Uvod-Slajdovi-Uvod u informacione sisteme-Fakultet organizacionih nauka, Slajdovi' predlog Informacijski sistemi
mailme
mailme

Uvod-Slajdovi-Uvod u informacione sisteme-Fakultet organizacionih nauka, Slajdovi' predlog Informacijski sistemi

23 str.
1000+broj poseta
Opis
Slajdovi iz predmeta Uvod u Informacione sisteme. Uvod. FON,slajd,Informacioni sistem,komponente,resursi,podaci,transformacija,hardver,softver,osoblje,klasifikacija sistema,grafika,multimedija,implementacija,entitent,arh...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 23
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument
PowerPoint Presentation

UVOD U INFORMACIONE SISTEME

1

Uvod u informacione sisteme Nastava:  dr Dragana Bečejski-Vujaklija, vanr. prof.

Vežbe:

 mr Ratimir Drakulić, asistent A4, A1

 Ognjen Pantelić, asistent pripravnik A6,A7,A8,A10

 Marija Bogićević, asistent pripravnik A2,A3,A5,A9

2

Organizacija vežbi:

mr Ratimir Drakulić, asistent A4, A1

A1 Ilija AntovićSvetlana (Ceca) Jovanović

3

A4 Ilija AntovićNina Turajlić

Organizacija:

Ognjen Pantelić, asistent pripravnik A6,A7,A8,A10

Nina TurajlićA6 Aleksandar Vukosavić

4

A7

A8

A10

Aleksandar Vukosavić

Aleksandar Vukosavić

Aleksandar Vukosavić

Kostandin Dimitrijević

Kostandin Dimitrijević

Kostandin Dimitrijević

Organizacija:

Marija Bogićević, asistent pripravnik A2,A3,A5,A9

Zorica BogdanovićA2 Ilija Antović

5

A3

A5

A9

Zorica Bogdanović

Zorica Bogdanović

Zorica Bogdanović

Svetlana (Ceca) Jovanović

Svetlana (Ceca) Jovanović

Ilija Antović

Cilj predmeta

Ovladavanje osnovnim pojmovima iz oblasti informacionih sistema.

Ovladavanje procesom razvoja IS. Sticanje znanja o načinu korišćenja IT

u preduzeću, u cilju poboljšanja njegovog kvaliteta, dinamike i konkurentnosti.

6

Sadržaj kursa  Uvod: Osnovni pojmovi, modeliranje  Osnove razvoja IS: Životni ciklus IS, Prototipski razvoj  Arhitektura informacionog sistema. Strukturna sistemska analiza Modeliranje podataka. Osnove modela objekti – veze,

Relacioni model  Standardizacija u softverskom inzenjerstvu CASE alati. Pojam, vrste  Implementacija IS Korišćenje i održavanje IS Analitička obrada - IS za podršku odlučivanju  Ekspertni IS: definicija, komponente, vrste  Osnove elektronskog poslovanja Bezbednost i kontrola IS Etički, socijalni i globalni aspekti IS 7

Predispitne obaveze i ispit

 Polažu se dva testa – jedan početkom marta, drugi početkom aprila

 Test se sastoji od 2 zadatka i 4 pitanja  Brani se seminarski rad – početkom juna  Seminarski rad prijavljuje grupa od 3-4 studenta,

isključivo iz iste grupe za vežbe!  Seminarski brani isključivo cela grupa.

8

Konačna ocena sa vežbi: 0,3*test1 + 0,3*test2 + 0,4* seminarski

Predispitne obaveze i ispit  Predrok – 10. juna

 položena oba testa i odbranjen seminarski rad  Test sa 10 otvorenih pitanja

 JUN i naredni rokovi  nekoliko dana pred ispit, organizovaće se polaganje oba testa i

odbrana seminarskih radova.  Test sa 10 otvorenih pitanja

9

Student koji ne položi neku od predispitnih obaveza tokom semestra, polaže samo taj deo u terminu pred ispit.

Konačna ocena za predmet: 0,4*ocena sa vežbi + 0,6*ocena sa ispita

Nastavni materijali

 sajt predmeta http://uis.fon.bg.ac.yu/nastava_download

10

INFORMACIONI SISTEM – osnovni pojmovi  Podatak – sirova, nestrukturirana činjenica

 značenje zavisi od konteksta  materijal za dobijanje informacija

Informacija:  shvaćen, iskorišćen podatak  podatak koji ukida ili smanjuje neodređenost (N.Winer)

Informacioni sistem je sistem u kojem se veze između objekata i veze sistema sa okolinom ostvaruju razmenom informacija.

Osnovni zadatak informacionog sistema je prikupljanje, obrada, distribucija i arhiviranje informacija.

11

Pojam i vrste modela

12

Pojam i namena modela Model je simplifikacija (pojednostavljivanje)

realnosti

Model nekog sistema je apstrakcija tog realnog sistema iz određenog ugla posmatranja

Namena modela: bolje razumevanje sistema koji se razvija

13

Ciljevi modeliranja

 omogućava specificiranje strukture i ponašanje sistema

 daje šablon koji usmerava konstrukciju sistema  dokumentuje projektne odluke koje se donose  pomaže vizuelizaciju sistema  omogućava ispitivanje projektnih odluka po

relativno niskoj ceni

14

Logički i fizički aspekti modela

15

Logički i fizički aspekti modela

Logički model sistema opisuje postojanje i značenje ključnih apstrakcija i mehanizama koji obrazuju prostor problema ili definišu arhitekturu sistema

 Fizički model sistema opisuje konkretnu softversku i hardversku kompoziciju

16

Statički i dinamički aspekti modela

17

Statički i dinamički aspekti modela

 Statički aspekti modela se fokusiraju na njegovu strukturu (model podataka)

 Dinamički aspekti modela se fokusiraju na njegovo ponašanje (model procesa)

 Realni sistemi imaju dinamičko ponašanje:  objekti se kreiraju i uništavaju  objekti šalju poruke nekim redosledom  u mnogim sistemima spoljašnji događaji izazivaju

operacije nad objektima

18

ISTORIJA • “HEROJSKO DOBA” - REŠAVANJE PROBLEMA ISKLJUČIVO

PROGRAMIRANJEM DO 1970, KOD MNOGIH TRAJE I DALJE

• STRUKTURNE METODE: STRUKTURNA ANALIZA I STRUKTURNO PROJEKTOVANJE

1965 –1985

• KONVENCIONALNI PRISTUP (i danas): MODELI PODATAKA, BAZE PODATAKA I JEZICI IV GENERACIJE

1980 – TRAJE I DALJE

• OBJEKTNE METODE 1980 – I DALJE

• STANDARDI - UML 1998 I DALJE

19

ISTORIJA

upravljanje datotekama upravljanje

bazama podataka upitni jezici

podaci u programima

20

Evolucija obrade podataka t

transakcioni izveštaji batch obrade

fleksibilni izveštaji

ad hoc izveštaji

ISTORIJA

interaktivni modeli

kompjuterski modeli

mašine za računanje

simbolički modeli

21

tEvolucija modela

AKTUELNO

interaktivni modeli

modeliranjeupitni jezici

podaci

22

Konvergencija evolucija obrade podataka i modeliranja

korisnik

dijalog

Sledeća tema:

Osnove razvoja IS Model životnog ciklusa Aktuelne metode razvoja IS

23

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 23 str.
preuzmi dokument