TRAZNJA I PONUDA vezbe-Slajdovi-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka, Vežbe' predlog Ekonomija. Univerzitet u Beogradu
mrlouis
mrlouis

TRAZNJA I PONUDA vezbe-Slajdovi-Ekonomija-Fakultet organizacionih nauka, Vežbe' predlog Ekonomija. Univerzitet u Beogradu

57 str.
11broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od2broj ocena
1broj komentara
Opis
TRAZNJA I PONUDA vezbe,Slajdovi,Ekonomija,Fakultet organizacionih nauka,vezbe,fon, TRAŽNJA I PONUDA ROBA I USLUGA, Tražnja, Ponuda, Elastičnost tražnje, Elastičnost ponude, Potrošačevog izbora, Promene cene roba, Promene...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 57
ovo je samo pregled
3 prikazano na 57 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 57 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 57 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 57 str.
preuzmi dokument
TRAŽNJA I PONUDA ROBA I USLUGA

TRAŽNJA I PONUDA ROBA I USLUGA

Fakultet organizacionih nauka Beograd

Sandra Jednak

UVOD

 Tražnja  Ponuda  Elastičnost tražnje  Elastičnost ponude

Ekonomija 2

Tražnja i ponuda

 Zakon ponude i tražnje je zakon proizvodnje i potrošnje u određenom vremenu i određenom tržištu.

 Ponuda  Tražnja  Bitni elementi ponude i tražnje:  količina i  cena.

Ekonomija 3

Tražnja i ponuda

 Gledište proizvođača  Odgovarajuća ona količina proizvoda koju on može da

proizvede raspoloživim činiocima proizvodnje uz najmanji utrošak ukupnog rada po jedinici proizvoda.  To je optimalna količina.

 Odgovarajuća ona cena proizvoda koja mu nadoknađuje sve troškove oko plaćanja faktora proizvodnje i zarada iznad tih troškova koja ga izjednačava sa istim takvim proizvođačem.

Ekonomija 4

Tražnja i ponuda  Gledište potrošača

 Odgovarajuća ona količina proizvoda date vrste koju on može da kupi da bi zadovoljio svoje uobičajene potrebe.  Nivo zavisi od:

 Potrošačevog izbora  Promene cene roba  Promene realnog dohotka potrošača.

 Odgovarajuća ona cena proizvoda po kojoj on može da kupi odgovarajuću količinu proizvoda.  Cena , dohodak isti, kupovina tog proizvoda , kupovina

drugog proizvoda

Ekonomija 5

Tražnja i ponuda

Platežno sposobna tražnja  Količina proizvoda koju potrošači mogu da

kupe po datim cenama.  Mogućnost potrošača da kupe određenu količinu

proizvoda po datim cenama.

Efektivna tražnja  Količina proizvoda koju će potrošači stvarno

tražiti i kupiti u datom vremenu.

Ekonomija 6

Tražnja i ponuda

 Ako je efektivna tražnja manja od ponude,  onda proizvođači mogu prodati količinu

robe koja je ispod njihovog optimalnog obima proizvodnje.  Tada se formiraju zalihe.

Ekonomija 7

Vrste tražnje

 Sa aspekta tržišta  lokalna  Nacionalna  Svetska

 Vremenski kriterijum  Dnevna,  Nedeljna  Mesečna  Godišnja

 Subjekti  Pojedinačna  Tražnja privredne grane  Ukupna tražnja celog društva

 Namena  Tražnja za proizvodnim

dobrima  Sredstva za rad i predmeti

rada  Tražnja za potrošnim dobrima

 Nužna dobra  Luksuzna dobra  Trajna dobra

 Prostor  Domaća  Inostrana

 Ukupna AD  Sredstva za proizvodnju i

finalni proizvodi

Ekonomija 8

Obim i struktura tražnje

 Faktori koji deluju na obim i strukturu tražnje su:

1. Sistem potreba 2. Dohodak 3. Cene.

Ekonomija 9

Obim i struktura tražnje

1. Sistem potreba  Potrebe

 Skup zahteva ljudi prema prirodnoj i društvenoj sredini u kojoj žive.

 Iza tražnje uvek postoji potreba.  Podela potreba:

 Prirodne ili fiziološke  Kulturne ili duhovne

Ekonomija 10

Obim i struktura tražnje

2. Dohodak  Dohodak , tražnja  tražnja za luksuznim dobrima

3. Cena  cena , tražnja  cena , tražnja

Ekonomija 11

Skala i kriva tražnje

 Međusobni odnos cene i tražnje može se izraziti:  tabelarno (skala tražnje)  grafički u koordinatnom sistemu (kriva

tražnje)  putem algebarske funkcije.

Ekonomija 12

Skala tražnje

 Skala tražnje je table koja pokazuje odnos između cene i tražene količine.

 Treba da nam pokaže koja je to količina proizvoda koju su kupci spremni da plate pri različitim cenama.

Situacija Cena Obim tražnje(količina)

A 50 100

B 40 200

C 30 300

D 20 400

E 10 500

Skala tražnje

Kriva tražnje

 Kriva tražnje je  Grafikon koji pokazuje vezu između cene

dobara i tražene količine proizvoda.  Geometrijski izraz funkcionalnih odnosa cena

proizvoda i tražene količine proizvoda.

 Izvodi se iz skale tražnje.

30

40

50

cena

1. Smanjenje cene...

Tražnja Situacija Cena Obim tražnje(količina)

A 50 100

B 40 200

C 30 300

D 20 400

E 10 500

Skala tražnje

Ekonomija 15100 200 300 400 500 600 količina 0

10

20

Kriva tražnje

2. Povećava količinu tražnje.

Opšti zakon tražnje

 Algebarska funkcija.  Opšti zakon tražnje prikazuje tražnju kao

funkciju cene, ali i ostalih varijabli od kojih ona zavisi.

1. Kurno-Maršalov zakon 2. Valrasov zakon 3. Hiks-Alenov zakon 4. Mur-Šulcov zakon

Ekonomija 16

1. Kurno-Maršalov zakon

T = f (p)

T - tražena roba, p - cena robe  Tražnja i cena određene robe se kreću u

suprotnim pravcima  Tražnja je funkcionalno zavisna od cene robe  Cena robe može se promeniti pod uticajem

kretanja količine robe.

Ekonomija 17

2. Valrasov zakon

T = f (p1,p2,p3,...pn)

p1,p2,p3,...pn – cena svih roba  Pretpostavka o međusobnoj zavisnosti

tražnje jedne robe i tržišnih cena ostalih roba.

Ekonomija 18

3. Hiks-Alenov zakon

T = f (p1,p2,p3,...pn, D)

D – dohodak  Tražnja je funkcija cena i dohotka.  Efekat supstitucije

Čim se cena nekog dobra povećava, potrošač odlučuje da to dobro supstituiše nekim drugim sličnim dobrom.  Na primer, ako se povećava cena svinjskog mesa, konzumiraće se više

pilećeg mesa  Efekat dohotka

Ovaj razlog dolazi do izražaja u uslovima rasta cena, jer rastom cena svako postaje siromašniji ako ostali uslovi ostaju nepromenjeni.  Na primer, ako se udvostruče cene benzina, a svako ko koristi benzin za

vožnju automobila ima manji dohodak, usloviće se smanjena potrošnja benzina i ostalih dobara.

Ekonomija 19

4. Mur-Šulcov zakon

T = f (p1,p2,p3,...pn, D, t)

t – vreme  Unosi se dinamička analiza, tj. vreme  Povezuju se ekonomske veličine (T,p,D)

koje se odnose na različite vremenske jedinice.

Ekonomija 20

Elastičnost tražnje

 Tražnja za nekim dobrom zavisi od njegove cene i od dohotka potrošača.

 Koliko je osetljiva tražnja na promenu cena?  Ako cene porastu za 10%, za koliko će se promeniti

količina tražnje?

 Za koliko će se promeniti ako dohodak poraste za 5%?

 Teorija elastičnosti tražnje

Ekonomija 21

Elastičnost tražnje

 Da li i u kom stepenu tražnja za nekim proizvodom reaguje na promenu:  cene tog proizvoda ili  cena drugih proizvoda

ili  dohotka.

 Elastičnost tražnje može biti:

 Direktna  Unakrsna

 Dohodovna

Ekonomija 22

Cenovna

Cenovna elastičnost tražnje - direktna

Cenovna elastičnost tražnje meri osetljivost količine tražnje na promenu cena.

 Direktna elastičnost tražnje  pokazuje kako tražnja za nekim proizvodom reaguje

na promenu cene tog proizvoda.  Elastičnost manja,

 ako je pri promeni cene, manja i promena tražene količine robe.

 Elastičnost veća,  ako je pri promeni cene, veća i promena tražene

količine robe.

Ekonomija 23

Cenovna elastičnost tražnje - direktna

 Direktna elastičnost se meri preko koeficijenta elastičnosti.

 Koeficijent elastičnosti  Odnos između procentualne promene u količini tražene robe

(zavisna promenljiva) i procentualne promene cene tražne robe (nezavisno promenljiva).

Ekonomija 24

Edx = robeistecenevisine promena% robeneketražnjekolič promena%

Cenovna elastičnost tražnje - direktna

Edx = 1 Qp

pQ

p

p :

Q

Q

dxx

xdx

x

x

dx

dx 

  >

<

Ekonomija 25

Edx – koeficijent direktne elastičnosti tražnje u odnosu na cenu

Qdx – početna količina tražnje robe x

∆ Qdx – promena u obimu tražnje robe x

px – tržišna cena robe x

∆ px – promena u tržišnoj ceni robe x

hvala :-}}}}}}
ovo je samo pregled
3 prikazano na 57 str.
preuzmi dokument