Upustvo place, Projekti' predlog Poslovna administracija i protokol. Univerzitet u Travniku, UNT
Emin.Rizvan
Emin.Rizvan

Upustvo place, Projekti' predlog Poslovna administracija i protokol. Univerzitet u Travniku, UNT

DOC (1 MB)
23 str.
191broj poseta
Opis
Upustvo za koristenje programa oblacun placa
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 23
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument

UPUSTVO PLAĆE – DOHODAK

Kad pozovemo program sa destopa PLAĆE-2009 dobijemo ekran kao na slici . Na ekranu je prikazano jedno od preduzeća za koje radimo obračun kao i još dva gumba «PRIHVATI IZABRANO PREDUZEČE ZA RAD» i « PODACI O PREDUZEČU RADNJI I REGISTRACIJA PROGRAMA»

Kada kliknemo na drugi gumb « PODACI O PREDUZEČU RADNJI I REGISTRACIJA PROGRAMA» tada dobijemo ekran kao na slici

Klikom na gumb «REGISTRACIJA PROGRAMA» aktiviramo registracioni kod koji dobijemo od programara pozivom na telefon ( 061- 494 –836 ) .

Na ekranu su prikazani podaci o preduzeču radnji koje je potrebno unijeti u potpunosti jer ih koriste izvještaji unutar programa plaća . Možemo unijeti više korisnika odnosno preduzeča , znači broj preduzeča – radnji nije ograničen .

1.EVIDENCIJA ZAPOSLENIH RADNIKA Iziđemo iz ovog ekrana i ponovo se nalazimo na ekranu kao na slici 1 . Kliknemo na gumb «PRIHVATI IZABRANO PREDUZEČE ZA RAD» i dobijemo ekran kao na slici

Ovo je osnovni ekran programa i njega čemo najčešće viđati . Ovaj ekran se odnosi na evidenciju podataka o radnicima i šifarnike koji se nalaze u programu .Također imamo i gumbove za ekrane «UGOVOR O RADU I GODIŠNJI ODMOR» kao i gumb «UGOVOR O DJELU I OSTALO» o ovim ekranima ćemo kasnije nako završetka opisa o obračunu plaće i toplog obroka .

Klikom na gumb «UNOS I PREGLED KREDITORA» dobijamo ekran kao na slici Njega koristimo da otvorimo kreditore ( banke ili neke trgovine ) kod kojih su radnici digli kredit ili robu , a programski vršiti obustave kroz plaće . Na samom ekranu je navedeno šta je potrebno unijeti tako da nista posebno netreba naglašavati je opisi polja sami govore šta je potrebno .

Polja koja se unose su šifra (proizvoljno od 1 pa nadalje) Naziv kreditora np. HYPO ALPE ADRIA BANK DD , svrha uplate UPLATA RATA KREDITA , i račun na koji će biti sredstva prebačena 38746565656565656556 .

Klikom na gumb «PODACI ZA ŠTAMPU VIRMANA» dobijamo ekran kao na slici

Preko ovog ekrana unosimo podatke potrebne za štampu virmana prema poljima koje sam naoveo i to : OZNAKA , OPĆINA , PRIMALAC , VRSTA PRIHODA , SVRHA DOZNAKE I TRANSAKCIONI RAČUN . Podatke unosimo prema šemi i to kako slijedi a vezano je sa šifru oznake . NALOZI DOPRINOSA :

Oznaka=1 Nalog PIO ; Oznaka=2 Zdravstvo 91% ; Oznaka=3 Zdravstvo 9% ; Oznaka=4 Nezaposlenost 70% ; Oznaka=5 Nezaposlenost 30% Oznaka=6 Porez na plaću 10% ; Oznaka=7 Elementarne nepogode 0,5% Oznaka=8 naknade za vodu 0,5%

NALOZI OSTALIH OBUSTAVA Oznaka=51 Nalog Uzajamna kasa ; Oznaka=52 Sindikat ; Oznaka=61 Kolekt. osig. ; Oznaka=62 Članarina 2 ; Oznaka=63 Članarina 3 Oznaka=64 Članarina 4 ; Oznaka=65 Članarina 5 ; Oznaka=66 Članarina 6

Ako imamo radnike iz više općina u jednoj firmi tada unosimo istu OZNAKU za doprinos i ŠIFRU OPĆINE za svaku općinu iz koje imamo radnike . Np. Oznak 6 Općina 017 Primalac SBK Prihod 713111 POREZ NA DOHODAK Oznaka 6 Općina 026 Primalac SBK Prihod 713111 POREZ NA DOHODAK Oznaka 6 Općina 034 Primalac SBK Prihod 713111 POREZ NA DOHODAK

Dabiste ovo svatili vidječete kad dođemo do ekrana ŠTAMPA VIRMANA

Klikom na gumb «BANKE ZA ISPLATU PRIMANJA» dobijamo ekran kao na slici

Ovdje se unose transakcioni ( PRELAZNI RAČUNI ) banaka kod kojih su radnici otvorili račune . Ovo je zajednički šifarnik za sve firme unutar baze tako da se za jednu banku samo jednom unese podatak .

Klikom na gumb «ŠIFARNIK ODBITNIH KOEFICIJENATA» dobijamo ekran kao na slici

Na ovom ekranu smo prikazali odbitne koeficijente koje imamo po zakonu o dohotku što su jasni podatci ako ste več upoznati sa zakonom o porezu . Njih koristimo prilikom unosa podataka o zajedničkom domačinstvu gdje se unosi šifra odbitka prema ovom šifarniku .

Klikom na gumb «ŠIFARNIK NAČINA OBRAČUNA PLAĆE» dobijamo ekran odnosno šifarnik vsta tj. Načina obračuna plaće . Postoji 7 vrsta obračuna : Šifre od 1 do 5 odnose se na federalni prosjek pomožen sa koeficijentom u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja te dobijamo BRUTO OSNOVICU za obarčun plaće . Satnica nije bitna za ove šifre . Šifra 6 odnosi se na obračun plaće prema kolektivnom ugovoru , prema kojem svaki radnik ima svoj koeficijen i BRUTO SATNICU u podacima o radniku i to je lični podatak i unosi se za svakog radnika ponaosob i na osnovu ta dva podataka i broja sati dobijamo bruto osnovicu . Ukoliko imamo veči broj radnika a ćesto se mjenja BRUTO SATNICA pritiskom na taster F9 automatski svim radnicima unesemo novu bruto satnicu ( azuriranje bruto satnice odnosi se na radnike firme koju smo prihvatili – izavrali ) .

Šifra 7 odnosi se na obračun plaće prema minimalno propisanoj BRUTO SATNICI gdje BRUTO OSNOVICU dobijamo množenjem bruto satnice i broja sati . Kod šifre 7 bitan podatak je samo BRUTO SATNICA u šifarnku tako da prije obračuna svaki radnik koji ima šifru obračuna 7 dobija satnicu iz šifarnika automatski i računamo mu BRUTO kao umnožak satnice i broja sati . Ekran tog šifarnika prikazan je kao na slici

Klikom na gumb «ŠIFARNIK MJESECI ZA OBRAČUN» dobijamo ekran kao na slici

Ovdje unosimo mjesece isplate plaće a također možemo i ostale isplate samo dodamo novu šifru i odgovarajući opis . Np. Razlika plaća za 2008 godinu i slično

Klikom na gumb «ŠIFARNIK OPĆINA STANOVANJA» dobijamo ekran kao na slici

Ovo je šifarnik općina sa oznakom dali je Federacija ili RS a to je bitno radi virmana koji idu po oćinama kao i radi specifikacije koja ide za radnike koji rade u Federaciji a žive u RS jer ide posebna specifikacija za te radnike . Svaki radnik u svojim podacima ima i šifru općine u kojoj stanije tako da na osnovu tog podatka dobijamo potrebne izvještaje .

Klikom na gumb «ŠIFARNIK POŠTA STANOVANJA» dobijamo ekran kao dole navedenoj slici Ovo je šifarnik Pošta u BIH a potreban je za dostavu platnih lista ili radi nekih drugih podataka np. Dostave obavjesti na kučnu adresu odnosno poštanski broj . Ovo je obavezan podatak i svaki radnik mora imati unesenu poštu inače nema pregleda – štampe PLATNE LISTE .

Klikom na gumb «UNOS PODATAKA O RADNIKU» dobijamo ekrane kao dole na slikama

Ovdje se unose osnovni podaci o radniku prema poljima navedenim na slici . Ovavezujući podaci su šifra prezime ime oca i ime radnika .

Na ovo djelu ekrana unosimo podatke o dokumentima kako je navedeno obavezan podatak je JMBG , transakcioni račun banke i partija odnosno broj tekučeg računa odnosno bankovne kartice .

Podaci o stručnoj spremi obavezni su ako ćemo štampati UGOVOR O RADU .

Na dole navedenom ekranu su najbitniji podaci a to su podaci o RADNOM MJESTU Ovdje se unose podaci o radnom mjestu , mjestu obavljanja poslova , šifra obračuna plaće , podatku dali se radi o radiku ili vlasniku ( kod preduzeća kod sviju se unosi 0 ) Podatak da li je vlasnik uli radnik (0 ili 1 ) bitnan je za fizička lica jer se za vlasnika radnje unese podatak1 . Također bitan podatak za obračun plaće ako je šifra obračuna 6 jeste koeficijent složenosti poslova kao i bruto satnica prema odluci o BRUTO SATNICI . Također je i vidnjiv podatak o minulom radu koji je prema novom zakonu obavezno iskazivati na platnim listama Podatak o stalnim obustavam je također na ovom ekranu a to su obustave za sindikat procentulano , zatim uzajamna kasa i članarine 1 i 2 sa fiksnim iznosom oditka .Također unosimo i podatak na koliko je radnik prijavljen 4 ili 8 sati kao i podatak o aktivnosti A –AKTIVAN ili N-NEAKTIVAN ako je N tada se za tog radnika nema obračuna plaće a podaci o plaćama i drugim primanjima do prestanka aktivnosti ustaju unutar programa . U polje primljen na određeno ili neodređeno vrijeme unosi se podatak NEODREĐENO ILI ODREĐENO vrijeme ako je uneseno određeno također unosimo i podatak o periodu rada . Ovdje se unosi i ukupni OSOBNI ODBITAK kao ikoeficijent i ukupni odbitni iznos Np. 1 i 300,00 ili 2,2 i 660 . Ostali podaci koje nisam spomenuo iz samog imena se vidi šta je potrebno unijeti Podatak bruto iznos osnovice se ne unosi jer se on poslje svakog obračuna automatski ažurira .

Na ekranu posebni podaci o radniku unosi se slika radnika kao i ostale posebne zabilješke o radniku . Na ekrani zajedničko domačinstvo unose se podaci sa zahtjeva za izdavanje poreske kartice Obrazac PK-1001 . Podaci koji se unose vidljivi su na ekranu kao na dole navedenoj slici

Klikom na gum «PREGLE PODATAKA O RADNIKU» dobijamo ekran kao na slici

Ovaj ekran često koristimo jer preko njega vršimo ispravku i ažuriranje podataka o radniku , na način kako sam pojasnio kod unosa podataka o radniku . Također su vidljiva i dva gumba štampa ugovora o radu za izabranog radnika kao i štampa kartona radnika .

Klikom na gumb «MINIMALNI PODACI ZA OBRAČUN PLAĆE» dobijamo ekran kao na dole navedenoj slici . Unutar ovoga forma imamo samo one podatke o radniku koje smo obavezni unijeti da bi obračun plaće radio regularno .

VAŽNO

SVAKI PODATAK NA OVOM EKRANU JE OBAVEZUJUČI ZA UNIJETI BEZ IZUZETKA IZUZEV KOEFICIJENTA I BRUTO SATNICE AKO ŠIFRA OBRAČUNA NIJE 6 . Kod šifre 6 potrebno je unijeti koeficijent radnika i zajedničku bruto satnici (Automatsko ažuriranje zajedničke bruto satnice F9 za sve radnike izabranog preduzeća ) .

Ekran minimalno potrebnih podataka za obračun plaće prikazan je kao na slici

Znači unesemo šifru radnika , JMB radnika , prezime rednika , ime radnika , šifru općine stanovanja , podatak dali se radi o vlasniku 1 ili radniku 0 (1 je samo za vlasnike fizička lica STR SUR itd , dok je nula kod svih radnika ako je DD ili DOO ), koeficijent i iznos osobnog odbitka , podatak kako je prijavljen odnosno dali radi 8 ili 4 sata , transakcioni račun banke i partija na koju će primati plaću , šifra odnosno način obračuna plaće , ako je šifra obračuna 6 obavezno unijeti koeficijent i bruto satnicu , broj odnosno naziv pošte i aktivnost ( A aktivan radi , N neaktivan neradi ) .

UGOVOR O RADU I EVIDENCIJA GODIŠNJEG ODMORA Klikom na gumb «UGOVOR O RADU I GODIŠNJI» dobijamo ekran kao na slici

Pošto je ovo dopunsko uz obračun plaća i nije vezano za plaće nešto posebno neču ni objašnjavati jer su ekrani jednostavni a izvještaji jasni i pregledni .

Ekran unosa podataka o periodu (terminu) uzimanja godišnjeg odmora i broja dana kao i štampa rješenje o godišnjem odmoru .

Ekran unosa perioda korištenja godišnjeg odmora ( kad i koliko je dana koristio )

OBRAČUN I SPECIFIKACIJE OSTALIH PRIMANJA

Klikom na gumb «UGOVOR O DJELU I OSTALO» dobijamo ekran kao na slici

Unos korisnika dodatnih primanja ( UGOVOR O DJELU , AUTORSKI HONORAR I NAKNADE SUDIJAMA POROTNICIMA UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU ) prikazan je ekran kao na donjoj slici

Jasno se vidi da su u gornjem dijelu podaci obavezni za obračun dodatnih primanja a u donjem djelu su podatci vezani za povremeni posao koji korisnik obavlja i oni se koriste radi štampe UGOVORA O DJELU kojeg imamo na meniju ispravka podataka o korisniku dodatnih primanja .

Na meniju imamo još ekran unosa datuma isplate dodatnih primanja kao i komboboxsove za obračun i brisanje obračuna dodatnih primanja za izabrani mjesec kao i komboboxsove za štampu obrazaca AUG-1031 I ASD-1032 .

U PROGRAMU SE ČESTO KORISTE KOMBOBOX RAD SA NJIMA JE TAKAV DA IZABEREMO NEŠTO UNUTAR KOMBOBOXA I IZVRŠIMO DUPLI KLIK NA KOMBOBOX .

Ekran unosa novih korisnika ostalih primanja

Ekran ispravke odnosno ažuriranja podataka o korisniku dodatnih primanja kao i štampa jednostavnog ugovora o dodatnim primanjima prikazan je kao na slici

Ekran unosa isplata dodatnih primanja za mjesec u kojem su obračunata kao na slici

UPUSTVO O OBRAČUNU TOPLOG OBROKA

Klikom na «2 OBRACUN PLACE I TOPLOG OBROKA» na glavnom ekranu dobijamo meni kao na slici Na ovom meniju je vidljivo sve što je potrebno za obračun i štampu izvještaja po novom načinu obračuna plaće ( Zakon o porezu na dohodak )

Na gornjoj slici prikazanu su obračun toplog obroka i obračun plaće . Također su vidljivi i gumbovi za ispravku automatskog obračuna plaće kao i ispravku toplog obroka ako je nešto potrebni ( radnici nisu radili cjeli mjesec bili na godišnjem ili na bolovanju pa im je potrebno smanjiti broj radnih dana ) . Gumb unos / ispravka kredita koristimo da unesemo obustave za radnike ( prvo zaduzenje obustva po kreditorima i radnicima vršimo ručno upisujući glavnicu ratu i saldo – iznos koji je do sada vračen ) ili ih automatski preuzmemo ( za sljedeći obračunski mjesec ) . Također su vidljivi i kombobox_ovi brisanje obračuna plaće i brisanje obračuna toplog obroka (izborom mjeseca za koji se briše obračun ) . Rade na taj način što izaberemo obračunski mjesec i duplim klikom na kombobox pozovemo brisanje a odgovorom Yes brišemu obračunatu plaču ili topli obrok . Poslje brisanja plaće pita nas dali želimo izbrisati i obustave ako su one OK ( uredu ) nebrišemo ih i pritisnemo No . Ostali kombobox_ovi na daju potrebne izvještaje liste i obrasce koji su nam potrebni a naslovi sami govore koji su to . Pozivaju se na način da izaberemo obračunski mjesec ili izaberemo odrđenog radnika i duplim klikom dobijamo željeni izvještaj . Pojedini izvještaji se otvaraju jedan za drugim tako da na klikom na specifikaciju plaća dobijamo jednu za drugom sve potrebne specifikacije . Za periodične izvještaje biramo od mjeseca do mjeseca i dobijamo odgovarajuče izvještaje za izabrani period . Na sljedećoj slici prikazan je ekran koji dobijemo kada želimo obračunati topli obrok Na slici se vide podatci koji su potrebni da se unesu a to su mjesto obračuna toplog

broj radnih dana vrijednost dana i mjesec obračuna .

Kada popunimo sve podatke np. kao na slici nakon izbora mjeseca i pritiskom na taster ENTER obračun je završen svaki radnik je dobio vrijednost toplog automatski broj dana puta vrijednost . Ako je ipak potrebno izvršiti ispravku obračunatog toplog za određene radnike tada Kliknemo na gumb «ISPRAVKA TOPLOG OBROKA» i dobijemo ekran kao na slici Ovdje je potrebno izabrati mjesto obračuna i mjesec obračuna i nakon toga dobijamo

ekran kao na dole navedenoj slici . Ovdje je vidljivo da imamo sve radnike sa elementima obračuna toplog obroka broj radnih dana vrijednost dana i mjenjamo podatke o broju dana . Ako radnik u tom mjesecu nije imao pravo na topli obrok jednostavno sivu kockicu lijevo od radnika označimo mišem i pritisnemo taster Del i tog radnika neče biti na spisku toplog obroka . Ovaj način brisanja koristimo i u svim ostalim ekranima .

Znači označimo sivu kockicu kod sloga i pritisnemo taster Del na ekranima gdje je to moguče ili je dozvoljeno . Na ovom ekranu su također vodljivi gumbovi štampe liste toplog obroka kao i gumb za lakše pronalaženje radnika za korekciju ako preduzeće ima veči broj radnika . Na glavnom ekranu također imamo štampu liste za isplatu toplog obroka po bankama kao i spisak ako bude dozvoljena gotovina za isplatu sa potpismo radnika . Nakon ta dva spiska dobijamo listiće za obavjest radnika o visini toplog obroka za svakog radnika pojedinačno . Obračun toplog obroka je toliko jednostavan tako da je najbolje da pustite par obračuna vidite izvještaje izbrišete ih i na taj nači jednostavno osjetite kako program jednostavno radi . Virmane za topli obrok u ovoj verziji nisam rješavao kontajuči da je to par naloga mjesečno što nije problem ručnog ispisa .

OBRAČUN PLAĆE RADNIKA ZA MJESEC

Klikom na gumb «PRIPREMA I OBRAČUN PLAĆE» dobijamo meni kao na dole prikazanoj slici . Prije obračuna potrebno je ažurirati podatke u šifarniku NAČIN OBRAČUNA PLAĆE ako je bilo promjena u odnosu na prošli obračunski mjesec i to za šifre obračuna 1,2,3,4,5 – ( promjeno se 9 mjesečni federalni bruto prosjek ili za šifru obračuna 7 ako je došlo do promjene minimalne bruto satnice . Kod navedenih načina obračuna dovoljno je u ŠIFARNIKU NAČINA OBRAČUNA promjenuti podatak tako da svi radnici odnosno vlasnici za fizička lica prema svojoj pripadajučoj šifri dobijaju potrebne podatke jer se oni ažuriraju iz šifarnika u matične podatke prije samog obračuna AUTOMATSKI . Kod korisnika ( radnika ) koji imaju šifru obračuna 6 prije puštanja trebamo ažurirati bruto satnicu ako se ona mjenja i zajednička je za sve radnike pritiskom na taster F9 i unesemo NOVU bruto satnicu svi radnici dobiju tu bruto satnici , koeficijente ako se slučajno mjenjaju kod nekih radnika pozovemo tog radnika i azuriramo mu koeficijent ostalo PROGRAM SAM AUTOMATSKI OBRAČUNAVA .

N a dole navedenom ekranu kad izaberemo mjesto obračuna zatim broj sati u redovnom radu ( neko koristi prosječan broj sato za cijelu godinu , dok neko mjenja broj sati u zavisnosti koliko taj mjesec ima sati tako da ako mjesec ima više sati dobije veču plaču nego kad ima manje ) korisnik sam odulučuje način unosa sati ili ih mjenja pa mnjenja bruto satnicu da bi plata ostala ista ili uzima kako jest a plaća se mnjenja svaki mjesec za razliku sati rada . Nakon unosa broja sati biramo mjesec obračuna i pritiskom na ENTER OBRAČUN PLAĆE JE G O T O V ) – baš jednostavno .

Ukoliko imamo potrebe za izmjenom određenih obračuna za određene radnike ili čisto radi kontrole pregleda obračuna kliknemo na gumb «POJEDINAČNI OBRAČUN PLAČE» i dobijamo ekran kao na dole prikazanoj slici .

Unesemo mjesto obračuna i mjesec obračuna i dobijamo ekran kao na slici Na ovom je ekranu vidljivo da izaberemo radnika kojem mjenjamo ili provjeravamo obraču i dobijamo dole prikazane podatke :

Ovdje se vidi da prilikom AUTOMATSKOG OBRAČUNA PLAĆE sve sate stavljamo u redovan rad i na osnovu tog podatka i obustava iz podataka o radniku i ostalih kredita dobijamo gotov obračun sa svim podacima koje zakon traži . Ako imamo potrebe mjenjati sate tima godišnji nočni ili neki drugi unosimo ih jednostavno a program sam ostalo računa . Ovdje je bitno spomenuti i POLJE FAKTOR – sad stoji 1,00 to je podatak sa kojim množimo satnicu tj. Dali je uvečana za 30% stavimo 1,30 ako je pak umanjena za 20% tada stavimo u polje faktor 0,80 jednostavno a to sam uradio zbog razloga što je ovo univerzalan program za različite firme a kako se šta obračunava je različito tako da vi sami oređujete šta je ispravno . Minuli se računa na bruto iznos plate iako je ranije bio na neto nešto više o načinu računanja minulog rada nije rečene tako da je sad tako a ako bude kakve izmjene promjničemo u nekoj od verzija 3.0 . Probajte mjenjati neke podatke pa vidite šta dobijate nemozete ništa zeznuti . Ovdje je mozda još bitno spomenuti podatak ODBITAK ZA gdje mi po želji unosimo opis i iznos odbitka proizvoljno VAMA na volju , a kasnije dobijete spiskove po upisanim odbicima . np. dobrovoljni prilog lječenje radnika u iznosu id 10,00 KM . Također se vidi u gumb PLATNA LISTA gdje na klik dovijamu platnu listu koju dobuija radnik .

Na sljedečoj slici prikazan je ekran ručnog unosa OBUSTAVA ili automatskog preuzimanja obustava na osnovu prethodnog mjeseca

Polja koja se unose su mjesto obračuna , mjesec obračuna i KREDITOR ( BANKA ILI NEKO PREDUZEČE , RADNJA ) u zaglavlju a u detaljnom redu unosimo radnika ponaosob sa iznosom GLAVNICE –ukupan dug , RATE-mjesečni odbitak i SALDO – IZNOS KOJI JE VEČ ODBIJEN-VRAČEN .

Kod ručnog unosa mi jednostavno sami unosimo navedene podatke . Kad se jednom unesu podaci moguče ih je i automatski dodavati klikom na gumb AUTOMATSKO DODAVANJE KREDITA ZA NOVI OBRAČUN unosom potrebnih podataka na zaglavlju ( mjesto , mjesec i kreditor ) SAMO SE JEDNOM KLIKNE NA GUMB I ZA SVE KREDITORE NIJE BITNO KOLIKO IH IMA SE PRENESE ZADUŽENJE ONKOVO KAKVO TREBA ZA SLJEDEĆI OBRAČUN .

JAKO JE BITNO ZAPAMTITI DA SE PRIJE PUŠTANJA OBRAČUNA PLAĆE PRVO URADE – OBRADE OBUSTAVE A TEK ONDA IDE NA OBRAČUN .

Jednostavno unesite neke obustave za par radnika sa potrebnim elementima izvršite obračun plaće a onda izaberite sljedći obračunski mjesec i postite automatiku pa vidite šta ste dobili .

Na sljedečoj slici prkazan je ekran kad je plaća isplačena , preko njega unosimo datum isplate plaće pozivanjem obračunskog mjeseca i upisom datuma isplate plaće .

Ukoliko nije unesen datum uplate nemožemo pozvati određene izvještaje kao np. OLP-2021 , GIP-1022 .

Plaću je močuće radnije pripremiri odnosno obračunati i oštampati liste koje su potrebne a nakon isplate unijeti datum isplate i moguče je pogledati ili oštampati i ostale izvještaje .

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument