zbirka-sa-resenjima-racunovodstvo-spekof, Ispiti' predlog Racunovodstvo u bankarstvu i osiguranju
vesnaljilja
vesnaljilja

zbirka-sa-resenjima-racunovodstvo-spekof, Ispiti' predlog Racunovodstvo u bankarstvu i osiguranju

38 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
80%od5broj ocena
Opis
reseni zadaci za ispit iz racunovodstva
90 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 38
ovo je samo pregled
3 prikazano na 38 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 38 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 38 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 38 str.

Zbirka sa rešenjima – Računovodstvo By Ana Stankovic, Milica Drca and

5 others in Veće prve godine (SPEKOF)

www.hellostudentsrbija.worpress.com http://www.facebook.com/groups/vece.prve.godine.spekof/

ŠIRIMO PRIJATELJSTVO MEĐU KOLEGAMA .

ZADATAK BR. 1 - A - D N E V N I K P S ) Osnovna sredstva 780.000 Materijal na obradi i doradi95.000 Nedovršena proizvodnja 112.000 Gotovi proizvodi 410.000 Kupci 360.000

Tekući račun 2.800.000 Blagajna 34.000 / I V O S 230.000 Račun otvaranja 4.361.000 P S a) Račun otvaranja 4.361.000 / AK – redovne akcije 2.400.000 AK – preferencijalne akcije 1.200.000 Dugoročni krediti 450.000 Dobavljači 304.000 Razgraničenje troškova kamate 5.000 Obaveze po osnovu troškova NU 2.000 0) Troškovi proizvodnje 112.000 / Nedovršena proizvodnja 112.000 1) Materijal 115.000 / Materijal na obradi i doradi 95.000, Dobavljači 20.000 1a) Dugoročni krediti 55.000; Razgraničenje troš. kamata 5.000 / Tekući račun 60.000 2) Osnovna sredstva 130.000 / Dobavljači 80.000, I V O S 50.000 3) Otkupljene sopstvene redovne akcije 400.000 / Tekući račun 400.000 4) Got. proiz. u komisionu 320.000 / Got. proiz. 270.000,Razlika u ceni g.p u kom50.000 5) Blagajna 276.000 / Otkupljene sopstvene redovne akcije 240.000, Rezerve 36.000 5a) Menična potraživanja 60.675 / Kupci 60.000, IV men. pot. 675 - B – 1) Materijal 140.000 / Dobavljači 110.000, Tek. račun 10.000; Odstupanje od PNC 20.000 2) Troškovi materijala 404.057 / Materijal 340.000, Odstupanje od PNC 64.057 2a) TPU 1.000/ Razgraničenje troškova reklame 1.000 2b) TPU 800 / Tekući račun 800 3) Finansijski rashodi 1.200 / Obaveze po osnovu kamata 200, Raz.tr. kamata 1.000 4) Nedovršena proizvodnja 30.000 / Korekcija vred. zaliha 30.000 4a) Korekcija vred. zaliha 40.000 / Gotovi proizvodi 40.000 5) Prihodi od prodaj gotovih proizvoda 990.000 Dobici od prodaje hartija od vrednosti 29.000 / Korekcija vred. zaliha 10.000 Račun gub-dob 1.009.000 5a) Račun gub-dob 759.057 / Troš. materijala 404.057 Troš. zarada 320.000 Troš. nep. usluga 32.000 Troš. proiz. usluga 1.800 Finansijski rashodi 1.200 5b) Račun gub-dob 249.943 / Dobitak 249.943

- C – 1) Kupci 290.00, Blagajna 100.000 / Prihodi od prodaje g.p 390.000 1a) Troškovi prodatih g.p 280.00/ Gotovi proizvodi 280.000 1b) Prihodi od prodaje g.p 5.800 / Kupci 5.800 2) Sitan inventar u upotrebi 6.000 / Sit. inventar na zalihama 6.000 2a) Troškovi materijala 600 / Ambalaža na zalihama 600 3) Troškovi amortizacije 6798,61 / I V O S 6798.61 4) Učešća 1.030.000 / Tekući račun 1.030.000 5) Troš. neproizvodnih usluga 3.500, Blagajna 400 / Ostala potraživanja 3.900 5a) Tekući 275.674, Finansijski rashodi 8526 / Kupci 284.200

ZADATAK 2 - A – 1) Kupci 290.000, Blagajna 100.000 / Prihodi od prodaje robe 390.00 1a) Nab. vred. prodate robe 300.000 / Roba 300.000 1b) Tekući račun 90.000, IV spornih potraž. 70.000/ Sp. pot.150.000, Ostali ph 10.000 2) Nab. vred. prodate robe 340.000 / Dobavljači 340.000 2a) Ostala potraživanja 500 / Ambalaža 500 3) Hartije od vrednosti 104.000 / Tekući račun 104.000 4) Tr. am. 6875 / IVOS 6875

5) Blagajna 138.000 / Hartije od vrednosti 104.000,Ostali prihodi 34.000 5a) Kupci 430.000/ Prihodi od prodaje robe 430.000 - B – 0) Osnovna sredstva 950.000 Materijal 560.000 Razgraničenje prihoda po osnovu kamata 5.000 Tekući račun 3.460.000 Učešća 360.000 Dugoročni plasmani 790.000 Razgraničenje troškova osiguranja 7.000 Kupci 670.000/ IVOS 350.000 Račun otvaranja 6.452.000

0a) Račun otvaranja 6.451.000 / Akcijski kapital redovne akcije 5.000.000 Ažio 699.000 Obaveze po osnovu obveznica 450.000 Kupci – poverioci 12.000 Dobavljači 290.000 GREŠKA JE U ZADATKU, NE SLAŽU SE AKTIVA I PASIVA ! 0b) Kupci – poverioci 12.000 / Kupci 12.000 1) Materijal na obradi i doradi 120.000/ Materijal 120.000 1a) Tekući račun 60.000 / Dugoročni plasmani 55.000, Razgraničenje prihoda po osnovu kamata 5.000 2) Kupci 80.000, IVOS 65.000 / Osnovna sredstva 130.000, Ostali prihodi 15.000 3) Tekući račun 240.000, Neuplaćeni upisani kapital 200.000 /A:K –red. ak.400.000 Ažio 40.000 4) Obračun komisione prodaje robe 320.000/Komitent 320.000 5) Troš. nep. usluga 3.500 / Razgraničenje troškova osiguranja 3.500 5a) Dobavljači 60.000, IV men. obaveze 675 / Menične obaveze 60.675

- C – 1) Materijal 90.000, Odstupanje od PNC 30.000 / Dobavljači 110.000, Tekući 10.000 2) Tr.mat. 325.000, Odstupanje od PNC 75.000 / Materijal 400.000 2a) Troškovi materijala 1.000 / Raz. tr. rizika zaliha mat. 1.000 2b) Tr. nep. usluga 800 / Tekući račun 800 3) Potraživanja za zajedničku nabavku os 200.000 / Tekući račun 200.000 4) Korekcija vrednosti zaliha 30.000 / Nedovršena proizvodnja 30.000 4a) Gotovi proizvodi 20.000 / Korekcija vr. zaliha 20.000 5) Račun gub-dob 678.800 / Troškovi zarada 320.00 Tr. nep. usluga 32.800 Tr. mat. 326.000 5a) Prihodi od prodaje g.p 990.000 Aktivirani sopstveni učinci 29.000 / Kor.vred. zaliha 10.000 Račun gub-dob 1.009.000 5b) Račun gub-dob 330.200 / Dobitak 330.200

ZADATAK 3 - A – 1) Mat. na putu 120.000 / Dobavljači 120.000 1a) Obaveze po osnovu zarada 230.000 / Tekući račun 200.000, Ostale obaveze 30.000 2) Tr. amortizacije 5.083 / IVOS 5.803 3) G.p. u komisionu 350.000 / G.p 270.000, Razlika u ceni got. p. u kom. 80.000 4) Blagajna 82.000/ Hartije od vrednosti 68.000, Ostali prihodi 14.000 5) Komisionar315.000 / Prihodi od prodaje g.p. u komisionu 315.000 5a) Tr. prod. g.p u kom 270.000. Razlika u ceni g.p u kom. 80.000/ G.p u kom. 350.000 - B – 1) Tekući račun 240.000, Neuplaćeni upisani kapital 160.000/ AK-r.ak.320.000, Ažio 80.000

2) TNU 1.200 / Obaveze po osnovu TNU 1.200 2a) Tr. mat. 12.000 / Dobavljači 12.000 2b) Finansijski rashodi 1.600 / Obaveze po osnovu kamata 400, Raz.tr. kamata1.200 3) Kupci 560.00 / Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 560.000 3a) Prihodi od prodaje g.p 11.200 / Kupci 11.200 4) Korekcija vred. zaliha 100.000 / Nedovršena proizvodnja 100.000 4a) Korekcija vred. zaliha 140.000 / Gotovi proizvodi 140.000 5) Račun gubitka- dobitka 461.800/ Troš. zarada 120.000 Troškovi amor. 75.000 Troškovi mat. 262.000 Troškvo NU 1.200 Finansijski rashodi 1.600 Ostali rashodi 2.000 5a) Prihodi od prodaje g.p548.800 Finansijski prihodi 23.000 / Korekcija vrednosti zaliha 240.000 Račun gubitka- dobitka 331.800 5b) Gubitak 130.000 /Račun gubitka-dobitka 130.000 - C – 1) Materijal 177.200 / Mat.na putu 160.000, Dobavljači 1.200, Tekući rač. 16.000 2) Hartije od vrednosti 82.400 / Tekući račun 82.400 3) Troškovi materijala ?/ Materijal ? ( u zadatku su zaboravili da naglase koja metoda se koristi ) 3a) Sitan inventar u upotrebi 4.000/ Sitan inventar na zalihama 4.000 4) Tekući račun 45.000, IV sp. potra. 25.000, Ostali rashodi 10.000/ Sp. pot. 80.000 5) Ostala potraživanja 30.000 / Blagajna 30.000

ZADATAK 4 -A – PS) Osnovna sredstva 1.200.000 Materijal 500.000 Gotovi proizvodi 680.000 Kupci 290.000 Menična potraživanja 68.000 Tekući račun 980.000 Blagajna 109.000 Razgraničenje tr. reklame 6.000 Ostala AVR 5.000 / IVOS 400.000 Odstupanje od PNC 100.000 IV meničnih potraživanja 8.000 Račun otvaranja 3.330.000 PSa) Račun otvaranja 3.330.000 / Udeli u osnovnom kapitalu 2.400.000 Obaveze po osnovu obveznica 800.000 Dobavljači 130.000 0) Finansijski rashodi 5.000 / Ostala AVR 5.000 1) ne knjiži se 1a) TR 68.000/ Menična potraživanja 68.000 1b) Ispravka vrednosti m. pot. 8.000 / Finansijski prihodi 8.000 2) Troškovi amortizacije 6.000 / IVOS 6.000 3) Osnovna sredstva 130.000 / Dobavljači 90.000, IVOS 40.000 4) Sporna potraživanja 93.000 / Kupci 90.000, Tekući 3.000 5) Kupci 90.000, Odstupanje od PNC mat 16.400/ Materijal 82.000, Ostali prihodi 24.400 - B – 1) Otkupljene sopstvene redovne akcije 200.000 / Tekući račun 200.000 1a) Razgraničenje troškova reklame 12.000/ Tekući račun 12.000 2) Blagajna 800.000 / Obračun zajedničke nab. i prodaje robe 800.000 2a) Obračun zajedničke nab. i prodaje robe 40.000/ Gerentova provizija 40.000 2b) Obračun zaj. nab. i prodaje robe 30.000 Nabavna vrednost prodate zajedničke robe 370.000 / Ph od prodaje z. robe 400.000 2c) Obračun zajedničke nab. i prodaje robe 30.000 / Participanti 30.000 3) Kupci 800.000, Blagajna 60.000 / Prihodi od prodaje got. proizvoda 860.000

3a) Troškovi prodatih g.p 620.000/ GP 620.000 4) Blagajna 115.000 / Otkupljene sopstvene red. akcije 100.000, Rezerve 15.000 5) Račun gub-dob 1.204.000/ Troškovi prodatih gotovih proizvoda 620.000 Nabavna vrednost prodate zajedničke robe 370.000 Troškovi uprave 125.000 Troškovi prodaje 75.000 Finansijski rashodi 14.000 5a) Prihodi od prodaje g.p 860.000 Prihodi od prodaje zajedničke robe 400.000 Gerentova provizija 40.000 Ostali prihodi 45.000 / Račun gub-dobitka 1.345.000 5b) Račun g-d 141.000 / Dobitak 141.000

- C – 1) Materijal 160.000 / Dobavljači 140.000, Tekući račun 10.000, Odstupanje od PNC 10.000 2) Menična potraživanja 121.350 / Kupci 120.000, IV meničnih pot. 1.350 3) Troškovi materijala 1.000 / Ispravka vrednosti amblaže u upotrebi 1.000 3a) TNU 1.3000 / Obaveze po osnovu TNU 1.300 3b) Troškovi materijala 350.000 / Materijal 280.000, Odstupanje od PNC 70.000 4) Ostala potraživanja 1.000 / Blagajna 1.000 5) Otpaci od osnovnih sredstava 10.000, IVO S 64.000, Ostali rashodi 6.000 /O S 80.000 5a) Dobavljači 1.000/ Ostala potraživanja 1.000

ZADATAK BR. 5 - A – PS) Osnovna srestva 680.000 Tekući račun 400.000 Raz. tr. reklame 24.000 Kupci 190.000 Materijal 500.000 Odstupanje od PNC mat 100.000 Dugoročni plasmani 200.000 / IVOS 280.000 Račun otvaranja 1.814.000 PSa) Račun otvaranja 1.714.000 / Ortački kapital 1.290.000 Dugoročni krediti 200.000 Dobavljači 214.000 Razgraničenje troškova kamata 6.000 Ostala PVR 4.000 • POSTOJI GREŠKA U ZADATKU. NE SLAŽU SE AKTIVA I PASIVA! 1) Troškovi amortizacije 3778 / I V O S 3778 2) Menična potraživanja 91.012,5 / Kupci 90.000, IV men. potraž. 1.012.5 2a) Troškovi materijala 150.000 / Materijal 125.000, Odstupanje od PNC mat 25.000 3) I V O S 64.000,Otpaci 26.000 / Osnovna sredstva 80.000, Dobavljači 4.000, Ostali prihodi 6.000 4) Lični račun vlasnika 3.000 / Tekući račun 3.000 4a) Ostala PVR 4.000 / Tekući račun 4.000 5) Kupci 23.000, Ostali prihodi 3.000 / Otpaci od osnovnih sredstava 26000 - B - 2) Ostala potraživanja 16.000/ Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 16.000 2a) Kupci 60.000 / Kupci-poverioci 60.000 2b) Dobavljači 60.000, Ostali rashodi6.000 / Tekući račun 66.000 3) Komisionari 304.000 / Prihodi od prodaje g. p u komisionu 304.000 4) Gotovi proizvodi 80.000 / Korekcija vred. zaliha 80.000 4a) Korekcija vrednosti zaliha 440.000 / Nedovršena proizvodnja 440.000 5) Račun gub-dobitka 612.000 / Troškovi materijala 340.000 Troškovi zarada 230.000 Troškovi PU 30.000 Ostali rashodi 9.000

5a) Prihodi od prodaje g. p. 604.000 Prihodi od prodaje g. p u kom. 304.000 Finansijski prihodi 23.000 / Korekcija vrednosti zaliha 360.000 Račun gubitka – dobitka 551.000 5b) Gubitak 41.000 / Račun gub-dob 41.000 - C - 1) Otkupljene sopstvene redovne akcije 70.000 / Tekući račun 70.000 2) Osnovno sredstvo 200.000 / IVO S 80.000, Dug. kred. 40.000, Dobavljači 80.000 3) Kupci 900.000 / Prihodi od prodaje robe 900.000 3a) Nab. vred. prodate robe 750.000, Razlika u ceni 150.000 / Roba 900.000 4) Račun povlačenja akcija 70.000 / Otkupljene sopstvene r. a. 70.000 4a) Ak, kapital 100.000 / Račun povlačenja akcija 100.000 4b) Račun povlačenja akcija 30.000 / Rezerve 30.000 5) Razlika u ceni rob e20.000 / Roba 20.000 5a) Roba na putu 240.000 / Dobavljači 240.000 6. ZADATAK - A – 1. Troškovi amortizacije 6000/ IVOS 6.000 1a. Investicije u tou 80.000 / Dobavljači 80.000 2. Materijal 180.000, Odstupanje od PNC 20.000/ Dobavljači 190.000, Tekući 10.000 3. Dobavljači 80.000 / Tekući račun 78.400, Finansijski prihodi 1.600 4. Dobavljač 5700/ Odstupanje od PNC 5700 4a: Troš.materijala 12.000 / Dobavljači 12.000 5. Troškovi materijala 440.825 /Materijal 400.000, Odstupanje od PNC materijala 40.825 5a.Dobavljači 60.000/ Tekući račun 50.000, Ostali prihodi 10.000 - B - 1. Roba na zalihama 156.000/Dobavljači 130.000, Tekući račun 26.000 2. Troškovi zarada 10.000 / Obaveze po osnovu zarada 100.000 2a. Nab. vrednost prodate robe 1.000/ Razgraničenje troškova rizika zaliha robe 1.000 2b. Troškovi materijala 300/ Ambalaža na zalihama 300 3a. Kupci 108.000, Blagajna 26.000 / Prihodi od prodaje robe 134.000 3b. Nabavna vrednost prodate robe 93.000/ Roba 93.000 4. Razgraničenje troškova rizika zaliha robe 1.680 / Roba 1.680 4a. Ostali rashod (Nabavna vred.prodate robe) 680/ Razgraničenje rizika zaliha robe 680 5. Menična potraživanja 121.800 / Kupci 120.000, IV men. potraž. 1.800

- C - 1. Blagajna 150.000 / Hartije od vrednosti 120.000, Ostali prihodi 30.000 2. Finansijski rashodi 2.000 / Obaveze po osnovu kamata 2.000 2a. Troškovi materijala 800 / IV sitnog inv. u upotrebi 800 3. Kupci 40.000, IVOS 40.000, Ostali rashodi 20.000 / Osnovna sredstva 100.000 4. Gotovi proizvodi 150.000 / Korekcija vrednosti zaliha 150.000 4a. Korekcija vred. zaliha 220.000 / Nedovršena proizvodnja 220.000 5. Račun gub-dob 262.800 / Troškovi materijala 180.800 Troškovi zarada 40.000 Troškovi amortizacije 20.000 Finansijski rashodi 2.000 Ostali rashodi 20.000 5a. Prihodi od prodaje g.p. 800.000 Ostali prihodi 30.000 / Račun gub-dob 760.000 Korekcija vred. zaliha 70.000 5b. Račun gub-dob 497.200 / Dobitak 497.200

7. ZADATAK - A - 1. Troš. amortizacije 5.729 / IVOS 5.729 2. Razgraničenje troš. premije osig. (avr) 6.000 / Tekući račun 6.000 2a. Komisionari 120.000/ Tekući 120.000 3. Troš. proizvodnih usluga 6.500, Blagajna 500 / Ostala potraživanja 7.000 3a. Materijal 132.000 / Komisionari 132.000 4. Blagajna 39.000 / Otkupljene sop. red. akcije 30.000, Rezerve 9.000 5. Sporna potraživanja 85.000 / Kupci 80.000, Tekući račun 5.000

5a. IVOS 40.00, Otpaci 14.000, Ostali rashodi 6.000 / Os. sr. 60.000 - b - 1. Roba 180.000 / Roba na putu 120.000, Razgraničenje ZTN 24.000, R u ceni 36.000 1a. Osnovno sredstvo u pripremi 210.000 / Dobavljači 210.000 2. Razgraničenje ZTN 23.000 / Dobavljači 23.000 2a: Razgraničenje ZTN 1.000 / Razlika u ceni 1.000 3. Kupci 290.000 / Prihodi od prodaje robe 290.000 3a. Nabavna vrednost prodate robe226.500, Razlika u ceni 63.500 / Roba 290.000 4. Obaveze po osnovu zarada 89.000, Tekući račun 83.000, Ostale obaveze 6.000 5. Tekući račun 278.400, Finansijski rashodi 11.600 / Kupci 290.000 - C – 1. Osnovna sredstva 120.000 / Dugoročni kredit 40.000, Dobavljači 30.000, IVOS 50.000 2. Tekući račun 240.000, Neuplaćeni upisani kapital 200.00 / AK 400.000; Ažio 40.000 2a. Obračun zajedničke nabavke i prodaje robe 600.000/ Dobavljači 600.000 2b. Gerent 600.000/ Obračun zaj.nabavke i prodaje robe 600.000 3. Razgraničenje troškova reklame (AVR) 16.000/ Tekući rčaun 16.000 3a. Dugoročni kredit 140.000, Razgraničenje tr. kamata 14.000 / Tekući 154.000 4. Tekući račun 8.000 / Ostala AVR 8.000 5. Nabavna vrednost prodate robe 130.000 / Dobavljači 130.000

8. ZADATAK - A - 1. Dobavljači 100.000/ TR 97.000, Finansijski prihodi 3.000 2. Gotovi proizvodi 225.000/ Troskovi proizvodnje 225.000 3. G. p. u komisionu 130.000/ Gotovi proizvodi 100.000, Raz. u ceni gp u kom. 30.000 4. POSTOJI GREŠKA U OVOJ PROMENI JER NIJE REČENO PO KOJOJ CENI SU PRODATI GOTOVI PROIZVODI, TAKO DA NE MOGU DA SE PROKNJIŽE PRIHDODI OD PRODAJE G. P , KAO NI RABAT, NITI DA SE OBRAČUNA REZULTAT U PROMENI BR. 5. - B - 1. Avansi za osnovna sredstva 120.00/ Dugoročni krediti 120.000 2. Troškovi proizvodnih ulsuga 1.000/ Razgraničenje troškova reklame 1.000 2a. Troškovi nep. usluga 400/ Obaveze po osnovu NU 400 2b. Troškovi materijala 2.000/ Dobavljači 2.000 3. Razlika u ceni robe 50.000/ Roba 50.000 3a. Obračun komisione prodaje robe 450.000/ Komitenti 450.000 4. Ostala potraživnja 2.000/ Blagajna 2.000 5. Tekući račun 32.000, IV sp. potraž. 10.000/ Sporna pot. 40.000, Ostali prihodi 2.000 - C – 1. Obaveze za dividende 100.000/ AK redovne akcije 80.000, Ažio 20.000 1a. Participanti 150.000/ Tekući račun 150.000 2. Ostala PVR 15.000/ TR 15.000 3. Obaveze za nef. materijal 87.000 / Dobavljači 85.000, Odstupanje od PNC 2.000 3a. Razgraničenje troškova premije osiguranja (AVR) 12.000/ Dobavljači 12.000 4. Troškovi materijala 169.500, Odstupanje od PNC mat 30.500/ Materijal 200.000 4a. Sitan inventrar u upotrebi 2.000, Troškovi materijala 800 / Sitan inventar 2.800 5. Men. potraživanja 92.700/ Kupci 90.000, IV meničnih pot. 2.700 5a. Kupci 120.000/ Kupci poverioci 120.000 9. ZADATAK - A - 1. Materijal 86.300 / Dobavljači 72.500, Tekući račun 13.800 2. Troškovi amortizacije 40.000 /IVOS 40.000 2a. Sumnjiva potraživanja 40.000/ Kupci 40.000 3. Kupci 400.000 / Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 400.000 3a. Troškovi prodatih gotovih proizvoda 280.000 / Gotovi proizvodi 280.000 4. Dobavljači 1380 / Troškovi materijala 1380 4a. Ostali rashodi 12.000 / IV sumnjivih potraživanja 12.000 5. Tek. račun 380.240, Finan. rashodi 11.760, Ph od prodaje g.p 8.000 / Kupci 400.000 - B - 1. Osnovna sredstva 130.000/ IVOS 50.000, Dobavljači 80.000

1a. Komisionari 100.000/ Tekući račun 100.000 2. Troškovi materijala 500/ Raz. troš. rizika zaliha materijala 500 2a. TNU 500/ Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga 500 2b. Finansijski rashodi 100 / Obaveze po osnovu kamata 100 3. Materijal 117.500 / Komisionari 110.000; Odstupanje od PNC 7.500 4. Dobavljači 80.000; IVMO 900 / Menične obaveze 80.900 5. Blagajna 50.000 / Hartije od vrednosti 45.000, Ostali prihodi 5.000 - C - 1. Troškovi amortizacije 7.500 / IVOS 7.500 2. Kupci 300.000, Blagajna 300.000 / Ph od prodaje robe 600.000 2a. Ph od prodaje g.p 18.000 / Kupci 9.000, Blagajna 9.000 2b. Nabavna vrednost prodate robe400.000, Razlika u ceni 200.000 / Roba 600.000 3. TPU 2.300, Blagajna 1.700 / Ostala potraživanja 4.000 3a. Roba 30.000/Razlika u ceni 10.000, Ostale obaveze 20.000 4. Troškovi materijala 500, Ambalaža u upotrebi 6.000/ Ambalaža na zalihama 6500 5. Tekući račun 285.180, Fin. rashodi 5.820 / Kupci 291.000 5a. Ostale obaveze 20.000 / Nabavna vrednost prodate robe 20.000 10. ZADATAK - A - 1 Otkupljene sopstvene red. akcije 100.000 / TR 100.000 2 Razgraničenje troškova reklame 18.000, Nab. vred. prodate robe 150.000/ Dobavljači 168.000 3. Tekući račun 60.0000/ Otkupljene sopstvene redovne akcije 50.000, Rezerve 10.000 3a. Osnovna sredstva 300.000 / IVOS 160.000, Dug. kredit 100.000; Dobavljači 40.000 4. Tekući račun 45.000, IVSP 10.000, Ostali rashodi 5.000 / Sumnjiva potraž. 60.000 4a. Kupci 200.000/ Prihodi od prodaje robe 200.000 5. Prihodi od prodaje robe 800.000 / Račun gubitka –dobitka 800.000 5a. Račun gub-dob 663.000 / Nabavna vrednost prodate robe 600.000 Troškovi materijala 12.000 Troškovi zarada 17.000 Troškovi amortizacije 25.000 Finansijski rashodi 4.000 Ostali rashodi 5.000 5b. Račun gub-dob137.000 / Dobitak 137.000

- B - 1. Troškovi materijala 215.000 / Materijal 215.000 1a. Razgraničenje troškova premije osiguranja 12.000 / TR 12.000 2. TNU 600 / Obaveze po osnovu TNU 600 3. Troškovi proizvodnje 215.680 Troškovi uprave 26.960 Troškovi prodaje 26.960 / Raspored vrsta troškova 269.6003a. Gotovi proizvodi 215.680 / Troskovi proizvodnje 215.680 4. Kupci 360.00 / Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 360.000 4a. Troškovi prodatih gotovih proizvoda 107.840 / Gotovi proizvodi 107.840 5. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 360.000 / Račun gub-dob 360.000 5a: Račun gub-dob 161.760 / Troškovi prodatih g.p 107.840 Troškovi uprave 26.960 Troškovi prodaje 26.960 5b. Račun gubitka – dobitka 198.240 / Dobitak 198.240 - C - 1. Obračun komisione prodaje robe 450.000 / Komitent 450.000 1a. Tekući račun 97.000, Fin. rashodi 3.000 / Kupci 100.000 2. Troškovi amortizacije / IVOS ( NE MOŽE DA SE IZRAČUNA AMORTIZACIJA SA OVIM DATIM CIFRAMA – GREŠKA U ZBIRCI !) 3. Dugoročni plasmani 200.000 / Tekući račun 200.000 4. Blagajna 450.000/ Obračun komisione prodaje rob e450.000 4a. Komitenti 45.000/ Provizija 45.000 5 Menična potraživanja 102.000 / Kupci 100.000, IVMP 2.000 5a. Ostala potraživanja 1.000 / Blagajna 1.000 11. ZADATAK - A – 1) Materijal 13.800/ Dobavljači za nef. materijal 12.000, Tekući račun 1.800 2) Osnovna sredstva u pripremi 60.000/ IVOS 22.000, Dug. krediti 38.000 3) Troškovi amortizacije 2.500 / IVOS 2.500 4) Troškovi materijala 8.000, Sit. inventar u upotrebi 6.000 / SI na zalihama 14.000 4a) Dobavljači 16.000, IVMO 200 / Menične obaveze 16.200 5) Dobavljači za nef. materijal 12.000, Troškovi materijala 1.000 / Dobavljači 13.000

5a) Dobavljači 650 / Troškovi materijala 650 - B – 1) Troškovi zarada 30.000/ Obaveze po osnovu zarada 30.000 1a) Finansijski rashodi 3.000/ Razgraničenje troškova kamata 3.000 2) AK po osnovu preferencijalnih akcija 60000/ AK po osnovu redovnih ak. 60.000 3) Gotovi proizvodi 11.200 / Ostale obaveze 11.200 4) Troškovi proizvodnje 60.000, Troškovi uprave 7500, Troškovi prodaje7.500 / Raspored troš. 75.000 4a) Ostale obaveze 11.200 / Troškovi prodatih g.p. 11.200 5) Račun gub-dob 31.800 / Troškovi prodatih g.p. 11.200 Troškovi uprave 7.500 Troškovi prodaje 7.500 Finan. rashodi 3.000 Ostali rashodi 2.600 5a) Prihodi od prodaje g.p. 15.000 Vanredni prihodi 10.000 / Račun gub-dob 25.000 5b) Gubitak 6.800 / Račun gub-dob 6.800 - C - 1. Komisionari 12.000 / Tekući račun 12.000 2. Dugoročni plasmani 70.000 / Tekući račun 70.000 3. Roba 13.200 / Komisionari 13.200 3a. Komisionari 1.200 / TR 1.200 4. Kupci 42.000 / Prihodi od prodaje robe 42.000 4a. Prihodi od prodaje robe 2.100 / Kupci 2.100 4b. Nabavna vrednost robe 33.000 / Roba 33.000 5. Tekući 39.102 , Finansijski rashodi 798 / Kupci 39.900

12. ZADATAK

- A –

Dnevnik I stepena 1) Osnovna sredstva u pripremi 80.000 / Dobavljači 20.000, Dug. krediti 60.000 2) Osnovna sredstva u pripremi 2.000 / Tekući račun 2.000 2a) Osnovna sredstva 82.000 / Osnovna sredstva u pripremi 82.000 3) Troškovi materijala 11.000/ Materijal 10.000, Odstupanje od PNC 1.000 4) Troškovi amortizacije 6.250/ IVOS 6.250 5) Komisinari 21.600 / Prihodi od prodaje gp u komisionu 21.600 Dnevnik II stepena 3a) Gotovi proizvodi u komisionu 30.000/ Got.proiz. 25.000, R u ceni gp u kom 5.000 5a) Troškovi prodatih gp u komisionu 20.000, Razlika u ceni g.p u kom 4.000 / Gotovi pr. u kom. 24.000

- B - 1) Razgraničenje troš. rizika zaliha robe 2.000 , Razlika u ceni robe 400 / Roba 2.400 1a) TPU 3.000 / Razgraničenje troškova reklame 3.000 2) Tekući račun 24.500, Fin. rashodi 500 / Kupci 25.000 3) Tekući račun 29.000, IV sum. pot. 4.000/ Sumnjiva pot. 32.000, Ostali rashodi 1.000 4) Razlika u ceni 200 / Razgraničenje troškova rizika zaliha robe 200 4a) Troškovi trgovine 18.000 / Raspored troškova 18.000 5) Račun gub-dob 122.500 / Nabavna vrednost prodate robe 100.000 Troškovi trgovine 18.000

Finansijski rashodi 500 Ostali rashodi 4.000 5a) Prihodi od prodaje robe 120.000 Ostali prihodi 10.000 / Račun gub-dob 130.000 5b) Račun gub-dob. 7500 / Dobitak 7.500 - C – 1) Dobavljači u inostranstvu 36.000 / Devizni račun 33.000, Fin. prihodi 3.000 1a) Nab. vrednost prodate robe 14.000 / Dobavljači 14.000 2) Menična potraživanja 12.120 / Kupci 12.000, IVMP 120 2a) Blagajna 12.800 / Hartije od vrednosti 12.000, Ostali prihodi 800 3) IVOS 33.000, Otpaci 9.000 / OS 40.000, Ostali prihodi 2.000 3a) Kupci 8.000, Ostali prihodi 1.000/ Otpaci 9.000 4) Tekući račun 4.100 / Dugoročni plasmni 4.000, Finansijski prihodii 100 5) Tekući račun 40.000 / Neuplaćeni delovi osnovnog kapitala 40.000 5a) Kupci 16.500 / Prihodi od prodaje robe 16.500 13. ZADATAK

-A – 1) Kupci 12.000, Blagajna 3.000/ Prihodi od prodaje robe 15.000 1a) Nabavna vred. prodate robe 10.500, Razlika u ceni 4.500/ Roba 15.000 2) Troškovi amortizacije 3.750 / IVOS 3.750 3) Inokosni kapital 6.000 / Tekući račun 6.000 4) Troškovi materijala 2.500 / IV sitnog invenatara u upotrebi 2.500 4a) Troškovi zarada 27.000 / Obaveze po osnovu zarada 27.000 4b) Fin. rashodi 1.000 / IVMO 1.000 5) Dobavljači –dužnici 4.000 / Dobavljači 4.000 5a) Inokosni kapital 5.000/ Lični račun vlasnika 5.000

- B - Dnevnik I stepena 1) Materijal 23.200, Ostali rashodi 2.400 / Materijal na putu 24.000, Tekući račun 1.600 2) Rezerve 30.000/ AK redovne akcije 30.000 3) Investicije u toku 120.000 / Dobavljači 120.000 3a) Dobavljači 120.000 / Avansi za o.s 40.000, Dug. krediti 80.000 5) Kupci 56.000 / Prihodi od prodaje g.p 56.000 5b) Gotovi proizvodi 26.000 / KVZ 26.000 5c) KVZ 50.000/ Nedovršena proizvodnja 50.000 Dnevnik II stepena 4) Gotovi proizvodi 56.000/ Troškovi proizvodnje 56.000 5a) Troškovi prodatih gotovih proizvoda 30.00/ Gotovi proizvodi 30.000 - C - 1) IVOS 36.000, Otpaci 6.000, Ostali rashodi 3.000 / OS 45.000 1a) Kupci 7.000 / Otpaci 6.000, Ostali rashodi 1.000 2) Nabavna vrednost prodate robe 15.000 / Dobavljači 15.000 2a) Kupci 20.000 / Prihodi od prodaje robe 20.000 3) Tekući račun 60.000/ Obaveze po osnovu obveznica 60.000 4) Troškovi trgovine 60.000 / Raspored troškova 60.000 5) Račun g-d 127.000 / Nabavna vrednost prodate robe 55.000 Troškovi trgovine 60.000 Finansijski rashodi 10.000 Ostali rashodi 2.000 5a) Prihodi od prodaje robe 85.000 Dobitak na prodaji hartija od vred. 8.000 Vanredni prihodi 7.000 / Račun gub-dob 100.000 5b) Gubitak 27.000/ Račun g-d 27.000 14. ZADATAK - A - 1) Račun povlačenja akcija 45.000/ Otkupljene sop. redovne akcije 45.000 1a) AK redovne akcije 50.000 / Račun povlačenja akcija 50.00 1b) Račun povlačenja akcija 5.000/ Rezerve 5.000 2) Dugoročni kredit 15.000; Razgraničenje tr. kamata 3.000/ Tekući račun 18.000 3) Tekući račun 32.000/ Menična potraživanja 32.000 3a) IVMP 2.000/ Fin. prihodi 2.000 3b) Osnovna sredstva 50.000 / IVOS 12.000, Dobavljači 38.000

4) Troškovi amortizacije 15.000/ IVOS 15.000 5) Kupci 70.000/ Prihodi od prodaje robe 70.000 5a) Nabavna vrednost prodate robe 56.000, Razlika u ceni 14.000/ Roba 70.000 - B - 1. Materijal 104.000/ Komisionari 84.000, Odstupanje od PNC materijala 20.000 2. Troš. materijala 83.000/ Materijal 83.000 3. Kupci 60.000/ Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 60.000 4. Gotovi proizvodi 3.000/ KVZ 3.00 4a. Nedovršena proizvodnja 27.000/ KVZ 27.000 5. Račun g-d 120.000 / Troškovi materijala 83.000 Tr amortizacije 4.500 TPU 8.500 TZ 24.000 5a. Prihodi od prodaje g.p 60.000 Korekcija vred. zaliha 30.000 Finansijski prihodi 20.000 / Račun gub-dob 110.000 5b. Inokosni kapital 10.000/ Račun gub-dob 10.000 Dnevnik II stepena 2a. Troškovi proizvodnje 72.000, Troškovi uprave 12.000, Troškovi prodaje 12.000/ Raspored troškova 120.000 3.Gotovi proizvodi 45.000/ Troškovi proizvodnje 45.000 4a. Troškovi prodatih g. p. 42.000/ GP 42.000 - C - 1) Sporna potraživanja 16.200/ Kupci 15.000, Blagajna 1.200 1a) Razlika u ceni 24.000/ Roba 24.000 2) Obaveze po osnovu zarada 8.000/ Tekući račun 8.000 2a) Blagajna 22.000/Tekući račun 22.000 3) Blagajna 400/ Ostale obaveze 400 3a. Participanti 60.000/ TR 60.000 4) Ostale obaveze 400/ Ostala potraživanja 400 4a) Finansijski prihodi 2.000/ Ostala PVR 5) Obračun zajedničke nabavke i prodaje robe 120.0008/ Participanti 120.000

15. ZADATAK - A - 1) Hartije od vrednosti 12.000 / Tekući račun 12.000 2) Dob. za nefakturisanu robu 60.000, Razlika u ceni 2.000 / Dobavljači 62.000 2a) TPU 15.000/ Dobavljači 15.000 2b) Investicije u toku 150.000 / Dobavljači 150.000 3) Osnovno sredstvo 70.000, TR 2.000 / Potraž. za dug. udružena sredstva 72.000 4) Blagajna 401.800 / Prihodi od prodaje g.p. 401.800 4a) Nabavna vred. prodate robe 319.000, R u ceni 82.000 / Roba na zalihama 410.00 5) Dobavljači 27.000, IVMO 540 / Menične obaveze 27.540 5a) Ostala potraživanja 300 / Blagajna300 - B - 1) Tekući račun 4.000, IVsum. pot. 700 / Sumnjiva potraž. 4.500, Ostali prihodi 200 1a) Tekući račun 15.000 / Participanti 15.000 2) Troškovi amortizacije 5.000/ IVOS 5.000 3) Troškovi zarada 12.000 / Obaveze za zarade 12.000 3a) Troškovi materijala 10.200 / Materijal 10.000, Odstupanje od PNC 200 3b) Fin. rashodi 3.000 / Obaveze po osnou kamata 3.000 3c) Troškovi proizvodnje , Troškovi uprave , Troškovi prodaje / Raspored troškova 4) Tekući račun 150.000 / Prihodi od prodaje g.p. 150.000 4a) Troškovi prodatih g.p. 120.000/ GP 120.000 5) Obračun zajedničke nabavke robe 30.000/ Dobavljači 30.000 - C - 1. Osnovna sredstva 130.000 / Dobavljači 122.000, Tekući račun 8.000 1a. Ostala PVR 2.00 / Dobavljači 2.000 2. Neuplaćeni upisani kapital 250.000, Tekuči račun 350.000 / Akc. kapital 500.000, Ažio 100.000 3. Troš. amortizacije 24.000 / IVOS 24.000 3a. Troš. proizvodnih usluga 12.000 / Razgraničenje troškova pretplate na časopise 12.000 3b. Finansijski rashodi 3.000 / Razgraničenje troškova kamate 3.000

3c. Troškovi zarada 52.000 / Obaveze za zarade 52.000 3d. Troškovi materijala 4.000 / Sitan inventar na zalihama 4.000 4. Kupci 100.000, Blagajna 100.000 / Prihod od prodaje robe 200.000 4a. Nabavna vrednost prodate robe 180.000 / Roba na zalihama 180.000 4b. Prihod od prodaje robe 1.000 / Kupci 1.000 5. Račun gubitka –dobitka 275.000 / Nabavna vred. prodate robe 180.000 Troškov amortizacije 24.000 Troškovi proizvodnih usluga 12.000 Troškovi zarada 52.000 Troškovi materijala 4.000 Finansijski rashodi 3.000 5a. Prihod od prodaje robe 199.000 / Račun gubitka dobitka 199.000 5b. Gubitak 76.000 / Račun gubitka dobitka 76.000 5c. Rezerve 76.000/ Gubitak 76.000

16. ZADATAK - A - Dnevnik prvog stepena 1. Materijal 240.000 / Dob.za nef. mat. 180.000, Razgraničenje ZTN 17.000, Odstupanje od PNC mat. 43.000 3. Dobavljači za nef. mat. 180.000, Odstupanje od PNC mat. 5.000 / Dobavljači 185.000 3a. Razgraničenje ZTN 30.000 / Dobavljači 30.000 3b. Razgraničenje ZTN 5.000 / Dobavljači 5.000 5. Ostala potraživanja 40.000/ Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 40.000 5b. Komisionar iz komisione prodaje 180.000 / Prihodi od prodaje g.p. u komisionu 180.000 Dnevnik drugog stepena 2. Gotovi proizvodi 260.000 / Troškovi proizvodnje 260.000 3. Gotovi proizvodi u komisionu 400.000 / Gotovi proizvodi 300.000, Raz. u ceni gp u kom. 100.000 5a. Troškovi prodatih gotovih proizvoda u komisionu 27.000 / Gotovi proizvodi 27.000 5c. Troš. prod. g.p. u komisionu 150.000, Raz. u ceni gp u kom 50.000 / Gotovi proizvodi u kom. 200.000

- B - 1. Troškovi materijala 9.600 / Materijal 2.000, Odstupanje od PNC materijala 1.600 1a. Troškovi materijala 7.200 / Ispravka vred. sitnog inventara u upotrebi 7.200 2. Finansijski prihodi 500 / Ostala PVR 500 3. Troškovi trgovine 95.100 / Raspored troškova 95.100 3a. Dobavljači dužnici 35.000 / Dobavljači 35.000 4. Račun gubitka dobitka 259.700 / Nabavna vrednost prodate robe 156.000, Troš. trgovine 95.100, Ostali rashodi 8.600 4a. Prihod od prodaje robe 290.000, Finansijski prihodi 15.500 / Račun gubitka dobitka 305.500 4b. Račun gubitka dobitka 45800 / Inokosni kapital 45.800 4c. Inokosni kapital 13.000 / Lični račun vlasnika 13.000 - C - 1.Dugoročni plasmani 150.000 / TR 150.000 2. Blagajna 156.800 / prihod od prodaje robe 156.800 2a. Nabavna vrednost prodate robe 136.000, Razlika u ceni 24.000 / Roba na zalihama 160.000 3.Otkupljene sopstvne redovne akcije 330.000 / TR 330.000 3a. Račun povlačenja akcija 330.000 / Otkupljene sopstvene redovne akcije 330.000 3b. Akcijski kapital po osnovu redovnih akcija 300.000 / Račun povlačenja akcija 300.000 3c. Rezerve 30.000 / Račun povlačenja akcija 30.000 4. Troškvovi proizvodnih usluga 13.000, Troškovi neproizvodnih usluga 5.000, Blagajna 2.000/ Ostala potraživana 20.000 5. Troškvo amortizacije 1.000 / IVOS 1.000 17. ZADATAK - A - 1. Roba 40.000, Ostala potraživanja 5.000 / Roba na putu 35.000, Dobavljači 6.400, Razlika u ceni robe 3.600

2. Tekući račun 180.000, OS 90.000, IVOS 20.000 / Udeli u kapitalu 250.000 3. Dugoročni plasmani 60.000/ Tek. račun 60.000 3a. Menične obaveze 86.000 / TR 86.000 3b. Finansijski rashodi 18.000 / IVMO 18.000 4. Roba 4.000 / Razlika u ceni robe 4.000 4a. Nabavna vrednost prodate robe 42.000 / Dobavljači 42.000 5. Troškovi amortizacije 5.000 / ivos 5.000 5a. Kupci 50.000 / Prihodi od prodaje robe 50.000 - B - 1. Materijal 142.500 / Dobavljači za nefakturisani materijal 114.000, Razgraničenje ZTN 28.500 2. Troškovi neproizvodnih usluga 8.000 / Dobavljači 8.000 2a. Troškovi materijala 27.000 / IV sitnog inventara u upotrebi 27.000 2b. Troškovi neproizvodnih usluga 79.500 / Razgraničenje troškova reklame 27.500 3. Troškovi proizvodnje 118.300, Troškovi uprave 25.350, Troškovi prodaje 25.350 / Raspored troškova 169.000 3a. Gotovi proizvodi 125.000 / Troškovi proizvodnje 125.000 4. Blagajna 362.600 / Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 362.600 4a. Troškovi prodatih gotovih proizvoda 267.500 / GP 267.500 4b. Razgraničenje ZTN 28.500 / Dobavljači 28.500 4c. Dob. za nef. materijal 114.000 / Dobavljači 114.000 5. Račun gubitka-dobitka 318.200 / Troškovi prodatih g.p. 267.500 Troškovi uprave 25.350 Troškovi prodaje 25.350 5a. Prihodi od prodaje g.p. 362.600 Finansijski prihodi 6.400 Dobici na prodaji HoV16.000 / Račun gubitka-dobitka 385.000

5b. Račun gub-dob 66.800 / Dobitak 66.800

- C - 1. Obaveze po osnovu zarada 19.000 / TR 19.000 1a. Obaveze po osnovu zarada 30.000 / Blagajna 30.000 2. Osnovna sredstva 350.000 / IVOS 80.000, Dobavljači 120.000, Dug. krediti 150.000 3. Ostala potraživanja 50.000 / Prihodi od prodatih gotovih proizvoda 50.000 4. Kupci 8.000 / Kupci – poverioci 8.000 5. HoV 45.000 / Blagajna 45.000 5a. TR 43.500, Ostali rashodi 1.500 / HoV 45.000 Dnevnik II stepena 1. Troškovi prodatih gotovih proizvoda 20.000 / GP 20.000

18. ZADATAK - A - 0.Potraživanja po osnovu neuplaćenih delova osnovnog kapitala 240.000 Osnovna sredstva 470.000 Dugoročni plasmani 107.000

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 38 str.