vogoscadsghskmć-kčlćkl, Beleške' predlog Međunarodni odnosi. Sveučilište nije definirano
Hare.Geka
Hare.Geka

vogoscadsghskmć-kčlćkl, Beleške' predlog Međunarodni odnosi. Sveučilište nije definirano

74 str.
114broj poseta
Opis
sfffsaafdgfdsgdsbfnljljkkkkkkkkgggg
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 74
ovo je samo pregled
3 prikazano na 74 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 74 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 74 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 74 str.
preuzmi dokument
Microsoft Word - Strategija razvoja Opcine Vogosca za 2014. - 2018.-Nacrt.doc

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 1

OPĆINA VOGOŠĆA

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE

VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Nacrt

Vogošća, januar, 2014. godine

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 2

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 3

SADRŽAJ.................................................................................................................................................3

UVOD .......................................................................................................................................................5

Cilj izrade Dokumenta ........................................................................................................................5

Osnovni principi izrade Dokumenta .................................................................................................5

Akteri u izradi Dokumenta .................................................................................................................5

Metodologija izrade Dokumenta .......................................................................................................7

SOCIOEKONOMSKA ANALIZA .............................................................................................................8

UVODNE NAPOMENE O VOGOŠĆI...................................................................................................9

1. Geografski položaj......................................................................................................................10

2. Klimatske prilike..........................................................................................................................10

3. Hidrologija ..................................................................................................................................11

4. Saobraćajne veze.......................................................................................................................11

5. Demografska slika......................................................................................................................11

EKONOMSKA I PRIVREDNA SITUACIJA .......................................................................................13

1. Budžet Općine Vogošća.............................................................................................................13

2. Tržište rada.................................................................................................................................15

3. Privreda ......................................................................................................................................16

4. Poljoprivreda...............................................................................................................................17

KOMUNALNA DJELATNOST...........................................................................................................18

1. Saobraćaj ..................................................................................................................................18

2. Snabdjevanje energentima.........................................................................................................18

3. Vodovod i kanalizacija ................................................................................................................19

4. Komunalna higijena....................................................................................................................20

PROSTORNO PLANIRANJE, GRAðENJE I KATASTAR ...............................................................21

1. Prostorno planiranje ..................................................................................................................21

2. Stanovanje i stambena izgradnja ...............................................................................................21

3. Privreda i provredna izgradnja ...................................................................................................22

4. Planiranje saobraćaja.................................................................................................................22

5. Zelene i rekreacione površine ....................................................................................................22

6. Bespravna izgradnja...................................................................................................................22

7. Katastar ......................................................................................................................................23

OBRAZOVANJE I MLADI ..................................................................................................................23

BORAČKE KATEGORIJE .................................................................................................................24

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA .............................................................................................25

1. Zdravstvena zaštita ....................................................................................................................25

2. Socijalna zaštita .........................................................................................................................26

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 4

KULTURA I SPORT...........................................................................................................................27

1. Biblioteke ....................................................................................................................................27

2. Kina i pozorišta ..........................................................................................................................27

3. Kulturno-umjetnička društva.......................................................................................................27

4. Sportski objekti ..........................................................................................................................27

5. Sportski klubovi .........................................................................................................................28

NVO I VJERSKE ZAJEDNICE...........................................................................................................28

SIGURNOST .....................................................................................................................................29

1. Zaštita i spašavnje ljudi i materijalnih dobara.............................................................................29

2. Klizišta ........................................................................................................................................30

3. Zaštita od NUS-a I deminiranje .................................................................................................31

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN, OPĆINSKO VIJEĆE I PRAVOBRANILAŠTVO......................31

SWOT ANALIZA ....................................................................................................................................33

Snage, slabosti, šanse, opasnosti ..................................................................................................34

Rezultati SWOT analize....................................................................................................................34

STRATEŠKA OPREDJELJENJA .........................................................................................................38

Uvod - vizija ........................................................................................................................................39

Strateška pitanja .................................................................................................................................39

Strateški ciljevi ....................................................................................................................................40

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ.....................................................................................................42

Privredni, ekonomski razvoj i investicije .........................................................................................42

Komunalne djelatnosti ...................................................................................................................44

Prostorno planiranje, grañenje i katastar ......................................................................................46

LOKALNI DRUŠTVENI RAZVOJ ......................................................................................................48

Pitanja boraca, RVI, šehidskih i porodica palih boraca ..................................................................48

Obrazovanje i mladi........................................................................................................................48

Zdravstvena i socijalna zaštita .......................................................................................................49

Sigurnost ........................................................................................................................................50

Kultura i sport .................................................................................................................................50

Odnosi sa nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama ......................................................52

Jedinstveni općinski organ uprave .................................................................................................53

PRAVA IIIGENERACIJE....................................................................................................................53

Turizam i ekologija..........................................................................................................................55

AKCIONI PLAN .....................................................................................................................................56

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 5

UVOD

Strategija razvoja Općine Vogošća 2014. – 2018. godine (u daljem tekstu: Dokument) je ključni strateško-planski dokument Općine koji treba da inicira integrisanje, rast i razvoj iste uzimajući u obzir društveni, ekonomski, ekološki i prostorni aspekt.

Cilj izrade Dokumenta je da osigura strateški okvir u planiranju i provoñenju prioriteta za integrisani razvoj Općine te na taj način kreira ugodan ambijent za življenje njenih stanovnika i poslovanje privrednih subjekata.

Osnovni principi primjenjivani u procesu izrade Dokumenta:

− partnerstvo u postupku izrade

− zajedničko vlasništvo i učešće

− transparentnost postupka

− strategija je kombinacija vizije, dugoročnih strateških pravaca i srednjoročnih prioriteta

Akteri u izradi Dokumenta:

Nosioci odluke o pristupanju i izradi Dokumenta

− Edin Smajić, načelnik Općine Vogošća

Komisija za izradu Strategije razvoja Općine Vogošća za period 2014. – 2018. godine

− Esad Piknjač, predsjednik Komisije

− Senad Hasanspahić, zamijenik predsjednika

− Melisa Kršo, član

− Kenan Alikadić, član

− Esmeralda Halač - Dević, član

− Hakija Delić, član

− Admir Merdžanović, član

− Nermin Hajro, član

− Benjamin Bajraktarević, član

− Sanela Krvavac, član

− Razija Sipović, član

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 6

− Amir Misirlić, član

− Edin Smajić, načelnik Općine

− Sedin Kahriman (predsjednik OO SDA Vogošća), član

− Andrej Petrović (predstavnik OO SDU Vogošća), član

− Said Poljo (predstavnik SzBiH), član

− Jasmin Kasumović (vijećnik OO SDP Vogošća), član

− Tarik Curič (predsjednik OO SBB Vogošća), član

− Samir Špiljak (predstavnik OO BPS Sefer Halilović Vogošća), član

− Bojan Farkaš (predstavnik Naše stranke Vogošća), član

− Selver Efendić (predsjednik Udruženja privrednika Vogošća), član

− Muhamed Softić (vijećnik OO SDA Vogošća), član

− Safet Omerspahić (direktor OJ Dom zdravlja Vogošća), član

− Belma Baždar (šefica Službe socijalne zaštite Općine Vogošća), član

− Elvir Bajrić (komandir PS Vogošća), član

− Adis Osmanović (direktor JU KSC Vogošća), član

− Midhat Kerla (direktor RTV Vogošća), član

Partnerska grupa

− Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA

− Privredna komora KS

− Zavod za planiranje razvoja KS

− Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša KS

− Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS

− Centar za socijalni rad Vogošća

− Služba za zapošljavanje Vogošća

− Udruženja

− Dom zdravlja Vogošća

− Policijska stanica Vogošća

− Obrazovne institucije

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 7

Vanjski saradnik

− Alisa Konaković

Pravna akta vezana za izradu Dokumenta

− Rješenje predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća o imenovanju Komisije za izradu Dokumenta broj: 01-05-1902/13 od 26.9.2013. godine

Metodologija korištenau izradi Dokumenta:

U izradi Dokumenta primijenjeni su standardi Evropske unije, projektni pristup i široko učešće svih odgovornih i zainteresovanih subjekata za razvoj lokalne zajednice.

Provedene aktivnosti:

− prikupljanje podataka za socioekonomsku analizu

− istraživanje potreba javnosti

− socioekonomska analiza

− SWOT analiza

− vizija i komparativne prednosti Općine

− rangiranje strateških pitanja

− definisanje strateških ciljeva i mjera

− prijedlog projekata

− izrada Prijedloga Dokumenta

− javna rasprava o Dokumentu, usvajanje i publikovanje.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 8

SOCIOEKONOMSKA ANALIZA

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page 9

UVODNE NAPOMENE O VOGOŠĆI

Dan Općine Vogošća je 24 juni. To je dan koji simbolizuje početak organizovanog otpora, formiranje Vogošćanskih odreda 1992. godine i istovremeno administrativno roñenje Općine u junu 1952. godine.

Prvi put se pominje pod imenom „GOGO-ŠTA“, 1455. godine, u vrijeme turskog prodiranja na Balkan. Današnji oblik imena dobila je početkom druge polovine XVI vijeka.

Općina je samostalna u odlučivanju iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa Ustavom Federacije BiH, Ustavom Kantona, federalnim i kantonalnim zakonima o lokalnoj samoupravi.

Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo grañana da preko neposredno izabranih organa učestvuju u voñenju javnih poslova, osiguravanju uvjeta za život, rad, unapreñenje i zaštitu njihovih zajedničkih interesa.

Općina Vogošća, prema preliminarnim podacima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BIH 2013. godine ima 27.816 stanovnika. Prema podacima Popisa stanovništva iz 1991. godine broji 24.647 stanvnika, a podaci Općinske izborne komisije iz oktobra 2012. godine govore da Općina ima 23.470 registrovanih birača. Prosječna gustina naseljenosti iznosi oko 458 stanovnika, po km2.

R/B

1. Broj stanovnika, Popis 1991 24.647 2. Broj prisutnih stanovnika, procjene 2011 23.470 3. Broj prisutnih stanovnika, procjene 2012 25.450 4. Broj prisutnih stanovnika, procjene 2013 25.882 5. Broj popisanih osoba, Popis 2013

- od toga odsutnih na radu, boravku, studiranju u inostranstvu 27.816 1.098

6. Broj osoba sa registrovanim prebivalištem i boravištem, IDDEA 31.12.2012.

29.700

7. Broj glasača, Odluka o utvrñivanju i zaključivanju Centralnog biračkog spiska, stanje 23.8.2012.

23.625

Podaci Federalnog Zavoda za statistiku Sarajevo, 10.12.2013. godine

Općina Vogošća pokriva 72 km2 površine. Područje ima razvijenu infrastrukturu i dovoljno sačuvane prostorne cjeline, pogodne za razvoj industrijskih kapaciteta i obavljanje svih vrsta privrednih djelatnosti, uključujući i turizam. Na kapiji je glavnog grada države BiH, centra svih privrednih, kulturnih, sportskih, političkih i drugih zbivanja. Naseljenost je optimalna, uz visok stepen zastupljenosti svih kvalifikacionih struktura.

Po ocjeni Ekonomskog Instituta u Sarajevu, Vogošća je prvorangirana industrijska zona u BiH i drugorangirana Općina (u regiji) u pružanju podrške malim i srednjim preduzećima.

Na našoj teritoriji locirana je Slobodna (bescarinska) Zona, jedna od četiri u BiH, koja je obezbijedila velike pogodnosti članicama (firmama) u razvoju i unapreñenju na tržištu rada i kapitala.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

10

Takoñe, pored Stare privredne zone (prijeratni fabrički kompleks UNIS u Vogošći), koja je kroz proces privatizacije tek počela sa aktivnostima, u težnji ka ubrzanom razvoju, menadžement Općine Vogošća je prepoznao šansu u razvoju Nove privredne zone te obnovi i izgradnji infrastrukture.

Kada se govori o poveznosti sa okolinom, u informacionom smislu, Općina Vogošća ima svoju web stranicu (www. vogosca.ba), gdje se mogu naći informacije o Vogošći te lokalnu medijsku kuću RTV Vogošća.

1. Geografski položaj

Vogošća je smještena na nadmorskoj visini od 508 m do 1500 m. Nalazi se na 43o i .istočne geografske dužine ׳sjevernegeografske širine i 18o i 20 ׳53

Na kapiji je Sarajeva, glavnog grada države BiH.

2. Klimatske prilike

Po svojim karakteristikama klima je kontinentalna, a obzirom da se veći dio teritorije nalazi na većoj nadmorskoj visini ona je i planinska, sa oštrim, hladnim zimama, kratkim periodima proljeća i jeseni i sa vrućim ljetima. Srednja godišnja temperatura vazduha je 9,40 C, sa najhladnijim januarom i najtoplijim julom. Srednja relativna vlažnost vazduha kreće se u granicama normale i iznosi 74%. Teritorija Općine karakteristična je po čestim i jakim vjetrovima, koji najveću brzinu obično dostižu u kasnim jesenjim danima. Najčešći pravci puhanja vjetra su: jugo-istok i sjevero-zapad.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

11

3. Hidrologija

Na području općine Vogošća protiče rijeka Bosna u dužini cca 8.400 m, rijeka Ljubina cca 9.200 m, rijeka Vogošća cca 13.700 m i rijeka Jošanica 4.800 m kao i veliki broj potoka koji se slijevaju u nabrojane rijeke.

4. Saobraćajne veze

Općina Vogošća leži na strateški važnom komunikacijskom položaju. Kroz Vogošću vode i magistralna javna cesta: Bosanski Brod–Sarajevo–Metkovići, magistralna željeznička pruga: Vinkovci (Hrvatska) –Sarajevo–Ploče (Jadransko more; Hrvatska).

Od centra Sarajeva udaljena je 6 km, 72 km od Zenice, 119 km od Tuzle, a 150 km od Mostara.

U neposrednoj je blizini Glavne željezničke stanice u Sarajevu i na svom području ima jedno željezničko stajalište (Donja Vogošća) i jednu željezničku stanicu (Semizovac), a od Meñunarodnog aerodroma Sarajevo je udaljena oko 10 km. Teritorijom Općine prolazi 5 km glavne željezničke pruge, a raspolaže i sa 60 km industrijske željezničke pruge. Zaživljavanje željezničkog saobraćaja u većoj mjeri predstavljalo bi i značajan podstrek razvoju privrede, ne samo na području Vogošće, nego i na području Kantona Sarajevo, kao i na području šireg regiona.

Kroz općinu prolaze vrlo važne putne komunikacije koje povezuju Sarajevo preko Visokog sa Kaknjem i dalje, dolinom rijeke Bosne, sa ostalim mjestima, kao i Sarajevo preko Vogošće, Semizovca, Srednjeg i Olova sa Tuzlom.

Putnu mrežu na području općine čine magistralni pravci M-17 i M-18 u dužini od oko 30 km. Ostali putevi su regionalnog i lokalnog značaja. Ukupno, na području općine postoje 64 saobraćajnice (ulice koje su asfaltirane), a koje su od interesa za istu.

Prijevoz grañana, u dužini od oko 25 km, na području Općine, odvija se vozilima KJKP „GRAS“ Sarajevo i „Centrotrans – Eurolines“ dd BIH. Općina Vogošća je, na isti način, dobro povezana sa svim ostalim općinama, kako Grada Sarajeva tako i Kantona Sarajevo.

5. Demografska slika

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine općina Vogošća imala je 24.500 stanovnika. Ratna dejstva, kao i posljedica ratnih dogañanja, totalno su izmjenile demografsku sliku općine, kako po broju stanovnika tako i po drugim važnim karakteristikama. Prema preliminarnim rezultatima Popisa 2013. godine naša Općina broji 27.816 stanovnika, dok je broj osoba sa registrovanim prebivalištem i boravištem, IDDEA na dan 31.12.2012. godine 29.700 stanovnika.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

12

Stanovništvo na dan 31.08.2012. godine

Po godinama starostiN-titetUkupno

(Σ)0-14 %, od (Σ) 15-65 %, od (Σ)

65 i više %, od (Σ)

F BiH2.338.277400.19817,111.606.574 68,71 331.505 14,18

(Σ) 440.74469.65015,80298.702 67,77 72.392 16,43

KS

%, u F BiH 18,8517,40-18,59 - 21,84 -

(Σ) 25.4504.71118,5117.270 67,86 3.469 13,63

Vogošća

%, u KS 5,776,76-5,78 - 4,79 -

Uporedni pregled ukupnog broja i starosne strukture stanovništva, na području: F BiH, KS i općine

Vogošća; u apsolutnim i relativnim pokazateljima (Podaci Federalni Zavod za statistiku F BiH)

Stanovništvo na dan 31.08.2012. godine

Po godinama starosti

0-14 15-64 65 i preko (Σ)

(Σ)

4.711 17.270 3.469 25.450

%, od (Σ)18,5167,8613,63100

Starosna struktura stanovništva Općine Vogošća ( Podaci Federalni Zavod za statistiku F BiH)

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

13

EKONOMSKA I PRIVREDNA SITUACIJA

Općina Vogošća je jedna od općina koja spada u red srednje razvijenih općina Kantona i Sarajevske regije. O tome svjedoči i struktura privrede koja ukazuje da je Općina industrijsko i trgovinsko sjedište, sjedište banaka, upravnih i administrativnih tijela te zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

1. Budžet Općine Vogošća

Planiranje Budžeta Općine Vogošća vrši se na trogodišnjem nivou, što Općini i budžetskim korisnicima daje ključni okvir za srednjoročno planiranje. Period od 2009. godine obilježila je finansijska recesija i otežane ekonomske prilike na globalnom nivou i do 2013. godine svi nivoi vlasti, počev od lokalnih zajednica do državnog nivoa evidentiraju značajan deficit u svojim budžetima, a glavnina sredstava se izdvaja samo za redovno funkcionisanje organa uprave.

Činjenica je da su u toku rata na području Općine značajno devastirani infrastrukturni objekti i stambeni fond te su se u poslijeratnom periodu iz Budžeta izdvojila značajna sredstva za obnovu devastiranih infrastrukturnih i stambenih objekata. Obzirom da je u poslijeratnom periodu na području Vogošće došlo do nagle i nekontrolisane gradnje stambenih jedinica, dovoñenjem infrastrukture na prijeratni nivo, veliki dio Budžeta Općine i dalje se implementira u projekte komunalne infrastrukture. O tome svjedoče podaci iskazani u slijedećoj tabeli:

Izvršenje I-XII 2009

Izvršenje I-XII 2010

Izvršenje I-XII 2011

Izvršenje I-XII 2012

Izvršenje I-XII 2013

Kretanje Budžeta

8.534.183,95 8.862.816,82 9.265.542,02 8.917.814,31

9.993.000,00

Izdvajanja za infrastrukturne objekte

3.509.804,78 2.946.769,99 3.441.703,94 3.186.552,50 3.758.416,85

Pregled kretanja visine Budžeta i izdvajanja iz istog za infrastrukturne projekte u periodu 2009. –

2013. godine (izraženo u KM)

Uprkos recesivnom stanju države BiH, Općina Vogošća uspjeva da nivo Budžeta održi na približno istom nivou te da i dalje izdvaja značajna sredstva za kapitalne grantove tako da je u Budžetu Općine za ove namjene planirano izdvajanje u visini od 3.758.416,85 KM.

Pored navedenog Općina Vogošća nastoji da sredstva budžeta iskoristi na način da što više sredstava usmjeri na pomoć razvoju sporta, pomoć mladima kroz stipendiranje i izradu projekata koji bi omogućili izgradnju prostora u kome bi se mladi okupljali, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i boračkoj populaciji, pomoć javnim institucijama (KSC, RTV i sl.), pomoć obrazovanju, zdravstvu, kulturi, poljoprivrednim proizvoñačima i sl. Ukupna

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

14

izdvajanja za ove namjene u periodu od 2009 - 2013. godine iznose 8.382.605,53 KM. O tome svjedoče podaci iskazani u slijedećoj tabeli:

Red. broj Opis

Izvršenje I-XII 2009

Izvršenje I-XII 2010

Izvršenje I-XII 2011

Izvršenje I-XII 2012

Izvršenje I-

XII 2013

1 Tekući grantovi 2.298.072,89 2.328.100,23 2.364.857,34 2.617.255,06 2.599.413,00

2

Novčana pomoć po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoć za liječenje 70.910,00 75.002,00 79.950,00 79.780,50 60.000,00

3

Pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje 79.807,97 79.341,11 79.973,61 79.972,17 60.000,00

4 Stipendije za učenike i studente 111.400,00 128.250,00 162.900,00 170.200,00 170.000,00

5 Grant za prijevoz školske djece 41.806,40 35.205,30 136.386,10 180.000,00

6 Grantovi obrazovanju 49.572,71 50.251,33 47.469,20 41.449,66 25.000,00

7 Grantovi kulturi 27.979,40 17.836,66 12.517,95 12.963,21 5.000,00

8 Grant za izradu projekata za mlade 12.880,17 17.021,26 24.965,00 29.301,64 10.000,00

9 Grantovi sportskim organizacijama 359.993,70 290.149,60 278.527,94 295.999,41 224.000,00

10

Grantovi ostalim organizacijama i udruženjima 55.000,00 48.500,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00

11

Grantovi boračkim udruženjima i civilnim žrtvama rata 210.816,70 215.650,00 213.561,44 219.950,00 200.000,00

12 Grant za manifestaciju "Vogošćanski dani" 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00

13 Grantovi RTV Vogošća 260.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 240.000,00

14 Grantovi JU KSC Vogošća 305.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 285.000,00

15 Grantovi zdravstvu 29.422,00 22.478,28 11.952,00 13.514,00 18.000,00

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

15

16 Grant za razvoj poljoprivrede 72.728,00 89.477,53 96.053,00 96.738,58 80.000,00

Ukupno za navedene namjene 1.670.510,65 1.645.764,17 1.663.075,44 1.791.255,27 1.612.000,00

Pregled izdvajanja iz budžeta za tekuće grantove u periodu 2009.-2013. godine (izraženo u KM)

2. Tržište rada

Radno sposobno stanovništvo općine Vogošća dijeli istu sudbinu što se tiče zapošljavanja kao i svi stanovnici BiH. Činjenica je da općine nemaju gotovo nikakvu nadležnost niti uticaj na promjenu ili poboljšanje uslova zapošljavanja. Meñutim, odlučili smo se da proanaliziramo nekoliko parametara jer ova slika zapravo govori o standardu stanovništva i uslovima življenja.

Osnovne karakteristike tržišta rada su uništena proizvodna postrojenja, pretakanje zapošljavanja iz proizvodnih produktivnih djelatnosti u javna preduzeća, državne službe i samozapošljavanje (privatni sektor), trgovinu i kulturu. Kao i sve zemlje u tranziciji tako i naša zemlja i Općina susreću se sa problemom visokog stepena nezaposlenosti, a posebno mladih i nekvalifikovane radne snage.

Što se tiče pravne regulative, mada ponekad izgleda nefleksibilna, ipak nema negativan utjecaj na povećanje stope nezaposlenosti.

Stepen stručnog obrazovanja zaposlenih lica

(Mart, 2012. godine)

NSS, NKV i PKV

KV i VKV SSS VŠS VSS N-titet

Ukupno

(Σ Σ)Σ α Σ α Σ α Σ α Σ α

(Σ) 380.399 38.031 10,00 76.606 20,14 167.778 44,10 24.674 6,49 73.310 19,27 F BiH

Ž 152.861 16.472 10,77 13.281 8,69 71.074 46,50 13.868 9,07 38.166 24,97

(Σ) 110.252 8.600 7,80 17.101 15,51 48.999 44,44 5.726 5,20 29.826 27,05 KS

Ž 48.261 4.328 8,97 2.406 4,98 22.233 46,07 3.217 6,67 16.077 33,31

(Σ) 3.418 279 8,16 582 17,03 1.473 43,10 262 7,66 822 24,05 Vogošća

Ž 1.290 82 6,36 47 3,64 559 43,33 129 10,00 473 36,67

Uporedni pregled kvalifikacione strukture zaposlenih lica na području: F BiH, KS i općine Vogošća

(Podaci Federalni Zavod za statistiku F BiH)

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

16

Stepen stručnog obrazovanja lica koja traže zaposlenje

(Avgust, 2013. godine)

NSS, NKV i PKV KV i VKV SSS VŠS VSS N-titet

Ukupno

(Σ Σ) Σ α Σ α Σ α Σ α Σ α

F BiH (Σ) 394.109 127.240 32,29 135.989 34,51 98.619 25,02 5.764 1,46 26.497 6,72

Ž 203.427 68.365 33,60 54.922 27,00 58.593 28,80 3.736 1,84 17.821 8,76

(Σ) 72.994 22.063 30,23 20.299 27,81 21.333 29,22 942 1,29 8.357 11,45 KS

Ž 43.820 14.931 34,07 9.207 27,01 13.315 30,39 622 1,42 5.745 13,11

(Σ) 5.448 1,897 34,82 1.570 28,82 1.467 26,93 56 1,03 458 8,40 Vogošća

Ž 3.403 1.370 40,26 739 21,72 931 27,36 39 1,14 324 9,52

Uporedni pregled kvalifikacione strukture lica koja traže zaposlenje, na području: F BiH, KS i općine Vogošća (Podaci Federalni Zavod za statistiku F BiH) α= %, od Σ, Ž= Žene

3. Privreda

Općina Vogošća prije rata (1992. godine) bila je najjači industrijski kompleks na Balkanu. Niz godina prije minule agresije na domovinu nam BiH, Općina Vogošća zauzimala je, uz općinu Velenje, vodeće mjesto na ljestvici najrazvijenijih općina na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Danas pod nazivom „Stara privredna zona“ tada je zapošljavala oko 16.000 radnika.

Prolazeći kroz proces tranzicije društveno-ekonomskih odnosa, privredna slika Općine se značajno mijenja u korist sektora: usluga, trgovine, male privrede, finansijski sektor i sl. Na području općine Vogošća izgrañene su dvije privredne zone: Stara privredna zona “Unis” površine 144 ha i Nova privredna zona površine 13 ha.

Šezdeset km industrijskog kolosjeka, što se rasprostiru na teritoriji Općine Vogošća, povezuju sve ekonomske subjekte, koji posluju na prostorima Stare privredne zone smještene u centru Vogošće i sa pomenutom meñunarodnom željezničkom magistralnom prugom i sa magistralnim putnim saobraćajnicama M17 i M18.

Trenutno, na teritoriji naše Općine, ima registrovanih 410 privrednika. Od ukupnog broja su registrovana 173 obrtnika (oblast proizvodno-uslužnih djelatnosti), 23 autoprijevoznika, 28 taksiprijevoznika, 47 poljoprivrednika, 70 trgovaca, 67 ugostitelja te dvije auto-škole.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

17

4. Poljoprivreda

Ukupne zemljišne površine općine Vogošća iznose 7.167 ha od čega poljoprivredno zemljište zauzima 2.642 ha, a od ovih površina na pojedine kulture otpada: na oranice 830 ha, na voćnjake 633 ha, na livade 969 ha i na pašnjake 210 ha, šumsko zemljište obuhvata 3944 ha. Ostatak od 581 ha otpada na neplodno tlo. Iz navedenih podataka možemo zaključiti da je sa aspekta površina ovo poljoprivredno ekstenzivna općina. S obzirom da je zastupljenost poljoprivrednih kultura najveća u vegetaciji livada i pašnjaka moguć je intenzivniji razvoj stočarske proizvodnje.

Ograničavajući faktori u biljnoj proizvodnji su upravo nedostatak većih površina zemljišta kategorije I i II. Struktura poljoprivrednog zemljišta je nepovoljna, parcele su male, posebno one pod voćnjacima sa intenzivnom proizvodnjom, nepovoljne starosne i sortne strukture.

Dijelovi zemljišnih zona u ravnijim predjelima općine moraju se štititi od otuñenja i drugih namjena mimo poljoprivredne proizvodnje. Na ovim površinama mogla bi se znatno intenzivirati proizvodnja.

Nagib zemljišta na većim proizvodnim površinama je jako izražen i predstavlja ograničavajući faktor za intenzivno ratarenje. Modeli proizvodnje u stočarstvu, prije svega u ovčarskoj proizvodnji nisu ograničeni ovakvim nagibima.

Područje Vogošće nije jednolično, homogeno poljoprivredno područje. Naprotiv, veoma je heterogeno i to su različitosti u klimi sa svim svojim oblicima, nadmorskoj visini, reljefu terena, sastavu tla i upotrebnoj vrijednosti zemljišta i tipovima prisutnih poljoprivrednih zemljišta te se može kazati da se poljoprivreda razvija na području Općine u apsolutnoj heterogenosti.

Općina Vogošća ima svoje specifičnosti u pogledu prirodnih bogatstava prije svega tla koje direktno utiče na vegetaciju. Svaka njegova promjena mijenja vegetaciju, a ova mikroklimu pa su tako sinhronizirane i uvjetovane jedna drugoj. Vegetaciju možemo klasificirati na šumsku i ravničarsku sa različitim zahtjevima na tlo, klimu, vodu i hranjiva. U cjelini posmatrano na Općini je prisutna velika šarolikost u pogledu prirodne osnove.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

18

KOMUNALNA DJELATNOST

1. Saobraćaj

Putne komunikacije općine Vogošća dobro su uvezane sa ostalim putnim pravcima. Postojanje optimalne cestovne mreže: magistralnih (M 17 i M 18), regionalnih i lokalnih puteva te neposredna blizina meñunarodne magistralne željezničke pruge i glavne željezničke stanice Sarajevo, kao i meñunarodnog aerodroma Sarajevo, značajno je za planiranje i razvoj Općine, uopšte, a posebno njen ekonomski razvoj jer je putna komunikacija preduvjet za bilo kakvo povezivanje i interakcije sa drugima.

Mrežu cesta i ulica na području Općine čine, prema zakonskoj regulativi slijedeće kategorije cesta:

− autoput na koridoru Vc u dužini od ,

− magistralne ceste,

− regionalne ceste,

− lokalne ceste u dužini od 91 km,

− nekategorisane ceste u dužini od 15 km.

Sistem javnog gradskog putničkog saobraćaja u Vogošći omogućen je kombinovanjem prijevoza putnika autobusom-kombibusom.

2. Snabdjevanje energentima

2.1 ELEKTRIČNA ENERGIJA

Područje Općine Vogošća napaja se u normalnim uslovima iz transformatorskih stanica 110/10 KV.

Svi gradovi u sarajevskoj makroregiji pa tako i područje općine Vogošća, snabdjeveni su električnom energijom te nema nijednog domaćinstva bez električne energije, u naseljenim mjestima. Sistem za prenos i distribuciju električne energije zasnovan je na petovoltažnom nivou (400 KV,220 KV,110 KV,35 KV,10 KV), a u konačnoj upotrebi je napon od 220 V.

Općina Vogošća, snabdjeva se električnom energijom posredstvom javnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju električne energije JP „Elektroprivreda BiH“, podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

Veliki dio kablovske srednje naponske mreže je izrañen kablovima koji su za današnje potrebe nedovoljnog poprečnog presjeka vodiča i slabijeg kvaliteta izolacije što rezultira nedovoljnom propusnom moći.

U srednjoročnom programu 2008-2012 godine „Elektrodistribucija“ Sarajevo je u svom Planu i programu izvršila planirane projekte na području općine Vogošća, tako da se može reći da su sva naselja pokrivena električnom energijom, osim naselja Budišići.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

19

2.2 GASIFIKACIJA

Osnovni dio distributivne mreže čini gasna mreža pritiska 3(4) bar sa odvojcima i izgradnjom mjerno Rejonskih regulacinih stanica, a ukupna dužina te mreže na području općine iznosi cca 29.500 m pritiska 3(4) bar, sa izgrañenih 15 Rejonski regulacinih stanica na području općine Vogošća, a ista se nalazi u fukcionalnom i ispravnom stanju za distribuciju prirodnog gasa do kupaca. Ukupna dužina distributivne gasne mreže u općini iznosi cca 132.471 m.

U periodu oktobar 2008. - oktobar 2013. godine na području općine Vogošća izgañeno je više od 9.500 m distributivne gasne mreže pritiska 3(4) bar od čega se veći dio odnosi na dionicu Semizovac - Ilijaš, a prirodnim gasom su snabdjevena i naselja : Blagovac, Hotonj, Donja Vogošća, Donja Jošanica, Gornja Jošanica, Novo naselje Vogošća i druga naselja na području općine Vogošća.

2.3 TOPLIFIKACIJA

Toplifikacija općine Vogošća vrši se putem centralnog grijanja koje distribuira Privredno društvo „Bags-Energotehnika“ d.d .Vogošća. Ono je od strateškog značaja za privredne subjekte koji se nalaze u Staroj privrednoj zoni Vogošća, a to su: “Unis-Pretis“ d.o.o. „Unis-Pretis“ d.d, Volkswagen Sarajevo d.o.o., GDD „Polet“ d.o.o. i 60 drugih manjih kupaca , koji su smješteni u krugu Stare privredne zone.

Osim privrednim subjektima, „Bags-Energetika“ isporučuje toplotnu energiju i budžetskim korisnicima za zagrijavanje prostorija, a to su: Općina Vogošća, JU KSC Vogošća, Srednja mješovita škola Vogošća, OŠ „ Mirsad Prnjavorac“ Vogošća kao i za zagrijavanje prostorija za grañanstvo na području općine Vogošća (zagrijavanje 931 stambene jedinice).

3. Vodovod i kanalizacija

3.1SNABDJEVANJE VODOM

Stanovništvo općine Vogošća se vodom za piće snabdijeva iz centralnog gradskog vodovodnog sistema i iz lokalnog vodovodnog sistema. Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema je zadovoljavajuće, a moglo bi biti i bolje pod uslovom da KJKP «ViK» Sarajevo koristi raspoložive vodne resurse Peračkog vrela. Problemi su prisutni i u tendenciji su porasta, u lokalnom vodosnabdijevanju, a ogledaju se u smanjenju izvorišne izdašnosti s jedne strane i povećanju potreba za vodom s druge strane, što za posljedicu ima interventnu dopremu vode putem cisterni. Ovaj sistem pomoći grañanima u rubnim područjima je neracionalan (skup i nedovoljan), ali je to jedini raspoloživ način u sušnom periodu godine. Ono što je karakteristično za oba načina vodosnabdijevanja ( i gradski i lokalni), je zastoj u proširenju kapaciteta (ne iznalaze se nova izvorišta, ne pošumljavaju se goleti nastale nelegalnom a i legalnom sječom šume, ne štite se u dovoljnoj mjeri postojeći izvorišni resursi, ne troši se voda racionalno, itd.). Osim navedenih problema, važno je istaći i probleme bespravnih priključaka, kako na gradskom tako i na lokalnom vodovodnom sistemu. Takoñe treba istaći nekvalitetno i veoma sporo održavanje, čemu u velikoj mjeri doprinosi starosna dob instalacija, a često i nedovoljna finansijska sredstva potrebna za održavanje.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

20

3.2 ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

Pokrivenost općinskog područja kanalizacionom mrežom, koja može odgovoriti zahtjevima je oko 60%, sa trendom gradnje od 1 do 2 km godišnje, što je apsolutno nedovoljno. Odvoñenje otpadnih (fekalnih) voda na području općine Vogošća je bazirano i u velikoj mjeri riješeno, na bazi kolektora od raskrsnice ulice Donji Hotonj – Barica do ulice Braće Kršo i najvećim dijelom prati korito rijeke Vogošće. Otpadne (atmosferske) vode se separatno odvode do najbližeg riječnog korita i one se ne smiju miješati sa fekalnom odvodnjom. Nažalost, u prijeratnom periodu je u urbanoj zoni Vogošće, izgrañen jedan dio kombinovane odvodne mreže, koja dijelom završava u kolektoru, a dijelom u riječnom koritu. Ono što posebno zabrinjava je činjenica, da se otpadne vode ne prečišćavaju, nego se bez ikakvog tretmana ispuštaju u vodotoke, ili što je još gore u prirodne jaruge koje su povremeno aktivne tj. kad nastupe periodi obilnih padavina ili topljenja snijega.

4. Komunalna higijena

4.1 KJKP „RAD“ Sarajevo

Prikupljanje otpada na području općine Vogošća se provodi svakodnevno, a transport se vrši tri puta sedmično. Prikupljanje se vrši u 550 kontejnera, zapremine 1100 litara. Transport otpada vrše specijalna vozila. Operativni plan sadrži četiri dionice koje su formirane prema ulicama i prioritetima te obimu posla koji se može obaviti u toku dana. Prikupljanje i odvoz kabastog otpada vrši se u toku organizovanih akcija dva puta godišnje (proljetna i jesenjska akcija). Mjesečna količina prikupljenog otpada u prosjeku iznosi približno 700 tona, s tim da u zimskim mjesecima količina otpada je manja nego u ljetnim. Da bi odlaganje smeća vršeno na zadovoljavajući način, Općina Vogošća je uradila Glavni projekat niša za hajfiše sa nadstrešnicom, tako da je od ukupno 163 projektom predviñene niše, u I fazi izgrañeno 56 natkrivenih niša. Na taj način smo dobili uredniju i ljepšu okolinu čiju higijenu je jednostavnije održavati. Zamjena dotrajalih i oštećenih kontejnera se vrši u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Pranje ulica na području Općine se obavlja na površini od oko 80.000 m². Učestalost pranja je četiri do šest puta mjesečno. Mašinsko čišćenje se obavlja na dužini 17.988 m sa učestalosti 14 puta mjesečno. Ručno čišćenje se vrši na 50.000 m² površine, a učestalost je različita i iznosi od 4 puta do 24 puta mjesečno.

4.2 KJKP „PARK“ Sarajevo

Jedna od osnovnih djelatnosti KJKP „PARK“ Sarajevo je održavanje zelenih javnih površina i predstavlja širok i kompleksan pojam koji, izmeñu ostalog, obuhvata: travnjake (ručna i mašinska košnja), cvijetnjake, orezivanje i sadnja novog ukrasnog grmlja, drveća kao i popravku parkovskog mobilijara (klupe, korpe za smeće, tobogani, klackalice, ljuljaške i vrteške).

Komunalni redari se na terenu susreću sa nizom problema zbog nesavjesnog odnosa grañana prema zelenim javnim površinama kao što su: parkiranje vozila na zelenim površinama, bespravna sječa, potkresivanje i oštećenje stabala na zelenim javnim površinama, deponovanje ogrijevnog drveta na javne zelene površine.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

21

PROSTORNO PLANIRANJE, GRAðENJE I KATASTAR

1. Prostorno planiranje

Za Općinu Vogošća, kao dio Kantona Sarajevo, donesena je razvojna prostorno- planska dokumentacija: Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003.-2023. godine i Izmjene i dopune Urbanističkog plana grada Sarajeva za period od 1986.-2015.godine. Navedeni planovi nisu u skladu sa sadašnjim potrebama i planiranim razvojem Općine i Kantona te su u toku aktivnosti na izradi Izmjena Prostornog plana Kantona Sarajevo. Obzirom da Urbanističkom planu grada Sarajeva 2015. godine ističe rok važnosti, planira se izrada novog Urbanističkog plana koji će obuhvatiti i područje općine Vogošća uzimajući u obzir novonastale potrebe i planirani razvoj Općine. Nadležnost za izradu i donošenje ovih planova ima Kanton Sarajevo.

Za dio urbanog područja općine Vogošća donesena je i provedbena prostorno- planska dokumentacija, i to: Izmjene i dopune Regulacionog plana “Hotonj I”, Regulacioni plan industrijskog kompleksa “Unis” u Vogošći, Izmjena i dopuna Regulacionog plana industrijskog kompleksa “Unis” u Vogošći, Regulacioni plan “Centar-Vogošća”, Urbanistički projekat “Brioni”, Regulacioni plan “Rosulje”, Regulacioni plan “Rosulje II”, Urbanistički projekat “Naselje Tomo Mendeš”, Urbanistički projekat “Solaris”, Izmjene Urbanističkog projekta “Solaris”, Regulacioni plan “Vogošća-M3”, Regulacioni plan “Park šuma Hum”. Neki od navedenih planova su zastarjeli, prevaziñeni, tj. ne odgovaraju sadašnjim i budućim potrebama razvoja. Pored toga, nije donesena provedbena prostorno-planska dokumentacija za neka od područja na kojima općina Vogošća planira svoj budući razvoj, kao ni za područja uz trasu planirane I transverzale, čija je izgradnja u nadležnosti Kantona Sarajevo.

2. Stanovanje i stambena izgradnja

Prema podacima Službe za urbanizam, prostorno planiranje, grañenje, imovinsko- pravne i stambene poslove Općine Vogošća na teritoriji općine Vogošća nalazi se 6.910 izgrañenih individualnih stambenih objekata i 3.820 stambenih jedinica u izgrañenim objektima kolektivnog stanovanja. Objekti kolektivnog stanovanja nalaze se u užem urbanom području općine, a individualni stambeni objekti se manjim dijelom nalaze u užem urbanom području općine i izvan urbanog područja, dok je najveći broj individualnih stambenih objekata izgrañen u prigradskim padinskim naseljima u širem urbanom području općine. Prema projekciji razvoja navedenoj u Prostornom planu Kantona Sarajevo za period od 2003.-2023. godine (a čija izmjena je u toku), 2023.godine općina Vogošća treba da raspolaže sa ukupno 810,67 ha grañevinskog zemljišta stambene izgradnje, od čega je u urbanom području 651,95 ha a u ruralnom području 158,72 ha.

Izgrañeni stambeni fond zadovoljava sadašnje potrebe, ali za budući razvoj općini Vogošća nedostaje planski definisanih prostora prije svega za kolektivnu stambenu izgradnju, kao i za izgradnju individualnih stambenih objekata. Veći dio objekata stambene izgradnje ne zadovoljava norme energetske efikasnosti objekata.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

22

3. Privreda i privredna izgradnja

Na osnovu donesene provedbene prostorno planske dokumentacije na području općine Vogošća izgrañene su dvije privredne zone: Privredna zona “Unis” i Nova privredna zona površine. Privredna zona “Unis” je saobraćajno povezana i željezničkom prugom na sistem željezničkih pruga FBiH. Ovaj industrijski kolosjek iako koristan za privrednu zonu, ometa životne aktivnosti i planove razvoja u užem urbanom području Vogošće. Privredna zona “Unis” najvećim dijelom je izgrañena, a u Novoj privrednoj zoni u toku je izgradnja privrednih objekata.

Obzirom na stepen izgrañenosti postojećih privrednih zona općini Vogošća nedostaje planski definisan prostor za izgradnju budućih privrednih objekata.

4. Planiranje saobraćaja

Obzirom na velike saobraćajne gužve i nizak nivo bezbjednosti kolskog i pješačkog saobraćaja na magistralnoj cesti Sarajevo-Tuzla na području općine Vogošća, neophodna je izgradnja I transverzale, čija je izgradnja planovima prostornog ureñenja planirana unazad više decenija, a izgradnja ove brze saobraćajnice je u nadležnosti Kantona Sarajevo. Idejnim projektom planirane I transverzale nije na zadovoljavajući način riješena saobraćajna povezanost vogošćanskih naselja sa južne strane planirane I. transverzale, sa centrom Vogošće, kao ni sa naseljima sa sjeverne strane planirane I. transverzale.

Postojeći način regulacije saobraćaja semaforima na magistralnoj cesti je prevaziñen i neefikasan te je u cilju boljeg protoka saobraćaja potrebno saobraćajne tokove regulisati na efikasniji način (npr kružni tok). Takoñe, raskrsnica magistralne ceste i lokalnih puteva na Kobiljoj Glavi gabaritima neće zadovoljiti buduće potrebe razvoja vezane za ovo područje.

Pored toga, kao što je ranije navedeno, postojeći industrijski kolosijek koji prolazi kroz centar Vogošće, smetnja je daljnjem razvoju užeg urbanog područja općine.

5. Zelene i rekreacione površine

Uže urbano područje Općine Vogošća raspolaže velikim brojem zelenih površina i parkova.Ovom području nedostaje šetnica i biciklistička staza, za čiju izgradnju je odgovarajuća lokacija uz obalu rijeke Vogošće koja protiče kroz uže urbano područje. U centru Vogošće postoji dovoljan broj sadržaja za rekreaciju i sport, ali u nekim vogošćanskim naseljima izvan centra općine nedostaju ovi sadržaji.

6. Bespravna izgradnja

Kao i na širem području Kantona Sarajevo i na području općine Vogošća izražena je pojava bespravne izgradnje objekata i drugih grañevina koja datira još iz prijeratnog vremena, a bespravna izgradnja je nastavljena i poslije rata. Uglavnom se radi o objektima indivudualne stambene izgradnje bespravno izgrañenim na širem urbanom području općine i manjim dijelom o bespravno izgrañenim objektima u užem urbanom području općine Vogošća. U proteklom periodu izvršena je legalizacija velikog broja bespravno izgrañenih objekta, za čiju legalizaciju su postojali uslovi. Trenutno na području općine Vogošća ima 220 bespravno izgrañenih objekata. Najveći dio čine individualni stambeni objekti u širem urbanom području Općine.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

23

7. Katastar

U cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg ispunjavanja poslova i zadataka iz oblasti geodetskih poslova i katastra, kao i pružanja tehničke podrške prilikom planiranja i projektovanja iz oblasti urbanizma i komunalne privrede, Služba za geodetske poslove i katastar nekretnina je 2006 godine pristupila izradi DGP ( digitalni geodetski plan ), čime je općina Vogošća postala jedna od prvih u Federaciji BiH koja je uradila ovaj projekat.

Zbog kasnijih dilema oko načina provoñenja novonastalih promjena, kao i odabira jedinstvenog i unificiranog software-a na području FBiH, pomenute promjene su i dalje provoñene na analognim planovima, a stanje DGP je ono od 2006. godine.

OBRAZOVANJE I MLADI

Kada je riječ o školstvu na općini Vogošća egzistira većina oblika sistema obrazovanja i odgoja omladine - od predškolskih ustanova, osnovnog do srednjeg nivoa obrazovanja i odgoja mladih ljudi naše pa i šire društvene zajednice. U toku je izgradnja i jedne visokoškolske ustanove na području naše Općine.

Na području općine Vogošća djeluju tri vrtića. Jedan u sastavu JU „Djeca Sarajeva“- Trešnjica, a dva u privatnom vlasništvu i to: Amel i Nur i Wogolino. JU „Djeca Sarajeva“ ima još jedan objekat u svom vlasništvu u općini Vogošća, ali u njemu trenutno djeluje Meñunarodna osnovna škola.

U Vogošći djeluje i pet osnovnih škola od čega dvije u užem gradskom jezgru, jedna u Semizovcu, jedna u Hotonju i jedna na Kobiljoj Glavi. Osnovna škola „Porodice ef. Ramić“ u svom sastavu ima i područnu školu na Gori u kojoj se obavlja redovna nastava. Osnovna škola „Mirsad Prnjavorac“ u svom sastavu ima objekat područne škole u Budišićima koji nije priveden osnovnoj namjeri zbog nedostatka djece na tom području. Takoñe, u općini djeluje i Meñunarodna osnovna škola u privatnom vlasništvu, ali sa kojom i lokalna zajednica i posebno Osnovna škola „Zahid Baručija“ ima jako dobru saradnju.

Broj učenika u osnovnim školama u školskoj 2013/2014 godini iznosi 2601 što je osjetan pad uzmemo li u obzir da je referentna godina za izradu prethodne Strategije bila 2006./2007. i da je tada broj učenika iznosio 2734. U pitanju je umanjenje za nepunih 5 %, ali je zabrinjavajuća tendencija pada broja učenika od 2007.godine na ovamo.

U općini Vogošća djeluje jedan Srednjoškolski centar. U okviru Srednjoškolskog centra Vogošća obrazuju se profili ekonomskog i trgovačkog smjera te mašinske grupe predmeta. Broj upisanih učenika u 2013./2014. godini iznosi 572 što je primjetan pad u odnosu na referentnu 2006./2007.godinu kada je broj učenika bio 725. Tu već pad broja upisanih prelazi 21%.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

24

Postojeći školski normativi i standardi ne prate vrijeme i potrebe u kojima živimo i većini škola nedostaju adekvatni prostori za radionice, igraonice, informatiku i internet klubove, odnosno multimedijalne projekte koji su potreba nove škole. Škole uz pomoć općine, osnivača, a i drugih donatora nastoje svoje prostore oplemeniti i učiniti što funkcionalnijim i sigurnijim za učenike, ali ostaje još mnogo toga da se uradi. U proteklom petogodišnjem periodu urañeno je dosta toga na sanaciji školskih objekata, ali ostalo je još projekata koje treba realizirati u skladu sa iskazanim potrebama.

Po pitanju rada sa mladima Općina je ispunila sve obaveze koje pred lokalnu zajednicu postavlja Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Urañena je Strategija mladih općine Vogošća za period 2011. – 2016. godine. Formiran je budžet za mlade, imenovan je službenik za mlade i obezbijeñen prostor za mlade. Formirano je i Vijeće mladih kao prvo takvo vijeće u Kantonu Sarajevo. Izrañen je izvedbeni projekat za gradnju namjenskih prostora Omladinskog centra nadziñivanjem upravne zgrade JU KSC Vogošća.

BORAČKE KATEGORIJE

Vogošća je teritorijalno veoma mala općina, ali Općina koja je u periodu 1992. – 1995. godine pretrpjela velika razaranja, ubistva i torture u logorima kojih je na području Općine bilo četiri - Bunker kod Sonje, kasarna JNA Semizovac, Planjina kuća, Nakina garaža i još osam mjesta gdje su zatvarani civili ne samo općine Vogošća već i drugih općina Bosne i Hercegovine.

Kroz navedene logore prošlo je 1852 lica, ubijeno 400 lica, silovane 74 žene te zatvoreno 71 dijete.

U nadležnoj Službi općine Vogošća, svoje pravo kao civilne žrtve rata koristi 290 lica.

Vogošća je dala i 410 šehida i poginulh boraca, Vogošćana koji su poginuli na ratištima širom Bosne i Hercegovine.

Na području ove općine egzistira 11 boračkih udruženja, formiranih sa ciljem da pomognu boračkoj kategoriji odnosno članovima svojih udruženja, pripadnika boračke populacije čiji se broj mnogostruko uvećao 1999. godine preseljenjem stradalih porodica iz Srebrenice, Vlasenice, Zvornika, Bratunac i drugih gradova širom zemlje.

Ovim udruženjima Općina Vogošća pruža sve vidove pomoći te za tu namjenu iz Budžeta Općine se godišnje izdavajaju novčana sredstva oko 200.000,00 KM.

Pomoć boračkoj populaciji pruža se i putem Službe u vidu dodjele jednokratnih novčanih pomoći, pomoći u liječenju.

Ukupan broj članova svih udruženja nije konačan, ali se pouzdano može reći da se radi o njih oko 5.000, pripadnika šehidskih porodica, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, logoraša, porodica nestalih, civilnih žrtava rata, patriotske lige, zelenih beretki i dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA 2014. – 2018. GODINE

Januar, 2014

Page

25

U Službi za boračko-invalidsku zaštitu svoja prava po osnovu Zakona o osnovnim pravima boraca i Dopunskim pravima boraca ostvaruje 765 ratnih vojnih invalida i 1573 šehidske porodice i porodice poginulih boraca. Ovaj broj se konstantno povećava, zbog toga što navedene kategorije, putem Ministarstva za boračka pitanja, dodjelom stanova u vlasništvo, rješavaju svoje stambeno pitanje na podrućju općine Vogošća .

I pored svega nabrojanog, boračka populacija se i dalje nalazi u nezavidnoj situaciji, te se moraju uložiti dodatni napori i stalno iznalaziti nove mogućnosti i načini da se ublaži težak položaj ratnih vojnih invalida, šehidskih porodica, porodica poginulih boraca i demobilisanih boraca.

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

1. Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita je sastav državnih i individualnih mjera za unapreñenje, čuvanje i vraćanje zdravlja. Cilj je zdravstvene zaštite unapreñenje zdravlja, prevencija, odnosno sprečavanje bolesti, pravovremeno otkrivanje bolesti, uspješno liječenje i rehabilitacija.

Zdravstvena zaštita je organizovana u tri nivoa: primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita.

U pogledu ostvarivanja zdravstvene zaštite kao osnovnog i elementarnog ljudskog prava glavnu ulogu ima Organizaciona jedinica Dom zdravlja Vogošća koji kao zdravstvena ustanova obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo Općine Vogošća (djelimično i za stanovništvo Općine Ilijaš).

Djelatnost Doma zdravlja je: opća medicina, zdravstvena zaštita djece, školska medicina, zdravstvena zaštita nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja, zubozdravstvena djelatnost, laboratorijska i radiološka dijagnostika, centar za mentalno zdravlje, centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, te specijalističko konsultativna djelatnost (ORL, oftamološki i internistički kabinet).

Osim centralnog objekta OJ DZ Vogošća svoju djelatnost ostvaruje područne ambulante smještene na Kobiljoj Glavi i Semizovcu.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Općina Vogošća su zajedničkim sredstvima finansirali izgradnju ambulante u Hotonju, završeni su grañevinski radovi i vanjsko ureñenje, a u skorije vrijeme se očekuje početak rada i ove ambulante, tako da će stanovnicima Mjesne zajednice Hotonj biti dosta lakše nego do sada.

Na području Općine Vogošća radi jedna državna apoteka, a sedam privatnih apoteka.

Općina Vogošća kao jedinica lokalne samouprave pomaže svojim grañanima u pogledu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na taj način što oni mogu dobiti sve potrebne informacije putem Centra za pružanje usluga grañanima. Na osnovu podnesenog zahtjeva i priložene potrebne dokumentacije nadležna Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica radi rješenja o priznavanju prava na zdravstvenu zaštitu.

komentari (0)
nema postavljenih komentara
budi prvi koji ce napisati!
ovo je samo pregled
3 prikazano na 74 str.
preuzmi dokument