Upute za zavrsni rad
aloalo1
aloalo12 June 2015

Upute za zavrsni rad

DOC (95 KB)
8 strane
653broj poseta
Opis
gdgsgdsg
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 strane / 8

ovo je samo pregled

3 shown on 8 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 8 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 8 pages

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 shown on 8 pages

preuzmi dokument

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA MAKARSKA

UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA

1. Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradbom i obranom završnog rada učenik :

• pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka.

• dokazuje stupanj stečenih kompetencija i ishoda obrazovanja u obrazovnom profilu

• pokazuje se kompetentnost samostalnog istraživanja i stručne obrade izabrane teme na sustavan, smislen i gramatički i pravopisno ispravan način.

Obranom završnog rada u obliku prezentacije pokazuje se učenikova sposobnost samostalnog izlaganja, objašnjavanja i prezentiranja rezultata istraživanja u pisanom radu.

2. Učenik izabire temu završnog rada u dogovoru s predmetnim nastavnicima struke, a poštujući rokove iz Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada.

3. Nakon izbora teme završnog rada učenik predlaže nacrt ili strukturu završnog rada mentoru na redovitim konzultacijama. Ovdje je važno da učenik navede popis literature i druge izvore podataka koje namjerava koristiti pri izradi završnog rada.

4. Nastavnik zajedno s učenikom definira precizan sadržaj i strukturu završnog rada. Tijekom izrade u vrijeme dogovorenih konzultacija nastavnik stoji na raspolaganju za sve eventualne nejasnoće, sugestije oko pisanja rada i savjete oko dodatnih izvora literature.

5. Nakon što izabere temu završnog rada učenik prikuplja literaturu, udžbenike, članke iz časopisa, informacije s interneta ili baza podataka koji obrađuju izabranu tematiku. Proučavanje stručne literature je nužan preduvjet daljnjeg samostalnog rada.

6. Učenik izrađuje rad samostalno s pravom i obvezom redovitih konzultacija s mentorom. Mentor prati rad učenika i pomaže mu savjetima, a može zahtijevati doradu, izmjenu ili dopunu završnog rada. Učenik je dužan postupiti prema uputama i primjedbama mentora.

7. Završni rad sastoji se od sljedećih dijelova: • naslovna stranica • sadržaj • uvod • glavni dio – razrada teme • zaključak • literatura • prilozi • posljednja stranica rada (za upisivanje ocjena)

Završni rad treba uvezati .

a) Naslovna stranica treba sadržavati osnovne podatke (o školi, zanimanju, učeniku, mentoru, naslovu završnog rada, školskoj godini) te biti odgovarajuće oblikovana. Nikada se ne označava rednim brojem. Ubacivanje slika u naslovnu stranicu se ne dozvoljava. (prilog 1)

b) Sadržaj predstavlja tematski prikaz rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi cjelina, poglavlja, odjeljaka. Sadržaj se stavlja odmah iza naslovnice. (prilog 2)

c) Uvod se numerira arapskim brojem 1. Uvod sadrži osnovne naznake problema koji se razmatra (imenuje se problem i razlog izbora za predmet proučavanja), način obrade problema i strukturu rada.

d) Glavni dio ili razrada teme, ukoliko to tema dopušta, sastoji se od dva temeljna dijela. Prvi je dio teorijski dio u kojem se navode teorijski doprinosi različitih autora. Drugi dio je praktični dio u kojem se prikazuje konkretan primjer problema ili slučaj iz prakse. Cjelokupan sadržaj teksta u radu treba biti smisleno raspoređen.

e) Tekst završnog rada završava zaključkom u kojemu ukratko treba prikazati rezultate i spoznaje do kojih se u radu došlo. Također, u zaključku je poželjno iznijeti stav o istraženom problemu, prikazati eventualnu nepodudarnosti teorije i prakse, te istaknuti vlastita mišljenja i prijedloge. Zaključak mora započeti na posebnoj stranici i numerira se.

f) Popis literature slijedi nakon zaključka, a prije eventualnih priloga ili dodataka. Naslov Literatura numerira se i piše velikim slovima na vrhu stranice.

Izvori se nižu abecednim redom prema prezimenu autora, a ne postoji li autor ili urednik prema prvoj riječi iz naslova. Označavaju se arapskim brojevima. Najprije se navodi prezime autora koje se odvaja zarezom od inicijala imena. Zatim se piše naslov knjige, ime izdavačke kuće, sjedište izdavačke kuće ili mjesto gdje je knjiga izdana te godina kada je izdana. Članci korišteni u radu navode se ovako: najprije se pište autor, zatim naslov članka te časopis u kojem je članak objavljen, broj časopisa, godina izdanja navedenoga broja, te stranice na kojima je članak tiskan.

Primjeri navođenja literature: knjige,udžbenici: 1. Kuvačić, N: Poduzetnički projekt – Kako sačiniti biznis-plan?-Teorijski prikaz,

Veleučilište u Splitu, Split, 2001. 2. Marušić, M: Plan marketinga za uspješno tržišno poslovanje, Adeco, Zagreb, 1998.

stručni članci: 1. Solomon, G., King, S: Issues in growing a family business, Journal of Small Business

Management, 2001. vol. 39(1), pp. 3-13. 2. Jelavić, F: Aktivnosti učenika kao temeljna odrednica nastave, Pedagoški rad, br. I,

1988., str. 44 – 51.

Internetske stranice: 1. web stranice Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr (10. 01. 2010) 2. www.Home-Small-Business.com (05.12. 2009) osim cijelog imena stranice u zagradi je potrebno navesti i datum posjete stranici s koje smo preuzeli podatke.

U izradi svoga završnog rada koristit ćete Internet pa je stoga važno naglasiti da se metoda copy-paste s interneta u Word ne smatra izradom završnog rada. Podaci se mogu preuzeti s interneta, ali to na smije biti copy-paste čitavih stranica.

g) Prilozi (dokumenti i sl. ) stavljaju se na kraj rada. numeriraju na vrhu stranice (Prilog Br. 1, Prilog br.2 ...) i takvi se vode u SADRŽAJU.

8. POSLJEDNJA STRANICA RADA treba izgledati kao u prilogu br. 3. Na njoj se ostavlja prostor u koji će se upisati datum predaje rada, ocjena izradbe rada, potpis mentora kao dokaz da je mentor prihvatio rad, datum obrane rada i ocjena obrane rada, te završna ocjena koja proizlazi iz aritmetičke sredine ocjena izradbe i obrane rada. Moguće je upisati i komentar mentora ili komisije za obranu.

9. Mentor za svakog učenika ispunjava konzultacijski list na kojem evidentira kada je i koliko puta učenik bio na konzultacijama. Konzultacijski list ostaje kod mentora i prilaže se završnom radu. (prilog 4 )

10. Broj stranica završnog rada: od 12-20 stranica. Naslovna stranica i prilozi se ne računaju. Završni rad ne smije imati gramatičke i pravopisne pogreške.

11. Jedan primjerak uvezanog rada (s potpisom mentora na posljednjoj stranici

kojim se potvrđuje da je mentor prihvatio rad ) treba predati u tajništvo škole na ovjeru i urudžbiranje.

12. Obrana završnog rada: • završni rad brani se pred tročlanim ili peteročlanim povjerenstvom koji čine mentor i nastavnici strukovnih predmeta.

• obrana rada traje najduže 30 minuta • od učenika se očekuje da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada,

da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom i odgovori na pitanja ispitivača.

• obranu završnog rada učenik može iznijeti uz pomoć PowerPoint prezentacije koja može imati najviše 10 slajdova .

• tijekom i nakon prezentacije učenik odgovara na pitanja Povjerenstva • učeniku se ocjena ne priopćava odmah, nego tek kada svi učenici završe

s obranom radnji

Prije pisanja završnog rada treba se prisjetiti

• riječi se odvajaju samo jednim razmakom • interpunkcijski znakovi (. , ? ! : ; ) pišu se zajedno s riječju iza koje slijede, nakon

toga obvezno jedan razmak • navodnici i zagrade pišu se zajedno s riječju ispred i iza koje se nalaze • crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr.

matematičko-informatički), a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu • rečenicu nikada ne valja započinjati brojkom • tekst treba pisati u odlomcima (odlomak je dio teksta koji zaključujemo tipkom

<Enter> )

Veličina slova i vrsta pisma:

Standardna veličina slova za cijeli tekst je 12 (naslovi cjelina 14). Izuzetak je naslovnica gdje je dio pisan fontom 14, a dio fontom 12 .(vidi prilog 1) Vrsta pisma (font) treba biti Times New Roman ili Arial. Odabrani font mora se primjenjivati na cijeli tekst završnog rada.

Stil fonta (Bold, Italic, Underline) se ne primjenjuje na cijeli tekst već samo na pojedine riječi ili dijelove rečenica koje želimo posebno istaknuti. Ne treba ga koristiti prečesto jer će rad izgledati neuredno. poravnanje (obostrano), prored (1.5)

Tekst treba obostrano poravnati (naslove ćemo naknadno oblikovati), a standardni prored za završni rad je 1.5.

postavljanje standardne margine stranica

Standardne margine - gore, dolje, lijevo i desno su 2,54 cm (1 inch). Potrebno je postaviti i uveznu marginu slijeva (oko 1 cm).

slike, crteži, tablice, grafikoni

Slike, crteži, tablice i grafikoni ubacuju se između teksta .

Svakoj slici, crtežu, tablici, grafikonu potrebno je dodati redni broj i naziv. To se piše odmah ispod slike.

umetanje brojeva stranica

Stranice završnog rada trebaju biti pravilno označene. Umeću se automatski u zaglavlje (header) ili podnožje (footer). Naslovna stranica ne smije imati oznaku broja.

a) Insert --> Page Numbers b) možemo odabrati hoće li brojevi stranica biti gore ili dolje (Position) c) lijevo, desno ili u sredini (Alignment) d) naslovna stranica bez oznake broja stranice (ostaviti prazno Show number on

first page)

zaglavlje i podnožje

U zaglavlje ili podnožje može se smjestiti tekst koji će biti vidljiv na svim stranicama rada, npr. može na vrhu svake stranice pisati naziv autora i naslov rada što je zgodno podvući da se odvoji od glavnog teksta. (vidi vrh stranice).

označavanje dijelova završnog rada

Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. Svaka se glava (cjelina) označava arapskim brojem (1., 2., 3.,...). Prva znamenka svakoga poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada, a druga znamenka označava redni broj navedenoga poglavlja (1.1., 1.2., 1.3.,...). Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka (1.4.1., 1.4.2.,...) i točaka.

(Pogledati kako je rad označen u SADRŽAJU, Prilog br. 2)

citiranje i bilješke

Kada citiramo nekog autora, citat je potrebno staviti u navodnike, primijeniti kurziv (stil Italic) te navesti koga smo citirali. Za to se mogu koristiti fusnote. U fusnote se mogu stavljati i definicije, napomene i sl.

Npr: "Informacijska znanost je znanost koja se bavi informacijama u najširem smislu." 1

a) Insert --> Reference --> Fusnote --> OK, u tekstu pojavio se redni broj fusnote (1)

b) na toj stranici ispod teksta iza znaka 1 potrebno je dopisati komentar na citat ovako: 1 Grundler, D., Blagojević, L. Informatika 1, Zagreb: Školska knjiga, 2007., str. 14.

Prilog br .1: Naslovna stranica

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska

Završni rad:

Gastronomska ponuda Dalmacije

Mentor: Učenik: Ime i prezime, prof Ime i prezime, razred zanimanje:

Makarska, svibanj 2014.

Prilog br. 2: Sadržaj

S A D R Ž A J:

1. UVOD 1

2. NASLOV PRVOG POGLAVLJA…………………………………………………….2

2.1.xxxxx 2 2.2.xxxxx 3 2.3.xxxxx 4

3. NASLOV DRUGOG POGLAVLJA 5

3.1.xxxxx 5 3.2.xxxxx 6

3.3.xxxxx 9 3.4.xxxxx 10

4. NASLOV TREĆEG POGLAVLJA 11

4.1.xxxxx 12 4.1.1.xxxxx 12 4.1.2.xxxxx 14

5. ZAKLJUČAK .................................15

6. LITERATURA 16

7.PRILOZI............................................................................................................17

Prilog br. 3: Posljednja stranica rada

OCJENA IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Datum predaje pisanog dijela završnog rada: _____________________ (mentor je prihvatio izradbu)

Ocjena Izradbe završnog rada: _____________________

Ocjena Obrane završnog rada: _____________________

Opća ocjena izradbe i obrane završnog rada: _____________________

Obrazloženje ocjene:__________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Povjerenstvo na obrani završnog rada: 1. ________________________________ 2. ________________________________ 3. ________________________________ 4. ________________________________ 5. ________________________________

Predsjednik povjerenstva: Mentor: _______________________ ______________________

Prilog br. 4: KONZULTACIJSKI LIST

Konzultacijski list za učenika: ______________________________,

razred:______

Rb. Datum

konzultacija

Bilješke o napredovanju Potpis mentora

komentari (0)

nema postavljenih komentara

budi prvi koji ce napisati!

ovo je samo pregled

3 shown on 8 pages

preuzmi dokument