testovi-Ispit-Medicina rada-Medicina part2, Ispiti' predlog Prva pomoć. Singidunum University
bellisima
bellisima10 October 2012

testovi-Ispit-Medicina rada-Medicina part2, Ispiti' predlog Prva pomoć. Singidunum University

PDF (208 KB)
7 str.
18broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
2broj komentara
Opis
testovi,test pitanja,ispit,medicina rada,medicina,ispitna pitanja,pitanja
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 7

ovo je samo pregled

3 prikazano na 7 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 7 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 7 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 7 str.

preuzmi dokument
1

1. Podela prašina: iritirajuće, toksiĉne, alergogene, fibrozogene 2. mogućnost stvaranja kiseoniĉkog duga: samo skeletni mišići

3. Mangan ima afinitet prema: mitohondrijama 4. Kadmijum ima antagonizam prema: cinku

5. Akutni poremećaji uzrokovani toplotom: iscrpljenje toplotom, toplotni udar, toplotni grĉevi, sunĉanica

6. sinonim za statiĉki rad - statiĉki napor

7. dopustivi mikroklimatski uslovi - oni koji angaţuju termoregulaciju ali promene ostaju u granicama fiziološkog prilagodjavanja

8. najveću talasnu duţinu imaju UVA zraci

9. Najveća osetljivost sluha je za 3000Hz 10. ocena zaprašenosti: gravimetrija i konimetrija

11. kod vibracione bolesti ne srećemo maljiĉaste prste 12. retikularni dermatitis posledica je štetnog dejstva IC zraĉenja

13. trovanje olovom najĉešće je vezano za proizvodnju akumulatora 14. štetno dejstvo azotnih oksida ispoljava se na nivou donjih respiratornih puteva

15. chr radiodermatitis I stepena je - privremena kontraindikacija za rad u zoni zraĉenja - do izleĉenja

16. Atkinsonov znak - kod trovanja Ţivom

17. Arboricide koristimo - za uništavanje drvenastih biljaka 18. Afinitet CO prema mioglobinu je u odnosu na afinitet prema Hemoglobinu 5X manji 19. Chr mukoidni bronhitis: - prevalenca je kod industrijskih radnika 15-30%, ĉešći je od

chr opstruktivnog bronhitisa

20. gvoţĊe u Mb je 3valentno, oksidovano

21. zahtevi rada nisu: zahtevi za struĉnom spremom i f-jama organizma 22. najmanju prodornost imaju α i β zraci 23. najĉešći oblik dekompresione bolesti je osteomioartralgiĉni 24. temperatura koţe je 29.5 - 33.9C

25. da je kancerogen postoje ĉvrsti dokazi za -------------- vinilhlorid 26. umni rad - ne postoje univerzalne norme za procenu psihološkog opterećenja radnika

27. profesionalno oštećenje sluha - obostrana perceptivna nagluvost 28. izbor najpovoljnijih radnika medju više kandidata zadatak je profesionalne selekcije 29. komplikacija pneumokonioza nije --- sarkoidoza a jeste TBC, Ca bronha, atelektaza i

enfizem

30. kod trovanja arsenom --- hiperkeratoza dlanova i tabana je deo kliniĉke slike trovanja

31. za dokazivanje vibracija koristi se COLD test 32. u osnovi nastanka urtikarije je I tip preosetljivosti (histamin, IgE)

33. urtikarija moţe nastati kao posledica, I, II ili III reakcije preosetljivosti 34. Pb se izluĉuje glomerulskom filtracijom

35. antidot trovanja Manganom ---- CaNa2EDTA, a daju e i visoke doze vitamina 36. uslovi za invalidsku penziju su: kod Ţ ↓55g kod M↓60g + stanje invalidnosti tj trajne promene

zdr stanja prouzrokovane povredom na radu, profesionalnom bolešću a koje se ne mogu

otkloniti leĉenjem ili rehabilitacijom +++ minimum 1/3 max moguće radnog staţa

37. Azbest trovanje --- maligni mezoteliom, bronhogeni Ca, Ca peritoneuma 38. najveću jonizaciju ima α zraĉenje

39. 1 molekul Glukoze --- 38 molekula ATPa 40. glukoza se razlaţe do CO2 i H2O

41. mere zaštite od jonizujućeg zraĉenja: skratiti expoziciju, ↑ udaljenost od izvora, koristiti zaštitni ekran i liĉna zaštitna sredstva

42. max dozvoljeni nivo buke je 85dB

43. Th kod trovanja Pb --- BAL 44. ARS nastaje pri D=0.5Gy

45. 85% mleĉne kiseline resintetiše se u glikogen a 15% se oksidiše do CO2 i H2O 46. U vazduhu ima 78%N2 i 21%O2

47. alveolarni bronhoalveolitis se odvija po tipu III RK preosetljivosti 48. %ADP, ATP u mm --- 5%

49. kadmijum se deponuje u: jetru (15-20%), bubreg (30%) posle nekoliko godina prelazi iz jetre u bubreg (50%)

www.belimantil.info

50. kada se ocenjuje radna sposobnost: pri zapošljavanju, prof orij, period i cilj pregl - posebni usl rada, pri trajnom gubitku radne spos, kod urodj/steĉ obolj, pri prekvalif, prom tehn, u sudskim

sporovima i bolovanju (privrem radna nespos)

51. Simptomi trovanja Cl - ARDS + 140str knjiga 52. Silikoza - priznaje se kao profesionalna bolest

53. stadijumi chr trovanja org rastv: Tip I - simptomatski st, IIa - izmenjene liĉnosti, IIb - poremećaji intelekt f-ja (psihoorganske promene), III - demencija

54. stadijumi chr trovanja elemtarnom Hg, neorganskim jedinjenjima Hg i org jed sa dugim lancem su: nespecif sy, organofosfatni sy, neurološki sy (Hg tremor, eretizam)

55. jedinica apsorpcione doze je -----Gy 56. smatra se da je radionuklid popuno išĉezao posle ------10t1/2

57. radna sredina je -- rd okolina, rd mesto, rd prostor --------NIJE rd opterećenje i rd vreme

58. pri teškom fiz radu dolazi do ↑CO2 u art krvi, ↑glukoze a NE DOLAZI DO ↓O2 u arterijskoj krvi

59. profesionalni stres se manifestuje kao ----- techno i burnout stres 60. globus termometar je --- crno prebojena bakarna kugla

61. statiĉki rad je jednak -- proizvodu sile i vremena 62. psihrometar se sastoji iz----------------- suvog i vlaţnog termometra

63. Kd - kandela je jedinica za jaĉinu svetlosti 64. zvuk se NE prenosi kroz vakum i Ne prostire se brzinom svetlosti (već 340m/s) 65. UV zraĉenje se nalazi izmedju ---mekog Ro zraĉenja i vidljive svetlosti 66. jedinica za aktivnost radioaktivnog izotopa je -- Bq (Bekerel)

67. Broj PROFESIONALNIH BOLESTI JE 56 68. Oštećenje pluripotentne matiĉne ćelije nastaje pri apsorbovanoj dozi od 1Gy

69. biološko poluvreme za Kadmijum je 15-30godina 70. dugotrajna ekspozicija olovu izaziva -------------- tremor (parezu ili paralizu mm. ruku)

71. Gde se deponuje Cs (cezijum)---------------ravnomerno svuda 72. konjugacija u organizmu se vrši sa: glutationom i glukuronskom kiselinom

73. intravaskularnu hemolizu izazivaju ----------------aromatiĉni derivati ugljovodonika 74. Profesionalno oštećenje sluha se na audiogramu najpre beleţi za 4000Hz

75. ako treba vršiti rotacije za 3 - u smenu to treba raditi na 2-4 dana 76. IF = N (ukupan broj povreda) X 1000.000 / S (br radnih sati svih radnika)

77. Doppler efekat podrazumeva promenu frekvence UZ talasa pri uzajamnom kretanju izvora i/ili prijemnika

78. koje od zraĉenja ima NAJVEĆU ENERGIJU ----------------- MIKROTALASI

79. Kolagene pneumokonioze ----------------------- silikoza + azbestoza 80. Planocelularni Ca konjuiktive izaziva -------------------UV ZRAĈENJE 81. prašina drveta izaziva ---- Ca nosa i paranazalnih šupljina 82. pCO2↓ pri opterećenju od 100W

83. medicina rada ------------------------ primarna zdravstvena zaštita 84. tipovi rada --------- hemijski, transportni, mehaniĉki

85. AChE f-ja -------------------- vraća se nakon 100 dana od delovanja organofosfata --- nakon što se izsintetiše nova

86. UV zraĉenje ------------ keratokonjuktivitis

87. muskarinski efekti nisu --------------------- tahikardija i midrijaza 88. anestesia dolorosa -------- arsen

89. Th kod trovanja Hg ------- BAL 90. Aklimatizacija ----------- 3-4 nedelje 91. vek eritrocita -------- 120 dana 92. uranijum -------------------α emiter

93. nestohastiĉki efekti NISU ------------------ Ca koţe, leukemija 94. olovni alkili ----------- u Nsu se najviše kumuliraju

95. Sy karpalnog tunela ------------------ samo kod vibracione bolesti 96. katatermometri -------- za vrtloţno kretanje vazduha 97. respirator -------- treba da ukloni 95% 98. posle transformacije KSENOBIOTIKA nastaje ------------------------ hidrosolubilni, polarni

metabolit

99. prodiranje KROZ KOŢU JE VEĆE AKO JE LIPOSOLUBILAN................. 100. intenzitet umnog rada NE MOŢE SE MERITI

www.belimantil.info

101. upadni ugao svetlosti --------------------------- treba da bude >od 27% 102. na dejstvo slobodnih radikala NAJOSETLJIVIJI SU LIPIDI

103. Stepen iskoristljivosti glukoze kod anaerobnog metabolizma je -------------66% 104. 1700.godina -------------------------1.knjiga medicine rada ------------------------"De Morbis

Artificium Diatriba"

105. "ĈUPASTO SRCE" --------------------------azbestoza pleure 106. vidljiva svetlost --------400-780nm

107. Arboricid -------------- pesticid za drvenaste biljke 108. faktori mikrotraume NISU --------------------- promaja i barometarski pritisak 109. apsolutna nula............................. - 273ºC 110. frekventni spektar šuma ----------------------------- kontinuiran je (obuhvata sve vrednosti unutar

nekog intervala)

111. Sivert (Sv) ------------------------------ efektivna i ekvivalentna doza 112. Aerozagadjenje

113. Hipoksija ------- na 3000m 114. max dozvoljena koncentracija hemijskih agenasa ------------------------- 2-3Xmanja od konc

koja izaziva chr oboljenja, obavezujuća i neobavezujuća u nekim zemljama

115. TA se ne ↑ ------------ ni pri statiĉkom ni pri dinamiĉkom radu 116. RIA ------------------ anaerobni uslovi (str 91)

117. dekompresiona bolest izaziva--------------------------- gasnu emboliju, aseptiĉnu nekrozu 118. Monitoring: personalni i biološki 119. gas maske sa cedilom:----------------------minimum 16% O2 + 2% volumena štetnih

noksi

120. Aerobna fosforilacija

121. jedinica za prašinu ---------------------mg/m3 122. FEV1 --------- 20% ------------------ specifiĉni bronhoprovokacioni test je pozitivan (171 str) 123. osteomuskularni sistem je osetljiv na vibracije do 30Hz 124. sunĉanicu izaziva IC zraĉenje

125. stroncijum se deponuje u KOSTIMA 126. Fakultativne mere zaštite za radna mesta sa posebnim uslovima su: -----------------------------

skraćeno radno vreme

127. KISEONIĈKI PULS (potrošnja O2/frekvenca srca) tokom teškog rada raste do ----------- ----20mL

128. UV zraĉenje ima: fotoelektriĉno, fluorescentno i fotohemijsko dejstvo

129. beljenje prstiju moţe se javiti usled: -------------------- izloţenosti lokalnim vibracijama, Reynauld ovog sindroma

130. profesionalna katarakta moţe biti uzrokovana: ---IC zraĉenjem, Jonizujućim zraĉenjem, Trinitrotoluenom, NE-BENZENOM

131. optimalna vlaţnost vazduha je 40-60% 132. pri umereno teškom fiziĉkom radu ↑ se respiratorni VOLUMEN

133. zidovi kuće dobro NE ŠTITE od MAGNETNOG POLJA 134. DUPLI PROIZVOD = FR SRCA x SISTOLNI PRITISAK

135. maximalna dozvoljena primljena doza jonizujućeg zraĉenja u periodu od 5 godina je ---- --------------- 100mSv

136. alergijski alveolitis izazivaju (farmerska pluća) ------------------------- termofilne aktinomicete

137. Svetlosni koeficijent je ----------------------- odnos zastakljenih površina prema površini poda prostorije

138. chr trovanje Hg izaziva simptome: 1)tremor, ataksija, 2)albuminurija, 3)Atkinsonov znak NE IZAZIVA OPADANJE KOSE I BELE LINIJE NA NOKTIMA

139. podela rada prema teţini: lak, umereno teţak, teţak, veoma teţak 140. spreĉavanje profesionalnog stresa zadatak je profesionalne selekcije

141. HOPB se ne priznaje kao profesionalno oboljenje bez prisustva profesionalnih iritanasa i kad je FEV1 >50%

142. osnivaĉ moderne medicine rada je: RAMAZZINI BERNARDINO

143. Koje su komponente kiseoniĉnog duga: alaktatna --1/3 i laktatna ---2/3 144. fenomen staklene bašte--------------------osobadjaju se velike koliĉine CO2

145. lux ------jedinica osvetljenosti 146. akutna intravaskularna hemoliza ---------doza veća od 6Gy

147. radon izaziva Ca ---------respiratornog sistema

www.belimantil.info

148. izvori expozicije stanovništva kadmijumu ---------------------------- kontaminirana hrana i pušenje cigareta

149. toksodinamsko dejstvo olova --------------- inhibicija enzimske aktivnosti 150. u organofosfate spadaju ---malation i paration

151. najpoznatiji ĉistaĉ slobodnih radikala je vitE (kada nije ponudjen E onda je odgovor C) 152. biološki monitoring obuhvata: odr biomarkera ekspozicije, Biomarkeri efekta

(neurotoksiĉnosti, nefrotoksiĉnosti) i biomarkeri osetljivosti ALI NE i BIOMARKERA

REZISTENCIJE

153. CINOBER je crvena boja na bazi jedinjenja ŢIVE 154. kod trovanja olovnim alkilima javlja se porast koncentracije olova u urinu

155. najpoznatiji uzroĉnik alergijskij manifestacija na koţi ----------------TERPENTIN 156. IT = BROJ IZGUBLJENIH RADNIH DANA NA 1000 RADNIH SATI

157. U molekulu Mb Fe je :---------------oksidovano i trovalentno 158. inhibitori AChE su ----------------------------- karbamati i organofosftna jedinjenja

159. DDT je po strukturi i osobinama------------------------ organohlorno jedinjenje i lipofilno jedinjenje

160. rudnici u kojima rad pretstavlja rizik od dobijanja silikoze jesu oni u ĉijim stenama ima slobodnog SiO2 >5%

161. mala okruglasta zasenĉenje na Ro pluća su -------------------p,q,r, i veliĉine do 10mm 162. kao esencijalni element za sintezu hondroitinsulfata organizmu je potreban MANGAN

163. kliniĉka slika dekompresione bolesti ------------------- GIT oblik i hemoragiĉni oblik 164. radnu sposobnost ĉine elementi kao što su: zdravstveno stanje, senzorna sposobnost i fiziĉka

sposobnost

165. u toku fiziĉkog napora relativno najveću potrošnju kiseonika ima MIOKARD 166. U toku mirovanja minutna plućna ventilacija proseĉnog muškarca iznosi --------------oko 5L

167. soli mleĉne kiseline su ------- laktati 168. pretvaraĉ instrumenta za merenje vibracija zove se -------AKCELEROMETAR

169. Ro zraci otkriveni su 1895 -----krajem 19 veka 170. alfa ĉestice imaju pozitivno naelektrisanje +2 (imaju 2p + 2n)

171. t1/2 joda 131 je -------------8dana 172. stroncijum je beta emiter

173. za izazivanje aplazije kostne srţi u akutnoj radiacionoj bolesti potrebna je doza od 5Gy 174. u koţi ĉoveka postoje mnogo više receptora za hladno nego za toplo

175. gasovi teţi od vazduha su CO2 i gasoviti Cl 176. kada je udruţeni efekat više ksenobiotika na organizam veći od zbira pojedinaĉnih efekata

govori se o SINERGISTIĈKOJ INTERAKCIJI

177. Najznaĉajnija senzorna opterećenja iz procesa rada su opterećenja: slušnog i vidnog sistema

178. zahtevi radnog mesta u pogledu osvetljenosti po JUSu su: veoma mali, mali, srednji, veliki, veoma veliki, izvanredno veliki

179. u spektru UV zraĉenja najveću energiju imaju UVC zraci 180. iz gita najbolje se apsorbuju --------ORGANSKA JEDINJENJA Hg

181. u molekulu methemoglobina gvoţĊe je-------------------------- oksidovano i trovalentno 182. u dif dg olovne kolike i acc abdomena ------------------ odredjivanje olova u mokraći

183. koeficijent utilizacije O2 (u stanju mirovanja je 25%) pri teškom fiziĉkom radu raste na 75%

184. MAX PLUĆNA ventilacija je manja od MAX VOLJNE ventilacije

185. meesove pruge -----------------------arsen 186. poredjati po redosledu: ---------------------1) eliminacija štetnosti, 2) izolacija štetnosti, 3)

izolacija radnika

187. solidan eritem ---------- IC 188. methemoglobinemiju izazivaju --------------------------- nitro i aminoderivati ugljovodonika

189. jedinica kojom se opisuje magnetno polje je T - tesla 190. leĉenje od akutnog trovanja cijanidima --------- Na tiosulfat, amilnitrit i hidroksikobalamin

191. angiosarkom jetre se javlja kod izloţenih vinilhloridu 192. ponedeoniĉka dispneja ----------------bisinoza

193. caplanov sindrom --------------------udruţenost pneumokonioze i reumatoidnog artritisa 194. pneumokonioza rudara ugljenokopa je antrakoza

195. posle fiziĉkog rada najveći deo laktata prevodi se u glikogen (85%) a 15% u Co2 i H2O

www.belimantil.info

196. povreda na radu je u zakonskom smislu ona povreda koja ----------odsustvo sa posla u trajanju od najmanje 1 dan

197. stohastiĉki efekat zraĉenja --------------------------- leukemija, karcinom koţe 198. metalotionenini su polipeptidi koji su: bogati cistinom i vezuju se sa metalom posredstvom

tiolne veze

199. prijava o povredi na radu mora da se podnese najkasnije za 3 dana 200. osteoporoza i osteomalacija su posledica izlaganju kadmijumu

201. brţe i u većoj meri se apsorbuju organski ratvaraĉi koji su i hidro i liposolubilni 202. glavni izvor restitucije ATPa -----fosforilacija na unutrašnjoj membrani mitohondrija 203. pri intenzivnom mišićnom radu NE POVEĆAVA SE SINTEZA GLIKOGENA U JETRI 204. Pri teškom fiziĉkom radu respiratorni volumen raste 3-4X

205. nepovoljni ĉinioci koji se javljaju na radnom mestu su: profesionalne noxe, prof štetnosti, prof rizici a NISU psihofiziĉki faktori i iskljuĉivo fiziĉki, hemijski i biološki

agensi

206. najmanju emisiju kvanta u okviru radiofrekventnog zraĉenja imaju dugi talasi 207. neurovegetativna distonija se javlja pod dejstvom mikrotalasnog zraĉenja 208. najmanju talasnu duţinu imaju (od UV zraka) UVC

209. najraniji i najosetljiviji pokazatellj trovanja Olovom je = INHIBICIJA AKTIVNOSTI DEHIDRATAZE DELTA AMINOLEVULINSKE KISELINE u Eritrocitu

210. Pb dovodi do sideroblastne anemije

211. arsen se eliminiše urinom 212. izotopi su nuklidi sa istim brojem protona a razliĉitim brojem neutrona

213. tricijum je β emiter i ravnomerno se rasporedjuje u organizmu 214. do hemolitiĉke anemije dovode ------------------------ nitro jedinjenja

215. inhibicija ChE karbamatima je REVERZIBILNA 216. Biološki indikator ekspozicije BENZENU je ------------------------- FENOL U URINU 217. Procena rizika NE obuhvata PRAĆENJE RIZIKA 218. prosti zagušljivci su: CO2, CH4, H2 i N2

219. u mikrolimatske parametre spadaju: temperatura, vlaţnost vazduha, barometarski pritisak, vlaţnost i kretanje vazduha, toplotno zraĉenje

220. ako odnos parametara mikroklime pri duţem delovaju na organizam ne dovodi do naprezanja termoregulacionih mehanizama smatra se da je taj odnos param - optimalan

221. recidivantna urtikarija, Ca koţe (uv zraĉenje), Ca koţe (jonizujuće zraĉenje), kontaktni dermatitis--------------------NE SPADAJU antimonska šuga i azbestne bradavice

222. HRS nastaje nakon dugog izlaganja malim dozama jonizujućeg zraĉenja

223. osobine zvuka su: v=340m/s (skoro kao brzina svetlosti?!), brzina mu je 4X veća u vodi nego u vazduhu, ne prostire se kroz vakuum

224. Wt (teţinski faktor za tkivo) pretstavlja relativni doprinos tkiva i organa u ukupnoj šteti nastaloj od stohastiĉkih efekata kada je celo telo ravnomerno ozraĉeno, oznaĉava se

decimalnim brojem

225. H (ekvivalentna doza) uzima u obzir, absorbovanu dozu (D) i teţinski faktor zraĉenja Wr (Ht = ∑WrDt)

226. povišenje TA je izraţenije kod statiĉkog rada i izometrijske kontrakcije 227. udarni volume srca opada pri kritiĉnoj frekvenci od 175-180 otkucaja / minut 228. ton uĉestalosti 1000Hz, nivoa intenziteta zvuka 40dB, imaće nivo glasnosti od 40fona

229. zidovi gradjevinskih objekata ----dobra zaštita od elektriĉnog polja ali loša od magnetnog polja

230. ekspoziciona doza primenjuje se u sluĉaju fotonskog zraĉenja

231. zadatak fiziologije rada je da definiše: radno opterećenje, zahteve rada i fiziĉki radni kapacitet

232. toplota - sporedni produkt pri pretvaranju jednog vida energije u drugi u većoj koliĉini se oslobadja pri statiĉkom radu

233. pri dinamskom radu pokeću se pojedini delovi tela ili telo u celini, menja se duţina mišićnih vlakana, frekvencija raste manje nego kod statiĉnog

234. Ca bešike izazivaju -------------aromatiĉni amini 235. dvostruki proizvod = sistolni Ta x frekvencija srca 236. prasak je neperiodiĉan zvuk koji traje manje od 1 sekunde ----------impulsna buka

237. da bi organizam izvršio neki rad neophodno je da savlada neko opterećenje, savladjivanje opterećenja vrši ------ ulaganjem napora

238. pri apsorbovanju doze zraĉenja od 3Gy nastaje epilacija

www.belimantil.info

239. u Th chr trovanja metalima --------------------- helati 240. subjektivne karakteristike zvuka su ----nivo glasnosti i glasnost

241. elektroni imaju malu masu, veliku brzinu u vazduhu prelaze 10m, u tkivu nekoliko cm, prodorniji su od α zraka slabije jonizuju od α zraka

242. NESREĆNI SLUĈAJ, NESREĆA NA RADU oznaĉava ---------------------- svaki iznenadni neoĉekivani dogadjaj koji moţe ali ne mora biti praćen povredjivanjem ili materijalnom

štetom

243. max konc gasova, para i aerosola je najviša koncentracija koja još uvek ne oštećuje zdravlje pri 8h svakodnevnom izlaganju (8h/5dana/ceo radni vek) izraţava se u cm3/m3

vazduha (ppm) za gasove i pare, mg/m3 za prašinu, dim, maglu

244. uz ---- generiše oscilacije u elastiĉnoj sredini fr=20Hz-1GHz, prostire se dosta efikasno kroz ĉvrstu i teĉnu sredinu, dok ga vazduh brzo absorbuje naroĉito visoke fr, prilikom transmisije

talasa dolazi do apsorpcije, rasipanja, refrakcije

245. OZON ugroţen ĉovekovom delatnošću naroĉito fluorougljovodonicima; na visini od 25- 45km

246. antifoni----ĉepovi za zašt od buke (prirodni i fabriĉki) ↓ buku za oko 10dB, a zaštitne kacige ↓ za oko 40dB

247. dB(A) --- A je elektriĉni filtar koji podraţava humane karakteristike 248. pri UMERENOM intenzitetu opterećenja ↑ ventilacije postiţe se ↑ respirat.volumena;

249. pri TEŠKOM fr se moţe ↑na 40-50/min a resp vol ↑na 3-4x i dostiţe vrednosti 40-50 resp/min a resp vol ↑3-4x i dostiţe vrednosti 40-50% VC (vitalnog kapaciteta)

250. pri IZRAZITO TEŠKOM FIZIĈKOM RADU ↑ respiratorne ventilacije prvenstveno ↑ frekvence disanja

251. hermetizacija i mehanizacija -------tehniĉke mere zaštite 252. pri LAKOM RADU organizam se nalazi u ZONI TOPLOTNOG KONFORA nalazi pri

temperaturi od 17.2-21.2C

253. kod ţena je optimalna Temperatura za rad viša za 2 C nego za muškarce 254. razmena toplote izmedju organizma i okoline ostvaruje se: radijacijom, konvekcijom,

kondukcijom, evaporacijom

255. u kesonu ---barometarski pritisak raste i obavezan je prethodni pregled 256. ocenjivanje radne sposobnosti kod osobe koja je imala infarkt srca ------ uzima se u obzir

teţina infarkta, starost, njegovo radno mesto (stepen fiz opterećenja) i ergometrijski test za

procenu tolerancije fiziĉkog napora

257. osoba sa smanjenom radnom sposobnošću biće premeštena na drugo radno mesto 258. akutni radijacioni dermatitis (ARD) nastaje pri apsorpcije zraĉenja od 3-7Gy

259. osnovni zadatak medicine rada je zaštita i unapredjenje zdravlja 260. radno opterećenje organizma moţe biti -----fiziĉko, psihološko i senzorno

261. pri statiĉnom radu veća je potrošnja O2 nego pri dinamiĉkom radu 262. povećanje TA izraţenije je tokom stiĉkog rada

263. ako nastane zamor usled duţeg dinamiĉkog rada velikih mišićnih masa ---------najbolji je pasivan odmor

264. izbor najboljeg radnika medju više kandidata prilikom zaposlenja -----------prethodni pregled

265. personalni monitoring podrazumeva skupljanje uzoraka vazduha u zoni disanja radnika 266. aerosoli sastavljeni od ĉvrstih ĉestica su: prašine, dimovi,

267. aerosoli sastavljeni od teĉne faze su magle 268. aerosoli sastavljeni od sve tri faze ------SMOG

269. Radnii koji imaju povredu na radu ili profesionalno oboljenje imaju pravo na materijalnu i nematerijalnu odštetu i na troškove leĉenja

270. sunĉanica nastaje direktnim delovanjem IC zraĉenja na potiljak 271. delovanjem buke nastaje obostrano simetriĉno perceptivno oštećenje sluha (30% po

Sabin - Fowleu)

272. hromozomske aberacije po tipu dicentrika ------ nestohastiĉki efekat

273. profesionalno su izloţeni zraĉenju radnici u nuklearnoj medicini,................... Nisu spremaĉice u Rtg kabinetu (kada ĉiste Ro ne radi)

274. profesionalno izloţeni trovanju olovom ---- industrija gume, grnĉarske gledji, topionice, livnice, štamparije, proizvodnja Pb stakla, proizvodnja miniuma

275. ugljenmonoksid pokazuje afinitet prema ------------------- srcu i krvnim sudovima, cns i pns-u

276. kao profesionalna oboljenja priznaju se TBC i Hepatitis (p.e. Put)

www.belimantil.info

277. za radnike u posebnim uslovima rada OBAVEZNE mere zaštite su --- redovna kontrola uslova radne sredine, prethodni i periodiĉni pregled

278. za radnike u posebnim uslovima rada FAKULTATIVNE mere zaštite su --- skraćeno radno vreme, beneficirani radni staţ, racionalizacija reţima rada i zamora, rekreacioni tretman

279. mangan se izluĉuje prvenstveno putem ţuĉi 280. optimalna vlaţnost vazduha je od 40 - 60%

281. hroniĉno trovanje ţivom ----- tremor, ataksija; albuminurija; atkinsonov znak NE I opadanje kose i bele linije na noktima (arsen)

282. sporedan efekat pretvaranja hemijske energije u mehaniĉki rad je TOPLOTA 283. Povećanje frekvencije srca u naporu nastaje usled stimulacije simpatikusa i inhibicije

parasimpatikusa i refleksne akivnosti baroreceptora

284. brzo prilagodjavanje organizma na temperaturne i druge promene okoline zove se ADAPTACIJA

285. Tepmeratura vazduha raste ---------- vlaţnost opada 286. na nivou mora pritisak je 760mmHg, 1013mBar, 101.3kPa 287. najveći radiobiološki efekat pri istoj dozi ima α zraĉenje 288. naknada za povredu na radu NE DAJE SE ZA PRETRPLJENI FIZIĈKI BOL

289. radnici sa lakom hipertenzijom bez komplikacija ne smeju biti izloţeni teškom fiziĉkom radu i ne smeju da rade u livnicama

290. astmatiĉna reakcija moţe biti: rana, kasna ili dvojaka NIKAKO intermedijerna i intermitentna

291. biodozimetrija sluţi za merenje apsorbovane doze 292. vrste promena: iritirajuće, alergogene, fibrozogene, kancerogene, infektivne

293. doza zraĉenja pri kojoj nastaje oštećenje mijeloblasta je ------------------------------------- 2- 4Gy

294. najveću radijacionu moć imaju ---------------------------------- α i β zraĉenje

295. statiĉki rad u fiziĉkom smislu je PROIZVOD SILE I VREMENA 296. METIL alkohol razlaţe se na FORMALDEHID I MRAVLJU KISELINU

297. dejstvo organofosfata na muskarinske receptore NISU bronhoopstrukcija i bronhosekrecija

u HOPB spada emfizem pluća i chr opstruktivni bronhitis

www.belimantil.info

komentari (2)

ovo je samo pregled

3 prikazano na 7 str.

preuzmi dokument