utjecaj propagande na ljudsku svijest, Šeme' predlog Onlajn novinarstvo. Međunarodni univerzitet u Sarajevu
hanka-partizanka
hanka-partizanka

utjecaj propagande na ljudsku svijest, Šeme' predlog Onlajn novinarstvo. Međunarodni univerzitet u Sarajevu

11 str.
1broj preuzimanja
78broj poseta
Opis
utjecaj propagande na ljudsku svijest
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 11
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument

UNIVERZITET U TRAVNIKU

EDUKACIJSKI FAKULTET

NOVINARSTVO

TV NOVINARSTVO

Seminarski rad

Utjecaj propagande na razvoj ljudske svijesti

1

Kandidatkinja Mentor

Hana Hopić Prof. Dr. Hajriz Bećirović

SADRŽAJ :

Sadržaj.....................................................................................................................................2

1. Uvod....................................................................................................................................3

2. Utjecaj propagande na razvoj ljudske svijesti.....................................................................5

2.1. Smjer komunikacije..........................................................................................................5

2.1.1. Jednostrane i dvostrane propagandne poruke................................................................5

2.1.2. Direktne i indirektne propagandne poruke....................................................................6

2.2. Sadržaj poruke..................................................................................................................6

2.2.1. Emocionalna prerada informacija..................................................................................7

2.2.2. Apel straha.....................................................................................................................7

3. Zaključak..............................................................................................................................9

2

4.Literatura...............................................................................................................................10

1. UVOD

Stavovi imaju vrlo važnu ulogu u ponašanju potrošača. Oni su središnja komponenta misaone

strukture svakog pojedinca, i kao takvi utiču na ponašanje potrošača.

3

Stavovi imaju vrlo važnu ulogu u marketingu, a posebno u promociji. Promocija je širok pojam pa ću

se ja bazirati na samo jedan njen segment, na propagandu.

Više se ne može ni zamisliti život bez propagandnih poruka. Svugdje nas okružuju, bez obzira upalite

li televiziju, radio ili se jednostavno prošetate ulicom. Postale su dio naše svakodnevice.

Pokušat ću prikazati kako i na koji način je moguće, i je li uopće moguće utjecati na stav, pojačati ga

ili promijeniti propagandnim porukama.

Taj će utjecaj biti proučavan s obzirom na smjer komunikacije i sadržaj propagandne poruke.

Postoje razne definicije stavova, neke su sa aspekta samo jedne naučne discipline, pa su zbog toga

nepotpune, a neke su prejednostavne i siromašne.

Prema profesoru prof.dr.Milanu Galogaži najprihvatljivija definicija stavova sa stanovišta potrošača

je : “Stavovi predstavljaju rezultat socijalizacije čoveka, usled dejstva kognitivnih, konativnih,

emocionalnih i energetskih psihičkih faktora usled bioloških, fizioloških ili urođenih potreba i

psiholoških funkcija stečenih procesom socijalizacije navika, običaja, tradicije, potreba, želja,

problema, zahteva, očekivanja, odnosno konstizuisanje kod ličnosti etičko-moralnih normi i

vrednosnih orjentacija hijerarhijskom organizacijom referencija.” 1

Marketingška komunikacija predstavlja proces prenošenja informacija, ideja i emocija od pošaljioca

do primaoca posredstvom medija, a sa ciljem postizanja određenih efekata. Marketingška

komunikacija obuhvata sve promotivne aktivnosti uključujući ekonomsku propagandu, ličnu prodaju,

pakovanje, prodajnu promociju, publicitet, a isto tako i komuniciranje funkcionalnim elementima

marketing miksa.

Nagovor na komunikacije obuhvata aktivnosti usmjerene na ostvarivanju zacrtanih ciljeva putem

izmjene mišljenja, shvatanja i stavova određenih lica ili grupacija. Takva komunikacija u užem smislu

riječi naziva se propaganda. A u smislu socijalne psihologije propaganda je sistematsko nastojanje da

se formiraju, održe ili promijene stavovi, uvjerenja i mišljenja lica ili grupacija kako bi se posticalo i

kontrolisalo njihovo ponašanje.

4

1 Prof. Dr. Milan Galogaža : Marketing psihologija, MM College, Novi Sad 2001, str. 197

5

2. UTJECAJ PROPAGANDE NA STAV

Najjači uticaj na stavove ima povjerenje koje primaoc mora imati u izvoru komunikacije i

sadržaju poruke. Značenje uticaja izvora komunikacije na formiranje i promjenu stavova

ogleda se u kredibilitetu, stručnosti i društvenom statusu. Drugi značajan faktor je sama

poruka. Za nju su značajni elementi : snaga ( kvaliteta )argumenata, jednostranost ili

dvostranost argumenata, komparativnost poruke. Jaki argumenti su oni koji su vezani za

ključna svojstva proizvoda i imaju uvjeravajući karakter ( kognitivna komponenta ).

2.1. SMJER KOMUNIKACIJE

2.1.1. Jednostrane i dvostrane propagandne poruke

Organizacija komuniciranja veoma je važan faktor uspješnosti mijenjanja stavova pa će se

problematizirati pitanja koja se odnose na jednostranu ili dvostranu ( potpunu ) informaciju.

Treba reći da se jednostrano informisanje najčešće primjenjuje u ekonomskoj propagandi, s

obzirom da ističe samo dobre strane nekog proizvoda. Međutim, da li je zaista jednostrana

komunkacija uspješnija od potpune u kojoj se iznose i suprotni podaci i argumenti. Neka

istraživanja su potvrdila da jednostrano informisanje ima veći uticaj kod manjeobrazovanih ljudi, a dvostruko informisanje ima veći efekat kod višeobrazovanih ljudi. Mnogi teoretičari

smatraju da dvostrano informisanje ima prednost i po tome jer stvaraju veću otpornost prema

komunikaciji konkurencije.

Mnogi marketari pri oglašavanju svojih proizvoda i usluga koriste jednostrane propagandne poruke.

Na taj način oni žele prezentirati samo dobre karakteristike svojih proizvoda.Međutim, promotivna

poruka će uspješnije uticati na promjenu stava potrošača ako se u njoj pokaže poštovanje prema tom

potrošaču. Zato se koriste dvostrane propagandne poruke u kojima proizvođači ne prezentiraju samo

pozitivne karakteristike svojih proizvoda, što je slučaj kod jednostranih propagandnih poruka. U

dvostranim propagandnim porukama proizvođači izreknu i negativne karakteristike svojih proizvoda,

naravno uz naglašavanje poboljšanja. Oni tako prikazuju da im je povjerenje kupaca važnije od same

zarade. Na taj način potrošači zaključuju da je riječ o poštenom proizvođaču kojemu je cilj istinito

informiranje.

6

2.1.2.Direktne i indirektne propagandne poruke

Unutar komparativnih poruka razlikujemo direktne i indirektne poruke. One uglavnom prikazuju

koliko i zašto je promovirana marka bolja od konkurentske.

Indirektne poruke su one u kojima se obilježja našeg proizvoda uspoređuju s neidentificiranom

konkurencijom. Primjeri za takve propagandne poruke možemo svakodnevno vidjeti na televiziji pri

oglašavanju deterdženata, šampona i sl.

Za razliku od indirektnih poruka, direktne poruke su one u kojima se navodi ime konkurentske marke.

Primjer za indirektnu reklamu je reklama za deterdžent PUR čiju prednost pokazuju u odnosu na drugi

neidentifikovani deterdžent, iako ambalaža neodoljivo podsjeća na FAIRY. Međutim, naše je mišljenje

da ovakva reklama može biti kontraproduktivna, jer se FAIRY tu prikazuje kao mjera za kvalitet

deterdženta.

Primjer direktne reklame je Cola EZ, u kojoj se dječak penje na dvije limenke Pepsija i Coca-Cole,

da bi ubacio žeton u aparat i izvadio EZ Colu.

Direktne poruke su najefikasnije kad je potrošačeva motivacija, sposobnost i mogućnost procesiranja

informacija velika. Takvu vrstu poruke najčešće koriste kompanije koje imaju manji dio tržišnog

udjela, te na taj način napadaju velike kompanije, međutim marketari moraju paziti da se sve tvrdnje

mogu provjeriti inače konkurencija može poduzeti pravne akcije.

2.2. SADRŽAJ PORUKE

Nisu sve propagandne poruke namijenjene svim potrošačima, stoga je važno da se nađe na mjestu na

kojem će najlakše doprijeti do ciljane skupine. Naravno, poruka mora biti, uz to i prilagođena svojim

sadržajem jer u protivnom neće postići željeni efekt. Drugim riječima, potrebno je utvrditi kakvi

argumenti će biti efikasniji u namjeri da se promijene stavovi i uvjerenje potrošača. Polazeći od

predpostavke da će efikasniji argumenti biti oni koji su u skladu sa različitim ličnim ciljevima i

interesima odgovarajuće ciljane grupe prof. dr. Milan Galogaža kaže : „Potrebno je da se odaberu

takvi argumenti koji su povezani sa vrednostima i vrednosnim orjentacijama karakterističnim za

datu kulturno-civilizacijsu sredinu, tj. njihovo mišljenje shvatanje, navike, običaje, tradiciju,

uverenja, dominantne vrednosti, moralne norme, itd.”2

I sami možemo primijetiti da se u časopisima namijenjenim za mame i bebe nikad neće pojaviti

propagandna poruka cigareta ili alkoholnog pića.

2.2.1. Emocionalna prerada informacija

7 2Prof. Dr. Milan Galogaža : Marketing psihologija, MM College, Novi Sad 2001, str. 235

U novije vrijeme došlo se do zaključka da potrošači troše značajnu misaonu energiju za preradu

informacija koje sadrže primarno emocionalne elemente. Emocionalni elementi u poruci utiču na

podržavanje centralnih i trajnih pozitivnih stavova ( afektivne komponente ).

U teoriji ponašanja potrošača vrijedi pravilo, kad je emocionalna uključenost prema objektu ili

situaciji visoka, potrošač doživljava jake osjećaje za poruku kao što su ljutnja, radost, strah.

Osjećaji igraju ključnu ulogu u promjeni stavova u situacijama kad se uklapaju s ponuđenim

proizvodom ili kategorijom proizvoda. Npr. ljubav je povezana s darivanjem zlatnog nakita,

skupocjenih parfema.

Osjećaji imaju direktan utjecaj na stavove ako ih potrošač spoznajno poveže s ponuđenim.

Propagandna poruka Nivea bebi maramice koji koristi mama za brisanje bebe izaziva ugodne

osjećaje, ali se neće kupiti ako se u poruci ne navode svojstva koja naglašavaju PH vrijednosti i druga

obilježja šampona namijenjena djeci.

2.2.2. Apeli straha

Apeli straha imaju najviše uticaja na promjenu stava. Eksperimentalna istraživanja sa tim u vezi

ukazuju da :

• Komunikacija sa najintenzivnijim prijetnjama izaziva najveći stepen straha tj. najveći stepen

nelagodnosti, ali ove komunikacije nemaju i najveći praktični uticaj na promjenu mišljenja i

stavova ljudi;

• Komunikacije sa umjerenim zastrašivanjima u pravilu imaju veći efekat na promjenu mišljenja,

shvatanja i stavova.

Ako poruka ima previsoku dozu straha, mogla bi djelovati suprotno od željenog, tj.kao poljedica

intenzivnog zastrašivanja može se javiti konflikt odnosno izazvati neprijateljstvo prema komunikatoru

i otpor prema komunikaciji u cjelini. Stoga, da bi poruka uticala na primaoca onako kako je

zamišljeno, doza straha mora biti srednja i mora pokazati neka pozitivna rješenja i posljedice. Također,

eksperimentalna istraživanja sa tim u vezi ukazuju da je efikasnije prvo izazvati potrebu i želju za

nečim, ili strah od nečega, odnosno potencirati problem, a onda iznositi sredstvo i načine kojima je

moguće riješiti taj problem podmiriti potrebu itd.

8

Primjer ovakve vrste propagande je reklama za novi mobilni telefon Samsung D600, gdje se putem

strašne reklame želi skrenuti pažnja na njihov zadnji krik tehnologije.

9

3. ZAKLJUČAK

Nakon analize možemo slobodno zaključiti da promocija u velikoj mjeri utiče na kreiranje, pa tako i

na promjenu ljudske svijesti. Uvidjeli smo da je jako bitno steći povjerenje potrošača, te da se to može

postići na način da promotivnu poruku prenosi neka poznata ličnost u koju potrošači već imaju stečeno

povjerenje. Pojavljivanje proizvoda, i druge zabavne marketinške tehnike, pokušavaju uvjeriti

gledaoce da kupe proizvod jer ga koristi zvijezda na ekranu. Mnogi potrošači, posebno djeca

oponašaju svoje idole jer im žele postati što sličniji. Često razmišljaju na način da, ako osoba, koja je

na ekranu koristi određeni proizvod, taj proizvod mora biti dobar. Znajući to, mnogi proizvođači to

povjerenje iskorištavaju dajući glumcima, sportašima, modelima i drugim poznatim ličnostima da

koriste proizvode koji mogu biti korisni pa čak i štetni za ljudsko zdravlje. Zato marketari kreiraju

propagandnu poruku koja će kupovinom proizvoda koji označavaju statusni simbol ili simbol žene u

trendu, potvrditi potrošačevu pripadnost određenom staležu.

Međutim, treba imati na umu da je svaka propagandna poruka samo pomoćni, a ne i odlučujući

argument za kupca.

10

4. LITERATURA

1. Marketing psihologija, prof. dr. Milan Galogaža, MM college, Novi Sad 2001

2. Istraživanje tržišta, Mira Marušić, Tihomir Vranešević, Adeco, Zagreb, 1997

3. Ponašanje potrošača, Tanja Kesić, Adeco, Zagreb, 1999

4. Promocija, Josip Sudar, Goroslav Keller, Informator, Zagreb, 1991

5. www.poslovniforum.hr

6. www.MediaNet.hr

11

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument