Matematički gifovi za lakše učenje

what-is-Docsity.com_   Matematika je zaista širok pojam i obuhvata mnogo različitih aspekata.Ona se koristi kao neophodno sredstvo u mnogim oblastima ,kao što su prirodne nauke,medicina,tehničke nauke,finansije,društvene nauke....Primenjenu matematiku,granu matematike koja se bavi primenom matematičkog znanja na druge oblasti ispiriše u stvaranju novih matematičkih otkrića ,što je sa druge strane dovelo do razvoja drugih matematičkih disciplina kao što je statistika.Unašem današnjem članku pronaćićete zaista koristan članak koji vam može pomoći da bolje i lakše razumete matematiku :-)  

1.Furijeova transformacija

Furijeova transformacija je jedan od fundamentalnih koncepata u informatičkoj nauci. Ona predstavlja metod za prikazivanje ne regularnih signala – kao što je dinamička promena napona u žici koja povezuje  MP3 uređaj sa zvučnikom – kao kombinacija čistih učestanosti (frekvencija). Njena primena je univerzalna u obradi signala, a može se iskoristiti prilikom kompresije slike ili digitalnog audio zapisa. Sem toga, može pomoći u rešavanju diferencijalnih jednačina ili u praćenju dinamike tržišta i berze. U pitanju je  matematička transformacija koja se koristi prilikom transformianja  signala između vremenskog domena i frekvencijskog područja, koji ima primenu u fizici i inženjerstvu. A0veQ0R  

2. Kvadratne jednačine

Smatra se  osnovnom algebarskom operacijom, koja  se uglavnom koristi za rešavanje kvadratnih jednačina. S2obo9i

3.Linearne jednačine

Jednačina označava jednakost izraza sa LEVE i izraza sa DESNE strane znaka “=”. Možemo je zamisliti kao vagu sa dva tasa koji su u ravnoteži. Ako dodamo nešto na levi tas vage, moramo isto to da dodamo i na desni tas da bi vaga ostala u ravnoteži. Takođe, ako oduzmemo nešto sa desnog tasa vage, isto to moramo da oduzmemo i sa levog tasa. Algebarska jednačina u kojoj je svaki izraz konstanta ili promenjiva ili produkt konstante. Linearna jednačina može imati više promenjivih. Bn1n46W

4.Teorija grafova

eorija grafova je oblast matematike, veoma zastupljena i u informatici, čija je oblast istraživanje osobina grafova. Neformalno govoreći, grafovi su sastavljeni od tačaka, odnosno čvorova (vrhova), i linija među njima, odnosno grana. Veoma je česta upotreba grafova za opis modela ili struktura podataka. Struktura jedne veb prezentacije se može predstaviti slikovito upotrebom grafa. Čvorovi tog grafa su pojedine stranice a grane grafa su veze kojima se može sa jedne stranice prelaziti na drugu. Teorija čvorova je u principu proučavanje čvorova.Matematički čvor se razlikuje od običnih čvorova. PkIvxov

5.Logaritmi

U matematici logaritam je funkcija koja određuje eksponent u jednačini bn = x. Logaritam je inverzna funkcija u odnosu na eksponencijalnu. Obično se piše kao logb x = n. 2TmxIpg  

6.Paskalov trougao

To je trouglasti niz binominalnih koeficijenata. Pakalov trougao predstavlja beskonačan niz prirodnih brojeva, koji je u obliku piramidalne šeme. Svaki broj u jednom redu predstavlja zbir brojeva koji su iznad njega. Krajnji brojevi šeme su uvek jedinice. Ovi brojevi posmatrani po vrstama ponašaju se kao binomni koeficijenti. Naziv je dobio po matematičaru Blezu Paskalu. 5wH2uAd

   

8.Krive

Kriva je geometrijski pojam, apstrakcija obične predstave krive linije. U različitim odjeljcima matematike termin krivulja se definira na različite načine, ovisno od ciljeva i metoda izučavanja. OmgPzFd  

9.Funkcije teorije aproksimacije

Teorija funkcija važan je deo osnovnih pitanja vezanih kao aproksimirati funkciju problema. U matematičke teorije i praktične primjene sledećeu klasu problema često sreću: klasa funkcija u odabrani naći g funkciju, poznato je da funkcionše u određenom smislu ƒ približnom, a obračunava se u g ƒ  pogreške generira. Ovo je aproksimacija funkcija problema. U funkciji aproksimacija problem se koristi za približno funkciji poznatu klasu funkcija ƒ i  mogu imati različite izbore, čak i funkcija klase izabrani  kao što su približne predstavljanje ƒ određena je funkcija g je i dalje sve vrste sve vrste; g stepen približavanja ƒ (greška) takođe mogu imati različita značenja. Dakle, funkcija aproksimacija problem formulacije ima različite oblike, njen sadržaj je vrlo bogat. M2hbFoq

10.Finansijski derivati

Finansijski derivati su finansijski instrumenti nastali sa ciljem da se transaktori zaštite od određenih oblika tržišnog rizika, ali i sa namerom ostvarivanja zarade. Finansijski derivati su standardizovani ugovori i njihova vrednost zavisi od cene predmeta ugovora. Kao predmet ugovora mogu biti akcije, obveznice, strane valute, određena vrsta roba i dr. Derivati kojima se trguje na Berzi su opcije i fjučersi.
yuuSSQm
1345   03/11/2014

Ostale vesti