zadaci01-Skripta-Programiranje-Građevina, Skripte' predlog Osnovi programiranja
petricj
petricj

zadaci01-Skripta-Programiranje-Građevina, Skripte' predlog Osnovi programiranja

1 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Građevinski fakultet,Skripta,Programiranje,Vežbe,Programiranje u javi,JAVA,Matrice,Konvertovanje,Parcijala,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument
Microsoft Word - zadaci.doc

ZADACI ZA VJEŽBU IZ JAVA-E (OSNOVE PROGRAMIRANJA)

Napomena: Zadaci nisu poredani po težini i zahtijevaju poznavanje osnova programiranja.

1. Napisati program koji pretvara Eure u KM. Program će pitati korisnika za broj Eura koji želi pretvoriti u KM, i koristeći bankovni kurs 1E = 1.956 KM pretvoriti Eure u KM i ispisati sumu na monitoru.

2. Napisati program koji izračunava ukupan zbir kupljenih napirnica i na kraju ispisuje sumu koju kupac treba da plati zaokruženu na 2 decimale. Broj kupljenih namirnica je neograničen, i zbir se treba računati sve dok se ne unese broj 0.

3. Napisati program koji ispisuje tabelu vrijednosti sinusa i cosinusa uglova od 0-2π. 4. Napisati program koji ispisuje tablicu množenja za brojeve od 1-10. 5. Napisati program koji izračunava dužinu hipotenuze pravouglog trougla ako

korisnik unese vrijednosti druge dvije stranice. 6. Napisati program koji izračunava dužinu hipotenuze trogula ako korisnik unese

dužine druge dvije stranice i odgovarajući ugao. 7. Napisati program koji izračunava dužinu vektora ako korisnik unese koordinate

tačke A(x1,y1,z1) i B(x2, y2, y2). 8. Napisati program koji izračunava „faktorjel“ operaciju. 9. Napisati program koji izračunava binomni koeficijent za unesene brojeve n i k. 10. Napisati program koji nalazi najmanji broj u 1-dimenzionalnom nizu od 10

brojeva. Članovi niza su slučajni („random“) brojevi 0-500. 11. Napisati program koji nalazi najveći broj u 1-dimenzionalnom nizu od 100

brojeva i ispisuje njegovu poziciju. Članovi niza su slučajni brojevi 0-5000. 12. Napisati program koji u matrici formata 3x3 ispisuje sve parne brojeve. Elementi

matrice su slučajni brojevi 5-500. 13. Napisati program koji u matrici formata 3x3 nalazi maksimalni element i ispisuje

isti i njegovu poziciju. Elementi matrice su slučajni brojevi 3-3000. 14. Napisati program koji ispisuje sve elemente ispod glavne dijagonale matrice

formata 3x3 koju korisnik unese. 15. Napisati program koji ispisuje sve elemente iznad glavne dijagonale matrice

formata 3x3 koju korisnik unese. 16. Napisati program koji matricu 5x5 množi skalarom i ispisuje istu. Elementi

matrice su slučajni brojevi 0-50. 17. Napisati program koji sabira i množi dvije matrice formata 5x5 ispisuje rezultat

zbira i množenja matrica. Elementi matrice su slučajni brojevi 0-50. 18. Napisati program koji izračunava determinantu matrice formata 3x3. 19. Napisati program koji ispisuje najveći broj djeljiv sa 17 u matrici formata

100x100. Elementi matrice su slučajni brojevi 0-10000. 20. Napisati program koji provjerava da li matrica 3x3 ima inverznu matricu.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument