Uvod u strategijski menadzment skripta, Ispiti' predlog Osnovi menadžmenta
Joksara
Joksara

Uvod u strategijski menadzment skripta, Ispiti' predlog Osnovi menadžmenta

13 str.
10broj preuzimanja
424broj poseta
100%od2broj ocena
Opis
Skripta strategijski menadzment Univerzitet Dzon Naisbitt
30 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 13
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.

UVOD U STATEGIJSKI MENADZMENT ( I KOLOKVIJUM)

1. U cetvrtoj etapi menadzment sistema: a) menadzment treba da kreira buducnost

2. Pojam efikasnosti znaci:

a. Znaci raditi bolje ono sto se radi

3. Menadzment kao proces funkcionalno ima:

a. 3 faze

4. Efektivnost se tretira kao:

a. Eksterni problem preduzeca

5. Menadzment sistemi su se smenjivali u cetiri etape:

a. Budzetsko planiranje, planiranje zasnovano na predvidjanju, strategijsko planiranje Istrategijski menadzment

6. Atributi strategijskog planiranja su:

a. Orijentisano na rast I razvoj, orijentisanost na bazicna pitanja efektivnosti poslovanja, orijentisanost na promenu strategijske pozicije preduzeca

7. Vizija:

a. Utice na buducnost preduzeca I nije predodredjena prosloscu

8. AKOF je izneo stav da postoje cetiri pristupa ili filozofije planiranja, ili stave preduzeca prema buducnosti:

a. Neaktivisticki, reaktivisticki, preaktivisticki I interaktivisticki

9. Logisticki podsistem u cetvrtoj fazi razvoja menadzment sistema se bavi:

a. Konverzijom inputa u output

10. Postoje izvesna ogranicenja koncepta strategijskog menadzmenta:

a. koncept je holisticki, vise je analitican, koncept je nepolitican

11. Osnovna uloga dobro definisane misije je:

a. Da se usmeravaju odluke o strategijskoj viziji, strategijskim ciljevima I strategijama

12. Neaktivisticki pristup je orijentisan na:

a. Sadasnjost

13. Diskontinuitet predstavlja:

a. nedostatak kontinuiteta u vremenu I prostoru

b.

14. Dva su kljucna izazova za menadzment koji vrsi strategijski izbor u uslovima diskontinuiteta I to:

a. Kratkorocno obezbedjenje opstanka preduzeca I neogranicavanje mogucnosti za rast u dugom roku

15. Strategijsko planiranje je kreativan pristup procesu planiranja I u fokusu ima:

a. Buducnost sadasnjih odluka

16. Strategijski menadzment ukljucuje 3 podrucja aktivnosti:

a. Strategijsku analizu, strategijski izbor, strategijsku promenu

b.

17. Operacionalizacija ciljeva predstavlja:

a. Zadatke

18. Strategija za poslovne jedinice koje imaju malo tržišno učešće na tržištu sa visokom stopom rasta:

a. Problematicne SPJ

19. Distinktivna kompetentnost izvora i sposobnosti je osnova za stvaranje:

c) relativno trajne konkurentske prednosti.

20. Održiva prednost je moguća:,

b) u granama u kojima preduzeća koriste VISE različitih strategija s obzirom da raspolažu različitim izvorima i sposobnostima i NIJE jednostavno imitirati inovativno preduzeće,

21. Jedinstvenost strategije zasniva se:

a. na kreiranju vrednosti,

22. Ukoliko je ciljna orijentacija jaka, a i orijentacija procesa jaka reč je o:

a. Racionalnom planiranju.

23. Strategija preduzeća ima za cilj da se obezbedi:

a. ne samo usmeravanje već i koheziju preduzeća,

24. Ofanzivne taktike su:

a. proaktivnog karaktera,

25. Ukoliko su izvori ili sposobnosti vredni, nisu retki i ne imitiraju se teško reč je o :

a. konkurentskoj ujednačenosti,

26. Svojevremeno je konstatovano da trajna prednost može da bude posledica:

a. veličine na ciljnom tržištu, superiornih pristupa izvorima ili potrošačima, restrikcija na opcije

koje imaju konkurentska preduzeća,

27. SPJ može da održava svoju konkurentnu poziciju i pored akcija konkurenata kada je njena pozicija:

a. Jaka

28. U prekinutom ekvilibriju sredina se karakteriše:

a. kratkim periodima zasnovanim na diskontinuelnim promenama ili revolucionarnim uništenjem kompetitivnosti,

29. Idealno SPJ treba da ima sledeće karakteristike:

a. HOMOGENI set tržišta koje opslužuje i OGRANICENI broj povezanih tehnologija,

30. Tri glavna nivoa strategija u najvećem broju preduzeća sa širim proizvodnim programom su:

a. strategija preduzeća, strategija za pojedine poslove, funkcionalne strategije,

31. Uspešna konkurentna strategija se stvara na:

a. kompententnosti i konkurentnoj prednosti,

32. Konkurentske snage u grani su:

a. pregovaračka moć kupaca, ulazak novih preduzeća, opasnost substitucije, pregovaračka moć dobavljača i rivalitet među postojećim preduzećima,

33. Strategijski oportunizam je sposobnost preduzeća da:

a. Da bude usmereno na dugoročne ciljeve, fleksibilno da rešava svakodnevne probleme i da uočava nove mogućnosti,

34. Kod horizontalnog pozicioniranja ukoliko je broj proizvoda mali, a broj tržišnih segmenata veliki reč je o:

a. Specijalisti proizvoda

35. Diviziona forma najbolje funkcioniše kada:

a. su poslovne jedinice razdvojene,

36. Specijalista proizvoda ima:

a. Uzak proizvodni program ali ide na više tržišta.

37. BKG ima:

a. Naucnu orijentaciju

38. ADL pristup se zasniva na:

a. Segmentaciji trzista I zivotnom ciklusu grane

39. ADL pristup nastaje integracijom:

a. BKG I GE

40. Metod scenarija omogucava da se formulisu ne samo prilagodljivi planovi:

a. Prilagodljive strategije

41. U fokusu strategijske analize su:

a. Sredina (mogucnosti I opasnosti) I izvori (snage I slabosti)

b.

42. Razlikujemo 4 tipa zrelosti grane:

a. Nastajuca, rastuca, zrela I zastarela

43. 6 mogucih pozicija SPJ na trzistu su:

a. Dominantna, jaka, povoljna, odrziva, slaba, neodrziva

44. Strategijsko upravljanje je proces koji analiticki sadrzi 3 faze:

a. Strategijska analiza, strategijski IZBOR, strategijska promena (primena)

45. 3 vrste strategijskog obavestavanja su:

a. Defanzivno, PASIVNO, ofanzivno

46. Strategijska vrednost izvora odredjena je:

a. Stepenom u kome doprinosi razvoju sposobnosti sustine kompetentnosti I konacno odrzavanju konkurentne prednosti

47. 4 su bitna kriterijuma kada se procenjuje kapacitet ostvarenja dobiti na osnovu raspolozivih izvora I sposobnosti:

a. Prisvojivost, trajnost, prenosivost I imitiranost

48. Rutina je bitna za:

a. EFIKASNOST poslovanja preduzeca

49. Stanoviste o izvorima zasnovanoj na konkurentskoj prednosti zasniva se na 2 pretpostavke:

a. Izvori su distribuirani HETEROGENO po preduzecima I izvori NE MOGU da se prenose iz preduzeca u preduzece bez troskova

50. Distinktivne sposobnosti su one karakteristike koje se:

a. Ne mogu duplirati od konkurenata, ili mogu ali sa velikim teskocama

51. Reproduktivne sposobnosti se:

a. Mogu kupiti ili stvoriti

52. Distinktivna kompetentnost postoji kada su:

a. Kompetentnosti ili sposobnosti superiorne u odnosu na konkurente

53. U lancu vrednosti podrzavajuce aktivnosti su :

a. Infrastrukturna preduzeca, upravljanje ljudskim resursima, razvoj tehnologije I nabavka

54. Kriticne informacije za ocenu postojece strategijske pozicije su o:

a. Dobiti, o ucescu na trzistu, o odnosu stope rasta preduzeca I trzista I da li se konkurentska pozicija poboljsava ili pogorsava

55. Poslovni uspeh preduzecca zavisi od:

a. Medjuodnosa preduzeca I SREDINE

56. Teorija populacione ekologije smatra da kada se:

a. Jednom preduzece ustanovi na jednoj nisi sredine, NIJE sposobno da se adaptira promenjenim uslovima

57. Preduzece ima 4 mogucnosti ako se posmatraju sredina I preduzece:

a. Izbeci, uticati, reagovati, anticipirati

58. Zlatne mogucnosti su:

a. NEREGULARNI dogadjaji kada preduzece moze da ostvari znacajan profit u KRACEM periodu vremena

59. Grane sa znacajnim stopama rasta:

a. Predstavljaju mogucnost I opasnost

60. Alternativa koja ima povoljan ishod,ali zahteva značajna ulaganja izvora je:

a. Atraktivna sa velikim rizikom,

61. Drakeru se pripisuje ideja za uvođenje pristupa:

a. Upravljanja putem ciljeva

62. Strategija vođstva u troškovima je dobra opcija:

a. Kod elastične tražnje,

63. Jedan od stilova odlučivanja "hijerarhijski" zahteva:

a. Više informacija,malo pravaca akcija,

64. Pri vrednovanju strategijskih opcija koristi se koncept:

a. Očekivane vrednosti,

65. Kriva iskustva se koristi dа se:

a. Predvide troškovi,

b.

66. Odluke strategijskog karaktera su po definiciji:

a. Neprogramirane,

67. U proceni strategijskih opcija se koristi:

a. SWOT analiza.

68. Strategija diferenciranja је orijentisana na:

a. Ostvarenje natprosečnog profita putem konkurentne prednosti na osnovu JEDINSTVENOSTI u nečemu što је od posebne vrednosti za potrošače,

69. Uslov u kom se preduzeća orijentišu na strategiju usredsređenosti su:

a. Preduzeće raspolaže sa izvorima i sposobnostima da opslužuje samo 1 ili PAR SEGMENATA,

70. Grant smatra dа је klјuč uspešnog diferenciranja u:

a. Razumevanju potreba i preferencija potrošača, privrženosti preduzeća svojim potrošačima, poznavanju strategija i sposobnosti preduzeća, inoviranju,

71. Strategija usredsređenosti se razlikuje оd vođstva u troškovima i diferenciranja ро tome: a) Što je usmerena na zadovaljavanje potreba ograničene grupe potrošača ili određenog tržišnog segmenta.

72. Pregovaračka mоć kuраса zavisi оd:

a. Karakteristika TRZISTA kao i relativnog značaja njihove kupovine u poređenju sa ukupnim POSLOVANJEM preduzeća,

73. Mala preduzeća imaju:

a. Jednu obuhvatnu strategiju,

74. Strategijske opcije se zasnivaju na:

a. Razumevanju potreba i preferencija POTROSACA, namera i sposobnosti konkurentskih preduzeća.

75. Strategijska disonanca je:

a. Rastuća divergentnost između osnove konkurencije u grani i distinktivne kompetentnosti preduzeća,

76. Konkurentski rivalitet postoji kada se:

a. Dva ili više preduzeća međusobno nadmeću u nastojanju dа ostvare RELATIVNO TRAJNU konkurentnu prednost na tržištu

77. Svrha procene izvora je:

a. Ustanoviti kako su korišćeni u odnosu na rezultate,balans izvora i bolja identifikacija strategijskih pitanja,

78. Preduzeća koja slede strategije rasta imaju:

a. Neke zajedničke karakteristike

79. Sva preduzeća nastoje da:

a. Maksimiziraju profit u DUGOM ROKU,

80. Strategijsko pozicioniranje proizilazi iz tri različita izvora i to:

a. Pozicioniranje zasnovano na varijetetu, opsluživanje najvećeg dela ili svih potreba posebne grupe potrošača, segmentacije potrošača.

81. Strategija penetracije tržišta је orijentisana dа sa:

a. Postojećim proizvodom osvoji postojeće tržište.

82. Strategija razvoja tržišta je orijentacija da se:

a. Da se sa postojećim proizvodom osvajaju nova tržišta,

83. Strategija razvoja tržišta se zasniva na:

a. Postojećoj svrsi, izvorima i sposobnostima,

84. Strategija razvoja je orijentacija na:

a. Promene u proizvodu da bi se povećala penetracija tržišta u okviru date grupe potrošača,

85. Strategija vertikalne integracije se može odvijati integracijom:

a. Unazad, unapred ili istovremeno u oba smera.

86. Spajanje je transakcija koja uključuje:

a. Dva ili više preduzeća čije se akcije razmenjuju pri čemu opstaje jedno preduzeće.

87. Neprijateljsko pripajanje se naziva:

a. Preuzimanje,

88. Tipovi divrsifikacije su: a) Horizontalna, koncentrična, konglomerat,

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.