraža.

PISMENI ISPIT IZ GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA TEME ZA ESEJ

1. Edicija isprava: a) kako je reguliran postupak pribavljanja isprava radi dokazivanja pred sudom? b) tko je dužan podnijeti ispravu u postupku i zašto? c) kada će sud ispravu pribaviti: po službenoj dužnosti, a kada pozvati stranku da podnese ispravu? d) kada je stranka dužna podnijeti ispravu, a kada ne; koje mjere prisile stoje sudu na raspolaganju za ediciju isprava?

2. Novo pravno uređenje dostave: a) definicija dostave? b) vrste dostave? c) načini dostave? d) novosti u uređenju dostave nakon Novele iz 2008. godine.

3. Slučaj: Tužitelj u tužbi traži isplatu iznosa od 100.000 kuna na ime kupoprodajne cijene za automobil koji je prodao tuženiku. Tuženik u odgovoru na tužbu ističe daje tužitelj od njega uzeo zajam za gradnju obiteljske kuće, čiji je jedan obrok u iznosu od 30.000 kuna dospijevao na naplatu tjedan dana nakon što je automobil primio u posjed, dok druga tri obroka, koji su na naplatu dospijevali svakih šest mjeseci, u doba podnošenja tužbe još nisu bili dospjeli. Tuženik je prije pokretanja postupka obavijestio tužitelja da stavlja svoja potraživanja prema njemu u prijeboj, te da mu ne duguje ništa, jer da su njegove ukupne tražbine prema tuženiku ionako veće od cijene automobila. Tužitelj je pak tuženika obavijestio da ne prihvaća njegovu izjavu o prijeboju, jer je zajam sasvim nezavisan pravni posao, o kojem ne želi raspravljati u odnosu na navedenu kupoprodaju, te je utužio puni iznos kupovne cijene. O čemu je ovdje riječ i kako bi trebao odlučiti sud kada bi činjenično stanje bilo utvrđeno kako je ranije navedeno? (Obrati posebnu pozornost na primjenu procesno- i građanskopravnog instituta kompenzacije!)

Napomena: Piše se samo jedna od tri ponuđene teme, a cilj je da se, pridržavajući se teme i postavljenih potpitanja, čim iscrpnije obradi postavljeno pitanje.

RJEŠENJA (točni odgovori su boldani, ~ = može se priznati kao točno ) 1. Prevedite "Ubi ius, ibi remedium."

2. Ako utvrdi da stranke žele disponirati pravima kojima ne mogu raspolagati /čl. 3, st. 3 ZPP-a/, sud neće uvažiti dispozicije stranaka izvršene u obliku:

a) povlačenja tužbe; b) priznanja činjenica; c) odricanja od prava na žalbu; d) odricanja od tužbenog zahtjeva; e) preinačenja tužbenog zahtjeva; f) nagodbe koju stranke žele zaključiti pred sudom; g) prešućivanja činjenica.

3. Čiste procesne dispozicije jesu: a) sudska nagodba; b) izvansudska nagodba; c) sporazum stranaka zaključen izvan spora da u parnici neće poduzimati određene parnične radnje; d) priznanje činjenica; f) odricanje od prava na žalbu.

4. Ovlaštenje sudskih savjetnika da u prvom stupnju provode parnični postupak te temeljem toga predlažu pisani prijedlog odluke sucu predstavlja odstupanje od:

a) načela traženja istine; b) načela neposrednosti; c) načela usmenosti; (~) d) raspravnog načela; e) načela saslušanja stranaka.

5. Činjenica da su stranke o predmetu spora pokrenutog kod suda opće nadležnosti zaključile arbitražni sporazum predstavlja u toj parnici:

a) razlog apsolutne ništavosti; b) pozitivnu procesnu pretpostavku; c) relativnu procesnu pretpostavku; d) apsolutnu procesnu pretpostavku; e) pretpostavku koja se tiče stranaka; f) procesnu smetnju.

6. Uvijek se presumira da postoji pravni interes za poduzimanje sljedećih parničnih radnji: a) podnošenje deklaratorne tužbe; b) poduzimanje defenzivnih parničnih radnji; c) podnošenje kondemnatorne tužbe; (~) d) izjavljivanje pravnih lijekova.

7. Pravilo "confessio est regina probationum" izražavalo je primjenu sljedećeg načela građanskog procesnog prava:

a) načela traženja materijalne istine; b) načela oficioznosti; c) načela inkvizitornosti; d) načela vezane ocjene dokaza; e) načela slobodne ocjene dokaza.

8. Funkcionalna nadležnost: a) označava nadležnost suda koji je najprikladniji (najfunkcionalniji) za rješavanje nekog spora; b) vrsta je mjesne nadležnosti; c) utvrđuje se s obzirom na sud koji je u konkretnom slučaju odlučivao u prvom stupnju; d) razgraničava nadležnost između sudova iste vrste i ranga.

9. Nadležnost u sporovima iz nasljednopravnih odnosa koja se ravna prema području suda koji provodi ostavinski postupak slučaj je:

a) opće mjesne nadležnosti; b) posebne mjesne nadležnosti; c) izberive mjesne nadležnosti; d) pomoćne mjesne nadležnosti; e) isključive mjesne nadležnosti.

10. U revizijskom postupku pred Vrhovnim sudom svaka je fizička osoba: a) stranački sposobna; b) parnično sposobna; c) procesno legitimirana; d) postulacijski sposobna.

11. Ako je rok od mjesec dana počeo teći 31. ožujka, on ističe: a) 30. travnja; b) 31. travnja; c) 1. svibnja; d) 2. svibnja; e) 3. svibnja.

12. Sud će uvijek zakazati ročište da bi odlučio o osnovanosti prijedloga za povrat u prijašnje stanje: a) pravilno; b) nepravilno.

13. Sud je u presudi naložio tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju 50 tisuća kuna. Takav rok može se s obzirom na tužitelja kvalificirati kao:

a) prekluzivan rok; b) paricijski rok; c) instruktivan rok; d) dilatoran rok; e) sudski rok; f) zakonski.

14. Kad sud po službenoj dužnosti (bez prijedloga stranaka) odredi izvođenje dokaza, troškovi za izvođenje tog dokaza prema čl. 153. ZPP-a isplatit će se u pravilu iz sredstava suda:

a) pravilno; b) nepravilno.

15. Sud će priznati stranci koja zbog svog imovnog stanja ne može podmiriti troškove postupka pravo na besplatnog punomoćnika pod uvjetom daje:

a) stranka djelomično ili potpuno oslobođena prethodnog plaćanja troškova postupka; b) zastupanje nužno radi zaštite prava stranke; c) stranka postavila zahtjev za postavljanje besplatnog punomoćnika; d) u proračunskim sredstvima suda preostalo dovoljno sredstava za isplatu troškova besplatnog punomoćnika.

16. Kad tužitelj tijekom prvostupanjskog postupka poveća postojeći tužbeni zahtjev, riječ je o: a) objektivnoj kumulaciji tužbenih zahtjeva; b) prekoračenju tužbenog zahtjeva; c) objektivnoj preinaci tužbe; d) subjektivnoj preinaci tužbe; e) postavljanju protutužbenog zahtjeva.

17. Kod kvalificirane objektivne kumulacije; a) privlači se mjesna nadležnost za sve zahtjeve (atrakcija nadležnosti); b) nadležnost se određuje po zbroju vrijednosti svih istaknutih zahtjeva; c) kumulacija zavisi od dispozicije tužitelja; d) sud ne može dopustiti kumulaciju ako joj se protivi tuženik; e) kumulacija je moguća ako je za sve zahtjeve propisana ista vrsta postupka; f) ako uvjeti za kumulaciju nisu ispunjeni, sud će odbaciti tužbu.

18. Osoba koja nema građanskopravnu legitimaciju (legitimatio ad causam), ne može imati ni procesnu legitimaciju;

a) pravilno; b) nepravilno.

19. Vrste protutužbe jesu: a) koneksna; b) prejudicijena; c) kompenzibilna.

20. Ako samo jedan od više običnih materijalnih suparničara zaključi sudsku nagodbu s tužiteljem, takva sudska nagodba:

a) veže sve ostale suparničare; b) ne veže nikoga; c) veže samo njega; d) veže sve suparničare ako sud tako odredi.

21. Eventualno ili supsidijarno supamičarstvo postoji ako tužitelj: a) izjavi daje spreman umjesto izvršenja utužene činidbe primiti određeni novčani iznos; b) istakne dva zahtjeva u odnosu na jednog od suparničara, tako da sud usvoji drugi od njih ako prethodni nije osnovan; c) obuhvati tužbom dva tuženika, s tim da zahtjev bude usvojen prema drugom ako pravomoćno bude odbijen prema prvome; d) u tužbi istakne dva načina ispunjenja ugovorne obveze tuženika.

22. lntervencijski učinak sastoji se u tome: a) da treća osoba može intervenirati kako bi se spor riješio u korist jedne od stranaka.; b) da pravomoćnost donesene presude izravno djeluje i na umješača; c) da umješač koji pravomoćno intervenira može poduzimati radnje u korist stranke; d) da umješač u novoj parnici između njega i stranke kojoj se pridružio ne može poricati pravnu i stvarnu ocjenu suda iz ranije parnice; e) da stranka kojoj se umješač pridružio može u novoj parnici isticati exceptio male gesti vel condueti processus.

23. Parnične radnje običnog umješača proizvode pravne učinke prema stranci kojoj se umješač pridružio: a) samo ako su za nju načelno povoljne; b) samo ako su za nju načelno nepovoljne; c) bez obzira jesu li povoljne za stranku ili ne; d) samo ako ih stranka izričitom izjavom prihvati; e) ako im se stranka izričito ne usprotivi.

24. Vještak se može izuzeti iz svih razloga iz kojih se može izuzeti i sudac, osim zbog: a) toga što privremeno radi u pravnoj osobi koja je stranka u postupku; b) toga stoje u istom predmetu sudjelovao u postupku pred nižim sudom; c) toga stoje sa strankom u odnosu suobvezanika; d) toga stoje u istom predmetu bio saslušan kao svjedok; e) toga stoje u istom predmetu bio zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke.

25. Sud je na ročištu rješenjem odbio prijedlog tuženika za prekid postupka. Takva odluka: a) može se pobijati samostalnom žalbom; b) može se pobijati samo u žalbi protiv konačne odluke; c) ne može se uopće pobijati, jer je žalba protiv nje isključena; d) nije pravilna, jer stranke uopće ne mogu dati inicijativu za prekid postupka, pa je sud prijedlog morao odbaciti.

26. Drugostupanjski će sud preinačiti presudu prvostupanjskog suda: a) kad je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo na ispravno utvrđeno činjenično stanje; b) zbog povreda pravila o saslušanju stranaka; c) zbog procesne povrede pravila o apsolutnoj nadležnosti sudova; d) kad je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo, ali bi pravilnom primjenom prava trebalo jednako odlučiti o tužbenom zahtjevu; e) kad je prvostupanjski sud pogrešno ocijenio isprave ili posredno izvedene dokaze.

27. Kad ne postoje žalbeni razlozi na koje se žalitelj poziva, a ne postoje ni oni na koje drugostupanjski sud treba paziti po službenoj dužnosti, žalba je:

a) nepravovremena; b)neosnovana; c) nepotpuna; d) nepodobna za meritorno odlučivanje; e) nedopuštena.

28. Revizija protiv rješenja je: a) ograničen pravni lijek; a) remonstrativan pravni lijek; b) nesuspenzivan pravni lijek; c) samostalan pravni lijek; d) dvostran pravni lijek; e) izvanredan pravni lijek.

29. Stranka ne može predložiti ponavljanje pravomoćno završenog postupka zbog: a) pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja; b) povrede načela neposrednosti; c) pogrešne primjene materijalnog prava; d) povrede načela saslušanja stranaka; e) kaznenih djela stranke ili vještaka; f) zbog toga što je u istoj stvari ranije već pravomoćno presuđeno; g) povrede pravila o dvostrukoj litispendenciji; h) novih dokaza; i) prekoračenja tužbenog zahtjeva.

30. Arbitraža u sporu između dvije hrvatske.stranke koja se provodi u Zagrebu uz primjenu austrijskog materijalnog prava pred arbitražnim sudom Međunarodne trgovačke komore (ICC) jest:

a) domaća arbitraža; b) nacionalna arbitraža; c) internacionalna arbitraža; d) strana arbitraža.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.