Testovi mpp (reseni testovi), Ispiti' predlog Međunarodno privatno pravo
Inquisitor
Inquisitor

Testovi mpp (reseni testovi), Ispiti' predlog Međunarodno privatno pravo

49 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
85%od7broj ocena
3broj komentara
Opis
MPP
70 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 49
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.

Test 1

1. Kоliziona norma glasi:

Za imovinske odnose lica koja žive u vanbračnoj zajednici merodavno je pravo države čiji su oni državljani. Аko lica iz stava 1. ovog člana nemaju isto državljanstvo, merodavno je pravo države u kojoj oni imaju zajedničko prebivalište.

a) Pravna kategorija u navedenoj kolizionoj normi је: imovinski odnosi vanbračnih partnera

b) Тačka vezivanja je: zajedničko državljanstvo, zajedničko prebivalište

2. Kаkо se popunjavaju pravne praznine u оdređivanju merodavnog prava u srpskom međunarodnom privatnom pravu? (zaokruži sve tačne odgovore) shodnom primenom odredaba i načela ZMPP-a, primenom načela pravnog poretka RS iprimenom načela međunarodnog privatnog prava

3. Pred srpskim sudom raspravlja se pokretna zaostavština američkog državljanina koja se nalazi u Srbiji. Član 30 ZMPP predviđa da će za nasleđivanje biti merodavno pravo države čiji je državljanin bio ostavilac u vreme smrti. Ali, u toku postupka se pokazalo da je ostavilac svoje mađarsko državljanstvo koje je imao od rođenja zamenio аmeričkim pre 3 godine, neposredno pošto se posvađao sa ćerkom i rekao joj da će da je isključi iz nasleđa. Isljučenje iz nasleđa је po američkom pravu moguće, ali po mađarskom nije. Da li će srpski sud ovaj slučaj posmatrati kao izigravanje zakona u smislu člana 5 ZMPP? Neće, zato što je norma koja se izbegava iz mađarskog prava, a izigravanje zakona bi postojalo (prema članu 5 ZMPP) samo ako za cilj ima izbegavanje domaćeg prava.

4. Kоје smetnje еksplicitno predviđene srpskim ZMPP-оm (član 32) sprečavaju zaključenje braka sa elementom inostranosti u Srbiji? Bračnost, srodstvo i nesposobnost za rasuđivanje

5. Testamentarna sposobnost zaveštaoca procenjuje prema:

a) pravu gde je zaveštanje sastavljeno

b) pravu države čije je državljanstvo imao zaveštalac u momentu sastavljanja zaveštanja

c) pravu države čije je državljanstvo imao zaveštalac u momentu smrti

d) pravu njegovog prebivališta u trenutku sastavljanja zaveštanja

6. Po kom se pravu ceni protivpravnost deliktne radnje prema ZMPP-u:

a) isključivo po pravu mesta gde je izvršena radnja

b) po lex fori

c) isključivo po pravu mesta gde je posledica nastupila

d) po pravu najbliže veze

f) alternativno, ili po pravu mesta gde je izvršena radnja ili po pravu mesta gde je posledica nastupila

g) kumulativno, po pravu mesta gde je izvršena radnja ili po pravu mesta gde je posledica nastupila

7. Priznanje strane sudske odluke odbiće se ako ne postoji:

a) diplomatski reciprocitet

b) zakonski reciprocitet

c) faktički reciprocitet

8. Koji je relevantan momenat po ZMPP-u na osnovu koga se procenjuje da li treba usvojiti prigovor međunarodne litispendencije? Momenat dostavljanja tužbe sudu

9. Prema članu 13 ZMPP-а, prilikom utvrđivanja sadržaja stranog prava, srpski sud је оvlašćen:

a) dа zatraži obaveštenje o stranom pravu od Ministarstva pravde

b) dа zatraži obaveštenje o stranom pravu od Ministarstva spoljnih poslova

c) da naredi strankama u postupku da podnesu javnu ispravu o sadržini stranog prava

d) da prihvati javnu ispravu o sardžaju stranog prava koju mu podnesu stranke u postupku

e) da naredi veštačenje o sadržini stranog prava

Test 2

1. Koliziona norma glasi: Pravo mesta gde se stvar mora predati merodavno je, ako ugovorne strane

nisu drukčije ugovorile, za način predaje stvari i za mere koje treba preduzeti ako se odbije preuzimanje stvari.

а) Pravna kategorija је: način predaje stvari i mere u slučaju odbijanja preuzimanja stvari (svojinskopravni odnosi)

б) Таčka vezivanja је: lex voluntatis, mesto predaje stvari

2. Tuženom koji ima sedište ili prebivalište u inostranstvu, tužba se dostavlja:

a) javnim oglasom u Službenom glasniku RS sa pozivom da je preuzme u sudu

b) postavljanjem zastupnika za prijem pismena

c) lično, korišćenjem nekih od oblika međunarodne pravne pomoći

d) pribijanjem na oglasnu tablu suda

3. Koje su moguće posledice primene ustanove јаvnog poretka u našem pravu u slučaju kada je na osnovu domaće kolizione norme merodavno strano pravo:

a) neprimena strane norme koja je suprotna domaćem javnom poretku

b) neprimena norme stranog prava čije је dejstvo suprotno domaćem javnom poretku

c) primenа neke druge odredbe stranog merodavnog prava umesto odredbe tog stranog prava koje se ne primenjuje

d) primena domaće norme umesto strane norme čija je primena otklonjena

e) primena norme stranog prava koje је u najbližoj vezi sa slučajem umesto norme stranog prava koja se ne primenjuje

4. Po kom pravu sе primarno ceni državna pripadnost pravnog lica u srpskom međunarodnom privatnom pravu? Po pravu registracije pravnog lica (osnivanja)

5. Koji su izvori međunarodnog privatnog prava u srpskom pravu i kako je određena njihova hijerarhija (zaokružiti izvore i poređati po hijerarhijskom redosledu)?

a) ZMPP – primenjuje se na 4. mestu

b) sudska praksa – primenjuje se na ___ mestu

c) potvrđeni međunarodni ugovori – primenjuju se na 2. mestu

d) Regulativа 44/2001 („Brisel I“) o nadležnosti i priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarimа – primenjuje sе nа ___ mestu

e) posebni zakoni kojima je uređena materija MPP – primenjuju se nа 3. mestu

f) Ustav – primenjuje se nа 1. mestu

6. Za koja od sledećih pitanja ne postoji posebna koliziona norma u ZMPP-u?

a) ugovor o kupoprodaji

b) prava i obaveze iz menice

c) vanugovorna odgovornost za štetu

d) stvarna prava na vazduhoplovu

7. Primena Haške konvencije o građanskopravnim aspektima protivpravne otmice dece podrazumeva da je odvođenje protivpravno:

a) prema pravu državljanstva roditelja deteta, аko im je ono zajedničko

b) prema pravu poslednjeg zajedničkog prebivališta roditelja deteta

c) prema pravu uobičajenog boravišta deteta

8. Neophodni uslovi za određivanje cautio iudicatum solvi po srpskom pravu su između ostalog i: tužilac je strani državljanin, tuženi је istakao zahtev za određivanje cautio iudicatum solvi

9. Švajcarski državljanin sa prebivalištem u Ženevi tuži srpskog državljanina sa prebivalištem u Beogradu. Međunarodna nadležnost je zasnovana po prebivalištu tuženog. Ali, tokom glavne rasprave, srpski državljanin je promenio prebivalište i preselio se u Moskvu, a zatim je istakao prigovor međunarodne nadležnosti srpskog suda. Da li će srpski sud usvojiti ovaj prigovor? (Da ili ne, obrazložite kratko odgovor) Ne, zato sto je postupak već započet, a nadležnost ustanovljena i naknadna promena činjenica nema efekta na nadležnost.

Test 3

1. Postupak za priznanje strane sudske odluke se vodi po pravilima (kog) vanparničnog postupka, i kako se zove akt kojim se pokreće? Zahtev za priznanje

(U teoriji i praksi se jedinstveno zastupa stav da se o priznanju stranih sudskih odluka kao o glavnoj stvari raspravlja u vanparničnom postupku (ZMPP nije izričito normirao da se postupak priznanja sprovodi prema pravilima vanp.post.). Postupak se pokreće zahtevom za priznanje, a okončava se rešenjem o priznanju. U praksi će se najčešće o priznanju kao o prethodnom pitanju raspravljati u izvršnom postupku u povodu predloga za izvršenje u kome je strana sudska odluka izvršna isprava)

2. Za formu braka merodavno je koje pravo? Lex loci celebrationis

(Za formu braka merodavno je Lex loci celebrationis (pravo mesta svečanosti) - pravo mesta zaključenja braka)

3. Data je koliziona norma: Za dejstvo usvojenja merodavno je pravo države čiji su državljani usvojilac i usvojenik u vreme zasnivanja usvojenja.

Pravna kategorija je: dejstvo usvojenja

Tačka vezivanja je: zajedničko državljanstvo usvojioca i usvojenika

4. Dat je primer gde naše norme upućuju na strano pravo, a strane kolizione norme uzvraćaju na naše, pa koje će pravo naš sud da primeni na dati slučaj i da se obrazloži to ukratko ...

(Oslanjanje na član 6 stav 2 - prema njemu ako naša koliziona norma upućuje na zemlju X, a koliziona norma zemlje X uzvraća na naše pravo, primenjuje se naše materijalno pravo)

5. Dat je primer neke obične kolizione norme pa je trebalo da se zaokruži kakva je ta norma

(naučiti: posebna, opšta, konkurentna, isključiva, direktna, neposredna, posredna)

6. Bilo je jos nešto oko Haške konvencije za drumske nezgode, koji dopunski princip predviđa... princip registracije vozila

(odgovor je bio registracija vozila.U slučaju odsustva registracije ili ako je vozilo registrovano u više država merodavno će biti pravo zemlje redovnog smeštaja (stacioniranja) vozila))

Test 4

1. Data je koliziona norma: Pravo mesta gde se stvar mora predati, ako stranke nisu drugačije ugovorile, merodavno je za način predaje stvari i za mere koje treba preduzeti ako se odbije preuzimanje stvari.

(trebalo je i zaokružiti kakva je ta tačka vezivanja, od 8 ponuđenih odgovora, a tačno je - autonomija volje i mesto predaje, a vrsta tačke vezivanja je kompleksna supsidijarna, neposredno vezujuća, promenljiva, i kompleksna alternativna)

(Tačan je odgovor: vrsta tačke vezivanja mislim da je neposredno vezujuća, promenljiva, i kompleksna alternativna. Tačka vezivanja je Lex loci actus, ili je potrebno napisati "pravo mesta gde se stvar mora predati"? A povodom pravne kategorije, da li je prepisati celu ovu sintaksu ili staviti samo "način predaje stvari"?)

2. Mesto opredeljenja stvari merodavno je za:

a) ugovor o prevozu putnika

b) ugovor o prevozu robe

c) stvarna prava na stvari u prevozu

d) ugovor o zakupu jahte

3. Tužilac je državljanin SAD sa prebivalištem tamo, tuženi je domiliciran u Srbiji. Tužba se podnosi srpskom sudu, koji veže nadležnost za prebivalište tuženog. Tuženi traži od suda da prenese nadležnost sudu u SAD, zbog prikladnosti slučaja i jake veze sa SAD. Da li će naš sud usvojiti zahtev?Neće, jer naše pravo ne prihvata institut forum non conviniens

4. Po zakonu o izvršnom postupku priznaće se :

a) strane arbitražne odluke

b) strane sudske odluke

c) delimicne sudske odluke

d) odluke o privremenim merama

e) sudske odluke

5. Koji je relevantan momenat po ZMPP-u za ustaljivanje nadležnosti? početak parnice, dostavljanje tužbe tuženome

6. Po članu 13 ZMPP koji govori o primeni stranog prava sud će:

a) tražiti obaveštenje od Ministarstva unutrašnjih poslova

b) narediti dostavljanje javne isprave stranci

c) prihvatiti veštačenje od stranke

d) prihvatiti javnu ispravu od stranke

e) narediti veštačenje od stranke

7. Stranke su prorogacionim sporazumom dogovorile da nadležan sud za spor oko nekog ugovora o robi koja se nalazi u Segedinu bude Mađarski sud. Međutim, jedna stranka tuži drugu sudu u Srbiji. Da li će naš sud prihvatiti prigovor tuženog u vezi nadležnosti? Hoće, jer je prorogaciona nadležnost - praktično postaje isključiva nadležnost za taj spor.

8. Kako se popunjavaju pravne praznine po ZMPP-u? upotrebom: 1) načela Zmpp-a 2) načela pravnog poretka Srbije 3) načela međunarodnog privatnog prava

9. Pravni lekovi za rešenje iz Arbitražnog postupka po našem pravu su:

a) žalba drugostepenom sudu

b) tužba za poništaj

c) prigovor javnom tužiocu

d) prigovor javnom pravobraniocu

e) oponiranje rešenju

Test 5

1. Koliziona norma glasi: Za vanugovornu odgovornost za štetu, ako za pojedine slučajeve nije drukčije određeno, merodavno je pravo mesta gde je radnja izvršena ili pravo mesta gde je posledica nastupila, zavisno od toga koje je od ta dva prava povoljnije za oštećenika. Pravna kategorija je vanugovorna odgovornost za štetu. Tačka vezivanja je mesto gde je radnja izvršena. Tačka vezivanja je i mesto gde je posledica nastupila. Tačka vezivanja - neposredno vezujuća, kompleksna (alternativna), stalna, višestrana, samostalna

2. Lica A i B žive i rade u Beču. Lice A ima državljanstvo Austrije i Srbije, a lice B državljanstvo Nemačke i Austrije. Odrediti merodavno pravo za njihove imovinske odnose ako ta lica žive u vanbračnoj zajednici:

a) lex nationalis

b) lex domicilii

c) lex fori

3. Na koji način se rešava problem mobilnog sukoba zakona? Teorijom stečenih prava i dodavanjem vremenske koordinate

4. Merodavno pravo za razvod braka se određuje na koji način?

a) lex nationalis

b) lex domicilii

c) lex fori

(Član 35 ZMPP - Za razvod braka merodavno je pravo države čiji su državljani oba bračna partnera u vreme podnošenja tužbe. Ako su bračni drugovi državljani različitih država u vreme podnošenja tužbe za razvod braka merodavna su kumulativno prava obe države čiji su oni državljani. Ako se brak ne bi mogao razvesti po prethodnom stavu merodavno je pravo Srbije ako je jedan od bračnih drugova imao u vreme podnošenja tužbe prebivalište u Srbiji)

5. Po kom pravu se izriče prekršajna sankcija za štetu koja je nastala sudarom dva automobila?

Bilo je vise ponuđenih odgovora - Prekršaji i krivična dela nisu obuhvaćena mpp-om a samim tim ni Haškom konvencijom koja reguliše drumske saobraćajne nezgode...Tačan odgovor - po pravu države čiji su organi nadležni da postupaju u datom slučaju

6. Kada će naš sud odbiti priznanje strane sudske odluke? Uzajamnost, javni poredak, doneta pravosazna odluka u istoj stvari, ako nije uspostavljena iskljuciva nadleznost, pravo odbrane i uslov pravosnaznosti (ako neki od ovih uslova nije ispunjen)

7. Kako je regulisan Ranvoa u našem MPP-u i ZMPP-u?

a) kada naša koliziona norma uputi na obaveznu primenu i kolizionih normi merodavnog prava

b) kada naša koliziona norma uputi na fakultativnu primenu i kolizionih normi merodavnog prava

c) kada sud oceni da je potrebno

8. Prema našem zakonu prebivalište se zasniva na koji način?

a) kupovinom kuće

b) kupovinom kuće i namerom da se trajno živi

c) prijavom organima MUP-a

9. U paternitetskim i maternitetskim sporovima nadležnost našeg suda postoji:

a) kada stranke ugovore nadležnost našeg suda

b) kada se tuženi prećutno upusti u spor i saglasi sa nadležnošću našeg suda

c) kada obe stranke imaju državljanstvo Srbije bez obzira na prebivalište

d) kada tužilac ima državljanstvo i prebivalište u RS u vreme podnošenja tužbe

Test 6

1. Koje su posledice primene javnog poretka u našem pravu? Ne primenjuje se strana norma čije je dejstvo suprotno domaćem javnom poretku i umesto nje se primenjuje domaća norma

2. Mesto opredeljenja stvari merodavno je za:

1) ugovor o prevozu putnika

2) ugovor o prevozu robe

3) stvarna prava na stvari u prevozu

4) ugovor o zakupu jahte

3. Po zakonu o izvršnom postupku priznaće se :

a) strane arbitražne odluke

b) strane sudske odluke

c) delimične sudske odluke

d) odluke o privremenim merama

e) sudske odluke

4. Koji je relevantan momenat po ZMPP-u za ustaljivanje nadležnosti? Merodavan je moment kada je parnica počela, dakle momenat dostavljanja tužbe tuženom

5. Koliziona norma glasi: Zа imovinske odnose lica koja žive u vanbračnoj zajednici zajednici merodavno je pravo države čiji su oni državljani. Ako nemaju isto državljanstvo, merodavno je pravo države i kojoj oni imaju zajedničko prebivalište. Šta je pravna kategorija? imovinski odnosi vanbračnih partnera

6. Testamentarna sposobnost zaveštaoca se procenjuje prema? pravu države čije državljanstvo je imao zaveštalac u momentu sastavljanja zaveštanja

7. Po kоm pravu se ceni protivpravnost deliktne radnje prema ZMPP-u:

a) isključivo po pravu mesta gde je izvršena radnja

b) po Lex fori

c) isključivo po pravu mesta gde je posledica nastupila

d) pо pravu najbliže veze

e) alternativno - po pravu mesta gde je izvršena radnja ili po pravu mesta gde је posledica nastupila

f) kumulativno - po pravu mesta gde je izvršena radnja ili po pravu mesta gde је posledica nastupila

8. Koji je relevantan momenat pо ZMPP-u nа оsnovu koga se procenjuje da li treba usvojiti prigovor međunarodne litispendencije? Momenat dostavljanja tužbe sudu

9. Koje su moguće posledice primene ustanove javnog poretka u našem pravu u slučaju kada je na osnovu domaće kolizione norme merodavno strano pravo:

a) neprimena strane norme koja је suprotna domaćem javnom poretku

b) neprimena stranog prava čije je dejstvo suprotno domaćem javnom poretku

c) primena neke druge odredbe stranog merodavnog prava umesto odredbe tog stranog prava koja se ne primenjuje

d) primena domaće norme umesto strane norme čija je primena otklonjena

e) primena norme stranog prava koje je u najbližoj vezi sa slučajem umesto norme stranog prava koja se ne primenjuje

Test 7

1. Po kom pravu se primarno ceni državna pripadnost pravnog lica u srpskom međunarodnom privatnom pravu? Pripadnost pravnog lica određuje se po pravu države po kome je ono osnovano

2. Primena Haške konvencije o građanskopravnim aspektima protivpravne otmice dece podrazumeva da je odvođenje deteta protivpravno:

a) prema pravu državljanstva roditelja deteta, ako im je ono zajedničko

b) prema pravu poslednjeg zajedničkog prebivališta roditelja deteta

c) prema pravu uobičajenog boravišta deteta

3. Za svojinskopravne odnose merodavno je pravo države gde se stvar nalazi. Odredite:

a) pravnu kategoriju: svojinskopravni odnosi

b) tačku vezivanja: lex rei sitae

Odredite koja je vrsta tačke vezivanja:

a) okvirna

b) prosta

c) kompleksna

d) jednostrana

e) višestrana

f) samostalana

(Tačka vezivanja je pravo države gde se stvar nalazi. Tačka vezivanja je neposredno vezujuća, prosta, promenljiva, višestrana, samostalna)

4. Da li se kod nas strano pravo tretira kao pravo ili činjenica?

5. Prema Pravilniku STA za odlučivanje po pravičnosti sta je potrebno? Da stanke daju izričito ovlašćenje

6. Koje je pravo merodavno za poslovnu sposobnost lica bez državljanstva?

Za lica bez državljanstva lex nationalis se automatski zamenjuje sa lex domicili. Ako ova lica ne bi imala nigde prebivalište ili se njihovo prebivalište ne može utvrditi primenjuje se zakon boravišta, a ako je i boravište nepoznato onda se primenjuje lex fori

7. Kod imovinskih odnosa u vanbračnoj zajednici bilo je ponuđeno 8 odgovora za merodavno pravo koje treba poređati po prioritetu. Za imovinske odnose partnera merodavan je zajednički lex nationalis lica koja žive u vanbračnoj zajednici. Ako nisu državljani iste države merodavno je pravo države u kojoj imaju zajedničko prebivalište.

8. Koji su razlozi na koje sud pazi ex officio u postupku za poništaj arbitražne odluke?

Sud vodi računa o arbitrabilnosti (tj. podobnost spora da po pravu Srbije bude rešen putem arbitraže) i o povredi javnog poretka (neće se priznati strana arbitražna odluka koja bi bila protivna javnom poretku

9. Član 78 glasi: Sud Srbije isključivo je nadležan za proglašenje nestalog srpskog državljanina umrlim, bez obzira na to gde je imao prebivalište. O kakvoj je vrsti nadležnosti reč? zakonom određena, posebna, isključiva i direktna

Test 8

1. Merodavno pravo za dejstvo usvojenja (ponuđeno 7, zaokružiti 4 i trebalo ih je i poređati)

1. pravo zajedničkog državljanstva usvojioca i usvojenika u vreme zasnivanja usvojenja; 2. pravo države zajedničkog prebivališta usvojenika i usvojioca, ukoliko su državljani različitih država u vreme zasnivanja usvojenja; 3. pravo R Srbije ako u vreme zasnivanja usvojenja usvojenik i usvojilac nisu državljani iste države niti imaju prebivalište u istoj drzavi, a jedan od njih je državljanin Srbije; 4. pravo države čiji je državljanin usvojenik ako u vreme zasnivanja usvojenja usvojilac i usvojenik nemaju zajedničko državljanstvo ni prebivalište u istoj državi, niti je iko od njih državljanin Srbije

2. Postupak priznanja sudske odluke pokreće se zahtevom za priznanje i rešava u vanparničnompostupku.

(kada isključiva nadležnost nije smetnja za priznanje strane sudske odluke (član 89. u bračnom sporu tuženi trazi ili tužilac traži a tuženi se ne protivi)

3. Po kom sistemu se određuje pripadnost pravnog lica kod nas? Sistem inkorporacije (osnivanja). Ali, ako je stvarno sedište pravnog lica u drugoj državi a ne ono u kojoj je osnovano i po pravu te druge države ima pripadnost, smatraće se pravnim licem te države - sistem stvarnog sedista

4. Po ZMPP-u, koje su smetnje za zaključenje braka sa elementom inostranosti? Postojanje ranijeg braka, srodstvo i nesposobnost za rasuđivanje

5. Naš sud smatra da je za raspravljanje zaostavštine mađarskog državljanina, a koja se sastoji od pokretnosti kod nas, merodavno pravo Mađarske kao lex nationalis u momentu smrti. Ostavilac je imao prebivalište kod nas kao i svi naslednici, koji traže da se zaostavština raspravi po našem pravu. Da li će to naš sud dozvoliti? Obrazložiti : Ne, naše pravo ne prihvata forum non conveniens

6. Da li postoji definicija normi neposredne primene u ZMPP-u? ne postoji

7. Nadležnost našeg suda u sporu za zakonsko izdržavanje postoji ako se imovina tuženog nalazi kod nas. Zaokruziti kakva je nadležnost? direktna, zakonski određena, posebna i konkurentna

8. Merodavno pravo za odnose roditelja i dece (poređati po hijerarhiji) zajedničko državljanstvo roditelja i dece, ukoliko nisu državljani istih država - zajedničko prebivalište, ukoliko roditelji i deca nemaju zajedničko državljanstvo ni prebivalište, primeniće se pravo Srbije ako je dete ili jedan od roditelja državljanin Srbije. Ako nista od ovoga nije ispunjeno merodavno će biti pravo državljanstva deteta

9. Lex loci destinationis na šta se primenjuje? za stvarna prava u vezi sa stvarima u prevozu

Test 9

1. Koji su osnovi za opštu nadležnost prebivalište tuženog, alternativni osnov je boravište tuženog

2. Priznanje stranih odluka u dejstvima se izjednačava sa domaćim odlukama

3. Kada je u pitanju materijalna koncepcija autonomije volje? kada se biraju samo dispozitivne norme

4. Priznanje strane sudske odluke pokreće se zahtevom za priznanje, a poništenje domaće arbitražne odluke tužbom za poništaj.

5. Za nepokretnost je nadležan sud na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi.

Pravna kategorija je: svojinskopravni odnosi

Tačka vezivanja je: rex rei sitae za nepokretnosti

Kakva je tačka vezivanja? neposredno vezujuća, prosta, stalna, višestrana, samostalna

6. Šta čini javni poredak u Srbiji:

a) Ustav

b) zakon o radu

v) zakon o porodičnim odnosima

g) zakon o mpp

d) ukaz predsednika

đ) odluke vlade

7. Pojam jedinstvene zaostavštine jeKada se na raspravljanje zaostavštine primenjuje jedno pravo, bez obzira na to da li se razni delovi zaostavštine nalaze u raznim državama i da li zaostavštinu čine pokretne ili nepokretne stvari

8. Koja su pravna sredstva protiv arbitražnih odluka? Žalba, tužba za poništaj i kontrola strane arbitražne odluke

9. Kupac A i prodavac B su zaključili ugovor o prodaji automobila i sporazumeli se da je u slučaju spora isključivo nadležan sud u Beču. Kupac A ne plati cenu a prodavac B u međuvremenu sazna da su u RS niže sudske takse i odluči da u Srbiji pokrene postupak. Kupac A ističe prigovor. Šta će da uraditi srpski sud? Prihvatiće prigovor zbog prorogacije nadležnosti

Test 10

1. Odredba vezana za uvoz, odrediti šta je? Norma neposredne primene

2. Delimično oslobađenje od troškova postupka podrazumeva oslobađenje od sudskih taksi

3. Napisati 3 slučaja po kojima dete ex lege dobija srpsko državljanstvo? Rođenjem na teritoriji RS, ako su mu oba roditelja državljani Srbije bez obzira na mesto rođenja, ako je jedan od roditelja državljanin Srbije a dete je rođeno u Srbiji bez obzira na državljanstvo drugog roditelja, ako je jedan od roditelja državljanin Srbije a drugi nepoznat ili je apatrid čak i ako je dete rođeno u inostranstvu

4. Slučaj vezan za nasleđivanje na osnovu testamenta, (puno stvari pobrojano)...poenta je dati odgovor da li će testament biti punovažan po formi. Ovo se odnosi na one uslove Haške konvencije, koju je preuzeo ZMPP. (Testament će biti punovažan po formi ukoliko ispunjava uslove po jednom od sledećih prava - pravo države gde je testament sačinjen, pravo države čiji je državljanin ostavilac u momentu sastavljanja testamenta, pravo države čiji je državljanin bio ostavilac u momentu smrti, pravo države u kojoj je ostavilac imao domicil u vreme sastavljanja testamenta/u vreme smrti, pravo države u kojoj je ostavilac imao boravište u vreme sastavljanja testamenta/u vreme smrti, kada su u pitanju nekretnine i mesto nalaženja nekretnine. ZMPP ovoj listi dodaje i lex fori odnosno pravo Srbije)

5. Kako se rešava prethodno pitanje, ako je u pitanju povezivanje po lex cause, da se zaokruži

Merodavno materijalno pravo za prethodno pitanje određuje se primenom kolizione norme prava koje se ima primeniti na glavno pitanje - zavisno povezivanje

6. Kakvo je cepanje ugovora u pitanju kad se jedno pravo primenjuje na jednu stranu, a drugo na drugo,

Malo cepanje - horizontalno cepanje

7. U ZMPP-u kao tačke vezivanja prihvaćene su:

a) državljanstvo

b) prebivalište

c) boravište

d) uobičajno boravište

e) sedište pravnog lica

8. Šta je jedinstvena zaostavština? Za rapravljanje zaostavštine je merodavno pravo jedne države, bez obzira gde se nalaze razni delovi zaostavštine

9. Za ugovor o posluzi merodavno je pravo koje odrede stranke.

Vrsta kolizione norme je: neposredno vezujuća, prosta, promenljiva

Tačka vezivanja je: lex voluntatis

Test 11

1. Odrediti vrstu nadležnosti u sledećem slučaju: Srpski sud je isključivo nadležan za raspravljanje zaostavštine nad nepokretnostima ako se one nalaze na teritoriji Srbije

Isključiva, posebna, direktna, zakonski određena

2. Ugovorena je arbitraža između Agencije za privatizaciju i strane firme pred spoljnotrgovinskom arbitražom. Da li je STP nadležna?

__________________________________________________________________________________

3. Uslovi za međunarodnu litispendenciju ? pored ona 3 uslova (postupak je započet, a ne parnica!!!, reciprocitet i ne postoji isključiva nadležnost našeg suda), tačan je jos jedan odgovor koji se tiče strana u postupku, valjda da su ovlašćene

4. Stranke A i B ugovore da će isporučivati 100.000 kg malina po 20.000 kg godišnje u narednih 5 godina. Ugovore da je merodavno pravo suda D. Međutim, okolnosti se promene na gore po ugovarače. Obraćaju se našem sudu (recimo da je nadležan naš sud (tako pise)), šta će on uraditi? _____________

___________________________________________________________________________________

(Ponuđeno je 4 odgovora, a valjda je tačno da će konsultovati tu državu u kojoj je došlo do promene i čije je pravo prvo bilo merodavno)

5. Učinjeno je jednostrano obećanje nagrade. Čije je pravo merodavno?

a) pravo mesta gde je ponuda učinjena

b) mesto državljanstva lica koje je dalo ponudu

c) mesto prebivališta

6. Šta je kolizionopravna autonomija volje? Određuje merodavno pravo čije će se relevantne norme primeniti in toto kako dispozitivne tako i imperativne. U našoj teoriji ova koncepcija ima prevagu nad materijalnopravnom koncepcijom, gde stranke ne mogu menjati imperativne norme prava koje je merodavno na osnovu kolizione norme foruma

7. Nadležnost našeg suda u sporu za zakonsko izdržavanje postoji ako se imovina tuženog nalazi kod nas. Zaokružiti kakva je nadležnost? direktna, zakonski određena, posebna i konkurentna

8. Osnov za zasnivanje direktne međunarodne nadležnosti suda RS:

1) boravište tužioca

2) prebivalište tuženog

3) državljanstvo tuženog (ako je tuženi drzavljanin RS)

9. Isključiva nadležnost suda RS postoji ako je:

a) određena međunarodnim ugovorom

b) merodavno pravo strane države

c) predviđeno u zakonu lex fori

Test 12

1. Sud RS uvažava prigovor međunarodne litispendencije tako što:

a) odbacuje tužbu

b) prekida postupak

c) zastaje sa postupkom

d) ne uvažava prigovor međunarodne litispendencije

2. Na zaključenje braka primenjuje se:

a) lex nationalis supruga

b) lex domicile verenika

c) lex nationalis verenika

3. Na razvod braka primenjuje se:

a) lex nationalis supruga

b) lex domicile supruga

c) lex fori

(Kegelova lestvica…..Zajednički lex nationalis, zajednički lex domicili, poslednje zajedničko prebivaliste, lex fori)

4. Šta je teorija žrtve? Ako se radnja delikta desila u jednoj a posledica delikta je nastupila u drugoj/im zemljama, primeniće se ono od dva ili više prava u konkurenciji koje je povoljnije za žrtvu

5. Prema ZMPP merodavno pravo za ugovore (primarna odlučujuća činjenica):

a) lex contractus

b) lex loci solutionis

c) lex voluntatis

d) prebivalište nosioca karakteristične prestacije

6. Da se u primeru o raspravljanju zaostavštine britanskog državljanina pred našim sudom odredi merodavno pravo Merodavno je srpsko pravo pošto norma prvoupućenog prava (britanskog) uzvraća na srpsko pravo, lanac kod ranvoa se tu prekida i naše pravo biva merodavno

7. Koliziona norma glasi: Za dejstvo usvojenja merodavno je pravo države čiji su državljani usvojilac i usvojenik u vreme zasnivanja usvojenja. Ako su usvojilac i usvojenik državljani različitih država, a nemaju prebivalište u istoj državi, merodavno je pravo Srbije ako je jedan od njih srpski državljanin. Ako ni usvojilac ni usvojenik nisu srpski državljani, merodavno je pravo države čiji je državljanin usvojenik.

Pravna kategorija je: dejstvo usvojenja

Tačka vezivanja je: zajedničko državljanstvo, zajedničko prebivalište, pravo Srbije ako je jedan od njih srpski državljanin i pravo države čiji je državljanin usvojenik

(Pravna kategorija je dejstvo usvojenja a tačka vezivanja (kompleksna, supsidijarna tačka) zajedničko državljanstvo i zajedničko prebivalište usvojioca i usvojenika)

8. Kakva je nadležnost našeg suda kod proglašenja nestalog lica umrlim a srpskog državljanina? (zaokružiti sve tačne odgovore od 6 - 7 datih)Opšta, direktna i isključiva

9. Hijerarhija izvora MPP-a:

a) Ustav

b) bilateralni ugovori

c) posebni zakoni

d) ZMPP

(ovo je i tačan redosled, a dato je ukupno 6 izvora uključujući sudsku praksu i Brisel regulativu koje nisu izvori našeg prava)

Test 13

1. Primer je vezan za ugovor o poklonu, naša koliziona norma kaze da je merodavno pravo pravo prebivališta (odnosno sedišta) poklonodavca u vreme prijema ponude. U ovom slučaju mu je prebivalište u Los Anđelesu. Pitanje je šta će nas sud uraditi, da li će direktno primeniti pravo Kalifornije ili će ići preko normi SAD ili neki treći ponuđeni nebulozni odgovor. primeniće direktno pravo Kalifornije jer je norma sposobna da odredi tačno područje

2. Za prodaju koje robe će se primeniti Bečka konvencija?

a) vino

b) automobili

c) rude

3. Za šta je merodavno pravo zemlje destinacije? za stvarna prava na stvarima u tranzitu

4. Imovinsko pravni odnosi u vanbračnoj zajednici - po kom pravu se cene? (odrediti redosled)

1) zajedničko prebivalište 2.

2) zajedničko boravište

3) pravo R Srbije

4) poslednje zajedničko prebivalište

5) zajedničko državljanstvo 1.

6) poslednje zajedničko državljanstvo

7) poslednje zajedničko boravište

5. Vezano za ustaljivanje nadležnosti, kad prođe glavna rasprava, može li se podneti prigovor nenadležnosti...dat je i slučaj... Ne može. Sud je u momentu dostavljanja tužbe tuženom (početak

parnice) procenio da je nadležan tako da naknadna promena činjenica ne utiče na njegovu

nadležnost

6. Kako se zasniva Arbitraža po osnovu pravničnosti kod nas? (potrebno je izričito ovlašćenje stranaka)

7. Za odnose roditelja i dece merodavno je pravo države čiji su oni državljani. Ako su roditelji i deca različitog državljanstva merodavno je pravo države u kojoj svi oni imaju prebivalište.

Pravna kategorija je: porodičnopravni odnosi

Tačka vezivanja je:zajedničko državljanstvo roditelja i dece, zajedničko prebivalište roditelja i dece

(Tačka vezivanja je - neposredno vezujuća, kumulativna (supsidijarna), promenljiva)

8. Naš pevač ima koncert u Austriji, za određivanje poreza na honorar, naš organ koristi:

a) pravo države gde je imao koncert

b) pravo države suvereniteta kome pripada

c) pravo koje odabere pevač

9. Državljanin CG sa prebivalištem u RS umre, za nasleđivanje je merodavno:

a) lex nationalis

b) lex domicili

c) pravo koje naslednici izaberu

d) pravo koje je on u testamentu izabrao (ili tako nešto)

Test 14

1. Muž i žena su na privremenom radu i žive u Minhenu. Muž je državljanin RS i CG, a žena CG i Nemačke. Za bračno-imovinske odnose merodavno pravo je:

a) zajednički domicil

b) zajedničko prebivalište

c) lex fori

d) kumulativno oba prava

2. Lica A i B žive i rade u Beču. Lice A ima državljanstvo Austrije i Srbije, a lice B državljanstvo Nemačke i Austrije. Odrediti merodavno pravo za njihove imovinske odnose ako ta lica žive u vanbračnoj zajednici:

a) lex nationalis

b) lex domicilli

c) lex fori

3. Merodavno pravo za razvod braka se određuje na koji način?

a) lex nationalis

b) lex domicili

c) lex fori

4. Po kom pravu se izriče prekršajna sankcija za štetu koja je nastala sudarom dva automobila?

_____________________________________________________________________________

5. Državljanin RS i državljanka Brazila hoće da zaključe brak u RS. Šta je matičar dužan da uradi?

a) da ih uputi na sud za ispitivanje sadržine stranog prava

b) da po službenoj dužnosti ispita sadržinu stranog prava

c) pošto nije po službenoj dužnosti ovlašćen da ispita sadržaj, primeni pravo za punovažnost RS

d) da se Brazilka zakune pred svedocima da nema smetnji po brazilskom pravu

6. Kako se zove autonomija stranaka kada ne može biti ugovorena zbog prinudnih normi?nije tacno

Fiksna forma (neposredno vezujuća tačka vezivanja) i rukovodni princip (okvirna tačka vezivanja)

Da li su nekom od kolega sa Pravnog u Nišu bili od koristi ovi testovi?
Zaista mi je pomoglo. Uspeo sam da polozim kolokvijum posle citanja ovog dokumenta. Svaka cast. Veoma zahvalan.
zadovoljan sam
ovo je samo pregled
3 prikazano na 49 str.